Cysylltu â ni

ynni

Disgwylir i ddiwygiad sector olew a nwy Nigeria ddod yn gyfraith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos diwethaf, pasiodd dwy siambr senedd Nigeria y Mesur Diwydiant Petroliwm (PIB) hir-ddisgwyliedig, a fydd yn dod i gyfraith unwaith y bydd yn derbyn cymeradwyaeth arlywyddol, y disgwylir iddo ddilyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae diwygio sylweddol o'r sector olew a nwy wedi bod yn cael ei ystyried ers ymhell dros ddegawd, ac mae'r bil newydd yn cynnwys darpariaethau pwysig i gynhyrchu buddsoddiad mawr ei angen ac adfywio sector ynni Nigeria, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Ni fu brys y diwygiadau erioed yn fwy, o ganlyniad i ddibyniaeth Nigeria ar y sector olew a nwy ar gyfer enillion cyfnewid tramor a refeniw'r Llywodraeth (sy'n cynrychioli 90% a 60% yn y drefn honno). Wrth i fuddsoddiad y sector preifat yn fyd-eang gael ei sianelu fwyfwy i ffynonellau ynni glanach, mae'r gronfa o fuddsoddiad sydd ar gael yn crebachu, wedi'i waethygu gan y pandemig byd-eang. Fodd bynnag, er mwyn i wlad fel Nigeria, sydd â'r ail gronfeydd olew mwyaf ar y cyfandir, drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil, mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn cefnogi datblygiad seilwaith a chyfalaf dynol.

Ymrwymiad y weinyddiaeth gyfredol i ddiwygio

hysbyseb

O ganlyniad, mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Muhammadu Buhari wedi gwneud pasio’r bil hwn yn flaenoriaeth allweddol y tymor hwn, gan fynd i’r afael â’r rhwystrau ffordd sydd, yn ôl a Adroddiad KPMG, wedi atal ei basio o'r blaen yn 2008, 2012 a 2018. Mae'r bil cyfredol yn ceisio cyflwyno newidiadau i drefniadau breindal a thelerau cyllidol i apelio at gynhyrchwyr olew tramor, yn ogystal â mynd i'r afael â phryderon y cymunedau lle mae olew yn cael ei dynnu. Mae gan gynhyrchwyr olew tramor fel Chevron, ENI, Total ac ExxonMobil i gyd Roeddd bod buddsoddiad gwerth biliynau o ddoleri wedi cael ei ddal i fyny oherwydd cynnydd araf y bil, gan roi hyder i randdeiliaid lleol y bydd hynt y bil yn arwain at don o fuddsoddiad.

Rhwystr ffordd allweddol arall y mae'r weinyddiaeth bresennol wedi llwyddo i'w lywio oedd safiad y cymunedau cynnal, a oedd gynt wedi ei leinio ochr yn ystod y broses ac a geisiodd rwystro taith y Bil. Mae'r Datblygiad Cymunedol Gwesteiwr Petroliwm (PHCD) yn ceisio mynd i'r afael â'u pryderon trwy ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol o weithrediadau petroliwm i gymunedau cynnal, a chreu fframwaith i gefnogi datblygiad parhaus, trwy greu Ymddiriedolaeth, lle bydd cymunedau'n hawlio 3 % cyfran y cyfoeth olew rhanbarthol a gynhyrchir trwy gynhyrchu.

Diwygiadau llywodraethu

hysbyseb

Mae'r angen am ddiwygiadau llywodraethu hefyd wedi'i nodi'n aml fel rhwystr i fewnfuddsoddi yn y sector. O dan y Bil newydd, bydd Corfforaeth Genedlaethol Petroliwm Nigeria (NNPC) yn trosglwyddo o fod yn gwmni dan berchnogaeth y wladwriaeth i fod yn gwmni atebolrwydd cyfyngedig, gan ganiatáu ar gyfer mwy o dryloywder ac effeithlonrwydd. Bydd rhannu'r diwydiant yn ffurfiol i'r sectorau i fyny'r afon a chanol ac i lawr yr afon, gyda rheoleiddwyr ar wahân, hefyd yn caniatáu ar gyfer goruchwyliaeth gliriach. Mae taith y bil wedi cael ei groesawu gan Ganolfan Eiriolaeth Tryloywder y wlad, sydd o'r enw mae'n “gam cadarnhaol” tuag at ddiwydiant ynni diwygiedig.

Paratoi ar gyfer y trawsnewid ynni

Cyn i'r Bil gael ei gymeradwyo, roedd sylwebyddion yn galw am fwy o ddarpariaethau sy'n mynd i'r afael yn benodol â phryderon newid yn yr hinsawdd ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer arallgyfeirio i gynhyrchu ynni cynaliadwy. Mae darpariaethau amgylcheddol gan gynnwys sefydlu cronfeydd adfer a gofyniad am gynlluniau rheoli amgylcheddol yn gamau cadarnhaol, ond dim ond safonau rhyngwladol sylfaenol y maent yn cwrdd â nhw, ac nid ydynt yn rhagori arnynt, ac felly maent heb ei weld mor ddigon uchelgeisiol.

Fodd bynnag, mae potensial amlwg i'r Mesur Buddsoddi Petroliwm gynhyrchu refeniw sylweddol gan y llywodraeth, y gellir ei fuddsoddi wedyn yn y sector adnewyddadwy. Mae mentrau fel cynllun pŵer solar y llywodraeth, a fydd yn gweld 2.3 triliwn naira (tua € 4.7 biliwn) o gronfa adfer economaidd COVID sy'n ymroddedig i osod pum miliwn o systemau solar, yn dangos parodrwydd i fuddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel.

Canlyniad y diwygiadau hyn, sydd i raddau helaeth yn ymateb i'r beirniadaethau mawr a lefelwyd yn sector olew a nwy Nigeria dros y degawdau diwethaf, yw mwy o eglurder i ddarpar fuddsoddwyr. O'i gyfuno ag agor yr economi fyd-eang, ac ymrwymiad ehangach i fuddsoddi mewn seilwaith a mentrau ynni cynaliadwy, mae pasio'r PIB yn argoeli'n dda i Nigeria.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd