Cysylltu â ni

Economi

Cloud farchnad fin newid yn dilyn gollyngiadau NSA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cybersecurity-300x173Mae gwyliadwriaeth rhyngrwyd gan yr Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol (NSA), a ollyngwyd i'r cyfryngau gan y cyn-gontractwr Edward Snowden, wedi newid blaenoriaethau cwmnïau wrth gynyddu darparwyr gwasanaethau cwmwl yn yr UD a'r tu allan iddo, mae arbenigwyr wedi cyhoeddi.

Mae'r effaith economaidd i'r diwydiant yn agored i ddadl. Amcangyfrifodd y Sefydliad Technoleg Gwybodaeth ac Arloesi yr wythnos diwethaf y gallai darparwyr cwmwl yr Unol Daleithiau golli cymaint â $ 35 biliwn mewn busnes erbyn 2016, wrth i gwmnïau ffoi i gystadleuwyr dramor. Yr wythnos hon, cymerodd Forrester Research wyliwr llawer ehangach ac amcangyfrifodd golled uchaf o $ 180 biliwn.

Mae'r ddau rif yn amcanestyniadau, ac efallai na fyddant yn agos at y cyfrif terfynol. Mae James Staten, dadansoddwr yn Forrester, yn cydnabod bod ei niferoedd yn “chwyddo’n bwrpasol” i wneud y pwynt pe bai’r ITIF yn gywir, yna byddai’r colledion bum gwaith yn fwy. Mae hynny oherwydd y byddai'r diwydiannau cynnal ac allanoli TG, sydd hefyd yn storio data cwsmeriaid, yn cael eu heffeithio yn yr un modd.

hysbyseb

“Y rheswm rwy’n dweud bod hyn yn afrealistig yw oherwydd er mwyn i’r $ 180 biliwn hwn chwarae allan, yna mae angen i gwmnïau ddechrau tynnu’n ôl yn ymosodol rhag defnyddio ffynonellau allanol, gan ddefnyddio [cwmnïau cynnal], gan ddefnyddio darparwyr cwmwl,” Staten Dywedodd ar Ddydd Gwener. “Ac a dweud y gwir, nid ydym yn gweld unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu eu bod yn mynd i ddechrau gwneud hynny.”

Yr hyn sy'n digwydd yw newid mewn blaenoriaethau wrth werthuso darparwyr gwasanaethau cwmwl. Mae ymchwilio i arferion gwyliadwriaeth y llywodraeth, nad oedd yn ystyriaeth fawr yn y gorffennol, wedi dod yn flaenoriaeth.

“Yr hyn y mae hyn wedi’i wneud yw symud y ffocws i’r wlad,” meddai Jody Westby, prif weithredwr y cwmni ymgynghori Global Cyber ​​Risk.

hysbyseb

Nid yw gwyliadwriaeth y llywodraeth yn unigryw i'r UD Mae pob gwlad yn gwylio traffig Rhyngrwyd. Yr hyn sy'n amrywio yw'r rhesymau a pha mor agored ydyn nhw wrth ddatgelu'r rheolau sy'n llywodraethu'r gweithgaredd.

Mae Tsieina, Rwsia a rhai o wledydd y Dwyrain Canol yn gyfrinachol iawn a thybir eu bod yn monitro traffig pobl a busnesau ar y Rhyngrwyd. Mae eu cyfrinachedd yn eu gwneud yn llawer mwy o bryder o ran gwyliadwriaeth na lleoedd fel yr Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd, Singapore ac Awstralia, sydd wedi rhoi cyhoeddusrwydd i'w rheolau ar raddau amrywiol.

Fe wnaeth datgeliadau’r NSA dywyllu enw da’r UD oherwydd eu bod yn datgelu lefel gwyliadwriaeth yn llawer ehangach na’r hyn yr oedd y rhan fwyaf o bobl a busnesau wedi tybio. Yn ogystal, roedd llawer o bobl, o wleidyddion ac arweinwyr busnes i ddinasyddion cyffredin, o'r farn bod y gwiriadau ar waith i amddiffyn preifatrwydd yn annigonol a bod cyfyngiadau cyfansoddiadol ysbïo'r llywodraeth yn cael eu torri.

“Mae’r NSA wedi taflu’r paramedrau (cyfansoddiadol) hynny allan,” meddai Westby, sy’n cadeirio Pwyllgor Preifatrwydd a Throsedd Cyfrifiaduron Cymdeithas Bar America. “Maen nhw wedi taflu sicrwydd y gyfraith allan, oherwydd eu bod nhw newydd benderfynu ei wneud eu ffordd.”

Mae angen gweld a yw'r Gyngres yn camu i mewn i dynhau'r Ddeddf Gwladgarwr, sy'n llywodraethu gweithgaredd yr NSA. Mae'r ddadl genedlaethol a ysgogwyd gan ddogfennau NSA a ollyngodd Snowden yn dal i gynddeiriog.

Yn y cyfamser, mae Forrester's Staten yn gweld cyfle yn y farchnad i wledydd sy'n barod i ddarparu mwy o fanylion am eu gweithgareddau gwyliadwriaeth ac am y data a gesglir a sut mae'n cael ei storio a'i ddefnyddio.

Er enghraifft, mae'r Swistir wedi dod yn ganolbwynt bancio oherwydd anaml y mae ei deddfau ariannol yn newid o gymharu â deddfau mwyafrif y gwledydd eraill, meddai Staten. Y sefydlogrwydd hwnnw yw'r hyn sy'n ddeniadol i lawer o gwmnïau a phobl gyfoethog.

Byddai dull tebyg tuag at ddeddfau gwyliadwriaeth a phreifatrwydd wedi'i deilwra tuag at dryloywder yn ddeniadol i gwmnïau ac i ddarparwyr gwasanaethau cwmwl.

“Gallai unrhyw sir sydd am gymryd y cam hwnnw wella eu safle fel lle niwtral, diogel ar gyfer rhannu data,” meddai Staten.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd