Cysylltu â ni

Economi

Mae'r Alban mewn perygl o golli allan ar genhedlaeth newydd o weithfeydd niwclear, yn rhybuddio GMB

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logoMae gorsafoedd niwclear newydd yn debygol yn Hinkley Point, Oldbury, Wylfa, Heysham, Sellafield, Hartlepool, Sizewell a Bradwell, oherwydd yn wahanol i'r Alban, maent yn bwrw ymlaen â'r materion cynllunio a buddsoddi meddai GMB.

Mae GMB, yr undeb ar gyfer gweithwyr ynni yn yr Alban, yn rhybuddio bod yr Alban yn rhedeg y risg o golli allan ar genhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer niwclear gan nad oes unrhyw gynlluniau i ddisodli Hunterston B a Torness. Disgwylir i'r ddau gael eu digomisiynu yn 2023. Dywed GMB fod hyn oherwydd diffyg strategaeth a gweledigaeth Llywodraeth yr Alban ar sut i ddiwallu anghenion ynni'r Alban.

Daw’r rhybudd hwn yn sgil y cyhoeddiad bod EDF, sy’n rhedeg y ddwy orsaf ynni niwclear hyn yn yr Alban, wedi dod i gytundeb i adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd yn Hinkley Point yng Ngwlad yr Haf. Gweler y nodiadau i olygyddion am gopi o'r datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Dywedodd Uwch Trefnydd GMB yr Alban, Jim Moohan: “Dylai hyn fynd yn ei flaen yn Hinkley Point C fod yn alwad i ddeffro ar y risg ddifrifol y bydd yr Alban yn colli allan ar y genhedlaeth nesaf o orsafoedd pŵer niwclear newydd.

"Fel y mae pethau mae'n debygol y bydd y genhedlaeth nesaf o orsafoedd pŵer yn cael eu hadeiladu yn Hinkley Point, Oldbury, Wylfa yn Angelsea, Heysham, Sellafield, Hartlepool, Sizewell yn Suffolk a Bradwell yn Essex wrth iddynt fwrw ymlaen â'r cynllunio a'r buddsoddiad. materion.

“Trwy gontract mae’r Prif Weinidog yn hongian ar gôtiau Llywodraeth y DU ar y cwestiwn niwclear heb roi arwydd clir i bobl yr Alban pa fesurau diogelwch sydd ganddo ar waith yn y tymor hir.

hysbyseb

"Ni fydd y ffactor adnewyddadwy yn cynnal ein gofynion ynni. Mae'n bryd i'r grwpiau pwyso a gwleidyddion sy'n rhoi'r sector niwclear i lawr yn barhaus ddod yn lân o ran sut y byddent yn mynd i'r afael â'n hanghenion ynni yn y tymor hir.

"Y gwir amdani yw y bydd yn rhaid digomisiynu Hunterston, a gomisiynwyd ym 1976, a Torness, a gomisiynwyd ym 1988, yn 2023 ar ôl pedwar degawd o weithredu'n llwyddiannus.

"Anwybyddodd y Prif Weinidog a'r gwrthwynebwyr yr hanes hwn o lwyddiant yn llwyr. Bydd y golled sgiliau yn y gorsafoedd hyn yn ddinistriol i economi'r Alban oni bai ein bod yn bwrw ymlaen â gwneud penderfyniadau newydd.

"Mae'n rhaid i'r Prif Weinidog ddod yn lân ar ei strategaeth. Rhaid i hyn gael ei ategu gan sylwedd a ffeithiau, gyda thystiolaeth gefnogol o sut mae Llywodraeth yr Alban yn bwriadu amddiffyn ein cyflenwad ynni a chyda pha fodd y maen nhw'n bwriadu cyflawni hyn.

"Mae GMB yn glir bod rhaglen adeiladu niwclear yn hanfodol i economi'r Alban. Mae ganddo hanes profedig o lân a di-garbon sy'n hanfodol ar gyfer polisi ynni cytbwys yr Alban.

"Mae cyfle gwych ar gyfer twf swyddi yn yr ardal a fydd yn creu cyfoeth newydd o brentisiaethau ar gyfer y dyfodol gyda phrofiad technegol a chreu miloedd o swyddi yn y sector adeiladu ochr yn ochr â hwb gwerth biliynau o bunnoedd i'r economi.

"Mae'r cewri ynni eraill yn economi'r Alban yn parhau i edrych ar ffyrdd o leihau'r allyriadau carbon i lynu wrth ddeddfwriaeth yr UE. Mae neges glir yn dod trwy'r niwclear hwnnw gyda'i hanes da yn hanfodol ar gyfer parhad economi hyfyw yn yr Alban a fel rhan o sector y DU.

"Mae'r diogelwch yn y sector niwclear yn y DU wedi'i wella'n ddramatig o ddechrau sefydlu'r Diwydiant hwnnw ac mae'n parhau i ffynnu fel dim goddefgarwch ar iechyd a diogelwch."

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd