Cysylltu â ni

EU

Ofn a chryfion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

“Democratiaeth enbyd,” mae Viktor Orban wedi dweud wrthym, yw ton newydd democratiaeth. Mae mewn rhai ffyrdd, yn anffodus, yn iawn. Rydym ni yn y maes democratiaeth wedi bod yn hynod drwsgl wrth ymateb i'r duedd hon. Rydym yn trafod “democratiaethau backsliding” a “dirywiad democrataidd,” yn anfon ceblau pryderus a datganiadau i'r wasg gyda ael gul. Ond yr hyn rydyn ni'n cyfeirio ato mewn gwirionedd yw cynnydd illiberaliaeth. Mae democratiaeth yn cael ei chofleidio - cynhelir etholiadau lle mae'r mwyafrif yn pennu'r canlyniad. Dewisir yr awtocratiaid yr ydym yn poeni amdanynt heddiw. Ac, y tu hwnt i hynny, yn boblogaidd. Mae mwyafrifiaeth yn cael diwrnod gwair. Nid y rhain yw trosfeddiannu awdurdodol a coups milwrol ein rhieni a'n neiniau a theidiau. Mae'r arweinwyr sy'n sathru ar hawliau dynol, yn rhwystro rheolaeth y gyfraith ac yn atal rhyddid y cyfryngau yn cael eu hethol yn ddemocrataidd, yn ysgrifennu Laura Thornton.

Mae Democratiaid, llythrennau bach “d,” yn brwydro ychydig pan mai ni yw'r broblem mewn gwirionedd. Mae'n wirionedd anghyfforddus bod bodau dynol, yn anffodus, yn gravitate tuag at y cryf. Yn yr Unol Daleithiau., Mae digon o inc wedi cael ei arllwys yn ceisio dyrannu psyche y pleidleisiwr Trump. Globaleiddio a dirywiad mewn gweithgynhyrchu ydyw. Mae'n achwyniad diwylliannol ac yn teimlo colled. Mae'n newid demograffeg. Mae'n debyg bod hyn i gyd yn wir. Ond, wrth edrych ar ymchwil, gan Pew a Phrifysgol Massachusetts (MacWilliams, 2016), tueddiad awdurdodol mewn gwirionedd sy'n rhagweld pleidleisiau dros Trump. Rwyf wedi cynnal arolygon barn fy hun dramor, gan fesur barn pobl am wahaniaeth, magu plant, cydymffurfiaeth, ac, yn bwysig, ofn. Mewn arolwg barn a gynhaliais yn y wlad Georgia, roedd y rhai a oedd yn ystyried cysylltiadau rhwng y llywodraeth a dinasyddion fel rhiant-blentyn, yn anghymeradwyo bod eu mab yn cael clustlws, neu a fyddai’n ddig pe bai eu plentyn yn priodi y tu allan i’w crefydd, yn fwy tebygol o gymeradwyo arweinwyr cryf. gyda thueddiadau awdurdodaidd a bod yn barod i aberthu eu hawliau.

Mae ofn wrth wraidd apêl y dyn cryf. John Hibbing o Brifysgol Nebraska yn astudio gwahaniaethau niwrolegol rhwng rhyddfrydwyr a cheidwadwyr. Gall nodi hoffter pleidiol trwy ofyn ychydig o gwestiynau syml am gerddoriaeth, bwyd a barddoniaeth. Mae rhyddfrydwyr yn fwy cyfforddus gydag anhrefn, sbeisys, ansicrwydd. Mae'r Ceidwadwyr yn hoffi bwyd diflas, cyfarwydd, cerddoriaeth ag alaw glir, a cherddi sy'n odli. Ond y pwysicaf yw gwahaniaethau mewn ofn. Gallai nodi ceidwadwyr a rhyddfrydwyr o sganiau ymennydd. Mae gan y Ceidwadwyr lawer mwy o ddychryn gan ddelweddau o oresgynwyr cartref, carteli cyffuriau, a therfysgaeth. Mae bygythiadau ym mhobman - mewnfudwyr, gangiau, terfysgaeth - ac mae sganiau'n dangos gweithgaredd ofn uwch yn ymennydd ceidwadwyr. Gyda rhyddfrydwyr, mae meysydd poen neu empathi yn cael eu actifadu, nid cymaint o ofn, ond mewn ymateb i ddelweddau annymunol. (Mae'n eironig yn wir bod rhyddfrydwyr yn cael eu galw'n "bluen eira".)

Mae Trump yn gwybod sut i fanteisio ar hyn. Unwaith y bydd ofn yn cael ei actifadu, mae pobl yn gravitate tuag at awdurdodaeth. Roedd rhethreg Trump am Fecsicaniaid, adeiladu wal, Black Lives Matter, gwaharddiad Mwslimaidd, yn effeithiol. Mae'n dacteg oesol o unbeniaid. Ond mae awduron newydd - Hwngari’s Orban, Turkey’s Erdogan, a Philippine’s Duterte - wedi cyflogi hyn yn fwy effeithiol, oherwydd eu bod wedi cynnal cymwysterau democrataidd.

hysbyseb

Mae ein byd heddiw yn llawn bygythiadau - y pandemig, newid yn yr hinsawdd, ymfudo ac anghydraddoldeb economaidd - sy'n gwneud y cerdyn ofn yn hawdd i'w chwarae. Mae elixir datrysiadau syml i broblemau cymhleth a chyhyrau ystwyth i sefyll i fyny i'r llu o elynion wedi bod yn anodd eu gwrthsefyll. Ymhelaethir ar yr holl bryderon hyn trwy ddadffurfiad, cynorthwyo ac arddel arweinwyr sy'n codi ofn.

Y broblem gyda dynion cryf “a etholwyd yn ddemocrataidd” yw na allant gynnal democratiaeth yn hir. Mae democratiaeth enbyd, yn y diwedd, yn ocsymoron. Er mwyn cadw pŵer, mae arweinwyr afreolaidd yn torri i ffwrdd mewn sefydliadau, yn tanseilio gwiriadau a balansau, ac yn gwrthdaro â chyfansoddiadoldeb, sy'n amddiffyn lleiafrifoedd, rhyddid i lefaru, a gwasg rydd. Sut y gall gwlad gynnal etholiadau democrataidd heb ryddid y cyfryngau er enghraifft? A yw'r etholiad yn rhad ac am ddim ac yn deg, gydag etholwyr gwybodus, os nad yw'r wrthblaid yn derbyn unrhyw amser awyr? Hyd yn oed mewn hen ddemocratiaeth fel yr Unol Daleithiau, roedd y cryfaf Trump yn rhyfeddol o effeithiol wrth danseilio normau democrataidd - tanio deiliaid swyddi goruchwylio pwysig, galw newyddiadurwyr yn “elynion y wladwriaeth,” a methu â dilyn traddodiadau tryloywder fel datgan trethi.

Felly beth ydyn ni'n ei wneud pan fydd y mwyafrif yn dilyn galwadau seiren dadffurfiad, cynllwynion, a senoffobia i - yn ddemocrataidd - ethol y cryf sy'n tanseilio democratiaeth yn y pen draw? Rhaid inni adeiladu gwytnwch, yr asgwrn cefn i beidio â datrys pob bygythiad, yr ymwrthedd i ddadffurfiad a damcaniaethau cynllwynio, a gwydnwch y gymuned i gofleidio gwahaniaeth a chynnydd. Dadleua rhai fod hyn yn debygol o fod yn genhedlaeth, a bod pobl hŷn yn achosion coll. Dylem ganolbwyntio ar yr ysgolion, gan adeiladu cyrsiau ar addysg ddinesig a llythrennedd cyfryngau. Ond rhaid inni beidio ag anghofio bod cenedlaethau hŷn yn cofio bywyd o dan awtocracïau. Ar ôl byw yn yr hen Undeb Sofietaidd, gallaf ddweud wrthych nad yw'r rhai dros 50 oed yn sicr yn credu popeth y maent yn ei ddarllen, gan eu bod yn eithaf cyfarwydd â phropaganda a'r gwaith dan sylw i ddadorchuddio'r gwir. Dylai ymgysylltu â'r gymuned, disgwrs a thrafodaeth empirig, a dysgu y tu allan i ystafelloedd dosbarth fod yn aml-genhedlaeth, gan adeiladu ar wahanol safbwyntiau a phrofiadau bywyd i ddatblygu'r natur fwy craff honno a chysur gydag amrywiaeth.

hysbyseb

Yn y diwedd, os ydym yn gryf, ni fydd dynion cryf.

Mae Laura Thornton cyfarwyddwr Rhaglen Fyd-eang yn International IDEA, sefydliad rhynglywodraethol wedi'i leoli yn Stockholm sy'n gweithio i gefnogi a chryfhau sefydliadau a phrosesau gwleidyddol democrataidd ledled y byd. Mae Laura yn arwain ac yn rheoli portffolio o raglenni sy'n cefnogi democratiaeth ledled y byd ac wedi monitro etholiadau mewn mwy na 15 gwlad. Cyhoeddwyd ei darnau barn ledled y byd, ac mae hi'n cyfrannu'n rheolaidd at gyfryngau fel Newsweek, Bloomberg, Detroit Free Press a llawer o rai eraill.

Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Gohebydd UE.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd