Cysylltu â ni

Farchnad sengl

Mae’r Farchnad Sengl Ewropeaidd yn troi’n 30 oed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Eleni, mae'r UE yn dathlu'r 30th pen-blwydd ei Farchnad Sengl – un o brif lwyddiannau integreiddio Ewropeaidd, ac un o'i ysgogwyr allweddol. Wedi’i sefydlu ar 1 Ionawr 1993, mae’r Farchnad Sengl Ewropeaidd yn caniatáu i nwyddau, gwasanaethau, pobl a chyfalaf symud o gwmpas yr UE yn rhydd, gan wneud bywyd yn haws i bobl ac agor cyfleoedd newydd i fusnesau.

Dros 30 mlynedd, mae'r Farchnad Sengl wedi arwain at integreiddio marchnad digynsail rhwng economïau aelod-wladwriaethau, gan wasanaethu fel sbardun ar gyfer twf a chystadleurwydd a chefnogi pŵer economaidd a gwleidyddol Ewrop ar lefel fyd-eang. Chwaraeodd hefyd ran allweddol wrth gyflymu datblygiad economaidd aelod-wladwriaethau newydd a ymunodd â’r UE, gan ddileu rhwystrau i fynediad a hybu twf.

Yn fwy diweddar, mae'r Farchnad Sengl wedi bod yn hanfodol wrth helpu Ewrop i ddelio â'r pandemig COVID-19 a'r argyfwng ynni o ganlyniad i oresgyniad Rwsia ar yr Wcrain. Bydd cadw a chryfhau uniondeb y Farchnad Sengl yn parhau i fod yn hanfodol er mwyn caniatáu i Ewrop ymateb i heriau newydd mewn ffordd gydgysylltiedig a pharhau i gefnogi cystadleurwydd economïau Ewropeaidd.

Diolch i’r Farchnad Sengl, mae’r UE wedi gallu gwella bywydau holl Ewropeaid gan gynnwys drwy: 

  • Cyflymu’r newid i economi wyrddach a mwy digidol: Mae practis meddygol Bargen Werdd Ewrop yw strategaeth dwf yr UE. Yn seiliedig ar yr UE Ffit i 55 ac Degawd Digidol cynigion, mae'r UE yn rhoi fframwaith rheoleiddio ar waith i ategu trawsnewidiadau gwyrdd a digidol Ewrop. Mae'r Strategaeth Ddiwydiannol yn cyd-fynd â diwydiant yr UE yn y trawsnewidiadau hyn. Mae'r Farchnad Sengl hefyd yn helpu i sicrhau bod mewnbynnau hanfodol ar gael yn barhaus i'n busnesau, gan gynnwys deunyddiau crai hanfodol a thechnolegau uwch fel lled-ddargludyddion.
  • Gwarantu diogelwch uchel a safonau technolegol byd-eang blaenllaw: Mae deddfwriaeth yr UE yn caniatáu i ddefnyddwyr ymddiried bod yr holl gynhyrchion ar y Farchnad Sengl yn ddiogel ac yn seiliedig ar safonau uchel o ddiogelu’r amgylchedd, llafur, data personol a hawliau dynol. Mae'r rheolau a'r safonau hyn yn aml yn cael eu mabwysiadu ledled y byd, gan roi mantais gystadleuol i fusnesau Ewrop a hybu safle byd-eang Ewrop, tra'n annog ras i'r brig o ran safonau. Heddiw, mae'r UE yn gosodwr safonau byd-eang.
  • Ymateb i argyfyngau diweddar gyda chyflymder a phenderfyniad digynsail: Mae mynd i'r afael ag argyfyngau diweddar fel y pandemig COVID-19 a'r argyfwng ynni presennol yn dibynnu ar ddull Ewropeaidd cyffredin a chydgysylltiedig. Yn ystod COVID-19, roedd cadw ffiniau mewnol ar agor a sicrhau gweithrediad llyfn y Farchnad Sengl yn caniatáu i frechlynnau, offer meddygol a deunyddiau hanfodol eraill gyrraedd y rhai mewn angen. Heddiw, mae ymateb Ewrop i'r argyfwng ynni yn seiliedig ar y REPowerEU cynllun, sy'n dibynnu ar bŵer y Farchnad Sengl i'r UE gaffael ar y cyd ffynonellau ynni mwy amrywiol a chyflymu'n sylweddol y gwaith o ddatblygu a defnyddio ynni glân ac adnewyddadwy. Mae hyn eisoes wedi arwain at leihau dibyniaeth yr UE ar danwydd ffosil Rwseg.

Er mwyn sicrhau bod y Farchnad Sengl yn parhau i fod yn fudd cyffredin sy’n cyflawni ar gyfer holl bobl yr UE, mae’r Comisiwn yn gweithio’n barhaus ar ei datblygiad mewn meysydd newydd ac yn sicrhau bod y rheolau sydd eisoes ar waith yn gweithio’n ymarferol. At y diben hwn, mae'r Comisiwn yn gweithio'n agos ag awdurdodau cyhoeddus yr aelod-wladwriaethau sy'n rhannu'r cyfrifoldeb am orfodi rheolau'r Farchnad Sengl yn effeithiol. 

Ym mis Rhagfyr 2022, yn ystod cic gyntaf y gyfres o ddigwyddiadau i nodi'r 30th pen-blwydd y Farchnad Sengl, cyflwynodd y Comisiwn a papur dadansoddol ar gyflwr y Farchnad Sengl 30 mlynedd ar ôl ei sefydlu a’i rôl fel gyrrwr cadernid yr UE. Yn ystod 2023, bydd nifer o ddadleuon, arddangosfeydd ac ymgyrchoedd yn cael eu cyd-drefnu gyda rhanddeiliaid ar draws yr UE i hyrwyddo llwyddiannau’r Farchnad Sengl ac ymgysylltu â dinasyddion wrth drafod ei dyfodol. Yn y cyd-destun hwn, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi Cyfathrebiad yn arddangos cyflawniadau a buddion sylweddol y Farchnad Sengl, tra hefyd yn nodi bylchau gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol er mwyn i’r Farchnad Sengl barhau i chwarae rhan allweddol.

Cefndir

hysbyseb

Sefydlwyd y Farchnad Sengl ar 1 Ionawr 1993. Daeth yn dilyn arwyddo Cytundeb Maastricht ar 7 Chwefror 1992. I ddechrau, roedd 12 o wledydd yr UE yn ffurfio’r Farchnad Sengl: Gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Portiwgal a'r Deyrnas Unedig. Heddiw, mae'r Farchnad Sengl yn cynnwys 27 o Aelod-wladwriaethau, yn ogystal â Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Norwy, gyda'r Swistir â mynediad rhannol.

I gael rhagor o wybodaeth 

30th pen-blwydd y Farchnad Sengl

Taflen Ffeithiau

Casgliad o fideos ar y Farchnad Sengl

Y Farchnad Sengl yw bloc masnachu mwyaf y byd. Mae wedi bod yn sylfaen i'r UE ers deng mlynedd ar hugain. Mae'n darparu cyfleoedd i filiynau o fusnesau yn ogystal ag i ddefnyddwyr yn Ewrop. Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi dangos i ni fod gallu Ewrop i amsugno siociau a goresgyn argyfyngau, yn dibynnu ar Farchnad Sengl gref. Dyna pam yr ydym wedi cynnig Offeryn Argyfwng y Farchnad Sengl er mwyn gallu gweithredu gyda’n gilydd. Er mwyn sicrhau ei fod hefyd yn gweithio ar adegau o argyfwng.Margrethe Vestager, Is-lywydd Gweithredol dros Ewrop Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol - 01/01/2023

Mae’r Farchnad Sengl yn llawer mwy na fframwaith cyfreithiol yn unig – neu’n wir farchnad. Mae angen inni warchod, gwella ac ailddyfeisio'r ased aruthrol hwn yn barhaus. Yn gyntaf, drwy sicrhau bod y rheolau yr ydym wedi cytuno arnynt ar y cyd hefyd yn cael eu cymhwyso ar y cyd. Yn ail, drwy roi busnesau bach a chanolig yng nghanol cystadleurwydd Ewrop. Yn drydydd, drwy sicrhau bod gan bobl a busnesau fynediad at y nwyddau a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt. Rhoddodd y Farchnad Sengl raddfa gyfandirol i'r Undeb Ewropeaidd ac felly'r gallu i ymestyn ei hun i'r llwyfan byd-eang. Heddiw, yn ei phen-blwydd yn 30 oed, mae'r Farchnad Sengl yn rhoi hyder a phenderfyniad i mi wynebu'r heriau sydd o'm blaen.Thierry Breton, Comisiynydd y Farchnad Fewnol - 01/01/2023

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd