Cysylltu â ni

EU

Chwaraeon fel peiriant twf i economi'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

rhedeg chwaraeonMae chwaraeon yn sector economaidd pwysig yn yr UE ynddo'i hun, gyda chyfran yn yr economïau cenedlaethol sy'n debyg i amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgodfeydd gyda'i gilydd. Ar ben hynny, disgwylir i'w gyfran godi yn y dyfodol. Yn gyffredinol, y sector chwaraeon sy'n gyfrifol am 2% o CMC byd-eang yr UE, tra bod cyfanswm y gwaith a gynhyrchir gan weithgareddau chwaraeon yn 7.3 miliwn sy'n cyfateb i 3.5% o gyfanswm cyflogaeth yr UE. Er gwaethaf y ffigurau trawiadol hyn, mae effaith economaidd y diwydiannau sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn cael ei thanamcangyfrif yn aml.

Er mwyn ategu rôl diwydiant sy'n gysylltiedig â chwaraeon fel sbardun economaidd, cynhaliwyd cyfarfod lefel uchel o randdeiliaid ym Mrwsel ar effaith diwydiannau chwaraeon a chwaraeon. Nod y cyfarfod oedd ystyried y cynnydd a wnaed ers cyfarfod cyntaf Diwydiannau Chwaraeon Ewrop ar 21 Ionawr 2014. Ymhellach, cynigiodd y cyfarfod gyfle i gyflwyno Cynllun Gweithredu dan arweiniad y diwydiant ar effaith economaidd diwydiannau chwaraeon a chwaraeon. Amlygodd y cyfarfod rôl chwaraeon fel ysgogiad pwerus ar gyfer arloesedd, cystadleurwydd diwydiannol a chyflogaeth.

Camau gweithredu pendant i feithrin chwaraeon a diwydiannau sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn Ewrop

hysbyseb

Yn dilyn cyfarfod cyntaf Diwydiannau Chwaraeon Ewrop ar XWUMX Ionawr, mae tri phrif amcan wedi ymhelaethu ar bwysigrwydd economaidd chwaraeon:

1. Sicrhau'r buddsoddiad mwyaf posibl mewn seilwaith chwaraeon:

Gydag arian cyhoeddus cyfyngedig, mae gwella effeithlonrwydd buddsoddi mewn seilwaith chwaraeon wedi dod yn hanfodol.

hysbyseb

I'r perwyl hwn, rhagwelir nifer o gamau gweithredu yn y Cynllun Gweithredu hwn sy'n cael ei arwain gan y diwydiant, gan gynnwys: ystyried seilwaith sy'n bodoli eisoes ym mhob Aelod-wladwriaeth, gan greu fforwm sy'n dod â llunwyr polisi a gweithredwyr diwydiant at ei gilydd er mwyn rhannu arferion gorau, cefnogi clystyrau chwaraeon , hwyluso creu partneriaethau cyhoeddus-preifat a chodi ymwybyddiaeth i'r gymuned chwaraeon y gellir cynnwys prosiectau chwaraeon yn “gaffael cyhoeddus arloesol” dan Horizon 2010.

2. Meithrin gallu cystadleuol diwydiannau chwaraeon:

Nodweddir y diwydiant chwaraeon gan donnau cyson a chyflym o arloesi, yn aml mewn cydweithrediad agos â diwydiannau eraill (tecstilau, electroneg, awyrofod, ac ati). Fodd bynnag, gellir buddsoddi mewn nwyddau arloesol ar gyfer chwaraeon i'r graddau y caiff Hawliau Eiddo Deallusol (IPR) eu diogelu'n ddigonol. Yn olaf, mae Cytundebau Masnach Rydd a Buddsoddi (FTAs) rhwng yr UE a thrydydd gwledydd yn hanfodol i wella amodau mynediad marchnad diwydiannau sy'n gysylltiedig â chwaraeon yr UE.

Yn erbyn y cefndir hwn, cynigir set o gamau gweithredu, gan gynnwys: datblygu astudiaethau ar effeithiolrwydd a chynaliadwyedd digwyddiadau chwaraeon yn Ewrop, hyrwyddo synergeddau ar lefel yr UE, annog Aelod-wladwriaethau i fanteisio'n llawn ar y posibiliadau cyllido o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF ). At hynny, dylai'r Aelod-wladwriaethau gyfnewid arferion gorau er mwyn gorfodi IPR yn effeithiol ac yn unedig. Dylai'r UE hefyd atgyfnerthu cydweithredu clwstwr ar draws Aelod-wladwriaethau, datblygu astudiaethau achos am dueddiadau a chyfleoedd newydd ac ystyried anghenion diwydiannau sy'n gysylltiedig â chwaraeon wrth drafod FTAs ​​dwyochrog. Yn olaf, dylid trefnu "Cenhadaeth ar gyfer Twf" yr UE sy'n canolbwyntio ar ddiwydiannau chwaraeon ar ôl pob digwyddiad chwaraeon mawr mewn trydydd gwledydd.

3. Galluogi'r galw am chwaraeon a gweithgareddau hamdden a nwyddau cysylltiedig a gwneud y gorau o effeithiau gorlifo chwaraeon ar dwf a chyflogaeth:

Mae pob swydd newydd yn y gadwyn cyflenwi chwaraeon yn cynhyrchu 0.65 o swyddi newydd mewn diwydiannau cysylltiedig y tu allan i'r gadwyn gyflenwi. Mae sectorau gyda'r lluosyddion uchaf i'w cael yn y gangen adeiladu ac mewn sectorau sy'n gysylltiedig â thwristiaeth.

Yn erbyn y cefndir hwn, rhagwelir set o gamau gweithredu gan gynnwys: manteisio ar bosibiliadau cyllid COSME, cefnogi mentrau sy'n gweithredu yn yr “economi ap”, creu asiantaethau penodol ar lefel ranbarthol i hwyluso trefnu digwyddiadau chwaraeon a mabwysiadu mesurau i hwyluso gweithgareddau twristiaeth sy'n gysylltiedig â chwaraeon . Bydd yr UE ynghyd ag aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid eraill hefyd yn annog twristiaeth o drydydd gwledydd i Ewrop ar adeg digwyddiadau chwaraeon mawr ac, yn olaf, yn ystyried a ddylid dilyn argymhellion y Grŵp Arbenigol ar ariannu cynaliadwy ar chwaraeon ar adolygiadau o'r System TAW i ystyried natur benodol chwaraeon.

Cefndir

Oherwydd pwysigrwydd chwaraeon fel sbardun ar gyfer twf economi ehangach yr UE, cynhaliwyd cyfarfod anffurfiol lefel-uchel â rhanddeiliaid ar 21 Ionawr 2014 (MEMO / 14 / 35), fel llwyfan sy'n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o bob sector economaidd sy'n gysylltiedig â chwaraeon, clystyrau, academia a chymdeithasau chwaraeon.

Roedd y cyfarfod, a oedd yn fenter ar y cyd gan yr Is-Lywydd Tajani gyda'r Comisiynydd Vassiliou, yn galluogi rhanddeiliaid i rannu eu barn ar ba fesurau a / neu fentrau y dylai'r Comisiwn eu hystyried ar lefel yr UE er mwyn hyrwyddo ymhellach yr effeithiau cadarnhaol mae chwaraeon yn eu cael ar Gweithgynhyrchu'r UE ac ar yr economi yn gyffredinol.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd