Cysylltu gyda ni

Brexit

Mae Von der Leyen yn galw am undod i gael Ewrop yn ôl ar ei thraed

cyhoeddwyd

on

Fe baentiodd prif weithredwr yr UE heddiw (16 Medi) ddarlun sobr o Ewrop yn mynd i’r afael â phandemig a’i ddirwasgiad dyfnaf yn ei hanes, ond nododd nodau uchelgeisiol i wneud y bloc 27 cenedl yn fwy gwydn ac unedig i fynd i’r afael ag argyfyngau yn y dyfodol, ysgrifennu Foo Yun Chee a Robin Emmott.

Yn ei anerchiad blynyddol Cyflwr yr Undeb, fe ddyblodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, y nodau blaenllaw a nododd wrth ddechrau yn eu swydd fis Rhagfyr diwethaf: gweithredu ar frys i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a chwyldro digidol. Dadorchuddiodd gynllun i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr yr Undeb Ewropeaidd o leiaf 55% o lefelau 1990 erbyn 2030, i fyny o darged presennol o 40%, ac addawodd ddefnyddio bondiau gwyrdd i ariannu ei nodau hinsawdd.

“Nid oes angen cyflymu mwy ar frys na phan ddaw i ddyfodol ein planed fregus,” meddai cyn-weinidog cabinet yr Almaen wrth Senedd Ewrop. “Tra bod llawer o weithgaredd y byd wedi rhewi yn ystod cloeon a chaeadau, parhaodd y blaned i boethi’n beryglus.”

Galwodd Von der Leyen hefyd am fwy o fuddsoddiad mewn technoleg er mwyn i Ewrop gystadlu’n fwy brwd â Tsieina a’r Unol Daleithiau, a dywedodd y byddai’r UE yn buddsoddi 20% o gronfa adfer economaidd € 750 biliwn mewn prosiectau digidol.

Dywedodd swyddogion, ymhell o gefnu ar y cynlluniau a nododd ar ddechrau ei thymor oherwydd argyfwng y coronafirws, mae von der Leyen yn credu y byddant yn allweddol i oroesiad economaidd a gwleidyddol hirdymor Ewrop. Mae'r UE wedi cael ei bwffe ers blynyddoedd gan argyfyngau, o ddirywiad ariannol 2008 i ymrysonau dros fudo a saga hir ymadawiad Prydain o'r bloc.

Roedd undod ymhlith y 27 aelod-wladwriaeth wedi twyllo’n wael ar ddechrau’r pandemig COVID-19, pan wrthododd gwledydd rannu cit meddygol amddiffynnol gyda’r ffiniau caeedig hynny yr effeithiwyd arnynt waethaf heb ymgynghori i atal y firws rhag lledaenu. Bu arweinwyr y bloc hefyd yn llawenhau am fisoedd dros gynllun ar y cyd i achub eu heconomïau â thriniaeth coronafirws.

Ond ym mis Gorffennaf cytunwyd ar gynllun ysgogi a baratôdd y ffordd i'r Comisiwn Ewropeaidd godi biliynau o ewro ar farchnadoedd cyfalaf ar eu rhan i gyd, gweithred ddigynsail digynsail mewn bron i saith degawd o integreiddio Ewropeaidd.

Dywedodd Von der Leyen wrth gynulliad yr UE mai “dyma’r foment i Ewrop” ymddiried yn ei gilydd a sefyll gyda’i gilydd. “Y foment i Ewrop arwain y ffordd o’r breuder hwn tuag at fywiogrwydd newydd,” meddai. “Rwy’n dweud hyn oherwydd yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi ailddarganfod gwerth yr hyn sydd gennym yn gyffredin ... Fe wnaethom droi ofn a rhannu rhwng Aelod-wladwriaethau yn hyder yn ein Hundeb.”

Gan droi at y trafodaethau cythryblus â Llundain ar y berthynas yn y dyfodol rhwng pumed economi fwyaf y byd a’r bloc masnachu mwyaf, dywedodd von der Leyen fod pob diwrnod sy’n mynd heibio yn lleihau’r siawns o selio bargen fasnach newydd. Pwysleisiodd fod yr UE a Phrydain wedi negodi a chadarnhau eu bargen ysgariad Brexit a rhybuddiodd y DU, sydd wedi cynnig bil a fyddai’n torri elfennau o’r cytundeb, “na ellir ei newid, ei ddiystyru na’i anghymhwyso’n unochrog”.

“Mae hwn yn fater o gyfraith, ymddiriedaeth a didwyll ... Ymddiriedolaeth yw sylfaen unrhyw bartneriaeth gref,” meddai. Dywedodd fod yn rhaid i wladwriaethau’r UE fod yn gyflymach yn eu polisi tramor i gefnogi protestiadau o blaid democratiaeth ym Melarus neu i sefyll i fyny i Rwsia a Thwrci. “Pam mae datganiadau syml ar werthoedd yr UE hyd yn oed yn cael eu gohirio, eu dyfrio i lawr neu eu dal yn wystlon i gymhellion eraill?” gofynnodd hi. “Pan fydd aelod-wladwriaethau’n dweud bod Ewrop yn rhy araf, dywedaf wrthyn nhw fod yn ddewr ac o’r diwedd symud i bleidleisio mwyafrif cymwys,” meddai, gan gyfeirio at rwystrau dros ddod o hyd i unfrydedd ymhlith 27 talaith yr UE.

Brexit

Brexit - Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhoi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad leihau eu hamlygiad i weithrediadau clirio'r DU

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Medi) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu penderfyniad â therfyn amser i roi 18 mis i gyfranogwyr y farchnad ariannol leihau eu hamlygiad i wrthbartïon canolog y DU (CCP). Y dyddiad cau yw'r arwydd cliriaf bod yr UE yn bwriadu symud y busnes 'clirio' allan o Lundain ac i ardal yr ewro.

Fe ddaw’r symudiad fel ergyd i Lundain, sef arweinydd presennol y byd wrth glirio busnes sy’n werth sawl biliwn. Mae'r London Clearing House (LCH), yn clirio gwerth bron i triliwn o ewro o gontractau a enwir yn yr ewro y dydd, ac yn cyfrif am dri chwarter y farchnad fyd-eang. Mae clirio yn cynnig ffordd o gyfryngu rhwng prynwyr a gwerthwyr, credir, trwy gael busnes clirio mwy, bod costau trafodion yn cael eu lleihau. Pan geisiodd Banc Canolog Ewrop yn Frankfurt fynnu bod yr holl grefftau ewro yn cael eu gwneud y tu mewn i ardal yr ewro, heriwyd hyn yn llwyddiannus yn Llys Cyfiawnder Ewrop gan George Osborne, yna Ganghellor Trysorlys y DU.

Yn y gorffennol mae Cyfnewidfa Stoc Llundain wedi rhybuddio y gallai hyd at 83,000 o swyddi gael eu colli pe bai'r busnes hwn yn symud i rywle arall. Byddai gorlifiadau hefyd i feysydd eraill fel rheoli risg a chydymffurfiaeth.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Mae clirio tai, neu CCP, yn chwarae rhan systemig yn ein system ariannol. Rydym yn mabwysiadu'r penderfyniad hwn i amddiffyn ein sefydlogrwydd ariannol, sy'n un o'n blaenoriaethau allweddol. Mae gan y penderfyniad hwn sydd â therfyn amser resymeg ymarferol iawn, oherwydd ei fod yn rhoi amser i gyfranogwyr marchnad yr UE leihau eu datguddiadau gormodol i CCPau yn y DU, a CCP yr UE i adeiladu eu gallu clirio. O ganlyniad, bydd datguddiadau'n fwy cytbwys. Mae'n fater o sefydlogrwydd ariannol. ”

Cefndir

Mae CCP yn endid sy'n lleihau risg systemig ac yn gwella sefydlogrwydd ariannol trwy sefyll rhwng y ddau wrthbarti mewn contract deilliadau (hy gweithredu fel prynwr i'r gwerthwr a'r gwerthwr i'r prynwr risg). Prif bwrpas CCP yw rheoli'r risg a allai godi pe bai un o'r gwrthbartïon yn methu ar y fargen. Mae clirio canolog yn allweddol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol trwy liniaru risg credyd i gwmnïau ariannol, lleihau risgiau heintiad yn y sector ariannol, a chynyddu tryloywder y farchnad.

Mae dibyniaeth drwm system ariannol yr UE ar wasanaethau a ddarperir gan CCPau yn y DU yn codi materion pwysig sy'n ymwneud â sefydlogrwydd ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol lleihau datguddiadau'r UE i'r isadeileddau hyn. Yn unol â hynny, anogir diwydiant yn gryf i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu strategaethau a fydd yn lleihau eu dibyniaeth ar CCPau y DU sy'n systematig bwysig i'r Undeb. Ar 1 Ionawr 2021, bydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl.

Nod penderfyniad cywerthedd dros dro heddiw yw amddiffyn sefydlogrwydd ariannol yn yr UE a rhoi’r amser sydd ei angen ar gyfranogwyr y farchnad i leihau eu hamlygiad i CCP y DU. Ar sail dadansoddiad a gynhaliwyd gyda Banc Canolog Ewrop, y Bwrdd Datrys Sengl a’r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd, nododd y Comisiwn y gallai risgiau sefydlogrwydd ariannol godi ym maes clirio deilliadau yn ganolog trwy CCPau a sefydlwyd yn y Deyrnas Unedig (CCP y DU. ) pe bai aflonyddwch sydyn yn y gwasanaethau y maent yn eu cynnig i gyfranogwyr marchnad yr UE.

Aethpwyd i'r afael â hyn yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 9 Gorffennaf 2020, lle argymhellwyd cyfranogwyr y farchnad i baratoi ar gyfer pob senario, gan gynnwys lle na fydd penderfyniad cywerthedd pellach yn y maes hwn.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Barnier yr UE yn dal i obeithio y bydd bargen fasnach â Phrydain yn bosibl, dywed ffynonellau

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd wrth 27 o genhadon cenedlaethol y bloc i Frwsel ei fod yn dal i obeithio y byddai cytundeb masnach â Phrydain yn bosibl, gan bwysleisio y byddai'r dyddiau nesaf yn ffynonellau diplomyddol pendant gyda'r bloc wrth Reuters, ysgrifennu ac

Anerchodd Michel Barnier y cyfarfod ddydd Mercher (16 Medi) ac roedd y tair ffynhonnell naill ai'n cymryd rhan yn y drafodaeth y tu ôl i ddrysau caeedig neu'n cael eu briffio ar ei gynnwys.

“Mae Barnier yn dal i gredu bod bargen yn bosibl er bod y dyddiau nesaf yn allweddol,” meddai un o ffynonellau diplomyddol yr UE.

Gofynnodd ail ddiplomydd, beth ddywedodd Barnier ddydd Mercher ac a oedd cyfle o hyd am gytundeb newydd gyda’r DU: “Mae’r gobaith yn dal i fod yno.”

Dywedodd y ffynhonnell gyntaf fod consesiynau petrus a gynigiwyd gan y DU ar bysgodfeydd - pwynt anghytgord allweddol sydd hyd yma wedi atal cytundeb ar fargen fasnach newydd rhwng yr UE a’r DU i ddechrau o 2021 - yn “llygedyn o obaith”.

Adroddodd Reuters yn gyfan gwbl ddydd Mawrth (15 Medi) bod Prydain wedi symud i dorri'r cam olaf er gwaethaf y ffaith bod Llundain wedi bod yn bygwth torri telerau ei bargen ysgariad cynharach â'r bloc.

Cadarnhaodd trydydd ffynhonnell, un o ddiplomyddion yr UE, gynnig y DU ond pwysleisiodd nad oedd yn mynd yn ddigon pell i'r bloc ei dderbyn.

Disgynnodd trafodaethau Brexit i gythrwfl newydd y mis hwn dros gynlluniau’r Prif Weinidog Boris Johnson i basio deddfau domestig newydd a fyddai’n tanseilio cytundeb ysgariad cynharach yr UE yn Llundain, sydd hefyd wedi’i anelu at amddiffyn heddwch ar ynys Iwerddon.

Rhybuddiodd ymgeisydd arlywyddol Democrataidd yr Unol Daleithiau Joe Biden Brydain fod yn rhaid iddi anrhydeddu bargen heddwch Gogledd Iwerddon gan ei bod yn tynnu ei hun o’r UE neu na fyddai bargen fasnach yr Unol Daleithiau ar gyfer y Deyrnas Unedig.

Dywedodd trydydd ffynhonnell yr UE, a siaradodd o dan amod anhysbysrwydd, y byddai'r bloc yn cymryd llinell fwy anhyblyg wrth fynnu mecanwaith setlo anghydfod solet mewn unrhyw fargen fasnach newydd yn y DU pe bai Johnson yn bwrw ymlaen â'r Mesur Marchnad Fewnol.

“Mae yna anesmwythyd ynglŷn â’r hyn mae Prydain yn ei wneud ond mae Barnier wedi pwysleisio y bydd yn parhau i drafod tan ei anadl olaf,” meddai pedwerydd diplomydd o’r UE, gan dynnu sylw at gynhesrwydd y bloc ynglŷn â chael bai arno pe bai’r broses gythryblus yn methu yn y pen draw.

Pan ofynnwyd iddo am amcangyfrif gan fanc Societe Generale, a roddodd ar 80% debygolrwydd y rhaniad economaidd mwyaf niweidiol ar ddiwedd y flwyddyn heb fargen newydd i ddwyn ymlaen gysylltiadau masnach a busnes rhwng yr UE a’r DU, dywedodd yr unigolyn:

“Byddwn i’n ei roi o gwmpas yr un marc.”

Mae disgwyl i Barnier gwrdd â’i gymar yn y DU, David Frost, tua 1400 GMT ym Mrwsel ddydd Iau.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Biden yn rhybuddio’r DU ar #Brexit - Dim bargen fasnach oni bai eich bod yn parchu bargen heddwch Gogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Rhybuddiodd ymgeisydd arlywyddol Democrataidd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, y Deyrnas Unedig bod yn rhaid iddi anrhydeddu bargen heddwch Gogledd Iwerddon wrth iddi dynnu ei hun o’r Undeb Ewropeaidd neu na fyddai bargen fasnach yr Unol Daleithiau, ysgrifennu ac

“Ni allwn ganiatáu i Gytundeb Dydd Gwener y Groglith a ddaeth â heddwch i Ogledd Iwerddon ddod yn anafedig o Brexit,” meddai Biden mewn neges drydar.

“Rhaid i unrhyw fargen fasnach rhwng yr UD a’r DU ddibynnu ar barch at y Cytundeb ac atal dychwelyd ffin galed. Cyfnod. ”

Dadorchuddiodd Johnson ddeddfwriaeth a fyddai’n torri rhannau o gytundeb ysgariad Brexit yn ymwneud â Gogledd Iwerddon, gan feio’r UE am roi llawddryll ar y bwrdd mewn trafodaethau masnach a cheisio rhannu’r Deyrnas Unedig.

Dywed fod yn rhaid i’r Deyrnas Unedig fod â’r gallu i dorri rhannau o gytundeb Brexit 2020 a arwyddodd i gynnal ymrwymiadau Llundain o dan gytundeb heddwch 1998 a ddaeth i ben dri degawd o drais sectyddol yng Ngogledd Iwerddon rhwng unoliaethwyr Protestannaidd o blaid Prydain a chenedlaetholwyr Catholig Gwyddelig.

Dywed yr UE y gallai unrhyw achos o dorri cytundeb Brexit suddo trafodaethau masnach, gyrru’r Deyrnas Unedig tuag at allanfa flêr pan fydd yn gadael aelodaeth anffurfiol o’r diwedd ar ddiwedd y flwyddyn a thrwy hynny gymhlethu’r ffin rhwng Gogledd Iwerddon ac Iwerddon sy’n aelod o’r UE.

Dywedodd trafodwr Brexit yr UE wrth 27 o genhadon cenedlaethol y bloc ei fod yn dal i obeithio y byddai cytundeb masnach â Phrydain yn bosibl, gan bwysleisio y byddai'r dyddiau nesaf yn bendant, dywedodd tair ffynhonnell ddiplomyddol wrth Reuters.

Anerchodd Michel Barnier y cyfarfod ddydd Mercher ac roedd y tair ffynhonnell naill ai'n cymryd rhan yn y drafodaeth y tu ôl i ddrysau caeedig neu'n cael eu briffio ar ei gynnwys.

“Mae Barnier yn dal i gredu bod bargen yn bosibl er bod y dyddiau nesaf yn allweddol,” meddai un o ffynonellau diplomyddol yr UE.

Dywedodd Johnson The Sun bod yr UE yn bod yn “ymosodol” i Brydain ac yn peryglu pedwar degawd o bartneriaeth.

Dywedodd fod yn rhaid i’r DU “glustnodi” bargen Brexit “i roi swmp-bennau diddos a fydd yn atal ffrindiau a phartneriaid rhag gwneud dehongliadau ymosodol neu eithafol o’r darpariaethau.”

Dywedodd dadansoddwyr Societe Generale ddydd Iau eu bod bellach yn gweld siawns o 80% y bydd Prydain a’r UE yn methu â tharo bargen fasnach cyn diwedd y flwyddyn.

Ail-anfonodd Biden, sydd wedi siarad am bwysigrwydd ei dreftadaeth Wyddelig, lythyr oddi wrth Eliot Engel, cadeirydd Pwyllgor Materion Tramor Tŷ Cynrychiolwyr yr UD, at Johnson yn galw ar arweinydd Prydain i anrhydeddu cytundeb heddwch Dydd Gwener y Groglith 1998.

Anogodd Engel Johnson i “gefnu ar unrhyw ymdrechion annheg ac amheus yn gyfreithiol i fynd yn groes i brotocol Gogledd Iwerddon y Cytundeb Tynnu’n Ôl.”

Galwodd ar Johnson i “sicrhau nad yw trafodaethau Brexit yn tanseilio degawdau’r cynnydd i ddod â heddwch i Ogledd Iwerddon ac opsiynau yn y dyfodol ar gyfer y berthynas ddwyochrog rhwng ein dwy wlad.”

Dywedodd Engel na fyddai’r Gyngres yn cefnogi cytundeb masnach rydd rhwng yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig pe bai Prydain yn methu â chynnal ei hymrwymiadau gyda Gogledd Iwerddon.

Llofnodwyd y llythyr gan y Cynrychiolwyr Richard Neal, William Keating a Peter King.

Mae Johnson yn bwrw ymlaen â'i gynllun.

Cyrhaeddodd ei lywodraeth fargen ddydd Mercher (16 Medi) i osgoi gwrthryfel yn ei blaid ei hun, gan roi llais i’r senedd dros ddefnyddio pwerau ôl-Brexit o fewn ei Mesur Marchnad Fewnol arfaethedig sy’n torri cyfraith ryngwladol.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd