Cysylltu â ni

economi ddigidol

Rheoleiddwyr yr UE a Chenedlaethol i gynyddu buddsoddiad mewn 5G FWA i gyflawni targedau cwmpas cyffredinol 5G MBB y CE a chefnogi agenda gwyrdd a digideiddio’r GE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dangosodd pandemig COVID-19 fod cysylltedd yn hanfodol, ond mae miliynau o gartrefi Ewropeaidd yn dal i fod heb fynediad at gysylltedd band eang cyflym a dibynadwy. Gyda'r cyflymderau cyflym iawn a'r hwyrni isel a gynigir gan 5G bellach, mae Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA) yn dod yn allweddol yn y cymysgedd technoleg i ddarparu datrysiad ac i ddarparu rhyngrwyd cyflym i'r wlad gyfan, yn enwedig lle nad yw'n bosibl cyflwyno ffibr.

“Mae gan y cyfuniad o FWA gyda thechnoleg 5G y potensial i gyfrannu’n sylweddol at gyflawni’r targedau cysylltedd Ewropeaidd a osodwyd ar gyfer diwedd y degawd”, meddai Franco Accordino, pennaeth Uned, Buddsoddi mewn Rhwydweithiau Capasiti Uchel, y Comisiwn Ewropeaidd yn siarad yn digwyddiad ar-lein “Rhyddhau Potensial Mynediad Di-wifr Sefydlog yn Ewrop Heriau, Cyfleoedd a Mecanweithiau Ariannu.” “Roedd FWA yn un o'r technolegau a ddewiswyd i gefnogi nodau RRF (Cyfleuster Adfer a Gwydnwch). i ni oherwydd ei fod yn atseinio gyda'r hyn yr ydym yn ei feddwl am FWA Os caiff ei ddylunio a'i ddefnyddio'n iawn, gall yn bendant gefnogi'r amcanion gigabit yr ydym wedi'u gosod,” ychwanegodd.
 
Wedi'i drefnu gan Fforwm Ewrop, daeth y gweminar â llunwyr polisi blaenllaw, diwydiant ac arbenigwyr o bob rhan o Ewrop ynghyd i drafod y rhwystrau sy'n dal i atal cyflwyno Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA) yn Ewrop yn llawn. “Gan drosoli ei amser cyflym i fanteision marchnata a chost effeithlonrwydd, mae FWA yn anhepgor i gwrdd ag uchelgeisiau band eang EC, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anoddach eu cyrraedd, er mwyn osgoi gadael dinasyddion ar ôl,” meddai Julien Grivolas, cadeirydd, Fforwm FWA GSA 4G - 5G.
 
Cytunodd Konstantinos Masselos, llywydd, Comisiwn Telathrebu a Post Hellenic (EETT) a’r Cadeirydd sy’n dod i mewn ar gyfer 2023, BEREC fod Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA), yng nghyd-destun 5G, “yn ymddangos fel dewis arall diddorol iawn i FTTH / FTTP sy’n cynnig ffibr- megis cyflymder, defnydd cyflymach a buddsoddiad mwy deniadol a phroffil risg." 
 
Canolbwyntiodd y drafodaeth ar sut y gellir ysgogi mentrau cyllid cyhoeddus i gefnogi buddsoddiadau mewn seilwaith diwifr fel rhan o gynlluniau band eang cenedlaethol sy’n cael eu datblygu ar draws yr Aelod-wladwriaethau, yn enwedig nawr gyda’r lefelau digynsail o arian cyhoeddus sydd ar gael i hybu cysylltedd drwy Gyfleuster Adfer a Chydnerthedd yr UE. (RRF) ac offerynnau eraill. “Gallai buddsoddiadau cymorth gwladwriaethol mewn FWA 5G hefyd gyfrannu at helpu i gyflawni targedau cwmpas cyffredinol 5G MBB y CE a chefnogi agenda gwyrdd a digideiddio’r GE,” ychwanegodd Julien Grivolas.
 
Mae FWA yn ddatrysiad technolegol defnyddiol “i liniaru methiant y farchnad o fuddsoddiadau annigonol mewn Rhwydweithiau Capasiti Uchel Iawn (VHCN) mewn ardaloedd llai poblog yn yr UE" meddai Harald Gruber, Pennaeth Is-adran Seilwaith Digidol, Banc Buddsoddi Ewrop @EIB. er mai uchelgais yr UE yw rhoi cyfle cyfartal i’w holl drigolion, mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig penodol yn cael eu gadael ar ôl oherwydd diffyg cysylltedd digidol priodol, sy’n hanfodol i elwa o ddigideiddio sectorau economaidd, megis amaethyddiaeth, Ychwanegodd fod “EIB yn cefnogi FWA, gan fod ei heconomeg yn arbennig o addas ar gyfer y math hwnnw o amgylchedd prin ei boblogaeth a, diolch i’r crynodiad is o draffig yn yr ardaloedd hynny, gallai FWA fod yn ddatrysiad VHCN hyfyw o ran capasiti ac ansawdd- doeth.”
 
Archwiliodd y cynrychiolwyr gyfraniad posibl FWA at dargedau cysylltedd yr UE yn y tymor byr a'r tymor hwy. “Er bod FTTH a 5G yn sylfaen i seilwaith digidol Ewrop, bydd angen cymysgedd o dechnolegau i gyflawni targedau Degawd Digidol uchelgeisiol Ewrop ar gysylltedd,” meddai Maarit Palovirta, uwch gyfarwyddwr Materion Rheoleiddiol ETNO, gan bwysleisio “Mynediad di-wifr sefydlog (FWA) sydd wedi’i alluogi gan 5G i fod â’r gallu i ddarparu cyflymder gigabit ar gyfer achosion defnydd penodol.”
 
Mewn gwledydd fel Norwy, Bwlgaria a Gwlad Groeg, mae cyflymder rhwydwaith symudol cyfartalog, am y tro cyntaf erioed, wedi rhagori ar gyflymder rhwydwaith sefydlog. Yn ardaloedd eang Gogledd Ewrop, mae Norwy yn manteisio ar alluoedd FWA: “Mae Nkom yn gweld FWA fel ffordd o ddarparu rhyngrwyd cyflym i'r wlad gyfan, yn enwedig lle nad yw'n bosibl cyflwyno ffibr. Bydd hyn yn cynyddu’n fawr y cyfleoedd i redeg busnesau o ble mae pobl yn dewis byw, ac yn rhoi cyfle digidol cyfartal i bawb,” meddai Bent André Støyva, pennaeth adran Cynllunio Sbectrwm, Awdurdod Cyfathrebu Norwy (NKOM).
 
Amlygodd cynrychiolwyr y diwydiant sut mae FWA yn ddewis gwell, mwy diogel a gwyrddach fyth ar gyfer ardaloedd gwledig: “Nawr ein bod ni yn y Degawd Digidol, mae 5G ac DS IoT yn paratoi'r ffordd tuag at drawsnewid Digidol ein cymdeithas gyfan. Bydd hyn yn gwneud ein bywydau’n well, yn fwy diogel, a hyd yn oed yn wyrddach – nawr gyda 5G mewn ardaloedd gwledig a’r newid mewn diwylliant gweithio ar ôl pandemig, mae FWA yn rhoi dewis i ni. Gweithio yn y ddinas neu weithio yng nghefn gwlad. Yn yr oes ôl-bandemig hon gallwn ddewis lle rydyn ni eisiau gweithio”, meddai Patrick Robinson, Is-lywydd - Ewrop, ATEL.
 
Adroddodd Katri Perälä, cyfarwyddwr BB Business, DNA gyfradd uchel boddhad cwsmeriaid ei chwmni: “Mae defnydd data cwsmer 5G FWA dros bedair gwaith yn uwch na defnyddiwr band eang cartref 4G ac mae boddhad cwsmeriaid yn uwch nag mewn unrhyw fand eang arall. Mae’r defnydd o ddata’n parhau i dyfu” meddai, gan ychwanegu bod ansawdd yn ffactor allweddol: “Roeddem am sicrhau bod ansawdd ein datrysiad FWA mor rhagorol fel ei fod yn ddewis amgen go iawn ar gyfer ffibr. Mae FWA wedi cynnig cyfleoedd newydd i ni ddarparu cysylltiadau cyflym o ansawdd uchel i ardaloedd lle nad yw cysylltiadau cyflym wedi bod ar gael o’r blaen,” meddai.
 
Cyfrannodd y siaradwyr ystod eang o wybodaeth dechnegol a manwl fanwl, gan gynnwys rhagolygon a sleidiau ategol. Gallwch wrando a gwylio recordiad o'r digwyddiad yma.
Gwybodaeth gefndir ar gael yma.
Dyfyniadau wedi'u clirio gan siaradwyr sy'n cynrychioli rheoleiddwyr, sefydliadau Ewropeaidd, cymdeithasau a busnesau ar gael yma  
 
Dewch o hyd i ragor o wybodaeth ewch yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd