Cysylltu â ni

EU

OLAF yn 2013: cyfrol Uwch o waith ymchwiliol, hyd byrrach o ymchwiliadau, mwy o ganlyniadau ar gyfer trethdalwyr yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

y-dyn-o-olaf-giovanni-kessler-20121022Yn 2013, llwyddodd y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) i gynyddu’r frwydr yn erbyn twyll ledled Ewrop. Adroddodd dinasyddion a sefydliadau fwy o wybodaeth o ddiddordeb ymchwilio posibl nag erioed o'r blaen.

Cwblhaodd OLAF y nifer uchaf erioed o ymchwiliadau wrth leihau eu hyd cyffredinol a chyhoeddodd y nifer uchaf o argymhellion mewn pum mlynedd. Argymhellodd OLAF y dylid adfer € 402.8 miliwn i gyllideb yr UE, a fydd yn helpu i ariannu prosiectau eraill a lleddfu'r baich ar drethdalwyr yr UE. Mae'r canlyniadau rhagorol hyn yn dangos bod OLAF wedi dod yn swyddfa gynyddol effeithlon, gan gyflawni'n gyson i ddinasyddion Ewropeaidd.

“Yn 2013 fe lwyddon ni i foderneiddio OLAF a’i gwneud yn Swyddfa gynyddol hyfedr yn y frwydr yn erbyn twyll a llygredd yn yr UE. Mae ad-drefnu 2012 wedi esgor ar ganlyniadau addawol ac wedi caniatáu inni gynyddu ein hymdrechion ymchwilio, cyfrannu at ffeiliau deddfwriaethol allweddol a dyfnhau ymhellach y cydweithrediad â'n partneriaid gweithredol. Gwnaethpwyd hyn gyda’r bron yr un adnoddau ag mewn blynyddoedd blaenorol sy’n siarad dros ymrwymiad a phroffesiynoldeb ein staff ”, meddai’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Giovanni Kessler yn y gynhadledd i’r wasg flynyddol sy’n cyflwyno Adroddiad OLAF 2013. Wrth siarad am y rhagolygon ar gyfer 2014, meddai Ychwanegodd: "Mae OLAF wedi'i gryfhau trwy ddod i mewn i Reoliad OLAF newydd a thrwy fabwysiadu Canllawiau newydd ar Weithdrefnau Ymchwilio ar gyfer staff OLAF. Rydym yn edrych ymlaen at ddilyn ein gwaith ymchwilio da ac at yrru polisi gwrth-dwyll ymhellach. yn parhau i gefnogi cynlluniau'r Comisiwn i sefydlu Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd. Mae'r prosiect hwn yn rhan allweddol o'n gweledigaeth ar gyfer amddiffyn buddiannau ariannol yr UE yn well. "

hysbyseb

Uchafbwyntiau canlyniadau OLAF yn 2013

  • Derbyniodd OLAF y nifer uchaf o wybodaeth a ddaeth i mewn o ddiddordeb ymchwiliol posibl ers ei chreu, eitemau 1294. Mae hyn yn golygu bod y Swyddfa yn 2013 wedi derbyn 35% yn fwy o wybodaeth na phum mlynedd yn ôl yn 2009, gan adlewyrchu sylw parhaus dinasyddion yr UE, sefydliadau a phartneriaid eraill ar faterion twyll. Mae'r llif uwch hwn o wybodaeth sy'n dod i mewn yn dangos mwy o hyder yng ngalluoedd ymchwilio OLAF.
  • Er gwaethaf y nifer uwch o wybodaeth sy'n dod i mewn, llwyddodd OLAF i barhau i asesu'r wybodaeth hon mewn cyfnod byr - 1.8 mis ar gyfartaledd - cyn penderfynu a ddylid mynd ar drywydd achos ai peidio. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gostyngodd OLAF hyd y cyfnod dethol hwn dros 70%.
  • Agorodd OLAF nifer uchel o ymchwiliadau, 253. Mae hyn yn nodi cynnydd o dros 58% o'i gymharu â 2009.
  • Cwblhawyd ymchwiliadau 293 hefyd yn 2013. Gostyngodd hyd ymchwiliad ar gyfartaledd i fisoedd 21.8. Dyma hyd cyfartalog byrraf yr ymchwiliadau dros y pum mlynedd diwethaf. Trwy gynnal ymchwiliadau yn fwy effeithlon ac mewn cyfnod byrrach, mae'r siawns i achosion OLAF arwain at ganlyniadau diriaethol ar lawr gwlad.
  • Cyhoeddodd OLAF argymhellion 353 ar gyfer camau ariannol, barnwrol, gweinyddol neu ddisgyblu i'w cymryd gan yr awdurdodau cymwys. Mae hyn 81% yn fwy o'i gymharu â 2009.
  • Yn 2013, argymhellodd OLAF hefyd swm uchel o adferiadau i gyllideb yr UE, € 402.8 miliwn.

Cyfraniad OLAF i bolisïau gwrth-dwyll allweddol

Yn 2013, cynorthwyodd OLAF y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu polisïau a deddfwriaeth gwrth-dwyll. Cyfrannodd y Swyddfa fewnbwn technegol sylweddol ar gyfer cynnig deddfwriaethol y Comisiwn ar sefydlu Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPPO) ym mis Gorffennaf. Bydd y fenter hon yn helpu i sicrhau bod twyll yn erbyn cyllideb yr UE yn cael ei erlyn yn gyson ledled Ewrop a bod twyllwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell. Gan fod y fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco yn amddifadu cyllidebau'r UE a'r aelod-wladwriaethau o adnoddau sylweddol bob blwyddyn, parhaodd OLAF i wneud y frwydr yn erbyn y ffenomen niweidiol hon yn flaenoriaeth trwy gydol y flwyddyn.

hysbyseb

Oherwydd bod achosion twyll cymhleth o ddimensiwn trawsffiniol neu ryngwladol yn fwyfwy aml, yn 2013 mae OLAF wedi ehangu ei allgymorth. Gwnaeth y Swyddfa gyfres o gytundebau cydweithredu â phartneriaid yn Ewrop a thu hwnt. Bydd partneriaethau o'r fath yn cyfrannu at amddiffyn buddiannau ariannol yr UE yn well, er budd trethdalwyr yr UE.

I ddarllen yr adroddiad llawn, os gwelwch yn dda cliciwch yma (Yn Saesneg yn unig).

OLAF
Mae cenhadaeth y Swyddfa Gwrth-dwyll Ewropeaidd (OLAF) yn driphlyg: mae'n diogelu buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd drwy ymchwilio i dwyll, llygredd ac unrhyw weithgareddau anghyfreithlon eraill; mae'n canfod ac yn ymchwilio i faterion difrifol sy'n ymwneud â chyflawni dyletswyddau proffesiynol gan aelodau a staff sefydliadau a chyrff yr UE a allai arwain at achosion disgyblu neu droseddol; ac mae'n cefnogi sefydliadau'r UE, yn enwedig y Comisiwn Ewropeaidd, wrth ddatblygu a gweithredu deddfwriaeth a pholisïau gwrth-dwyll.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd