Cysylltu â ni

addysg

Dywed un o bob pedwar rhiant fod cysylltiad rhyngrwyd o ansawdd gwael yn cael effaith negyddol ar addysg disgyblion ysgol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

  • Mae un o bob pedwar rhiant yn y DU (24 y cant) yn credu bod plant yn ei chael hi'n anodd cwblhau gwersi a gwaith ysgol oherwydd cysylltiad rhyngrwyd o ansawdd gwael.
  • Dywed mwy na hanner (54 y cant) y rhieni eu bod wedi gorfod buddsoddi arian mewn technoleg i gefnogi eu plant i ddysgu gartref, y mae un o bob deg wedi cael ei orfodi i wario mwy na £ 500.
  • Mae Huawei yn rhoi 250 o Becynnau Disgyblion Huawei sydd â gwerth dros £ 60,000 i bum ysgol uwchradd yn ardal Manceinion, i gefnogi Cronfa Dechnoleg Fanceinion Fwyaf.

Manceinion, DU. Chwefror 2021. Mae data newydd gan YouGov Research, a gomisiynwyd gan Huawei UK, yn datgelu bod miliynau o blant ledled y DU yn cael eu dal yn ôl yn yr ystafell ddosbarth rithwir, gan ddatgelu rhaniad digidol ledled y wlad y mae teuluoedd yn ei deimlo.

Mae'r ymchwil yn dangos bod un o bob pedwar rhiant yn y DU (24 y cant) yn credu bod plant yn ei chael hi'n anodd cwblhau gwersi a gwaith ysgol oherwydd cysylltiadau rhyngrwyd o ansawdd gwael. Dywed mwy na hanner (54 y cant) y rhieni a arolygwyd eu bod wedi gorfod buddsoddi arian mewn technoleg i gefnogi eu plant i ddysgu gartref, tra bod un o bob deg (12 y cant) wedi cael ei orfodi i wario mwy na £ 500 ers y cyntaf cloi cenedlaethol.

Mae arolwg YouGov yn datgelu bod llawer o aelwydydd ledled y wlad yn troi at dactegau fel diffodd fideo yn ystod galwadau, clymu i gysylltiad symudol neu gyfyngu ar fynediad i'r rhyngrwyd yn y gobaith o sicrhau cysylltiad sefydlog.

hysbyseb

Canfu’r arolwg o 4,000 o oedolion y DU hefyd fod 86 y cant o ymatebwyr yn credu y bydd cysylltiadau rhyngrwyd o ansawdd gwael yn cael effaith negyddol ar gyrhaeddiad addysgol, tra dywedodd 88 y cant hefyd fod cael cysylltiad dibynadwy yn bwysig i les cyffredinol plant yn ystod y broses gloi.

Daw'r pleidleisio wrth i Huawei roi 250 o Becynnau Disgyblion Huawei sydd â gwerth dros £ 60,000 i helpu'r disgyblion sydd fwyaf mewn angen ac i helpu i chwalu'r rhwystrau mewn addysg bell.

Pecynnau Disgyblion Huawei - sy'n cynnwys tabled Huawei MatePad T3 10, Llwybrydd Di-wifr Huawei 4G B311 a cherdyn sim wedi'i lwytho ymlaen llaw gyda data, trwy garedigrwydd Tri DU - yn cael eu rhoi i ddisgyblion mewn ysgolion a nodwyd gan Gronfa Dechnoleg Greater Manchester fel y rhai a fyddai'n elwa fwyaf o galedwedd newydd.

hysbyseb

Bydd y pecynnau'n sicrhau bod gan ddisgyblion y caledwedd a'r cysylltedd sy'n ofynnol ar gyfer dysgu o bell. Mae pob un o'r ysgolion hyn yn derbyn 50 o Becynnau Disgyblion Huawei:

-      Ysgol Uwchradd Longdendale yn Hyde

-      Ysgol Sharples yn Bolton

-      Ysgol Uwchradd Derby yn Bury

-      Academi Llosgi i Fechgyn ym Manceinion

-      Ysgol Uwchradd Byrchall yn Wigan

Dywedodd Karl Harrison, Pennaeth, Burnage Academy for Boys:

“Rydym yn gwasanaethu cymunedau yn ardaloedd mwyaf difreintiedig canol y ddinas ac nid oes gan rai o'n rhieni fodd i allu darparu'r dyfeisiau sydd eu hangen ar hyn o bryd ar gyfer eu plant. Bydd haelioni gwych Huawei yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gynifer o'n teuluoedd ac yn rhoi cyfle i'n bechgyn gael mynediad at ddysgu o bell yn y pandemig.

Mae hyn yn wirioneddol ostyngedig yn yr amseroedd mwyaf heriol ac rydym yn cynnig ein diolch mwyaf diffuant a chalonog. ”

Dywedodd Diane Modahl, Arweinydd, Cronfa Dechnegol Greater Manchester:

“Ym Manceinion Fwyaf, rydyn ni’n credu bod ein pobl ifanc yn haeddu pob cyfle i gyflawni eu potensial. Fe wnaethom sefydlu Cronfa Dechnoleg Greater Manchester i gefnogi ein pobl ifanc fwyaf agored i niwed i'w hatal rhag cael eu gwthio i'r cyrion ac o dan anfantais oddi wrth eu cyfoedion. Hoffwn ddweud diolch enfawr i bawb yn Huawei, am eu rhodd hael i Gronfa GM Tech. Bydd rhodd Huawei yn helpu pobl ifanc sydd wedi'u gwahardd yn ddigidol gyda'r dechnoleg a'r cysylltedd sydd eu hangen i barhau â'u dysgu gartref tra bod ysgolion a cholegau'n parhau ar gau. ”

Dywedodd Victor Zhang, Is-lywydd, Huawei:

“Mae'r newid i addysg o bell wedi bod yn heriol i bob teulu, ond mae wedi bod yn arbennig o anodd i'r disgyblion hynny nad oes ganddyn nhw fodd i gymryd rhan mewn gwersi fideo neu ryngweithio â phlant eraill. Ni ddylid gadael unrhyw ddisgyblion ar ôl, ond rydyn ni i gyd yn gwybod am blant ysgol sydd, heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain, yn wynebu rhwystrau i'r addysg y dylen nhw fod yn ei derbyn.

“Mae Huawei yn parhau i fod yn ymrwymedig i wella cysylltedd ledled y DU, fel yr ydym wedi bod am yr 20 mlynedd diwethaf. Rydym yn awyddus i helpu yn ystod y pandemig ac felly rydym yn falch iawn o fod yn rhoi 250 o Becynnau Disgyblion Huawei i ysgolion ym Manceinion Fwyaf, gyda chefnogaeth ein partneriaid yn Three UK. Gobeithiwn y bydd y rhodd hon yn mynd rhywfaint o'r ffordd i chwalu'r rhwystrau hynny a helpu plant ysgol i barhau â'u haddysg ar yr adeg unigryw heriol hon. "

Y cynhyrchion sydd i'w gweld ym Mhecynnau Disgyblion Huawei yw:

HUAWEI MatePad T10

Mae'r dabled hon yn cyfuno perfformiad pwerus gydag arddangosfa 9.7 modfedd, system siaradwr deuol a bywyd batri hir. Mae hefyd yn dod gyda thechnoleg Cysur Llygad ardystiedig TÜV Rheinland i leihau golau glas niweidiol, gan gynnig gwell cysur i'w ddefnyddio bob dydd. Mae gan y MatePad gamerâu cefn a blaen, sy'n berffaith ar gyfer cymryd rhan mewn gwersi rhyngweithiol a rhannu gwaith yn uniongyrchol gydag athrawon a chyd-ddisgyblion.

Llwybrydd 4G HUAWEI

Mae'r llwybrydd hwn yn galluogi hyd at 32 o ddyfeisiau i rannu mynediad i'r un cerdyn SIM data. Yn syml, mewnosodwch SIM data yn y llwybrydd a gosodwch y llwybrydd mewn rhan o'r tŷ sydd â'r signal symudol cryfaf. Yna mae'r llwybrydd yn rhannu'r data hwn gan sefydlu cysylltiad WiFi lleol; mae disgyblion yn cysylltu eu llechen â'r WiFi ac maen nhw ar-lein.

SIM Data wedi'i dalu ymlaen llaw, o Three

Huawei a'r Gogledd Orllewin - Ym mis Hydref 2019, agorodd Huawei swyddfa newydd ym Manceinion Fwyaf yng nghanolfan lewyrchus MediaCityUK. Mae'r swyddfa'n gartref i nifer o weithrediadau busnes allweddol Huawei fel timau cyfrifon cwsmeriaid ac mae'n gweithredu fel sylfaen weithredol i'r cwmni wrth i Huawei ddatblygu ei fusnes ym Mhwerdy'r Gogledd.

Ynglŷn â Huawei

Mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Gydag atebion integredig ar draws pedwar parth allweddol - rhwydweithiau telathrebu, TG, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau cwmwl - rydym wedi ymrwymo i ddod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig.

Mae portffolio cynhyrchion, datrysiadau a gwasanaethau Huawei o'r dechrau i'r diwedd yn gystadleuol ac yn ddiogel. Trwy gydweithrediad agored â phartneriaid ecosystem, rydym yn creu gwerth parhaol i'n cwsmeriaid, gan weithio i rymuso pobl, cyfoethogi bywyd cartref, ac ysbrydoli arloesedd mewn sefydliadau o bob lliw a llun.

Yn Huawei, mae arloesi yn canolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid. Rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn ymchwil sylfaenol, gan ganolbwyntio ar ddatblygiadau technolegol sy'n gyrru'r byd ymlaen. Mae gennym fwy na gweithwyr 188,000, ac rydym yn gweithredu mewn mwy na gwledydd a rhanbarthau 170. Wedi'i sefydlu yn 1987, mae Huawei yn gwmni preifat sy'n eiddo i ei weithwyr.

http://www.linkedin.com/company/Huawei

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd