Cysylltu â ni

Amddiffyn

Pam y dylai Unol Daleithiau yn agor mwy o ganolfannau yn y Dwyrain Canol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

estBy Michael E. O'Hanlon a Bruce Riedel

Gyda'r crebachu gyllideb amddiffyn yr Unol Daleithiau ac Iran galluoedd niwclear yn tyfu, mae'n amser i feddwl yn greadigol. Yn y blynyddoedd diwethaf, yr Unol Daleithiau wedi ffafrio fwyfwy i seilio ei awyren ymladd yn y Dwyrain Canol ar cludwyr awyrennau yn a ger y Gwlff Persia. Ond yn awr y dylai newid cwrs, gan symud mwy ohonynt ar y tir, i ganolfannau mewn dwy neu fwy o'r Cyngor Cydweithredu Gwlff gwledydd (GCC). Byddai hynny'n caniatáu i'r Unol Daleithiau i digwyddiad llai ei fflyd llong awyrennau yn gyffredinol, yn fesur arbed costau gymedrol, a chryfhau ei atal yn y rhanbarth drwy ddarparu tystiolaeth weledol o fondiau cryf yr Unol Daleithiau 'gyda gwledydd allweddol y Penrhyn Arabia.

Mae'n costio mwy na $ 1 miliwn y flwyddyn i'r Pentagon, ar gyfartaledd, i leoli un aelod gwasanaeth yn Afghanistan. Felly, mae llawer yn tybio, mae seilio personél milwrol America ar dir dramor yn economi wael ar y cyfan - er ei bod yn strategol angenrheidiol ar brydiau. Ond nid yw'r rhesymeg honno'n dal mewn sawl sefyllfa, ac mae Gwlff Persia yn achos allweddol o bwynt.

hysbyseb

Yr Unol Daleithiau yn dibynnu bron yn llwyr ar cludwyr awyrennau, pob un gyda tua 72 jet, er mwyn darparu'r airpower y byddai angen iddo yn ystod gwrthdaro posibl gyda Iran, ei elyn mwyaf tebygol yn y rhanbarth. Dros y degawd diwethaf, mae sawl sgwadronau o frwydro yn erbyn jet seiliedig ar y tir yn Irac, Kuwait, a Saudi Arabia wedi i raddau helaeth cartref ddychwelwyd. Er bod yr Unol Daleithiau yn achlysurol yn cylchdroi jet Diffoddwr drwy gwladwriaethau bach y GCC ac yn cynnal cyfleusterau gorchymyn-a-rheoli a chymorth yn Qatar a'r Emiraethau Arabaidd Unedig, ei bŵer ymladd ar y tir parhaol yn y rhanbarth yn gyfyngedig iawn.

Ond cludwr awyrennau modern, sy'n costio tua $ 12 biliwn, yn ymwneud â deg gwaith mor ddrud ag hyd yn oed gyfleuster mawr a caerog yn dda ar dir. A gall gymryd pump neu chwech o longau yn fflyd o 11 i gynnal un patrol tramor parhaus yn y Gwlff. Yn fyr, yn dibynnu ar cludwyr, yn hytrach na chanolfannau tir, er mwyn darparu ymladd airpower cyson mewn rhanbarth a roddir yn gyffredinol yn gynnig economaidd amheus os ydych yn gwybod bod y bygythiad yn mynd i fod o gwmpas am gyfnod.

Darllenwch mwy yma.

hysbyseb

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

france

Prif amau ​​yn dweud wrth achos ymosodiad Paris ei fod yn 'filwr y Wladwriaeth Islamaidd'

cyhoeddwyd

on

By

Disgrifiodd y prif un a ddrwgdybir mewn rampage jihadist a laddodd 130 o bobl ledled Paris ei hun yn herfeiddiol fel “milwr y Wladwriaeth Islamaidd” a gweiddi ar y prif farnwr ddydd Mercher (8 Medi) ar ddechrau treial i ymosodiadau 2015, ysgrifennu Tangi Salaün, Yiming Woo, Michaela Cabrera, Antony Paone, Ingrid Melander, Benoit Van Overstraeten, Blandine Henault ac Ingrid Melander.

Credir mai Salah Abdeslam, 31, yw’r unig aelod o’r grŵp sydd wedi goroesi a gynhaliodd yr ymosodiadau gwn-a-bom ar chwe bwyty a bar, neuadd gyngerdd Bataclan a stadiwm chwaraeon ar 13 Tachwedd 2015, lle anafwyd cannoedd. .

Ymddangosodd yn y llys wedi gwisgo mewn du ac yn gwisgo mwgwd wyneb du. Wrth ofyn i'w broffesiwn, tynnodd y Ffrangeg-Moroco ei fasg a dweud wrth lys Paris: "Rhoddais y gorau i'm swydd i ddod yn filwr y Wladwriaeth Islamaidd."

hysbyseb

Er bod y diffynyddion eraill, sy'n cael eu cyhuddo o ddarparu gynnau, ceir neu helpu i gynllunio'r ymosodiadau, yn syml yn ateb cwestiynau arferol ar eu henw a'u proffesiwn ac fel arall yn aros yn dawel, roedd Abdeslam yn amlwg yn ceisio defnyddio dechrau'r treial fel platfform.

Pan ofynnodd prif farnwr y llys i roi ei enw, defnyddiodd Abdeslam y Shahada, llw Islamaidd, gan ddweud: "Rwyf am dystio nad oes duw heblaw Allah ac mai Mohammad yw ei was."

Yn ddiweddarach fe waeddodd ar brif farnwr y llys am ddau funud, gan ddweud bod y diffynyddion wedi cael eu trin "fel cŵn", adroddodd teledu BFM, gan ychwanegu bod rhywun yn adran gyhoeddus y llys, lle mae dioddefwyr a pherthnasau dioddefwyr yn eistedd, wedi gweiddi yn ôl: " Rydych chi'n bastard, cafodd 130 o bobl eu lladd. "

hysbyseb

Roedd Victor Edou, cyfreithiwr ar gyfer wyth o oroeswyr Bataclan, wedi dweud yn gynharach fod datganiad Abdeslam ei fod yn filwr y Wladwriaeth Islamaidd yn “dreisgar iawn”.

"Nid yw rhai o fy nghleientiaid yn gwneud yn rhy dda ... ar ôl clywed datganiad a gymerasant fel bygythiad uniongyrchol newydd," meddai. "Mae'n mynd i fod felly am naw mis."

Dywedodd eraill eu bod yn ceisio peidio â rhoi llawer o bwys ar sylwadau Abdeslam.

"Mae angen mwy arnaf i gael sioc ... does gen i ddim ofn," meddai Thierry Mallet, goroeswr Bataclan.

Hawliwyd cyfrifoldeb am yr ymosodiadau gan Islamic State, a oedd wedi annog dilynwyr i ymosod ar Ffrainc dros ei rhan yn y frwydr yn erbyn y grŵp milwriaethus yn Irac a Syria.

Mae heddluoedd Ffrainc yn sicrhau ger llys Paris ar yr Ile de la Cite Ffrainc cyn dechrau treial ymosodiadau Paris Tachwedd 2015, ym Mharis, Ffrainc, Medi 8, 2021. REUTERS / Christian Hartmann
Gwelir plac coffa i ddioddefwyr ymosodiadau Paris ym mis Tachwedd 2015 ger y bar a’r bwyty a enwyd yn flaenorol yn Comptoir Voltaire ym Mharis, Ffrainc, Medi 1, 2021. Bydd ugain o ddiffynyddion yn sefyll achos ymosodiadau Tachwedd 2015 Paris o Fedi 8, 2021 i Fai 25, 2022 yn llys Paris ar yr Ile de la Cite, gyda bron i 1,800 o bleidiau sifil, mwy na 300 o gyfreithwyr, cannoedd o newyddiadurwyr a heriau diogelwch ar raddfa fawr. Llun wedi'i dynnu Medi 1, 2021. REUTERS / Sarah Meyssonnier / File File

Cyn yr achos, roedd goroeswyr a pherthnasau dioddefwyr wedi dweud eu bod yn ddiamynedd i glywed tystiolaeth a allai eu helpu i ddeall yn well beth ddigwyddodd a pham y gwnaeth hynny.

"Mae'n bwysig bod y dioddefwyr yn gallu dwyn tystiolaeth, yn gallu dweud wrth y drwgweithredwyr, y rhai sydd dan amheuaeth sydd ar y stand, am y boen," meddai Philippe Duperron, y cafodd ei fab 30 oed Thomas ei ladd yn yr ymosodiadau.

"Rydyn ni hefyd yn aros yn bryderus oherwydd rydyn ni'n gwybod, wrth i'r treial hwn ddigwydd y boen, y digwyddiadau, y bydd popeth yn dod yn ôl i'r wyneb."

Disgwylir i'r achos bara naw mis, gyda bron i 1,800 o gwynwyr a mwy na 300 o gyfreithwyr yn rhan o'r hyn a alwodd y Gweinidog Cyfiawnder Eric Dupond-Moretti yn farathon barnwrol digynsail. Dywedodd prif farnwr y llys, Jean-Louis Peries, ei fod yn dreial hanesyddol.

Mae un ar ddeg o’r 20 diffynnydd eisoes yn y carchar wrth aros eu treial a bydd chwech yn cael eu rhoi ar brawf yn absentia - credir bod y mwyafrif ohonyn nhw wedi marw. Mae'r mwyafrif yn wynebu carchar am oes os cânt eu dyfarnu'n euog.

Fe wnaeth yr heddlu osod diogelwch tynn o amgylch llys Palais de Justice yng nghanol Paris. Ymddangosodd diffynyddion y tu ôl i raniad gwydr wedi'i atgyfnerthu mewn ystafell llys bwrpasol a rhaid i bawb basio trwy sawl pwynt gwirio i fynd i mewn i'r llys. Darllen mwy.

"Mae'r bygythiad terfysgol yn Ffrainc yn uchel, yn enwedig ar adegau fel treial yr ymosodiadau," meddai'r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin wrth radio France Inter.

Disgwylir i ddyddiau cyntaf yr achos fod yn weithdrefnol i raddau helaeth. Disgwylir i dystiolaethau dioddefwyr ddechrau ar 28 Medi. Bydd cwestiynu’r sawl a gyhuddir yn cychwyn ym mis Tachwedd ond nid ydyn nhw ar fin tystio am noson yr ymosodiadau a’r wythnos o’u blaenau tan fis Mawrth. Darllen mwy.

Nid oes disgwyl rheithfarn cyn diwedd mis Mai, ond dywedodd goroeswr Bataclan, Gaetan Honore, 40, ei fod yno o'r cychwyn yn bwysig.

"Roedd yn bwysig bod yma ar y diwrnod cyntaf, yn symbolaidd. Rwy'n gobeithio deall, rywsut, sut y gallai hyn ddigwydd," meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd