Cysylltu â ni

Cymorth

UE yn addo cefnogaeth ariannol newydd i helpu gwledydd sy'n datblygu yn gweithredu Cytundeb WTO Masnach Hwyluso

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

wto-meet-starts-on-tuesday-high-stakes-for-indias-food-programme_021213015602Mewn ymdrech i gefnogi gweithredu Cytundeb Hwyluso Masnach Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn amserol, a fydd yn helpu gwledydd sy'n datblygu trwy symleiddio, cysoni a moderneiddio gweithdrefnau ffiniau rhyngwladol, ymrwymodd y Comisiynydd Datblygu, Andris Piebalgs a'r Comisiynydd Masnach, Karel De Gucht, heddiw. i gwmpasu cyfran sylweddol o anghenion cyllido gwledydd sy'n datblygu i roi'r Cytundeb ar waith.

Mae cefnogaeth yr UE, sy'n werth rhyw € 400 miliwn dros bum mlynedd, yn ymateb i alwadau am help gan y gwledydd mwyaf anghenus er mwyn cydymffurfio â budd llawn y fargen ar gyfer twf a datblygiad a'i dynnu. Cymeradwywyd y Cytundeb yn 9fed Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd yn Bali, Indonesia, ar 3-6 Rhagfyr 2013.

Dywedodd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs: "Mae buddsoddi mewn masnach yn sylfaenol i hybu twf a datblygiad gwlad. Mae cefnogaeth yr UE i fasnach wedi helpu i godi miliynau o bobl allan o dlodi yn y degawd diwethaf a bydd yn parhau i fod yn allweddol i'n gwaith datblygu. eisiau sicrhau bod pob gwlad yn gallu mwynhau'r buddion y gall gweithredu'r Cytundeb Hwyluso Masnach eu cynnig; dyna pam rydym yn barod i fynd yr ail filltir a helpu ein gwledydd partner sydd ei angen i gyrraedd eu potensial llawn trwy fasnach. "

hysbyseb

Ychwanegodd y Comisiynydd Masnach Karel De Gucht: “Mae'r UE eisiau anfon neges bendant bod gweithredu'r Cytundeb Hwyluso Masnach hwn yn gyflym yn hanfodol ar gyfer gwledydd sy'n datblygu. Bydd y cytundeb yn ei gwneud yn haws ac yn rhatach i wledydd sy'n datblygu fasnachu, gyda'r enillion mwyaf yn cael eu gwireddu mewn masnach de-de, a thrwy hynny hwyluso eu hintegreiddio i gadwyni gwerth rhanbarthol a byd-eang. Bydd enillion ar fuddsoddiad ymlaen llaw cymharol gymedrol yn sylweddol o ran twf, swyddi a datblygiad. ”

Bydd yr UE yn anelu at gynnal o leiaf ei lefel bresennol o gefnogaeth i hwyluso masnach dros gyfnod o bum mlynedd; gan ddechrau o lofnod y Cytundeb Hwyluso Masnach, sef € 400m dros bum mlynedd, neu dros draean o anghenion amcangyfrifedig gwledydd sy'n datblygu, yn bennaf trwy sianeli cymorth rheolaidd yr UE. O fewn y swm hwn, mae hefyd yn barod i wneud cyfraniad o hyd at € 30m i gyfleuster hwyluso masnach ryngwladol pwrpasol ar gyfer y camau mwyaf brys ar gyfer alinio deddfwriaeth a gweithdrefnau mewn gwledydd sy'n datblygu â'r cytundeb newydd.

Bydd cefnogaeth yr UE yn cael ei ddarparu yn y fframwaith ei Cymorth Related-Fasnach rheolaidd i wledydd sy'n datblygu. Ar hyn o bryd mae'r UE yn gweithio ar ddyrannu ei gymorth datblygu ar gyfer y cyfnod 2014-2020, ac amser felly yn aeddfed ar gyfer gwledydd sy'n datblygu i adlewyrchu eu hanghenion llafur, gan gynnwys ar gyfer hwyluso masnach, i mewn i'w strategaethau datblygu ac yn eu cynnwys yn eu blaenoriaethau ar gyfer yr UE cymorth ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Bydd cymorth gan yr UE yn cael ei ariannu yn rhannol o gyllideb yr UE, yn amodol ar gymeradwyaeth yr offerynnau cyfreithiol angenrheidiol ac yn rhannol gan Gronfa Datblygu Ewropeaidd (EDF), ar hyn o bryd yn y broses o gadarnhau gan aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Ar yr un pryd, mae'r UE yn cydnabod gwerth posibl cyfleuster pwrpasol a ariennir ar y cyd gan y rhoddwyr mawr i gefnogi'r Cytundeb Hwyluso Masnach. Byddai cyfleuster rhyngwladol o'r fath yn darparu cyllid llwybr cyflym cychwynnol a bylchau llenwi mewn cyllid parhaus neu wedi'i gynllunio ar gyfer sicrhau bod cydymffurfiad â'r Cytundeb Hwyluso Masnach yn gwbl bosibl ac yn gyflym.

Mae hwyluso masnach yn cyfeirio at fesurau sydd â'r nod o symleiddio, moderneiddio a chysoni mewnforio nwyddau, gwella gweithdrefnau casglu trethi, allforio a thramwy, yn enwedig gofynion tollau ond hefyd rhai'r nifer o asiantaethau eraill sy'n gweithredu ar ffiniau. Ymhlith y mesurau posib mae symleiddio rheolau, safoni a lleihau nifer y ffurflenni arfer, a chyfrifiadura. Mae Cytundeb Hwyluso Masnach WTO yn creu fframwaith rhyngwladol ar gyfer y diwygiadau hyn, a thrwy hynny ledaenu buddion hwyluso masnach ledled y byd.

Cefndir

Bydd sicrhau cydymffurfiad â'r Cytundeb Hwyluso Masnach ei hun yn awgrymu costau cyfyngedig; yn ôl Banc y Byd1 astudiaeth, byddai'r rhain rhwng € 123,000 a € 970,000 y wlad ar gyfer meithrin gallu a chymorth technegol (heb gynnwys offer a staff).

Fodd bynnag, er mwyn elwa o botensial llawn mesurau hwyluso masnach, mae'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)2 yn amcangyfrif anghenion cyllido o € 3.5 i € 19.7m dros 3-5 mlynedd (hy € 11.6m ar gyfartaledd). Byddai mwyafrif y gost (70-90%) yn gysylltiedig â sefydlu un ffenestr ar gyfer cyflwyno dogfennau, yn enwedig costau i staff ac offer. Byddai costau sy'n gysylltiedig â materion gweithdrefnol yn annhebygol o fod yn fwy nag amcangyfrif o € 1 miliwn y wlad.

Yn seiliedig ar amcangyfrif y WTO o ddwy ran o dair o'i aelodaeth yn wledydd sy'n datblygu (tua 100 o wledydd, gan gynnwys economïau sy'n dod i'r amlwg a gwledydd sy'n llawn nwyddau), gall rhywun allosod bod angen cyllid gwerth € 100m i weithredu elfennau gweithdrefnol y Cytundeb Hwyluso Masnach. . Hefyd gan ystyried cost staff ac offer, byddai anghenion cyllido yn dringo i gyfanswm o oddeutu € 1 biliwn dros bum mlynedd.

Yr UE a'i Aelod-wladwriaethau yw prif ddarparwyr Cymorth ar gyfer Masnach ac yn benodol cymorth hwyluso masnach3. Dros y cyfnod o bum mlynedd 2007-2011 (y ffigurau diweddaraf sydd ar gael), gyda'i gilydd, darparodd yr UE a'i Aelod-wladwriaethau gyfanswm o tua € 650m ar gyfer Hwyluso Masnach, sy'n cyfateb i 60% o gyfanswm y gefnogaeth dros y cyfnod. . Yr UE ei hun yw prif ddarparwr cymorth Hwyluso Masnach yn y byd gyda 48% o'r cyfanswm yn 2011. Cyfanswm yr agenda Cymorth ar gyfer Masnach ehangach, sy'n cynnwys seilwaith masnach a gwariant arall, yn y blynyddoedd diwethaf i oddeutu € 10bn yn flynyddol ar gyfer yr UE a'i aelod-wladwriaethau.

Heddiw, mae yna fwlch dylyfu rhwng gwledydd datblygedig a gwledydd sy'n datblygu o ran gweithdrefnau ffiniau. Ar gyfartaledd, mae gwledydd OECD yn mynnu pum dogfen mewn tollau ac mae'n cymryd 10 diwrnod i glirio nwyddau ar gost o tua € 735 y cynhwysydd. Mewn cyferbyniad, mae gwledydd Affrica yn mynnu dwywaith cymaint o ddogfennau ar gyfartaledd, hyd at 35 diwrnod i glirio allforion a 44 diwrnod i glirio mewnforion, ar gost gyfartalog fesul cynhwysydd o € 1,285 ar gyfer allforion a € 1,535 ar gyfer mewnforion4. Mae'r OECD yn amcangyfrif y byddai lleihau costau masnach fyd-eang 1% yn cynyddu incwm ledled y byd o fwy na $ 40bn (€ 29.6bn), y byddai 65% ohono'n mynd i wledydd sy'n datblygu.5

Mae sawl gwlad sy'n datblygu eisoes wedi cynnal diwygiadau. Am fuddsoddiad cymharol gymedrol o tua € 2-8m, gall y buddion fod yn enfawr. Yn ôl Adolygiad Cymorth Masnach ar gyfer Masnach 2011, cynyddodd diwygio tollau yn Camerŵn refeniw 12%; yn Mozambique y ffigur oedd 50% mewn dwy flynedd er gwaethaf toriadau tariff mawr. Yn Mozambique mae nwyddau bellach yn clirio tollau mewn dau i bum niwrnod o gymharu â 30 diwrnod o'r blaen. Yn Affrica Is-Sahara gallai amser torri 5% a dreulir ar y ffin sicrhau cynnydd o 10% mewn masnach ryng-ranbarthol ffurfiol a rhoddir colledion refeniw o weithdrefnau ffin aneffeithlon dros 5% o'r CMC.

I gael rhagor o wybodaeth

Cymorth ar gyfer Masnach

MEMO / 13/1076: Nawfed Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd (Bali, Indonesia, 3-6 Rhagfyr 2013)

Comisiynydd De Gucht ar ganlyniad Nawfed Cynhadledd Weinidogol Sefydliad Masnach y Byd, 6 Rhagfyr 2013, Bali / Indonesia

Comisiynydd De Gucht: "Mae'n amser wasgfa i'r WTO", 4 Rhagfyr 2013, Bali / Indonesia

ACP

#AfricaEuropeAlliance - Hybu buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

cyhoeddwyd

on

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Cynghrair Affrica - Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym o ddifrif am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd y llong, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y platfform lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn cyd-drafod heriau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ac yn helpu i fynd i’r afael â hwy. ”

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Trwy ddod ag actorion ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y platfform lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affrica, ac yn cefnogi'r 'Gynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o'r cyfleoedd o amgylch buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael yn well â heriau a rhwystrau allweddol sy'n ei rwystro ar hyn o bryd.

Daeth Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg yn digwydd rhwng 7-9 Tachwedd 2018 ac fe’i trefnwyd gan Fanc Datblygu Affrica. Y Fforwm yw'r man lle mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr sector cyhoeddus a phreifat yn dod at ei gilydd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

Daeth 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

Parhau Darllen

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Parhau Darllen

Cymorth

Cymorth #Development Swyddogol yr UE yn cyrraedd lefel uchaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau newydd yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Mae ffigurau rhagarweiniol yr OECD yn dangos bod Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) a ddarperir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyrraedd € 75.5 biliwn yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 11% o'i gymharu â lefelau 2015. Mae cymorth yr UE wedi cynyddu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac wedi cyrraedd ei lefel uchaf hyd yma. Yn 2016, roedd ODA cyfunol yr UE yn cynrychioli 0.51% o Incwm Cenedlaethol Gros yr UE (GNI), ar ôl cynyddu o 0.47% yn 2015. Mae hyn yn sylweddol uwch na chyfartaledd 0.21% y gwledydd y tu allan i'r UE sy'n aelodau o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC). .

hysbyseb

Felly mae'r Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica: “Rwy’n falch bod yr UE yn parhau i fod yn brif ddarparwr Cymorth Datblygu Swyddogol y byd - prawf clir o’n hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn galw ar bob actor datblygu i ddyblu eu hymdrechion i wneud yr un peth. Ac nid ydym yn stopio yno. Gan ysgogi buddsoddiadau sector preifat, helpu i symud adnoddau domestig a dwysau ymdrechion ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE, rydym yn ceisio gwneud y gorau o'r holl ffynonellau cyllid ar gyfer datblygu. "

Yn 2016, ar yr amod pum Aelod-wladwriaethau'r UE 0.7% neu fwy o'u Incwm Gwladol Crynswth (GNI) mewn Cymorth Datblygu Swyddogol: Lwcsembwrg (1.00%), Sweden (0.94%), Denmarc (0.75%), yr Almaen (0.70%), a wedi cyrraedd y targed am y tro cyntaf, ac yn y Deyrnas Unedig (0.70%). aelod-wladwriaethau'r UE un ar bymtheg cynyddu eu ODA gymharu â'u GNI, tra bod aelod-wladwriaethau 5 lleihau eu ODA ac arhosodd 7 ar yr un lefel â'r llynedd. Yn gyfan gwbl, aelod-wladwriaethau 20 cynyddu eu ODA mewn enw gan € 10.9 biliwn, tra bod y gostyngiad yn 6 eraill i gyfanswm o € 3.4 biliwn.

hysbyseb

Yn 2016, yn wynebu argyfwng mudo digynsail, llwyddodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau i gynyddu eu cefnogaeth i ffoaduriaid yn ogystal â'u 'cymorth datblygu' i wledydd sy'n datblygu. Roedd y cynnydd cyffredinol yng Nghymorth Datblygu Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gyda € 7.6 biliwn, yn fwy nag y mae'r ymchwydd mewn ffoaduriaid mewn rhoddwyr yn costio € 1.9 biliwn. Dim ond 25% o dwf ODA ar y Cyd yr UE rhwng 2015 a 2016 oedd oherwydd costau ffoaduriaid yn y wlad, felly, bu twf yn ODA, hyd yn oed os nad yw'r costau hyn wedi'u heithrio. Tyfodd ODA cyfunol yr UE ac eithrio costau ffoaduriaid yn y wlad o € 59.1 biliwn yn 2015 i € 64.8 biliwn yn 2016, sy'n gyfystyr â chynnydd o 10%.

Cefndir

Cymorth Datblygu Swyddogol yn parhau i fod yn ffynhonnell hanfodol o ariannu ar gyfer llawer o wledydd sy'n datblygu, ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ymdrechion i fynd yn llawer pellach. Mae'r weledigaeth hon, o sut y dylai ariannu datblygu esblygu i gefnogi'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, cytunir yn y Addis Ababa Agenda Gweithredu[1] (AAAA).

I gefnogi'r agenda hon, yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn ceisio increaseresources ar gyfer datblygu cynaliadwy, gan gynnwys drwy:

- Symud adnoddau domestig

- Trosoli adnoddau'r sector preifat ar lefel ddomestig a rhyngwladol i ysgogi cyllid ar gyfer datblygu'r sector preifat

- Cynyddu ymdrechion rhaglennu ar y cyd rhwng yr UE a'i Aelod-wladwriaethau fel ffordd i wella effeithlonrwydd, perchnogaeth ac effeithiolrwydd cydweithredu datblygu.

Yn 2005, yr UE a'i aelod-wladwriaethau addo i gynyddu eu ODA ar y cyd i 0.7% o Incwm UE Crynswth Gwladol (GNI) gan 2015. Er bod yr argyfwng economaidd a'r pwysau cyllidebol difrifol yn y rhan fwyaf aelod-wladwriaethau'r UE yn golygu nad oedd yr UE gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn yn 2015, bu twf gwirioneddol parhaus yn ODA Ewropeaidd o bron 40 2002% ers. Ym mis Mai 2015, cadarnhau y Cyngor Ewropeaidd ei ymrwymiad i gyrraedd y targed hwn cyn 2030. Cynhaliodd yr UE ymdrechion i gyrraedd y targed ODA o 0.15 0.20-% o GNI i Gwledydd datblygedig Lleiaf yn y tymor byr ar y cyd, ac i gyrraedd 0.20% o ODA / GNI i PDLl gan 2030.

Mae'r addewid ODA yn seiliedig ar dargedau unigol. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE cyn 2002 ailddatgan eu hymrwymiad i gyrraedd y targed ODA / GNI 0.7%, gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau cyllidebol, tra bod y rhai sydd wedi cyflawni y targed hwnnw wedi ymrwymo eu hunain i aros ar neu'n uwch y targed hwnnw. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE ar ôl 2002 wedi ymrwymo i ymdrechu i gynyddu eu ODA / GNI i 0.33%.

Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar wybodaeth ragarweiniol a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yr UE i'r OECD ac i Gomisiwn yr UE. ODA gyfunol yr UE yn cynnwys cyfanswm y gwariant ODA yr 28 Aelod-wladwriaethau'r UE a'r ODA o sefydliadau'r UE heb ei briodoli i Aelod-wladwriaethau unigol (hy adnoddau ei hun o Fanc Buddsoddi Ewrop).

Yn-rhoddwr cododd costau ffoaduriaid a adroddwyd gan Aelod-wladwriaethau'r UE o € 8.8 biliwn (neu 12.9% o cyfunol ODA UE yn 2015) at € 10.7 biliwn (neu 14.2% o cyfunol ODA UE yn 2016). Mae'r cynnydd o ODA UE sy'n ymroddedig i ariannu costau ffoaduriaid yng-rhoddwr yn adlewyrchu'r ffaith bod yn 2015 2016 a, llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn wynebu cynnydd digynsail mewn ffoaduriaid, darparu cymorth brys hanfodol a chefnogaeth i nifer fawr o ffoaduriaid o fewn eu ffiniau. Mae'r rhan fwyaf o'r costau sy'n gysylltiedig â[2] dim ond ar gyfer blwyddyn gyntaf arhosiad ffoadur y gellir ei gofnodi fel ODA.

Mae aelodau 30 o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC), gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu fel aelod llawn o'r pwyllgor.

Mwy o wybodaeth:

Taflen ffeithiau: Cyhoeddi ffigurau newydd ar Gymorth Datblygu Swyddogol 2016

Atodiad: Mae cyflawni'r 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy: Rhoi at ei gilydd y dull o weithredu; amlygu ar gyflawniadau cynnar yr UE mewn tri maes allweddol

Datganiad i'r Wasg OECD

[1] Roedd yr Agenda Gweithredu Ababa Addis (aaaa) a gytunwyd yn y drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu ym mis Gorffennaf 2015

[2] Gweler: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Llinell IA8.2 Ffoaduriaid mewn gwledydd rhoddwr (cod 1820)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd