Cysylltu â ni

Economi

EAHP a UZ Leuven i gynnal cyfarfod lefel uchel ar leihau camgymeriadau meddyginiaeth mewn ysbytai

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eahpnew

Mae Cymdeithas Ewropeaidd Fferyllwyr Ysbytai (EAHP) wedi cyhoeddi cyfarfod lefel uchel i gael ei gynnal yn Ysbytai Prifysgol Leuven (UZ Leuven) sy'n canolbwyntio ar sut i leihau gwallau meddyginiaeth yn y sector ysbytai. Yn benodol, bydd yn canolbwyntio ar sut y gall sganio meddyginiaethau wrth erchwyn gwely yn y man gweinyddu ddod yn realiti eang i gynyddu diogelwch cleifion.

Dangoswyd bod y dechnoleg o sganio meddyginiaeth wrth erchwyn gwely'r claf, cyn ei rhoi, yn lleihau cyfraddau gwallau meddyginiaeth gymaint â 40%. Ac eto, er ei fod yn gyffredin mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, mae'r arfer yn Ewrop yn parhau i fod yn eithriad yn hytrach na'r rheol. Bydd y digwyddiad yn ystyried pam mae hyn yn wir, a beth y gellir ei wneud i oresgyn rhwystrau gweithredu a nodwyd. Bydd y digwyddiad undydd, a gynhelir ddydd Llun 14 Hydref, yn cynnwys:

• Cyflwyno sut mae sganio wrth erchwyn gwely yn UZ Leuven yn lleihau'r posibilrwydd y bydd gwall meddyginiaeth yn digwydd yn y man rhoi;
• ymweliadau tywysedig â wardiau ysbytai i weld y dechnoleg ar waith;
• cyflwyniadau ar y cyd-destunau diwydiannol, rheoliadol a rhyngwladol i'r mater, a;
• gweithdai i ennill safbwyntiau a barn ystyriol amrywiaeth o randdeiliaid yr effeithiwyd arnynt. Dywedodd Thomas De Rijdt, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adran Fferylliaeth UZ Leuven: “Ers cyflwyno sganio meddyginiaeth wrth erchwyn gwely yn ein hysbyty rydym wedi gweld cynnydd mewn diogelwch cleifion trwy atal meddyginiaeth ymhellach. gwallau. Yn ogystal, gallwn sicrhau olrhain cyffuriau. Fodd bynnag, nid yw ein llwyddiant yma yn Leuven yn rhywbeth yr ydym am ei gadw'n gyfrinach oddi wrth weddill Ewrop. Pan rydyn ni'n gwybod bod rhywbeth yn gweithio, rydyn ni am ei rannu a gweld y buddion sy'n cael eu mwynhau mewn mannau eraill. Dyna pam rydym yn gweithio gyda Chymdeithas Fferyllwyr Ysbytai Ewrop i gynnal y cyfarfod hwn gyda'r nod o nodi a deddfu atebion i'r rhwystrau hysbys i gyflwyniad ehangach sganio wrth erchwyn gwely. "

hysbyseb
Ychwanegodd Llywydd EAHP, Dr Roberto Frontini: “Y dyddiau hyn, rydyn ni wedi arfer gweld pob math o gynhyrchion defnyddwyr wedi’u codio’n unigol: o fananas i fisgedi, o siocledi i CDs. Ac eto, nid ydym wedi cyflawni bar meddyginiaethau sydd wedi'i godio i'r bilsen neu'r ffiol unigol o hyd. Mae hyn yn atal cyflwyno sganio wrth erchwyn gwely, a thrwy'r digwyddiad hwn rwy'n gobeithio y gallwn daflu goleuni ar beth yw'r rhwystrau, a sut y gellir eu goresgyn. Rydym yn annog yr holl randdeiliaid sydd â diddordeb yn y pwnc hwn i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn a chwarae rhan wrth gyflawni cynnydd mawr posibl wrth leihau gwall meddyginiaeth. ”

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd