Torri hawliau dynol yn #Iran, #Kazakhstan a #Guatemala

| Mawrth 18, 2019

Mae ASEau yn gresynu at droseddau hawliau dynol a phob math o ormes gwleidyddol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala.

Yr wythnos diwethaf, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan ystyried sefyllfa hawliau dynol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala.

Iran Rhaid iddo roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod

Mae'r Senedd Ewropeaidd yn annog Iran i roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod, gan gynnwys y gwaith a wneir gan y rheini sy'n protestio'n heddychlon yn erbyn y gyfraith orfodol ar wisgo'r hijab, ac yn galw ar yr awdurdodau yn Iran i ddiddymu'r arfer hwn. Mae ASEau yn gofyn i holl wledydd yr UE sydd â phresenoldeb diplomyddol yn y wlad ddefnyddio'r holl offer diplomyddiaeth yn eu grym i gefnogi a diogelu amddiffynwyr hawliau dynol ar lawr gwlad.

Mae ASEau hefyd yn galw ar awdurdodau Iran i ryddhau ar unwaith yr holl amddiffynwyr hawliau dynol a newyddiadurwyr sy'n cael eu cadw a'u dedfrydu dim ond am arfer eu hawl i ryddid mynegiant a chydosod heddychlon. Maent yn cofio bod o leiaf wyth newyddiadurwr yn cael eu cadw yn Iran ar hyn o bryd a bod yr awdurdodau wedi targedu llawer ohonynt yn systematig drwy ymchwiliadau troseddol, rhewi asedau, arestio a gwyliadwriaeth fympwyol, gan gynnwys y rheini sy'n gweithio i'r BBC Persian. Yn ôl y NGO Iran Rights Rights, yn 2018, cafodd yr ail nifer uchaf o bobl yn y byd eu dienyddio yn Iran.

Yn olaf, mae'r penderfyniad, a fabwysiadwyd drwy ddangos dwylo, yn ail-bwysleisio galwad Senedd Ewrop ar lywodraeth Iran i ryddhau cyfreithiwr hawliau dynol a Nasrin Sotoudeh sy'n enillydd Gwobr Sakharov ar unwaith ac yn ddiamod, a gafodd ei ddedfrydu yn gynharach yr wythnos hon yn y carchar a 38 gan lys yn Iran.

Rhaid i Kazakhstan ddod â'r gormes gwleidyddol i ben

Mae'r Senedd yn galw ar awdurdodau Kazakhstan i roi terfyn ar bob math o ormes gwleidyddol, gan fod nifer y carcharorion gwleidyddol yn Kazakhstan wedi cynyddu, ac mae'r hawl i ryddid cymdeithasu yn parhau i fod yn gyfyngedig yn y wlad i raddau helaeth. Gan nodi bod y llynedd wedi gwahardd y gwrthbleidiau heddychlon o blaid Democratic Choice of Kazakhstan, mae ASEau yn annog y llywodraeth i roi terfyn ar weithredoedd o'r fath.

Mae ASEau hefyd yn galw ar lywodraeth Kazakhstan i ddiddymu ei ddarpariaethau Cod Troseddol ar wahardd 'lledaenu gwybodaeth y gwyddys ei bod yn ffug', gan eu bod yn cael eu defnyddio i gyhuddo a charcharu gweithredwyr a newyddiadurwyr y gymdeithas sifil. Yn olaf, maent yn gofyn am ddiweddglo i gasgliad y llywodraeth Kazakh o ddial ac yn erbyn dial newyddiadurwyr sy'n feirniadol o'r llywodraeth ac i rwystro mynediad at wybodaeth ar-lein ac all-lein.

Mabwysiadwyd y testun trwy ddangos dwylo.

Rhaid i Guatemala ymladd llygredd a chosb

Mae ASEau yn mynegi eu pryder mawr ynghylch y nifer cynyddol o laddiadau, gweithredoedd trais, a'r diffyg diogelwch i bob dinesydd yn Guatemala, yn enwedig menywod, amddiffynwyr hawliau dynol, a newyddiadurwyr. Er bod Guatemala wedi parhau i wneud rhywfaint o gynnydd wrth erlyn achosion hawliau dynol a llygredd, mae camddefnyddio gweithdrefnau troseddol i atal neu gymeradwyo gwaith amddiffynwyr hawliau dynol yn parhau i fod yn destun pryder. Yn hyn o beth, mae'r Senedd Ewropeaidd yn galw ar awdurdodau Guatemala i roi'r gorau i gymdeithas sifil frawychus Guatemalan.

Mae ASEau hefyd yn pryderu am y sefyllfa bresennol y mae Comisiwn Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig yn ei gefnogi yn erbyn Gostyngiad yn Guatemala (CICIG) yn wynebu yn y wlad. Ym mis Ionawr, fe wnaeth llywodraeth Guatemala ganslo mandad CICIG yn unochrog ar unwaith a gofynnodd i'r Comisiwn hwn adael y wlad. Gan ystyried hyn, mae ASEau yn gofyn i lywodraeth Guatemala roi'r gorau i bob ymosodiad anghyfreithlon yn erbyn y CICIG a'i staff cenedlaethol a rhyngwladol a fu'n ymchwilio i achosion llygredd lefel uchel.

Mabwysiadwyd y testun trwy ddangos dwylo.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol, Iran, Kazakhstan, Kazakhstan

Sylwadau ar gau.