UE a #Egypt cydweithredu: Tuag at bartneriaeth gryfach

| Hydref 30, 2017 | 0 Sylwadau

Mabwysiadodd yr UE fframwaith aml-flynyddol sy'n diffinio'r blaenoriaethau ar gyfer cydweithrediad ariannol a thechnegol yr Aifft am y cyfnod 2017-2020, gyda ffocws arbennig ar ieuenctid a merched.

Yn dilyn mabwysiadu Blaenoriaethau Partneriaeth gyda Yr Aifft ym mis Gorffennaf 2017, mabwysiadodd yr UE y Fframwaith Cymorth Sengl (SSF) sy'n gosod y blaenoriaethau a'r dyraniad ariannol mewn meysydd strategol allweddol o gydweithrediad dwyochrog â'r wlad. Ar draws gwahanol sectorau, rhoddir sylw arbennig i ieuenctid, lle mae sefydlogrwydd ein cymdeithasau hirdymor, ac i rymuso menywod, yn hanfodol ar gyfer cynnydd mewn unrhyw gymdeithas.

Polisi Cymdogaethau Ewropeaidd a Thrafodaethau Cynyddu Ehangodd y Comisiynydd Johannes Hahn, sydd ar hyn o bryd yn Cairo, Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar Fframwaith Cymorth Sengl yr UE gyda'r awdurdodau Aifft. Llofnododd y Comisiynydd Hahn ddau gytundeb ariannol hefyd yn cefnogi'r sectorau iechyd, yr amgylchedd a thrafnidiaeth yn ogystal â rhaglen € 60 miliwn i gefnogi'r Aifft wrth fynd i'r afael â heriau mudo.

Dywedodd Uwch Gynrychiolydd / Is-lywydd Federica Mogherini: "Gyda Blaenoriaethau Partneriaeth newydd yr UE-Aifft, rydym yn canolbwyntio ar ddyfodol pobl yr Aifft. Credwn fod datblygu cymdeithasol ac amddiffyn cymdeithasol, yn enwedig pan ddaw i bobl ifanc a menywod, yn allweddol tuag at dwf a sefydlogrwydd cynaliadwy yn yr Aifft ac yn y rhanbarth. Dyna pam yr ydym yn eu rhoi ar sail ein partneriaeth. "

Wrth drafod y llofnod ynghyd â'r Gweinidog Buddsoddi a Chydweithredu Rhyngwladol Sahar Nasr, dywedodd y Comisiynydd Johannes Hahn: "Mae'r UE yn gwbl ymrwymedig i gefnogi ymdrechion yr Aifft i ddiwygio ei heconomi i sicrhau twf cynaliadwy a chynhwysol, ac i fynd i'r afael â heriau economaidd-gymdeithasol allweddol, megis twf poblogaeth uchel ac effaith diwygiadau economaidd ar y rhai mwyaf bregus. "

Cefndir

Fframwaith Cymorth Unigol

Mae'r Fframwaith Cymorth Sengl hwn (SSF) yn diffinio'r meysydd ffocws ar gyfer cymorth yr UE. Mae'n seiliedig ar Flaenoriaethau Partneriaeth yr UE-Aifft ar gyfer y blynyddoedd 2017-2020 ac, wrth ddiffinio'r blaenoriaethau, yn cymryd i ystyriaeth Raglen Diwygio Economaidd yr Aifft, ac mae hefyd yn cyd-fynd â "Strategaeth Datblygu Cynaliadwy'r Aifft - Vision 2030".

Y tri sector o ymyrraeth a nodwyd yn yr SSF yw:

o Sector 1: Moderneiddio economaidd, cynaliadwyedd ynni a'r amgylchedd (40 dangosol o gyfanswm y gyllideb)

o Sector 2: Datblygiad cymdeithasol ac amddiffyn cymdeithasol (40 dangosol o gyfanswm y gyllideb)

o Sector 3: Llywodraethu, gwella sefydlogrwydd a chyflwr democrataidd modern (10 dangosol o gyfanswm y gyllideb)

Yn ogystal, bydd cefnogaeth ategol ar gyfer datblygu gallu a chymdeithas sifil (10 dangosol o gyfanswm y gyllideb)

Y dyraniad dangosol arfaethedig ar gyfer cymorth dwyochrog yr UE i'r Aifft o dan y Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd (ENI), ar gyfer 2017-2020 rhwng € 432 miliwn a € 528m.

Mae'r SSF yn ganlyniad ymgynghoriadau dwys gyda'r holl randdeiliaid perthnasol yn Cairo ac ym Mrwsel, gan gynnwys y gymdeithas sifil, awdurdodau lleol a gweinidogaethau, yn ogystal ag aelod-wladwriaethau'r UE.

Cytundebau cyllido a rhaglen newydd

Trwy'r cytundebau ariannu, bydd yr UE yn cefnogi'r rhaglenni cydweithredu strategol canlynol yn yr Aifft a fydd â manteision uniongyrchol i'w dinasyddion:

  1. Mae 'Rhaglen Ymestyn Dŵr Gwastraff Fayyoum': gyda grant UE o € 38m, € 360m mewn benthyciadau meddal gan yr EIB a bydd yr EBRD yn cael ei ysgogi. Bydd y rhaglen hon yn darparu mynediad i wasanaethau glanweithdra gwell i bron i 1 miliwn o drigolion a chynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau glanweithdra yn y Fayyoum o ychydig dros 30% i bron 90%. Disgwylir iddo hefyd greu dros swyddi 30,000 dros dro a pharhaol.
  2. Rhaglen 'Ailsefydlu Rhaglen Raml Tram Alexandria': gyda grant UE o € 8m, € 237.7m mewn benthyciadau meddal gan yr EIB a bydd AFD yn cael ei ysgogi i adsefydlu Raml Tram Alexandria. Bydd y tramffordd a adferwyd wedi dyblu'r capasiti a bydd yn lleihau amseroedd aros a fydd o fudd i fwy na theithwyr 200,000 y dydd.

Rhaglen newydd 'Gwella'r Ymateb i Heriau Mudo yn yr Aifft'

Gyda grant o € 60m gan yr UE, bydd yr UE yn cefnogi ymdrechion yr Aifft i wella rheolaeth ymfudo, gan fynd i'r afael ag achosion gwreiddiau mudo afreolaidd a chynnal cymunedau Aifft sy'n cynnal ymfudwyr a ffoaduriaid. Bydd y rhaglen yn cwmpasu cyfanswm o saith prosiect ac fe'i mabwysiadir yn fframwaith y 'Gogledd o Affrica Ffenestr' Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE.

Mwy o wybodaeth

Cydweithrediad yr UE-yr Aifft

Dirprwyo'r UE i'r Aifft

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Yr Aifft, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *