Cysylltu â ni

Cystadleuaeth

Comisiwn yn lansio stiliwr i Facebook Marketplace

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi agor ymchwiliad ffurfiol i asesu a oedd Facebook wedi torri rheolau cystadleuaeth yr UE, yn ysgrifennu Catherine Feore. 

Mae darparwyr hysbysebion dosbarthedig ar-lein yn hysbysebu eu gwasanaethau trwy Facebook, ar yr un pryd ag y maent yn cystadlu â gwasanaeth hysbysebion dosbarthedig ar-lein Facebook ei hun, 'Facebook Marketplace'. Mae'r Comisiwn yn ymchwilio i weld a allai Facebook fod wedi rhoi mantais gystadleuol annheg i Facebook Marketplace trwy ddefnyddio data a gafwyd gan ddarparwyr cystadleuol wrth hysbysebu ar Facebook. 

Bydd yr ymchwiliad ffurfiol hefyd yn asesu a yw Facebook yn clymu ei wasanaeth hysbysebion dosbarthedig ar-lein 'Facebook Marketplace' â'i rwydwaith cymdeithasol. Bydd y Comisiwn yn archwilio a yw'r ffordd y mae Facebook Marketplace wedi'i ymgorffori yn y rhwydwaith cymdeithasol yn fath o glymu sy'n rhoi mantais iddo gyrraedd cwsmeriaid. Fel 'marchnad gymdeithasol' gallwch hefyd weld proffiliau ehangach, ffrindiau cydfuddiannol a sgwrsio gan ddefnyddio negesydd Facebook, nodweddion sy'n wahanol i ddarparwyr eraill.

Mae'r Comisiwn yn tynnu sylw, gyda bron i dair biliwn o bobl yn defnyddio Facebook yn fisol a bron i saith miliwn o gwmnïau'n hysbysebu, mae gan Facebook fynediad at gronfa helaeth o ddata ar weithgareddau defnyddwyr ei rwydwaith cymdeithasol a thu hwnt, gan ei alluogi i dargedu grwpiau cwsmeriaid penodol. .

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Byddwn yn edrych yn fanwl i weld a oes gan Facebook fantais gystadleuol gormodol yn enwedig yn y sector hysbysebion dosbarthedig ar-lein, lle mae pobl yn prynu a gwerthu nwyddau bob dydd, a lle mae Facebook hefyd yn cystadlu â chwmnïau y mae'n casglu data ohonynt. Yn economi ddigidol heddiw, ni ddylid defnyddio data mewn ffyrdd sy’n ystumio cystadleuaeth. ” 

DU: 'Byddwn yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Ewropeaidd'

Mae Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnata'r DU (CMA) hefyd wedi lansio ymchwiliad i weithgareddau Facebook yn y maes hwn. Dywedodd Ariana Podesta, llefarydd cystadleuaeth y Comisiwn: “Bydd y Comisiwn yn ceisio gweithio’n agos gydag Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd y DU wrth i’r ymchwiliadau annibynnol ddatblygu.”

Dywedodd Andrea Coscelli, Prif Weithredwr y CMA: “Rydym yn bwriadu ymchwilio’n drylwyr i ddefnydd Facebook o ddata i asesu a yw ei arferion busnes yn rhoi mantais annheg iddo yn y sectorau dyddio ar-lein a hysbysebion dosbarthedig.

“Gall unrhyw fantais o’r fath ei gwneud yn anoddach i gwmnïau cystadleuol lwyddo, gan gynnwys busnesau newydd a llai, a gallai leihau dewis cwsmeriaid.

“Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn Ewropeaidd wrth i ni i gyd ymchwilio i’r materion hyn, yn ogystal â pharhau â’n cydgysylltiad ag asiantaethau eraill i fynd i’r afael â’r materion byd-eang hyn.”

Mae'r CMA wedi tynnu sylw at sut y gellid defnyddio Mewngofnodi Facebook, y gellir ei ddefnyddio i fewngofnodi i wefannau, apiau a gwasanaethau eraill gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi Facebook er budd gwasanaethau Facebook eu hunain. Mae'r CMA hefyd yn tynnu sylw at 'Facebook Dating' - gwasanaeth proffil dyddio a lansiodd yn Ewrop yn 2020.

Ar wahân i'r ymchwiliad newydd hwn i ddefnydd Facebook o ddata marchnad hysbysebu, mae Uned Marchnadoedd Digidol y DU (DMU) wedi dechrau edrych ar sut y gallai codau ymddygiad weithio'n ymarferol i lywodraethu'r berthynas rhwng llwyfannau digidol a grwpiau, fel busnesau bach, sydd dibynnu ar y llwyfannau hyn i gyrraedd darpar gwsmeriaid. 

Mae'r DMU yn gweithredu ar ffurf 'gysgodol', anstatudol, wrth aros am ddeddfwriaeth a fydd yn rhoi ei bwerau llawn iddo. Cyn hyn, bydd y CMA yn parhau â'i waith yn hyrwyddo cystadleuaeth a buddiannau defnyddwyr mewn marchnadoedd digidol, gan gynnwys cymryd camau gorfodi lle bo angen.

Busnes

Gwrthglymblaid: Mae'r Comisiwn yn anfon y Datganiad o Wrthwynebiadau i Apple ar reolau App Store ar gyfer darparwyr ffrydio cerddoriaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi hysbysu Apple o'i farn ragarweiniol ei fod yn ystumio cystadleuaeth yn y farchnad ffrydio cerddoriaeth wrth iddo gam-drin ei safle amlycaf ar gyfer dosbarthu apiau ffrydio cerddoriaeth trwy ei App Store. Mae'r Comisiwn yn anghytuno â'r defnydd gorfodol o fecanwaith prynu mewn-app Apple ei hun a orfodir ar ddatblygwyr apiau ffrydio cerddoriaeth i ddosbarthu eu apps trwy App Store Apple. Mae'r Comisiwn hefyd yn pryderu bod Apple yn cymhwyso rhai cyfyngiadau ar ddatblygwyr apiau sy'n eu hatal rhag hysbysu defnyddwyr iPhone ac iPad am bosibiliadau prynu rhatach amgen.

Mae'r Datganiad Gwrthwynebiadau yn ymwneud â chymhwyso'r rheolau hyn i bob ap ffrydio cerddoriaeth, sy'n cystadlu ag ap ffrydio cerddoriaeth Apple “Apple Music” yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Mae'n mynd ar drywydd cwyn gan Spotify. Barn ragarweiniol y Comisiwn yw bod rheolau Apple yn ystumio cystadleuaeth yn y farchnad am wasanaethau ffrydio cerddoriaeth trwy godi costau datblygwyr apiau ffrydio cerddoriaeth sy'n cystadlu. Mae hyn yn ei dro yn arwain at brisiau uwch i ddefnyddwyr am eu tanysgrifiadau cerddoriaeth mewn-app ar ddyfeisiau iOS. Yn ogystal, daw Apple yn gyfryngwr ar gyfer holl drafodion IAP ac mae'n cymryd drosodd y berthynas filio, yn ogystal â chyfathrebiadau cysylltiedig ar gyfer cystadleuwyr. Os caiff ei gadarnhau, byddai'r ymddygiad hwn yn torri Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) sy'n gwahardd cam-drin safle dominyddol yn y farchnad. Nid yw anfon Datganiad Gwrthwynebiadau yn rhagfarnu canlyniad ymchwiliad.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae siopau apiau yn chwarae rhan ganolog yn economi ddigidol heddiw. Bellach gallwn wneud ein siopa, cyrchu newyddion, cerddoriaeth neu ffilmiau trwy apiau yn lle ymweld â gwefannau. Ein canfyddiad rhagarweiniol yw bod Apple yn borthor i ddefnyddwyr iPhones ac iPads trwy'r App Store. Gydag Apple Music, mae Apple hefyd yn cystadlu â darparwyr ffrydio cerddoriaeth. Trwy osod rheolau llym ar y siop App sy'n rhoi gwasanaethau ffrydio cerddoriaeth cystadleuol dan anfantais, mae Apple yn amddifadu defnyddwyr o ddewisiadau ffrydio cerddoriaeth rhatach ac yn ystumio cystadleuaeth. Gwneir hyn trwy godi ffioedd comisiwn uchel ar bob trafodiad yn yr siop App ar gyfer cystadleuwyr a thrwy eu gwahardd rhag hysbysu eu cwsmeriaid am opsiynau tanysgrifio amgen. ” Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Cystadleuaeth

Mae Vestager yn cyhuddo Apple o gam-drin ei rôl fel porthor yn y farchnad ffrydio cerddoriaeth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhuddo Apple o gam-drin eu safle fel porthor yn y farchnad ffrydio cerddoriaeth.

Yn ei 'ddatganiad o wrthwynebiadau' dywed y Comisiwn fod yn rhaid i ddatblygwyr apiau ffrydio cerddoriaeth sydd am gyrraedd defnyddwyr dyfeisiau Apple (iPhone, iPad) ddefnyddio siop Apple a chodir ffi comisiwn o 30% arnynt ar bob tanysgrifiad. Mae'n ofynnol iddynt hefyd ddilyn 'darpariaethau gwrth-lywio' Apple, sy'n cyfyngu datblygwyr rhag hysbysu defnyddwyr am bosibiliadau prynu amgen y tu allan i apiau. 

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Ein canfyddiad rhagarweiniol yw bod Apple yn borthgeidwad i ddefnyddwyr iPhones ac iPads trwy'r App Store. Gydag Apple Music, mae Apple hefyd yn cystadlu â darparwyr ffrydio cerddoriaeth. Trwy osod rheolau llym ar y siop App sy'n rhoi gwasanaethau ffrydio cerddoriaeth cystadleuol dan anfantais, mae Apple yn amddifadu defnyddwyr o ddewisiadau ffrydio cerddoriaeth rhatach ac yn ystumio cystadleuaeth. Gwneir hyn trwy godi ffioedd comisiwn uchel ar bob trafodiad yn yr siop App ar gyfer cystadleuwyr a thrwy eu gwahardd rhag hysbysu eu cwsmeriaid am opsiynau tanysgrifio amgen. ”

Croesawodd Markus Ferber ASE, llefarydd grŵp Plaid y Bobl Ewropeaidd ar faterion economaidd y datblygiad: “Mae risg fawr o gam-drin bob amser i weithredwr platfform fel Apple roi blaenoriaeth i’w wasanaethau ei hun ar ei blatfform o’i gymharu â gwasanaethau cystadleuol. 

“Mae Apple wedi bod yn defnyddio ei App Store ers tro i gadw ei gystadleuwyr yn bae trwy ddefnyddio cymalau cytundebol amheus a ffioedd afresymol. Trwy ddefnyddio’r arferion gwrth-gystadleuol hyn, mae porthorion fel Apple yn atal gwir gystadleuaeth rhag dod i’r amlwg yn y lle cyntaf. ”

Mae'n hen bryd

Galwodd Ferber hefyd weithred y Comisiwn yn hen bryd: “Cymerodd flynyddoedd i awdurdodau cystadlu’r UE gael eu gweithred at ei gilydd. Mae cystadleuwyr Apple wedi gorfod cipio’r ergyd yn y cyfamser. Mae'n rhaid i ni symud ar frys o orfodi cystadleuaeth ex-post i atal cam-drin y farchnad ex-ante. Gall y Ddeddf Marchnadoedd Digidol fod yn arf pwerus yn hyn o beth. ”

Parhau Darllen

Band Eang

Amser i'r #EuropeanUnion gau bylchau #digital hirsefydlog

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd yr Undeb Ewropeaidd ei Agenda Sgiliau Ewropeaidd, cynllun uchelgeisiol i uwchsgilio ac ailsgilio gweithlu'r bloc. Mae'r hawl i ddysgu gydol oes, sydd wedi'i hymgorffori yn y Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd, wedi cymryd pwysigrwydd newydd yn sgil y pandemig coronafirws. Fel yr esboniodd Nicolas Schmit, y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol: “Mae sgiliau ein gweithluoedd yn un o'n hymatebion canolog i'r adferiad, ac mae rhoi cyfle i bobl adeiladu'r setiau sgiliau sydd eu hangen arnynt yn allweddol i baratoi ar gyfer y gwyrdd a'r digidol. trawsnewidiadau ”.

Yn wir, er bod y bloc Ewropeaidd yn aml wedi gwneud penawdau ar gyfer ei fentrau amgylcheddol - yn enwedig canolbwynt Comisiwn Von der Leyen, Bargen Werdd Ewrop - mae wedi caniatáu i ddigideiddio ddisgyn rhywfaint ar ochr y ffordd. Awgrymodd un amcangyfrif mai dim ond 12% o'i botensial digidol y mae Ewrop yn ei ddefnyddio. Er mwyn manteisio ar y maes hwn a esgeuluswyd, rhaid i'r UE fynd i'r afael yn gyntaf â'r anghydraddoldebau digidol yn 27 aelod-wladwriaeth y bloc.

Mae Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2020 (DESI), asesiad cyfansawdd blynyddol sy'n crynhoi perfformiad digidol a chystadleurwydd Ewrop, yn ategu'r honiad hwn. Mae adroddiad diweddaraf DESI, a ryddhawyd ym mis Mehefin, yn dangos yr anghydbwysedd sydd wedi gadael yr UE yn wynebu dyfodol digidol clytwaith. Mae'r rhaniadau amlwg a ddatgelwyd gan ddata DESI - yn rhannu rhwng un aelod-wladwriaeth a'r nesaf, rhwng ardaloedd gwledig a threfol, rhwng cwmnïau bach a mawr neu rhwng dynion a menywod - yn ei gwneud yn gwbl eglur, er bod rhai rhannau o'r UE yn barod ar gyfer y nesaf cenhedlaeth o dechnoleg, mae eraill ar ei hôl hi yn sylweddol.

Rhaniad digidol dylyfu?

Mae DESI yn gwerthuso pum prif gydran digideiddio - cysylltedd, cyfalaf dynol, y defnydd o wasanaethau Rhyngrwyd, integreiddiad cwmnïau o dechnoleg ddigidol, ac argaeledd gwasanaethau cyhoeddus digidol. Ar draws y pum categori hyn, mae rhwyg clir yn agor rhwng y gwledydd sy'n perfformio orau a'r rhai sy'n gwanhau ar waelod y pecyn. Mae'r Ffindir, Malta, Iwerddon a'r Iseldiroedd yn sefyll allan fel perfformwyr sêr gydag economïau digidol datblygedig iawn, tra bod gan yr Eidal, Rwmania, Gwlad Groeg a Bwlgaria lawer o dir i wneud iawn.

Mae'r darlun cyffredinol hwn o fwlch sy'n ehangu o ran digideiddio yn cael ei gadarnhau gan adrannau manwl yr adroddiad ar bob un o'r pum categori hyn. Mae agweddau fel sylw band eang, cyflymderau rhyngrwyd, a gallu mynediad cenhedlaeth nesaf, er enghraifft, i gyd yn hanfodol ar gyfer defnydd digidol personol a phroffesiynol - ac eto mae rhannau o Ewrop yn brin o bob un o'r meysydd hyn.

Mynediad gwyllt amrywiol i fand eang

Mae sylw band eang mewn ardaloedd gwledig yn parhau i fod yn her benodol - nid yw 10% o aelwydydd ym mharthau gwledig Ewrop yn dal i gael eu cynnwys gan unrhyw rwydwaith sefydlog, tra nad yw 41% o gartrefi gwledig yn dod o dan dechnoleg mynediad y genhedlaeth nesaf. Nid yw'n syndod, felly, bod gan lawer llai o Ewropeaid sy'n byw mewn ardaloedd gwledig y sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen arnynt, o'u cymharu â'u cydwladwyr mewn dinasoedd a threfi mwy.

Er bod y bylchau cysylltedd hyn mewn ardaloedd gwledig yn peri pryder, yn enwedig o ystyried pa mor bwysig fydd atebion digidol fel ffermio manwl ar gyfer gwneud sector amaethyddol Ewrop yn fwy cynaliadwy, nid yw'r problemau'n gyfyngedig i barthau gwledig. Roedd yr UE wedi gosod nod i o leiaf 50% o aelwydydd gael tanysgrifiadau band eang cyflym iawn (100 Mbps neu gyflymach) erbyn diwedd 2020. Yn ôl Mynegai DESI 2020, fodd bynnag, mae'r UE ymhell ar y blaen: dim ond 26 Mae% o aelwydydd Ewropeaidd wedi tanysgrifio i wasanaethau band eang cyflym o'r fath. Mae hon yn broblem gyda manteisio, yn hytrach na seilwaith - mae 66.5% o aelwydydd Ewropeaidd yn dod o dan rwydwaith sy'n gallu darparu o leiaf band eang 100 Mbps.

Unwaith eto, mae gwahaniaeth radical rhwng y rhedwyr blaen a'r laggards yn ras ddigidol y cyfandir. Yn Sweden, mae mwy na 60% o aelwydydd wedi tanysgrifio i fand eang cyflym iawn - tra yng Ngwlad Groeg, Cyprus a Croatia mae gan lai na 10% o aelwydydd wasanaeth mor gyflym.

Busnesau bach a chanolig ar ei hôl hi

Mae stori debyg yn plagio mentrau bach a chanolig Ewrop (BBaChau), sy'n cynrychioli 99% o'r holl fusnesau yn yr UE. Dim ond 17% o'r cwmnïau hyn sy'n defnyddio gwasanaethau cwmwl a dim ond 12% sy'n defnyddio dadansoddeg data mawr. Gyda chyfradd fabwysiadu mor isel ar gyfer yr offer digidol pwysig hyn, mae risg i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd syrthio y tu ôl nid yn unig i gwmnïau mewn gwledydd eraill - mae 74% o fusnesau bach a chanolig yn Singapore, er enghraifft, wedi nodi cyfrifiadura cwmwl fel un o'r buddsoddiadau sy'n cael yr effaith fwyaf mesuradwy ar eu busnes - ond colli tir yn erbyn cwmnïau mwy yr UE.

Mae mentrau mwy yn llethol busnesau bach a chanolig ar eu hintegreiddio o dechnoleg ddigidol - mae tua 38.5% o gwmnïau mawr eisoes yn elwa ar wasanaethau cwmwl datblygedig, tra bod 32.7% yn dibynnu ar ddadansoddeg data fawr. Gan fod busnesau bach a chanolig yn cael eu hystyried yn asgwrn cefn economi Ewrop, mae'n amhosibl dychmygu trawsnewidiad digidol llwyddiannus yn Ewrop heb i gwmnïau llai gyflymu.

Rhaniad digidol rhwng dinasyddion

Hyd yn oed os yw Ewrop yn llwyddo i gau'r bylchau hyn yn y seilwaith digidol, serch hynny, nid yw'n golygu fawr ddim
heb y cyfalaf dynol i'w gefnogi. Mae gan ryw 61% o Ewropeaid sgiliau digidol sylfaenol o leiaf, er bod y ffigur hwn yn cwympo'n ddychrynllyd o isel mewn rhai aelod-wladwriaethau - ym Mwlgaria, er enghraifft, dim ond 31% o ddinasyddion sydd â'r sgiliau meddalwedd mwyaf sylfaenol hyd yn oed.

Mae'r UE yn dal i gael trafferth pellach i arfogi ei ddinasyddion â'r sgiliau uchod sy'n dod yn rhagofyniad cynyddol ar gyfer ystod eang o rolau swyddi. Ar hyn o bryd, dim ond 33% o bobl Ewrop sydd â sgiliau digidol mwy datblygedig. Yn y cyfamser, mae arbenigwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn gyfystyr â 3.4% o gyfanswm gweithlu'r UE - a dim ond 1 o bob 6 sy'n fenywod. Nid yw'n syndod bod hyn wedi creu anawsterau i fusnesau bach a chanolig sy'n ei chael hi'n anodd recriwtio'r arbenigwyr galw mawr hyn. Nododd tua 80% o gwmnïau yn Rwmania a Tsiecia broblemau wrth geisio llenwi swyddi ar gyfer arbenigwyr TGCh, snag a fydd, heb os, yn arafu trawsnewidiadau digidol y gwledydd hyn.

Mae adroddiad diweddaraf DESI yn nodi mewn rhyddhad llwyr y gwahaniaethau eithafol a fydd yn parhau i rwystro dyfodol digidol Ewrop nes eu bod yn cael sylw. Mae'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd a rhaglenni eraill y bwriedir iddynt baratoi'r UE ar gyfer ei ddatblygiad digidol yn gamau i'w croesawu i'r cyfeiriad cywir, ond dylai llunwyr polisi Ewropeaidd nodi cynllun cynhwysfawr i sicrhau bod y bloc cyfan yn gyflym. Mae ganddyn nhw gyfle perffaith i wneud hynny hefyd - y gronfa adfer € 750 biliwn a gynigiwyd i helpu'r bloc Ewropeaidd i fynd yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig coronafirws. Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, eisoes wedi pwysleisio bod yn rhaid i’r buddsoddiad digynsail hwn gynnwys darpariaethau ar gyfer digideiddio Ewrop: mae adroddiad DESI wedi ei gwneud yn glir pa fylchau digidol y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy yn gyntaf.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd