Cysylltu â ni

Economi

CORLEAP: Amser i ailfeddwl am rôl llywodraeth leol ym Mhartneriaeth Ddwyreiniol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10000000000001FF000000BB387A7ECDMae meiri a chynrychiolwyr etholedig rhanbarthol o wledydd yr UE a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain wedi mabwysiadu argymhellion gwleidyddol cyn 3edd Uwchgynhadledd Penaethiaid Gwladwriaeth y Dwyrain sydd ar ddod, gan roi ysgogiad newydd i'r fenter. Cyfarfod ddoe (3 Medi) yn Vilnius, yr Cynhadledd yr Awdurdodau Rhanbarthol a Lleol ar gyfer Partneriaeth y Dwyrain (CORLEAP) er mwyn gwneud gwahaniaeth pendant ym mholisïau Partneriaeth y Dwyrain ar gyfer dinasyddion, cytunwyd bod yn rhaid i awdurdodau lleol gymryd rhan fel partneriaid gweithredol yn strategaeth Partneriaeth y Dwyrain.

Mae CORLEAP wedi gweithio dros y ddwy flynedd ddiwethaf ar nifer o feysydd blaenoriaeth ac mae'n canolbwyntio ei argymhellion ar ddiwygio gweinyddiaeth gyhoeddus, datganoli cyllidol a chydweithrediad tiriogaethol. Dywedodd trydydd sesiwn lawn flynyddol Agor CORLEAP a gafodd ei chyd-drefnu ac a gynhaliwyd yn fframwaith Llywyddiaeth Lithwania’r UE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Llywydd Pwyllgor y Rhanbarthau a chyd-gadeirydd CORLEAP: "Rydym yn credu'n gryf bod y foment. ar gyfer ailfeddwl bod Partneriaeth y Dwyrain wedi dod. Mae angen dull newydd arnom sy'n ystyried Partneriaeth y Dwyrain fel offeryn i gynorthwyo'r holl wledydd dan sylw i foderneiddio a diwygio. Gall awdurdodau lleol a rhanbarthol wneud cyfraniad sylweddol at yrru'r newid hwn, ac maent yn barod i wneud hynny. Yr amcan yw gweld cyfraniad llywodraeth leol yn cael ei gydnabod yn llawn ond rydym hefyd yn disgwyl cyflawniadau clir a chanlyniadau diriaethol o'r Uwchgynhadledd sydd ar ddod ".

Mae CORLEAP yn galw am weithredu pendant yn y tri phrif faes y nodwyd eu bod yn arafu datblygiad democratiaeth leol a rhanbarthol ar draws gwledydd Partner y Dwyrain, sef: diffyg ymreolaeth ariannol a gallu cyllidol cyfyngedig; yr angen i ddiwygio gweinyddiaeth gyhoeddus sy'n cynnwys awdurdodau lleol a rhanbarthol hefyd; a chydweithrediad tiriogaethol cyfyngedig ar draws gofod Partneriaeth y Dwyrain (EaP). Yn hyn o beth, pwysleisiodd Dorin Chirtoacă, Maer Chişinău (Moldofa) a chyd-gadeirydd CORLEAP: "Gallai diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus, datganoli cyllidol a chydweithrediad tiriogaethol gael effaith gref ar wella gallu awdurdodau lleol a rhanbarthol. Gallai hefyd wella'r allwedd mater o sicrhau bod polisi EaP yn fwy cydnaws ag anghenion dinasyddion. " Hefyd yn cymryd rhan yn y cyfarfod, pwysleisiodd Andrius Krivas, Is-Weinidog Materion Tramor Lithwania rôl ganolog llywodraeth leol wrth gynnal a chryfhau'r broses ddemocrataidd: "Mae Partneriaeth y Dwyrain yn un o flaenoriaethau Llywyddiaeth Lithwania ar Gyngor yr UE.

hysbyseb

Bydd argymhellion gwerthfawr y gynhadledd hon yn gwneud cyfraniad gwirioneddol wrth helpu i gyflawni menter Partneriaeth y Dwyrain yn llwyddiannus. Credwn yn gryf na ellir cyflawni'r trawsnewidiad democrataidd yn Nwyrain Ewrop heb weithrediad cadarn awdurdodau lleol a rhanbarthol ". Mae argymhellion CORLEAP i Uwchgynhadledd y Penaethiaid Gwladol yn Vilnius yn cael eu cefnogi gan adroddiad gwleidyddol cynhwysfawr ac yn galw am: · gynnwys lleol ac awdurdodau rhanbarthol wrth ddiffinio a gweithredu polisïau a strategaethau EaP; mynediad uniongyrchol at offerynnau ariannol digonol (Ewropeaidd a chenedlaethol) ar gyfer dinasoedd a rhanbarthau gwledydd EaP ynghyd â chael gwared ar y rhwystrau presennol i wario cronfeydd o'r fath (ee rheolau caffael cyhoeddus anghydnaws) Mae CORLEAP hefyd yn pledio am gyfyngu, neu hyd yn oed gael gwared, ar y gofynion cyd-ariannu ar gyfer awdurdodau lleol o fewn rhaglenni cymorth yr UE, gan fod y gofynion hynny yn rhwystro eu galluoedd ariannol cyfyngedig ymhellach; EaP.

Anogir y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi cronni ymdrechion ymhellach yn hyn o beth; · Y cytundeb i'w lofnodi gan Uwchgynhadledd yr UE ym mis Tachwedd i nodi'n benodol bwysigrwydd allweddol democratiaeth leol ac ymreolaeth leol. Yn ystod y cyfarfod hefyd enwebwyd Mamuka Abuladze, Aelod o Gynulliad Dinas Rustavi a Llywydd Cymdeithas Awdurdodau Lleol Sioraidd, fel cyd-gadeirydd CORLEAP newydd yn cynrychioli gwledydd partner EaP. Yn ei araith, dywedodd Mr Abuladze: "Mae'n anrhydedd cael fy mhenodi'n gyd-gadeirydd. Yn ystod fy mandad, byddaf yn ceisio cydgrynhoi'r gwaith rhagorol a wnaed eisoes gan CORLEAP, gan adleisio llais awdurdodau lleol yn y sefydliadau Ewropeaidd yn benodol. ac ar draws llywodraethau cenedlaethol. Dim ond gyda'n gilydd y bydd yn gallu cyflawni ein nodau er mwyn meithrin democratiaeth leol a hyrwyddo cydlyniant tiriogaethol. "

Bydd Mr Abuladze hefyd yn cynnal sesiwn lawn nesaf CORLEAP yn 2014 a gynhelir yn Tbilisi, Georgia. Bydd CORLEAP yn cymryd rhan yn Uwchgynhadledd Vilnius ar 28-29 Tachwedd 2013 lle bydd yn cyflawni ei argymhellion. Yn seiliedig ar gasgliadau'r Uwchgynhadledd bydd CORLEAP wedyn yn datblygu ei Gynllun Gweithredu ar gyfer 2014-2015. CORLEAP: Sefydlwyd Cynhadledd yr Awdurdodau Rhanbarthol a Lleol ar gyfer y Bartneriaeth Ddwyreiniol (CORLEAP) gan y Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR) yn 2011 i ddod â dimensiwn rhanbarthol a lleol i mewn i Bartneriaeth Ddwyreiniol yr UE. Mae CORLEAP yn dwyn ynghyd 36 o wleidyddion rhanbarthol a lleol - gan gynnwys 18 o'r CoR sy'n cynrychioli'r UE a 18 o wledydd Partneriaeth y Dwyrain (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldofa a'r Wcráin). Trwy gynnwys y lefelau lleol a rhanbarthol wrth weithredu Partneriaeth Ddwyreiniol yr UE, nod y CoR yw cryfhau hunan-lywodraeth leol a rhanbarthol yn y gwledydd partner a dod â Phartneriaeth y Dwyrain yn agosach at ei dinasyddion.

hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd