Cysylltu â ni

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb

Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR)

Dylai Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 2030 arwain yr Adferiad Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr lleol a rhanbarthol Ewrop yn galw am roi Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig (SDGs) yn ôl ar ben agenda’r Undeb Ewropeaidd, gan ofyn i sefydliadau ac aelod-wladwriaethau’r UE sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu erbyn 2030. Yn. barn a fabwysiadwyd heddiw gan ei gyfarfod llawn, mae Pwyllgor Ewropeaidd y Rhanbarthau (CoR) yn tynnu sylw at y ffaith bod pandemig COVID-19 wedi dangos pwysigrwydd datblygu cynaliadwy ac y gall SDGs helpu i symud tuag at weledigaeth gydlynol, gyfannol o fewn Y Genhedlaeth Nesaf UE. Fodd bynnag, mae astudiaeth ddiweddar gan CoR yn tynnu sylw at ddiffyg cyfeiriad eglur a thryloyw at SDGs y Cenhedloedd Unedig mewn llawer o gynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol.

Mae'r pandemig parhaus a'i ganlyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol disgwyliedig yn dangos brys clir i gefnogi "lleoleiddio" y SDGs er mwyn adeiladu'n ôl mewn ffordd decach ac osgoi argyfyngau iechyd yn y dyfodol. Dylai SDGs helpu economïau Aelod-wladwriaethau i adfer a chyflawni'r trawsnewidiadau digidol a gwyrdd ar lawr gwlad. Fodd bynnag, astudiaeth ddiweddar a gomisiynwyd gan y CoR swniodd y larwm ynghylch diffyg cyfranogiad rhanbarthau a dinasoedd mewn cynlluniau adfer cenedlaethol, ond mewn sawl achos mae cyfeiriadau clir at SDGs ar goll, gan leihau'r cyfle i gael dealltwriaeth gyffredin o'r cynlluniau.

Ricardo Rio Dywedodd (PT / EPP), rapporteur a Maer Braga: "Bu bron i'r SDGs ddiflannu o naratif yr UE: nid oes strategaeth drosfwaol ac nid oes prif ffrydio na chydlynu SDGs yn llywodraethu mewnol y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn fwy trawiadol o lawer. ochr yn ochr â pharhad roedd ymrwymiad awdurdodau lleol a rhanbarthol ar SDGs yn cynyddu. Mae canlyniadau rhagarweiniol ein harolwg OECD-CoR yn dangos yn glir bod awdurdodau lleol a rhanbarthol yn cymryd rhan dda mewn adferiad cynaliadwy, yn seiliedig ar SDGs. Mae 40% o'r ymatebwyr wedi bod yn defnyddio nhw cyn y pandemig ac yn awr wedi dechrau eu defnyddio i fynd i’r afael â’r adferiad, tra bod 44% yn bwriadu gwneud hynny i wella ar ôl COVID-19. Mae hwn yn gyfle mawr i bob lluniwr polisi ddod yn ôl yn gryfach o’r argyfwng hwn a byddaf , ynghyd â'r OECD, yn eirioli drosto ar lefel yr UE. "

hysbyseb

Amcangyfrifon yr OECD na ellir cyrraedd 65% o dargedau 169 yr 17 SDG heb ymwneud ag awdurdodau lleol a rhanbarthol na chydlynu â nhw. Ar ben hynny, canlyniadau cyd-arolwg newydd CoR-OECD dangos bod 60% o lywodraethau lleol a rhanbarthol yn credu bod pandemig COVID-19 wedi arwain at fwy o argyhoeddiad y gall y SDGs helpu i gymryd agwedd fwy cyfannol ar gyfer adferiad. Felly, mae'r CoR yn gresynu bod y SDGs wedi colli tir yn naratif yr UE yn raddol, gyda phroffil is wrth lunio polisi'r UE yn peryglu eu siawns o weithredu erbyn 2030.

Mae aelodau CoR yn annog arweinwyr Ewropeaidd i fod yn uchelgeisiol ac yn gyson yn eu hagenda polisi domestig a thramor ac i ddatgan gydag un pwrpas clir bod yn rhaid i'r UE fod yn arweinydd ac yn hyrwyddwr gweladwy wrth weithredu'r SDGs ar bob lefel lywodraethol. Mae'r farn yn nodi y dylai Nodau Datblygu Cynaliadwy ddarparu fframwaith cydlynol ar gyfer holl bolisïau'r UE a helpu i alinio blaenoriaethau pob rhaglen ariannu. Serch hynny, weithiau mae'r cysylltiad rhwng amcanion y Cenhedloedd Unedig a phrif fentrau Ewropeaidd fel y strategaeth ddiwydiannol newydd yn ymddangos yn denau. Ar ben hynny, mae'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddefnyddio'r Strategaeth Twf Cynaliadwy Flynyddol 2022 nesaf i ailintegreiddio SDGs yn ffurfiol i'r Semester Ewropeaidd, cysylltu SDGs yn well a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (conglfaen yr Genhedlaeth Nesaf UE), ac yn cadarnhau SDGs yn benodol fel ffordd i'r UE lunio adferiad cynaliadwy.

Mae arweinwyr lleol a rhanbarthol yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd adnewyddu'r Llwyfan aml-randdeiliad SDG neu greu platfform deialog arall gyda dilyniant craff a strwythuredig i feithrin arbenigedd gan yr holl wahanol randdeiliaid o sefydliadau cyhoeddus a phreifat ynghylch Agenda 2030 ac i gynghori'r Comisiwn yn uniongyrchol.

hysbyseb

Cyflwynodd y rapporteur Mr Rio yr alwad i lunwyr polisi amlwg yr UE eisoes ddydd Mawrth, pan cymerodd y llawr yn Fforwm Economaidd Brwsel 2021, digwyddiad economaidd blynyddol blaenllaw'r Comisiwn Ewropeaidd, ochr yn ochr â'r Arlywydd Von der Leyen a Changhellor yr Almaen Angela Merkel.

Cefndir

Ar y cyd, cynhaliodd y CoR a'r OECD arolwg rhwng Mai a Chanol Mehefin 2021 ar SDGs fel fframwaith ar gyfer adferiad COVID-19 mewn dinasoedd a rhanbarthau. Roedd yr arolwg yn cynnwys 86 o ymatebion gan fwrdeistrefi, rhanbarthau ac endidau cyfryngol mewn 24 o wledydd yr UE, ynghyd ag ychydig o wledydd eraill yr OECD a'r tu allan i'r OECD. Cyflwynwyd canfyddiadau rhagarweiniol ddydd Mawrth yn ystod pedwerydd rhifyn y Dinasoedd a Rhanbarthau ar gyfer bwrdd crwn y SDGs, digwyddiad ar-lein deuddydd a oedd yn canolbwyntio ar y SDGs fel fframwaith ar gyfer strategaethau adfer tymor hir COVID-19 mewn dinasoedd a rhanbarthau. Mae'r ddogfen ar gael yma.

Mabwysiadodd y CoR farn gyntaf ar 'Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs): sylfaen ar gyfer strategaeth hirdymor yr UE ar gyfer Ewrop gynaliadwy erbyn 2030'yn 2019 gan y rapporteur Arnoldas Abramavičius (LT / EPP) Aelod o Gyngor Bwrdeistrefol Dosbarth Zarasai.

Ym mis Tachwedd 2020 cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y ddogfen weithio staff Cyflawni ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig - Dull cynhwysfawr.

Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd 2021: Gyrru'r ddadl fyd-eang ar weithredu gwyrdd cyn Uwchgynadleddau Kunming a Glasgow

cyhoeddwyd

on

Y fforwm byd-eang blaenllaw ar gydweithrediad datblygu, y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd (EDD), a ddechreuwyd ar 15 Mehefin i fyfyrio ar y ffordd i Gynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig (CBD COP15) yn Kunming ym mis Hydref a Glasgow COP26 ym mis Tachwedd 2021. Mae mwy nag 8,400 o gyfranogwyr cofrestredig a mwy na 1,000 o sefydliadau o dros 160 o wledydd yn rhagflaenu yn y digwyddiad, sy'n dod i ben heddiw (16 Mehefin), gyda dau brif bwnc: economi werdd i bobl a natur, a gwarchod bioamrywiaeth a phobl. Mae'r fforwm yn cynnwys cyfranogiad siaradwyr lefel uchel o'r Undeb Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd; Jutta Urpilainen, Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol; a Virginijus Sinkevičius, Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd; yn ogystal â'r Cenhedloedd Unedig gydag Amina Mohammed, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol; Henrietta Fore, Cyfarwyddwr Gweithredol UNICEF; Ei Uchelder Brenhines y Dywysoges Laurentien o'r Iseldiroedd, Llywydd Ffawna a Flora International; Maimunah Mohd Sharif, Cyfarwyddwr Gweithredol y Cenhedloedd Unedig-Cynefin.

Mae rhifyn eleni wedi rhoi pwyslais arbennig ar farn arweinwyr ifanc gydag arbenigedd a chyfraniadau gweithredol i ddod o hyd i atebion ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd. Gyda Phentref Byd-eang rhithwir EDD yn cyflwyno prosiectau arloesol ac adroddiadau arloesol gan 150 o sefydliadau ledled y byd a digwyddiadau arbennig ar effaith pandemig COVID-19, mae'r ddau ddiwrnod hyn yn gyfle unigryw i drafod a siapio dyfodol tecach a gwyrddach. . Mae'r Gwefan EDD a rhaglen ar gael ar-lein yn ogystal â llawn Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Ewrop Fyd-eang: € 79.5 biliwn i gefnogi datblygiad

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i'r UE fuddsoddi € 79.5 biliwn ar ddatblygu a chydweithrediad rhyngwladol mewn gwledydd cyfagos ac ymhellach i ffwrdd erbyn 2027, Cymdeithas.

Fel rhan o'i gyllideb 2021-2027, mae'r Undeb Ewropeaidd yn ailwampio sut mae'n buddsoddi y tu allan i'r bloc. Yn dilyn a bargen nodedig gyda gwledydd yr UE ym mis Rhagfyr 2020, bydd ASEau yn pleidleisio yn ystod sesiwn lawn Mehefin yn Strasbwrg ar sefydlu cronfa Ewrop Byd-eang € 79.5bn, sy'n uno sawl offeryn presennol yn yr UE, gan gynnwys Cronfa Datblygu Ewrop. Bydd y symleiddio hwn yn caniatáu i'r UE gynnal a hyrwyddo ei werthoedd a'i ddiddordebau ledled y byd yn fwy effeithiol ac ymateb yn gyflymach i heriau byd-eang sy'n dod i'r amlwg.

Bydd yr offeryn yn ariannu blaenoriaethau polisi tramor yr UE yn y saith mlynedd i ddod a chefnogi datblygu cynaliadwy yn Gwledydd cymdogaeth yr UE, yn ogystal ag yn Affrica Is-Sahara, Asia, yr America, y Môr Tawel a'r Caribî. Bydd Ewrop Fyd-eang yn cefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at fynd i'r afael â materion fel dileu tlodi a mudo a hyrwyddo gwerthoedd yr UE megis hawliau dynol a democratiaeth.

hysbyseb

Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi ymdrechion amlochrog byd-eang ac yn sicrhau bod yr UE yn gallu cyflawni ei ymrwymiadau yn y byd, gan gynnwys y Nodau Datblygu Cynaliadwy a chytundeb hinsawdd Paris. Bydd tri deg y cant o gyllid cyffredinol y rhaglen yn cyfrannu at gyflawni amcanion hinsawdd.

Mae o leiaf € 19.3bn wedi'i glustnodi ar gyfer gwledydd cymdogaeth yr UE gyda € 29.2bn ar fin cael ei fuddsoddi yn Affrica Is-Sahara. Bydd cyllid Byd-eang Ewrop hefyd yn cael ei neilltuo ar gyfer gweithredu ymateb cyflym gan gynnwys rheoli argyfwng ac atal gwrthdaro. Bydd yr UE yn rhoi hwb i'w gefnogaeth i fuddsoddiad cynaliadwy ledled y byd o dan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy, a fydd yn trosoli cyfalaf preifat i ategu cymorth datblygu uniongyrchol.

Mewn trafodaethau gyda'r Cyngor, sicrhaodd y Senedd gyfranogiad cynyddol ASEau mewn penderfyniadau strategol ynghylch y rhaglen. Ar ôl ei gymeradwyo, bydd y rheoliad ar Ewrop Fyd-eang yn berthnasol yn ôl-weithredol o 1 Ionawr 2021.

hysbyseb

Mae Ewrop Fyd-eang yn un o 15 o raglenni blaenllaw'r UE gyda chefnogaeth y Senedd yn y trafodaethau ar gyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027 a'r Offeryn adfer yr UE, a fydd gyda'i gilydd yn caniatáu i'r Undeb ddarparu mwy na € 1.8 triliwn mewn cyllid dros y blynyddoedd i ddod.

Ewrop Fyd-eang 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd