Cysylltu â ni

Economi

Mae'r Comisiwn yn croesawu cefnogaeth Senedd Ewrop i reolau llymach ar flinder criwiau awyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

av-ddiogelYn dilyn pleidlais Senedd Ewrop yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Hydref, dywedodd yr Is-lywydd Kallas: "Rwy'n falch o'r bleidlais hon sy'n agor y ffordd ar gyfer rheolau llymach newydd ledled yr UE ar flinder peilot. Bydd yn dod â gwell amddiffyniad i deithwyr ac amodau gwaith mwy diogel. i griw. Mae hon yn fuddugoliaeth i synnwyr cyffredin. "

Pwrpas y ddeddfwriaeth newydd hon i foderneiddio'r safonau Ewropeaidd uchel ar ddiogelwch hedfan yw egluro a gwella'r rheoliadau cyfredol ar gyfyngiadau amser hedfan a dyletswydd (a elwir yn gyfyngiadau amser hedfan, neu FTL) - gan ystyried y dystiolaeth wyddonol a thechnegol ddiweddaraf.

Mae'r cynnig yn cynnwys mwy na 30 o ddarpariaethau gyda'r nod o wella amddiffyniad y criw rhag blinder, gan gynnig amodau gwaith mwy diogel a gwell iddynt. Maent yn cynnwys materion pwysig fel gorffwys wrth hedfan i griw caban, a therfynau caeth ar hediadau nos, wrth gefn a gwarchodfa.

hysbyseb

Mae'r ddeddfwriaeth newydd yn cynnwys:

  • Lleihau amser dyletswydd hedfan yn y nos 45 munud (uchafswm o 11h yn lle 11h45);
  • lleihau'r nifer uchaf o oriau hedfan o 1,300 i 1,000 mewn 12 mis yn olynol;
  • cynnydd y gorffwys wythnosol 12 awr (2 ddiwrnod yn lle 1½ diwrnod) ddwywaith y mis;
  • rhoi hyd at bum diwrnod o orffwys yn y cartref rhag ofn croesi parth amser sylweddol (yn lle dau ddiwrnod ar hyn o bryd, neu hyd yn oed yn llai mewn rhai aelod-wladwriaethau), a;
  • gostyngiad pwysig yn yr amser dyletswydd uchaf (amser segur + amser hedfan) rhag ofn y bydd maes awyr wrth gefn (16h yn lle 26-28h mewn rhai aelod-wladwriaethau).

Nid yw rheolau diogelwch FTL yn rhagfarnu deddfwriaeth berthnasol yr UE a chenedlaethol, gan gynnwys rheolau sy'n ymwneud ag amser gweithio, iechyd a diogelwch yn y gwaith neu gytundebau llafur ar y cyd presennol ac yn y dyfodol (CLAs). Yn ogystal, mae'r berthynas rhwng rheolau diogelwch a chymdeithasol yn seiliedig ar yr egwyddor bod y rheol fwyaf amddiffynnol yn berthnasol.

Wrth gefnogi’r rheoliad drafft, cadarnhaodd Senedd Ewrop farn mwyafrif y gweithwyr proffesiynol diogelwch hedfan o blaid dull cynhwysfawr a chytbwys a fydd yn arwain at welliannau diogelwch i fynychwyr hedfan a pheilotiaid yn y sector hedfan Ewropeaidd - er budd teithwyr. .

hysbyseb

Derbyniodd rheoliad drafft y Comisiwn bleidlais gadarnhaol yng nghyfarfod Pwyllgor EASA ar 12 Gorffennaf 2013 ac fe’i cyflwynwyd i’r EP ar gyfer archwiliad tri mis.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn nawr yn deddfu'r Rheoliad yn ffurfiol. Gellir disgwyl iddo ddod i rym ar ddiwedd 2013 a bydd yn dod yn gwbl berthnasol ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Bydd asesiad parhaus parhaus o'r drefn FTL newydd, a gynhelir gan EASA ochr yn ochr ag aelod-wladwriaethau ac sy'n cynnwys rhanddeiliaid ac arbenigedd gwyddonol, a fydd yn seiliedig ar ddata gweithredol go iawn, i fonitro effeithiolrwydd y system. Disgwylir adroddiad rheolaidd cyntaf EASA ar ganlyniadau'r rhaglen fonitro heb fod yn hwyrach na thair blynedd ar ôl dyddiad defnyddio'r rheolau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd