Cysylltu â ni

EU

Torri hawliau dynol yn #Iran, #Kazakhstan a #Guatemala

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau yn gresynu at droseddau hawliau dynol a phob math o ormes gwleidyddol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala.

Yr wythnos diwethaf, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan ystyried sefyllfa hawliau dynol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala.

Iran Rhaid iddo roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod

hysbyseb

Mae'r Senedd Ewropeaidd yn annog Iran i roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod, gan gynnwys y gwaith a wneir gan y rheini sy'n protestio'n heddychlon yn erbyn y gyfraith orfodol ar wisgo'r hijab, ac yn galw ar yr awdurdodau yn Iran i ddiddymu'r arfer hwn. Mae ASEau yn gofyn i holl wledydd yr UE sydd â phresenoldeb diplomyddol yn y wlad ddefnyddio'r holl offer diplomyddiaeth yn eu grym i gefnogi a diogelu amddiffynwyr hawliau dynol ar lawr gwlad.

Mae ASEau hefyd yn galw ar awdurdodau Iran i ryddhau ar unwaith yr holl amddiffynwyr hawliau dynol a newyddiadurwyr sy'n cael eu cadw a'u dedfrydu dim ond am arfer eu hawl i ryddid mynegiant a chydosod heddychlon. Maent yn cofio bod o leiaf wyth newyddiadurwr yn cael eu cadw yn Iran ar hyn o bryd a bod yr awdurdodau wedi targedu llawer ohonynt yn systematig drwy ymchwiliadau troseddol, rhewi asedau, arestio a gwyliadwriaeth fympwyol, gan gynnwys y rheini sy'n gweithio i'r BBC Persian. Yn ôl y NGO Iran Rights Rights, yn 2018, cafodd yr ail nifer uchaf o bobl yn y byd eu dienyddio yn Iran.

Yn olaf, mae'r penderfyniad, a fabwysiadwyd drwy ddangos dwylo, yn ail-bwysleisio galwad Senedd Ewrop ar lywodraeth Iran i ryddhau cyfreithiwr hawliau dynol a Nasrin Sotoudeh sy'n enillydd Gwobr Sakharov ar unwaith ac yn ddiamod, a gafodd ei ddedfrydu yn gynharach yr wythnos hon yn y carchar a 38 gan lys yn Iran.

hysbyseb

Rhaid i Kazakhstan ddod â'r gormes gwleidyddol i ben

Mae'r Senedd yn galw ar awdurdodau Kazakhstan i roi terfyn ar bob math o ormes gwleidyddol, gan fod nifer y carcharorion gwleidyddol yn Kazakhstan wedi cynyddu, ac mae'r hawl i ryddid cymdeithasu yn parhau i fod yn gyfyngedig yn y wlad i raddau helaeth. Gan nodi bod y llynedd wedi gwahardd y gwrthbleidiau heddychlon o blaid Democratic Choice of Kazakhstan, mae ASEau yn annog y llywodraeth i roi terfyn ar weithredoedd o'r fath.

Mae ASEau hefyd yn galw ar lywodraeth Kazakhstan i ddiddymu ei darpariaethau Cod Troseddol ar wahardd 'lledaenu gwybodaeth y gwyddys ei bod yn ffug', gan eu bod yn cael eu defnyddio i gyhuddo a charcharu gweithredwyr a newyddiadurwyr cymdeithas sifil. Maent o'r diwedd yn mynnu bod y llywodraeth Kazakh yn cael ei niweidio ac yn dial yn erbyn newyddiadurwyr sy'n feirniadol o'r llywodraeth ac at rwystro mynediad at wybodaeth ar-lein ac oddi ar-lein.

Mabwysiadwyd y testun trwy ddangos dwylo.

Rhaid i Guatemala ymladd llygredd a chosb

Mae ASEau yn mynegi eu pryder mawr ynghylch y nifer cynyddol o laddiadau, gweithredoedd trais, a'r diffyg diogelwch i bob dinesydd yn Guatemala, yn enwedig menywod, amddiffynwyr hawliau dynol, a newyddiadurwyr. Er bod Guatemala wedi parhau i wneud rhywfaint o gynnydd wrth erlyn achosion hawliau dynol a llygredd, mae camddefnyddio gweithdrefnau troseddol i atal neu gymeradwyo gwaith amddiffynwyr hawliau dynol yn parhau i fod yn destun pryder. Yn hyn o beth, mae'r Senedd Ewropeaidd yn galw ar awdurdodau Guatemala i roi'r gorau i gymdeithas sifil frawychus Guatemalan.

Mae ASEau hefyd yn pryderu am y sefyllfa bresennol y mae Comisiwn Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig yn ei gefnogi yn erbyn Gostyngiad yn Guatemala (CICIG) yn wynebu yn y wlad. Ym mis Ionawr, fe wnaeth llywodraeth Guatemala ganslo mandad CICIG yn unochrog ar unwaith a gofynnodd i'r Comisiwn hwn adael y wlad. Gan ystyried hyn, mae ASEau yn gofyn i lywodraeth Guatemala roi'r gorau i bob ymosodiad anghyfreithlon yn erbyn y CICIG a'i staff cenedlaethol a rhyngwladol a fu'n ymchwilio i achosion llygredd lefel uchel.

Mabwysiadwyd y testun trwy ddangos dwylo.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd