Cysylltu â ni

addysg

Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang: Mae Tîm Ewrop yn addo cyfraniad blaenllaw o € 1.7 biliwn i'r Bartneriaeth Addysg Byd-eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn y Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang yn Llundain, addawodd yr Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau, fel Tîm Ewrop, € 1.7 biliwn i'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg (GPE) i helpu i drawsnewid systemau addysg ar gyfer mwy na biliwn o ferched a bechgyn mewn hyd at 90 o wledydd a thiriogaethau. Mae hyn yn cynrychioli'r cyfraniad mwyaf i'r GPE. Roedd yr UE eisoes wedi cyhoeddi ei  Adduned € 700 miliwn ar gyfer 2021-2027 ym mis Mehefin.

Cynrychiolwyd yr UE yn yr uwchgynhadledd gan Ursula von der Leyen, llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, a'r Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen. Amlygodd eu hymyriadau effaith argyfwng COVID-19 ar addysg plant ledled y byd, a phenderfyniad yr UE a'i aelod-wladwriaethau i weithredu.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Addysg yw’r seilwaith mwyaf sylfaenol ar gyfer datblygiad dynol. Darllen, ysgrifennu, mathemateg, rhesymeg, sgiliau digidol, deall ein bywyd. Ni waeth ar ba gyfandir rydych chi'n byw. Dylai addysg fod yn hawl wirioneddol fyd-eang. Dyna pam mae'r Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi mewn cydweithredu rhyngwladol ar gyfer addysg yn fwy na gweddill y byd gyda'i gilydd. Ac rydym yn cynyddu ymdrechion yn yr amseroedd rhyfeddol hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: “Rydym wedi ymrwymo i beidio â chaniatáu i COVID-19 wyrdroi degawdau o gynnydd wrth wella mynediad i addysg ac mae ein gweithredoedd yn dilyn geiriau. Gyda € 1.7bn wedi'i addo hyd yma, mae Tîm Ewrop yn falch o fod yn rhoddwr blaenllaw o'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg ac yn cefnogi addysg am ddim, cynhwysol, teg ac o ansawdd i bawb. Mae addysg yn cyflymu cynnydd tuag at yr holl Nodau Datblygu Cynaliadwy a bydd ganddo rôl ganolog yn yr adferiad. Ynghyd â'n holl bartneriaid, gallwn sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i ddysgu a llwyddo. "

Tîm Ewrop ar gyfer addysg fyd-eang

Mae cefnogaeth yr UE i addysg yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd, cydraddoldeb a thegwch, ac ar baru sgiliau a swyddi. Mae hyn yn golygu yn benodol:

hysbyseb
  • Buddsoddi mewn athrawon hyfforddedig a llawn cymhelliant a all arfogi plant â'r gymysgedd gywir o sgiliau sydd eu hangen yn yr 21ain ganrif. Bydd yn rhaid recriwtio o leiaf 69 miliwn o athrawon newydd erbyn 2030 ar gyfer addysg gynradd ac uwchradd, gan gynnwys mwy na 17 miliwn yn Affrica.
  • Buddsoddi mewn cydraddoldeb, ac yn benodol hyrwyddo addysg merched a manteisio ar botensial arloesiadau digidol. Mae addysgu a grymuso merched yn agwedd allweddol ar Gynllun Gweithredu Rhyw III yr UE, sy'n ceisio ffrwyno cynnydd anghydraddoldebau yng nghyd-destun y pandemig, a chyflymu cynnydd ar gydraddoldeb rhywiol a grymuso menywod.
  • Buddsoddi mewn sgiliau ar gyfer y dyfodol, i baratoi gweithwyr proffesiynol, arweinwyr busnes a llunwyr penderfyniadau ar gyfer y gwyrdd a'r trawsnewid digidol.

Mae dull Tîm Ewrop yr UE a'i aelod-wladwriaethau yn creu graddfa, cydgysylltiad a ffocws sy'n helpu i gynyddu effaith ar y cyd wrth ddarparu cyfleoedd addysg i bob plentyn.

Cefndir

Yr Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang: Ariannu GPE 2021-2025

Mae'r Uwchgynhadledd Addysg Fyd-eang yn gynhadledd ailgyflenwi ar gyfer y GPE, yr unig bartneriaeth fyd-eang ar gyfer addysg sy'n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o'r holl grwpiau rhanddeiliaid addysg gan gynnwys gwledydd partner, rhoddwyr, sefydliadau rhyngwladol, grwpiau cymdeithas sifil, sefydliadau a'r sector preifat.

Mae'r GPE, a gynhelir gan Fanc y Byd, yn darparu cefnogaeth ariannol i wledydd incwm isel ac incwm canolig is - yn enwedig y rhai sydd â niferoedd uchel o blant y tu allan i'r ysgol a gwahaniaethau sylweddol rhwng y rhywiau. Dyrennir y rhan fwyaf o'r cyllid i Affrica Is-Sahara.

Yn 2014-20, roedd yr UE a'i aelod-wladwriaethau yn cyfrif am fwy na hanner yr holl gyfraniadau i'r GPE.

Mwy o wybodaeth

Addysg: Mae'r UE yn cynyddu ei ymrwymiad i Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg gydag addewid o € 700m ar gyfer 2021-2027

addysg

Mae safle prifysgolion 2021 yn dangos bod gan brifysgolion Ewropeaidd raddau cryf o gydweithrediad

cyhoeddwyd

on

U-Multirank, a gychwynnwyd gan y Comisiwn a'i gyd-ariannu gan Erasmus +, wedi cyhoeddi ei 8th safle prifysgol, gan sgorio bron i 2,000 o brifysgolion o 96 o wledydd ledled y byd. Ymhlith canlyniadau eraill, mae'n dangos bod prifysgolion Ewropeaidd yn cydweithredu'n ddwysach o'u cymharu â rhanbarthau eraill, yn enwedig ym meysydd perfformiad addysgu a dysgu, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth a rhyngwladoli (symudedd staff a myfyrwyr, diplomâu a chyhoeddiadau ar y cyd, ac ati). Yn gyffredinol, mae prifysgolion sy'n gweithio gyda sefydliadau, busnesau a diwydiannau eraill, llywodraethau, cyrff rhanbarthol neu ar draws ffiniau yn perfformio'n well yn gyffredinol na'r rhai sy'n canolbwyntio llai ar gydweithrediad. Ystyriwyd saith agwedd ar y safle: partneriaethau strategol, cyd-raddau rhyngwladol, interniaethau, cyd-gyhoeddiadau rhyngwladol, cyd-gyhoeddiadau gyda phartneriaid diwydiannol, cyd-gyhoeddiadau rhanbarthol a chyd-batentau â diwydiant.

Pob blwyddyn, U-Multirank yn cymharu perfformiad sefydliadau addysg uwch yn y meysydd sydd bwysicaf i fyfyrwyr, gan ddarparu safleoedd ar-lein customizable mwyaf y byd. Gall prifysgolion ddefnyddio data U-Multirank i asesu eu cryfderau a'u gwendidau a dod o hyd i ffyrdd o greu neu gryfhau eu cynlluniau strategol, gan gynnwys agweddau ar gydweithredu. Mae'r Menter Prifysgolion Ewropeaidd yw un o'r camau blaenllaw a arweinir gan y Comisiwn tuag at yr Ardal Addysg Ewropeaidd. Yr amcan yw creu cynghreiriau trawswladol lle gall myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr fwynhau symudedd di-dor - yn gorfforol yn ogystal â bron, i astudio, hyfforddi, addysgu, gwneud ymchwil, gweithio, neu rannu gwasanaethau yn unrhyw un o'r sefydliadau partner sy'n cydweithredu. Hyd yn hyn, mae 41 o gynghreiriau o'r fath yn dwyn ynghyd fwy na 280 o sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop. Yn gyfan gwbl, mae cyllideb o hyd at € 287 miliwn gan Erasmus + a Horizon Europe ar gael ar gyfer y 41 Prifysgol Ewropeaidd hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd