Cysylltu gyda ni

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn sefydlu Canolfan ar gyfer cadwraeth dreftadaeth ddiwylliannol yn ddigidol ac yn lansio prosiectau sy'n cefnogi arloesedd digidol mewn ysgolion

cyhoeddwyd

on

Ar 4 Ionawr, lansiodd y Comisiwn ganolfan cymhwysedd Ewropeaidd gyda'r nod o warchod a gwarchod Treftadaeth Ddiwylliannol Ewropeaidd. Mae'r ganolfan, a fydd yn gweithio am gyfnod o dair blynedd, wedi cael hyd at € 3 miliwn o'r Horizon 2020 rhaglen. Bydd yn sefydlu gofod digidol cydweithredol ar gyfer cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol ac yn rhoi mynediad i gadwrfeydd data, metadata, safonau a chanllawiau. Mae Istituto Nazionale di Fisica Nucleare yn yr Eidal yn cydlynu'r tîm o 19 o fuddiolwyr sy'n dod o 11 aelod-wladwriaeth yr UE, y Swistir a Moldofa.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi lansio dau brosiect i gefnogi addysg ddigidol, gwerth hyd at € 1 miliwn yr un, trwy Horizon 2020. Mae'r prosiect cyntaf, MenSI, yn canolbwyntio ar fentora ar gyfer gwella ysgolion a bydd yn rhedeg tan fis Chwefror 2023. Nod MenSI yw ysgogi 120 o ysgolion yn chwe aelod-wladwriaeth (Gwlad Belg, Tsiec, Croatia, yr Eidal, Hwngari, Portiwgal) a'r Deyrnas Unedig i hyrwyddo arloesedd digidol, yn enwedig mewn ysgolion bach neu wledig ac ar gyfer myfyrwyr sydd dan anfantais gymdeithasol. Bydd yr ail brosiect, iHub4Schools, yn rhedeg tan fis Mehefin 2023 a bydd yn cyflymu arloesedd digidol mewn ysgolion diolch i greu hybiau arloesi rhanbarthol a model mentora. Bydd 600 o athrawon mewn 75 o ysgolion yn cymryd rhan a bydd yr hybiau'n cael eu sefydlu mewn 5 gwlad (Estonia, Lithwania, y Ffindir, y Deyrnas Unedig, Georgia). Bydd yr Eidal a Norwy hefyd yn elwa o'r cynllun mentora. Mae mwy o wybodaeth am y prosiectau sydd newydd eu lansio ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

economi ddigidol

Rhagfynegiadau 2021 ar gyfer y diwydiant telathrebu symudol

cyhoeddwyd

on

 

Mae Strand Consult wedi dilyn y diwydiant telathrebu symudol ers 25 mlynedd ac wedi cyhoeddi rhagfynegiadau ar gyfer yr 20 mlynedd diwethaf. Gweler y casgliad yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Mae'r nodyn hwn yn adolygu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau'r diwydiant telathrebu symudol 2020 ac yn rhagfynegi ar gyfer 2021,  yn ysgrifennu John Strand o Strand Consult.

Datblygodd eleni yn wahanol iawn na'r disgwyl, gan gynnwys y bom bom ym mis Chwefror hynny Canslodd GSMA Gyngres y Byd Symudol.

Mae'n danddatganiad i aros roedd COVID-19 yn newidiwr gêm, ond y gwir yw bod rhwydweithiau cyfathrebu sy'n cael eu hadeiladu a'u rhedeg gan weithredwyr hyd yn oed yn bwysicach nag erioed. Mae Strand Consult wedi disgrifio ers amser maith mai telathrebu yw sylfaen y gymdeithas fodern; Profodd 2020 yr honiad hwn y tu hwnt i gysgod amheuaeth. Dyma rai o'r materion a ddiffiniodd 2020 ac a fydd yn berthnasol yn 2021: COVID-19, China, cybersecurity, 5G, sbectrwm, hinsawdd, RAN Agored, preifatrwydd, cystadleuaeth, cydgrynhoad, cydraddoldeb rhywiol, a niwtraliaeth net.

COVID-19, y cyfiawnhad polisi holl bwrpas

Fe wnaeth darparwyr rhwydwaith preifat, trwy fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, baratoi ar gyfer yr annisgwyl. Daeth y COVID19 â heriau digynsail i rwydweithiau telathrebu, a pherfformiodd y rhwydweithiau hyn i fodloni gofynion pandemig. Yn ystod cloi i lawr a'r arfer newydd o weithio gartref (WFH), mae pobl wedi dibynnu ar y rhwydweithiau hyn ar gyfer gwaith, ysgol, siopa a gofal iechyd. Trwy fuddsoddi ar gyfer y dyfodol, sicrhaodd llawer o berchnogion rhwydwaith y byddai rhwydweithiau'n perfformio o dan y senarios gwaethaf. Gwrthbrofodd y perfformiad rhwydwaith rhagorol hwn y doethineb rheoleiddio confensiynol y byddai perchnogion rhwydwaith yn ei adael i'w dyfeisiau eu hunain yn niweidio eu cwsmeriaid, eu rhwydweithiau, a darparwyr gwasanaeth trydydd parti. Yn wir, digwyddodd y gwrthwyneb, nid yn unig yr oedd darparwyr rhwydwaith yn darparu gwasanaeth cyson, llawer yn gostwng prisiau mewn undod â'u cwsmeriaid. Mae gan y profiad hwn oblygiadau pwysig ar gyfer rheoleiddio rheoli prisiau, cymhellion buddsoddi, a chynaliadwyedd. Adroddiad Strand Consult Ymddygiad Rhwydwaith o dan Argyfwng: Myfyrdodau ar Delathrebu, Trafnidiaeth ac Rheoleiddio Ynni yn ystod COVID-19 yn archwilio'r rheoliad sy'n llywodraethu'r rhwydweithiau hyn i weld pa wersi y gall llunwyr polisi eu dysgu i wella rheoleiddio wrth symud ymlaen. Mae'r profiad yn dangos y bydd llunwyr polisi yn debygol o ddefnyddio COVID i gyfiawnhau hyd yn oed mwy o reoleiddio, gan ganiatáu i weithredwyr ddilyn cymhellion y farchnad, arwain at ganlyniadau buddiol yn gymdeithasol. Dyma chwe chwestiwn ar ddyfodol rheoleiddio telathrebu.

Perthynas cariad / casineb arall yn amser corona yw rhwng rheoleiddwyr a llwyfannau fel Google ac Apple ar gyfer eu apps olrhain ac olrhain. Er bod ymdrechion gwrthglymblaid yn erbyn y chwaraewyr mawr hyn wedi bod yn mynd rhagddynt yn fyd-eang, yn sydyn rhoddodd COVID19 safle canolog iddynt fel “y dynion da” gyda gwyliadwriaeth y mae pobl ei eisiau mewn gwirionedd. Mae awdurdodau cystadlu yn rhoi llawer o ymdrech i mewn i achosion gwrthglymblaid uchel yn erbyn y cewri hyper; mae'n debyg y bydd rhai o'r rhain yn methu. Gwell strategaeth i leihau eu goruchafiaeth fyddai rhoi'r gorau i lunio polisi sy'n annheg yn ffafrio ac yn cryfhau'r llwyfannau hyn gyda rhoddion am ddim ar amleddau radio (sbectrwm didrwydded), hawlfraint (defnydd teg), a throsglwyddo data (niwtraliaeth net) ac ati.

Mae'r diwydiant symudol yn dal i fod yn hen glwb bechgyn

Nid 2020 oedd y flwyddyn y cyflawnodd menywod gydraddoldeb rheoli yn y diwydiant telathrebu symudol, ac mae'r anghydraddoldeb mwyaf amlwg i'w weld yng nghymdeithas masnach fyd-eang y diwydiant. Nid yw hyn ar gyfer diffyg swyddogion gweithredol medrus yn y diwydiant, ond yn hytrach diffyg ewyllys. Nodiadau gwefan GSMA: “Mae gan Fwrdd GSMA 26 aelod sy’n adlewyrchu’r grwpiau gweithredwyr mwyaf ac aelodau o weithredwyr annibynnol llai sydd â chynrychiolaeth fyd-eang.” Er bod gan GSMA amrywiaeth ddaearyddol ac economaidd ei fwrdd, mae'n methu o ran rhywedd sylfaenol. Dim ond 3 o'i aelodau bwrdd sy'n fenywod, y mae 2 ohonynt o'r Unol Daleithiau ac 1 o Singapore. Mae GSMA wedi cynnal llawer o weithdai ar hyrwyddo menywod yn y diwydiant ond mae'n methu ag ymarfer yr hyn y mae'n ei bregethu. Mae'n debygol y bydd y patrwm hwn yn parhau yn 2021.

Adar Pluen: Vodafone, Huawei, a China

Fe wnaeth COVID-19 ddwysau'r ddadl am offer Tsieineaidd mewn rhwydweithiau. Sylweddolodd llawer gost a bregusrwydd cynyddol elfennau Tsieineaidd mewn rhwydweithiau symudol a breuder cadwyni cyflenwi cysylltiedig, heb sôn am dechnolegau beirniadol eraill. Yn 2020 haerodd llawer o genhedloedd fod China a'i Huawei sy'n gysylltiedig â milwrol yn peri risgiau diogelwch ac wedi cymryd camau i gyfyngu ar offer mewn rhwydweithiau symudol. Fodd bynnag, roedd rhai daliadau nodedig fel Joakim Reiter, 'Gweinidog Tramor' Vodafone sy'n amddiffyn y defnydd o offer Huawei dro ar ôl tro.

Gall Vodafone flaenoriaethu ei berthynas â Huawei uwchlaw diogelwch a diogeledd cwsmeriaid, ond bydd gweithredwyr craff yn manteisio ar eu dewis i beidio â datgelu data eu cwsmeriaid i lywodraeth China. Mae'r gystadleuaeth yn y diwydiant symudol yn golygu y gall cwsmeriaid ddewis a ydyn nhw am gael y risg o ddatgelu eu data i lywodraeth China. Bydd optio allan o offer Huawei a gwerthwyr technoleg peryglus eraill yn dod yn bwynt gwerthu unigryw i weithredwyr yn 2021, yn enwedig ar gyfer cwsmeriaid corfforaethol. Mae'n debyg y bydd Vodafone yn cymryd gwres ar gyfer amddiffyn ei berthynas â gwerthwyr maleisus.

5G Ar y trywydd iawn yn 2020 a 2021

Er bod rhai gweithredwyr wedi glynu'n ystyfnig ag offer Tsieineaidd, symudodd gweithredwyr eraill ymlaen i rwygo ac ailosod offer Huawei heb gynyddu cost nac arafu eu llinell amser i 5G. Ymhlith yr ailgychwyniadau llwyddiannus mae TDC Denmarc, Telenor Norwy, a Telia a Proximus yng Ngwlad Belg. Mae gweithredwyr yn ailosod ac yn uwchraddio eu rhwydweithiau ar gyflymder sy'n fwy na gweithredu 3G a 4G. Mae'n drawiadol gweld pa mor gyflym y gellir defnyddio offer newydd; dim ond 11 mis a gymerodd i TDC lansio rhwydwaith 5G gydag offer nad yw'n Tsieineaidd sy'n cwmpasu 90% o'r wlad. Yn y mwyafrif o wledydd, mae'r uwchraddiadau hyn yn digwydd heb i weithredwyr orfod cynyddu eu CAPEX. Disgrifiodd Strand Consult hyn eisoes yn 2019. Mae Strand Consult yn obeithiol iawn ar gyfer 5G yn 2021. Gall gweithredwyr ragori ar adeiladu a rhedeg a rhwydweithiau - hyd yn oed yn ystod argyfwng. Y cwestiwn yw a fydd y ceisiadau am 5G yn rymus ar gyfer mabwysiadu defnyddwyr.

Arwerthiannau Sbectrwm - Yr awyr yw'r terfyn

O'r ysgrifen hon, mae'r ocsiwn ar gyfer y C-Band (3.7–3.98 GHz) yn UDA ar y trywydd iawn i osod record byd ar gyfer ocsiwn sbectrwm, gan dorri $ 70 biliwn. Mae'r cyffro yn cystadlu yn erbyn arwerthiannau sbectrwm 3G yn 2000 ac mae'n adlewyrchu y gall gweithredwyr America brynu hawliau heb ddod i ben. Mae trwyddedau sbectrwm tymor byr Ewrop wedi arwain at sefyllfaoedd enbyd lle mae trwyddedau'n dod i ben ac na ellir eu hadnewyddu.

yn 2020 Dyfarnodd Academi Wyddorau Frenhinol Sweden Wobr Nobel Economeg 2020 i Paul R. Milgrom o Brifysgol Stanford a Robert B. Wilson “am welliannau i theori ocsiwn a dyfeisiadau fformatau ocsiwn newydd.” Mewn cenhedlaeth yn unig, mae arwerthiannau sbectrwm wedi dangos gallu gweithredwyr telathrebu i ddefnyddio adnoddau prin yn effeithlon ac i gyfrannu'n sylweddol at y trysorlys cyhoeddus. Fel y mae'r Academi Frenhinol yn arsylwi'n gywir, mae'n well defnyddio dulliau dyrannu ar sail y farchnad fel arwerthiannau na dyraniad gweinyddol.

Fodd bynnag, nid yw pob arwerthiant sbectrwm wedi bod yn fuddiol. Yn wir, mae prisiau uchel mewn rhai gwledydd wedi lleihau buddsoddiad mewn seilwaith. Mewn rhai achosion, mae llywodraethau a chynigwyr wedi galw'r arwerthiannau. Gallai canfyddiadau enillwyr Nobel 2020, o'u cymhwyso, ddatrys y problemau hyn, ond mae angen disgyblaeth wleidyddol. Mae Strand Consult yn gweld y wobr Nobel fel neges i lywodraethau ledled y byd i wella'r arfer o ddyrannu sbectrwm, yn enwedig fel y'i cymhwysir i reolau ocsiwn, ail-sbectrwm, sbectrwm didrwydded, a daliadau sbectrwm ffederal..

China - Ddim yn edrych yn dda

Profodd cael y stori go iawn ar China yn anodd yn 2020. Mae'r peiriant propaganda Tsieineaidd yn camarwain llawer o newyddiadurwyr, ac mae llawer o straeon ar Huawei yn tarddu gyda'r cwmni'n rhoi cyfweliad unigryw gyda newyddiadurwr cyfeillgar mewn cyfryngau dewisol. Mae'r straeon hyn yn portreadu Huawei fel dioddefwr diymadferth yn y rhyfel masnach rhwng yr UD a China. Ychydig o gyfryngau sy'n meiddio cyhoeddi dadansoddiad sy'n cymharu'r amodau gweithredu y mae cwmnïau tramor yn eu cael yn Tsieina o'i gymharu â'r driniaeth ffafriol y mae cwmnïau Tsieineaidd yn ei mwynhau dramor. Ar ben hynny, prin yw'r erthyglau sy'n ymchwilio i rôl Huawei i atal hawliau dynol yn Tsieina.

Fodd bynnag, mae arferion corfforaethol Huawei yn dod yn anghynaladwy i Huawei ei hun. Cyfarwyddwr cyfathrebu Denmarc y cwmni, Tommy Zwick ymddiswyddodd ar Twitter am ei fod ef ni allai dderbyn Rôl Huawei yn Gormes Mwslimaidd Uyghur.  Ac enwogion o chwaraeon sêr i artistiaid yn canslo eu contractau Huawei. Mae Strand Consult yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn dewis llwybr uniondeb yn 2021, gan ei bod yn hen bryd canolbwyntio ar record echrydus hawliau dynol China.

Mae gan China freuddwyd y bydd yr Arlywydd Joe Biden yn gwneud bywyd yn haws. Nid yw Strand Consult yn tanysgrifio i'r farn hon; os rhywbeth, gellir tynhau rheolau. Bydd rhai gwledydd yn cymryd cyfyngiadau ar China gam ymhellach, gan wahardd ei phresenoldeb mewn rhwydweithiau cyfathrebu yn gyfan gwbl. Gweler y nodiadau cysylltiedig yma: A fyddai Arlywydd newydd yn newid barn yr Unol Daleithiau am ddiogelwch Huawei a ZTE mewn rhwydweithiau 5G? 

Adroddiadau Strand Consult ar Mae llunwyr polisi yn defnyddio 4G RAN i ddeall cyfran y farchnad o offer Tsieineaidd mewn rhwydweithiau ac i asesu risg gysylltiedig. Mae Strand Consult hefyd wedi cyhoeddi adroddiadau i helpu llunwyr polisi a newyddiadurwyr i ddefnyddio meddwl beirniadol i fynd i'r afael â'r nifer o honiadau gan Cyfathrebu corfforaethol Huawei.

Telathrebu a'r Agenda Hinsawdd

Mae gan weithredwyr lawer o fentrau i wella effeithlonrwydd ynni. Mae'r rhain yn bwysig gan y bydd cyfanswm y defnydd o ynni yn debygol o gynyddu, hyd yn oed gyda gwelliannau effeithlonrwydd yn yr haen cynhyrchu data. Darllenwch yr adroddiad rhagorol gan Ddadansoddwyr Ymchwil Ecwiti Barclays Amgylcheddol Cymdeithasol a Llywodraethu - Gwneud da, gwneud digon?gan y tîm dan arweiniad Maurice Patrick.

Mae'r dull cyfannol hwn o ddefnyddio ynni yn fwy ystyrlon na hype hinsawdd 5G sy'n ceisio mesur y defnydd o ynni fel swyddogaeth o'r munudau neu'r data y mae gweithredwr yn ei gynhyrchu. Mae Strand Consult yn disgrifio rhai o'r heriau a'r atebion hyn yma: Mae partneriaethau newydd yn helpu cwmnïau telathrebu a thechnoleg i ddod yn wyrdd. Mae Google yn arwain y ffordd yn Nenmarc.

Y gwiriad realiti ar Open Ran 

Yn 2020 portreadwyd Open Ran fel “technoleg” wyrthiol. Mae llawer yn credu y bydd Open Ran yn cynyddu arloesedd, yn lleihau costau gweithredwyr, ac yn helpu i gael gwared ar offer Tsieineaidd mewn rhwydweithiau telathrebu. Mae hyrwyddwyr Rheng Agored eraill eisiau i fwy o genhedloedd ddod yn weithgynhyrchu o seilwaith telathrebu.

Bydd 2021 yn dod â gwiriad realiti angenrheidiol. Bydd yn cymryd blynyddoedd cyn y gall Open Ran ddisodli RAN rheolaidd ar sail 1: 1. Ni fydd arbedion addawol i weithredwyr mor fawr, ac ni fydd natur agored honedig yr ateb o reidrwydd yn sicrhau diogelwch, o leiaf yn y disgwyliad y bydd Open Ran yn lleihau'r ddibyniaeth ar werthwyr Tsieineaidd. Mae China Mobile, China Unicom a China Telecom ymhlith rhyw 44 o gwmnïau technoleg llywodraeth Tsieineaidd yng Nghynghrair O-RAN. Aelodau eraill yw ZTE ac Inspur, y mae'r Unol Daleithiau yn eu gwahardd oherwydd cysylltiadau â milwrol Tsieineaidd. Wrth honni ei fod yn cynnig y ffordd allan o Huawei, ymddengys bod O-RAN yn disodli un cwmni sy'n eiddo i lywodraeth Tsieineaidd yn lle un arall, fel Lenovo. Efallai y bydd manylebau Ran Agored eisoes yn torri rheolau seiberddiogelwch yn y DU, yr Almaen a Ffrainc. Heriau patent hefyd yn debygol gan fod Open Ran 100% yn ddibynnol ar 3GPP a patentau pobl nad ydynt yn aelodau o'r Gynghrair O-RAN.

Mae Strand Consult yn credu bod cydweithredu diwydiannol yn bwysig ar gyfer datblygu technolegol, buddsoddi ac arloesi. Gwneir peth o'r cydweithrediad hwn yn 3GPP, y Cynghrair O-RAN, a sefydliadau eraill. Dylai gweithredwyr ffonau symudol fod yn rhydd i ddewis yr atebion technolegol sy'n gwneud synnwyr i'w busnes, ar yr amod eu bod yn cadw at gyfreithiau diogelwch cenedlaethol. Ni ddylai Ran Agored fod yn gyfiawnhad dros diffyndollaeth.

Mae diwydiant yn caffael rheoleiddio ac wedi'i ddylunio er ei fudd

Mae llunwyr polisi'r UD a'r UE yn siarad gêm fawr am wrthglymblaid, rheoleiddio platfformau a diogelu data. Maen nhw'n trydar, fel, ffrind, ac yn ffrydio'u beirniadaeth yn erbyn Google, Facebook, Amazon, Apple, a Netflix wrth ddefnyddio'r llwyfannau hyn eu hunain. Nid yw'r llwyfannau erioed wedi'i gael cystal; fe wnaethant fwynhau blwyddyn arall eto gyda ienillion llai a chyfranddaliadau marchnad. Dylent anfon cerdyn Nadolig yn diolch Margrethe Vestager.

Fel ysmygwyr sy'n cynddeiriog yn erbyn y diwydiant tybaco, ni all gwleidyddion fyw heb y llwyfannau. Mae rhai gwleidyddion yn trydar hyd yn oed yn fwy nag Arlywydd yr UD Donald Trump. Cymerwch Aelod Denmarc Senedd yr UE Karen Melchior  sydd wedi trydar 193,000 o weithiau ers mis Hydref 2008. Dyna 43 trydariad y dydd am 12 mlynedd. Mae hi deirgwaith yn fwy egnïol na Donald Trump, sydd wedi trydar tweets 59,000 ers mis Mawrth 2009, tua 13 o drydariadau'r dydd. Mae gan Melchior 21,000 o ddilynwyr: Trump, 88 miliwn. Mae Melchior yn dilyn 16,000; Trump; dim ond 51.

Po fwyaf y rheolir technoleg fawr, y mwyaf y mae'n tyfu. Mae polisïau sy'n gorfodi Netflix i brynu mwy o gynnwys lleol yn cynyddu poblogrwydd Netflix yn y polisi lleol yn unig. Mae'r polisïau hyn yn edrych yn dda / yn teimlo'n dda ar yr wyneb, ond mae ganddynt y gwrthwyneb i'r effaith a fwriadwyd. Y collwyr, wrth gwrs, yw radio, teledu ac argraffu traddodiadol.

Cystadlu a Chydgrynhoi: Amser gonestrwydd i weithredwyr a llunwyr polisi

Dylai awdurdodau cystadlu edrych yn fwy realistig ar benderfyniadau yr honnir eu bod yn gwella cystadleuaeth ac amddiffyn defnyddwyr, yn benodol cyfyngiadau yn erbyn 4 i 3 uno. Ceryddodd llysoedd yr arbenigwyr rheoleiddio, gan ddangos bod y Comisiwn Ewropeaidd yn anghywir wrth rwystro'r uno rhwng Hutchison ac O2. Mae Ewrop wedi llusgo mewn buddsoddiad telathrebu, mae prisiau'n parhau i ostwng, ac mae'r rhanbarth yn gyfran sy'n gostwng yn barhaus o farchnad y byd (lle bu ar un adeg yn arweinydd y byd). Gall gweithredwyr bontio'r bwlch heibio lleihau'r hype yn y datganiadau uno.  Y dewis arall yn lle cydgrynhoi yw "golau cydgrynhoi" lle mae gweithredwyr yn rhannu seilwaith. Un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy gytundebau crwydro cenedlaethol, fel y disgrifir hyn yn yr adroddiad  Deall effaith crwydro cenedlaethol ar fuddsoddiadau a chystadleuaeth.

Mae gan Strand Consult gyhoeddi yn helaeth ar uno a chaffaeliadau yn y diwydiant symudol. Edrych arno beth sy'n creu cystadleuaeth yn y diwydiant telathrebu? A ellir cymharu nifer y gweithredwyr symudol â'r nifer o ddarparwyr offer seilwaith fel Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung a ZTE?

Band eang trwy doddiannau diwifr - ffibr yn yr awyr

Bydd 2021 yn gweld atebion 4G a 5G / FWA yn cynyddu ar gyfer cysylltiadau band eang sefydlog. Er bod defnyddwyr yn torri'r llinyn yn gynyddol ac yn mynd yn ddi-wifr ar gyfer band eang, mae llawer o lunwyr polisi ac eiriolwyr wedi gwrthod derbyn y duedd hon. Maent am barhau seilos rheoleiddio sydd wedi dyddio. Yn y cyfamser bydd gweithredwyr ffonau symudol yn ymuno â ffibr i'r darparwyr cartref ac yn cynnig band eang trwy Fynediad Di-wifr Sefydlog (FWA). Bydd gweithredwyr mwy gyda bws sefydlog a symudol yn dibynnu ar yr atebion hyn i ategu band eang sefydlog.

Y ffocws sydd ar ddod ar ddiogelwch caledwedd

Daw'r cyberattacks mwyaf cyffredin gan droseddau cyfundrefnol ac actorion a noddir gan y wladwriaeth am resymau ariannol ac ysbïo. Nid oedd eleni yn ddim gwahanol nag eraill ar gyfer y cyberattacks ar raddfa fawr. Mae'r polisi hwn sy'n methu yn adlewyrchu'r diffyg dull cyfannol o ddiogelwch rhwydwaith ac yn aml gor-ganolbwyntio ar feddalwedd. Dylai 2021 weld mwy o ffocws ar yr holl elfennau rhwydwaith a'u tarddiad, gan gynnwys y gweinyddwyr sy'n prosesu data a'r gliniaduron a'r dyfeisiau sy'n gysylltiedig â hwy. Er y dylid cymeradwyo ymdrechion i gael gwared ar Huawei, ni chaiff diogelwch ei wella os yw disodli Huawei yn ddim ond gwerthwr arall ym mherchnogaeth llywodraeth Tsieineaidd fel GE, Motorola, a Lenovo, a oedd unwaith yn gwmnïau Americanaidd, sydd bellach yn eiddo i fuddiannau cysylltiedig llywodraeth Tsieineaidd.

Niwtraliaeth net yn ôl oddi wrth y meirw

Mae “rhyngrwyd agored”, “rheoleiddio rhyngrwyd”, a “niwtraliaeth net” yn dibynnu ar y theori y bydd perchnogion rhwydwaith yn niweidio defnyddwyr rhwydwaith. Mae Ewrop wedi bod â'r rheolau hyn ar waith ers amser maith, rheolau sy'n seiliedig ar ddamcaniaethau diffygiol na ddangoswyd eu bod yn cynyddu arloesedd, buddsoddiad na hawliau defnyddwyr. Pan fydd ymarfer yn gwrthbrofi'r theori, mae'n bryd diweddaru'r rheolau.

Yn yr Unol Daleithiau, diddymodd y Comisiwn Cyfathrebu Ffederal reolau o'r fath yn 2017. Adferodd awdurdodaeth arferion gwrthgymdeithasol yn y farchnad band eang i'r Comisiwn Masnach Ffederal. Mae'r symudiad hwn yn gysylltiedig â chynnydd mewn buddsoddiad band eang, cyflymder ac ansawdd. Byddai'n anffodus dychwelyd at bolisi sy'n atal buddsoddiad ac arloesedd rhwydwaith yn union pan fydd pobl yn dibynnu fwyfwy ar rwydweithiau ar gyfer gwaith, ysgol a gofal iechyd. Fel Strand Consult's llawer o adroddiadau ar ddogfennaeth niwtraliaeth net, mae rheoleiddio rhyngrwyd yn cael ei hyrwyddo gan hyper-gewri Silicon Valley a'u heiriolwyr polisi. Mae rhyngrwyd agored yn golygu bod Silicon Valley yn talu sero am drosglwyddo data tra bod defnyddwyr yn talu 100 y cant, p'un a ydyn nhw'n defnyddio'r gwasanaethau gan y cewri ai peidio. Mae'r polisi hwn yn gwrth-ddweud arfer a phrofiad rhwydweithiau cyfathrebu eraill lle chwaraeodd darparwyr cynnwys rôl i leihau'r gost i ddefnyddwyr terfynol. Nid yw niwtraliaeth net caled yn cael ei gydberthyn yn empirig â mwy o arloesi. Ar ben hynny, mae gan lawer o wledydd sydd â rheolau o'r fath fwlch parhaus mewn buddsoddiad, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Casgliad

Yn 2020 cyhoeddodd Strand Consult llawer o nodiadau ymchwil ac adroddiadau i helpu cwmnïau telathrebu symudol i lywio byd cymhleth ac i greu tryloywder mewn dadleuon polisi a rheoliadol. Am y 19 mlynedd diwethaf, mae Strand Consult wedi adolygu'r flwyddyn ac wedi cynnig rhagfynegiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Rydym yn eich gwahodd i weld drosoch eich hun a oeddem yn iawn dros y blynyddoedd.

A wnaethoch chi anfon yr e-bost hwn gan gydweithiwr? Yna cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Strand Consult a derbyn nodiadau ymchwil am ddim.
Gweler hefyd ein hadroddiadau diweddaraf am y diwydiant symudol
Dysgu am ein gweithdai
Am Strand Consult

Mae Strand Consult, cwmni annibynnol, yn cynhyrchu adroddiadau strategol, nodiadau ymchwil a gweithdai ar y diwydiant telathrebu symudol.

Dysgu mwy am John Strand.

Dysgu mwy am Strand Consult.

 

Parhau Darllen

economi ddigidol

Strategaeth Cybersecurity newydd yr UE a rheolau newydd i wneud endidau critigol corfforol a digidol yn fwy gwydn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (16 Rhagfyr) mae'r Comisiwn ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch yn cyflwyno Strategaeth Cybersecurity newydd yr UE. Fel cydran allweddol o Llunio Dyfodol Digidol Ewrop, y Cynllun Adferiad ar gyfer Ewrop a Strategaeth Undebau Diogelwch yr UE, bydd y Strategaeth yn cryfhau cydnerthedd Ewrop yn erbyn seiber-fygythiadau ac yn helpu i sicrhau y gall pob dinesydd a busnes elwa'n llawn ar wasanaethau dibynadwy a dibynadwy a offer digidol. P'un ai yw'r dyfeisiau cysylltiedig, y grid trydan, neu'r banciau, awyrennau, gweinyddiaethau cyhoeddus ac ysbytai y mae Ewropeaid yn eu defnyddio neu'n aml, maent yn haeddu gwneud hynny gyda'r sicrwydd y cânt eu cysgodi rhag bygythiadau seiber.

Mae'r Strategaeth Cybersecurity newydd hefyd yn caniatáu i'r UE gynyddu arweinyddiaeth ar normau a safonau rhyngwladol mewn seiberofod, a chryfhau cydweithrediad â phartneriaid ledled y byd i hyrwyddo seiberofod byd-eang, agored, sefydlog a diogel, wedi'i seilio ar reolaeth y gyfraith, hawliau dynol. , rhyddid sylfaenol a gwerthoedd democrataidd. At hynny, mae'r Comisiwn yn gwneud cynigion i fynd i'r afael â gwytnwch seiber a chorfforol endidau a rhwydweithiau critigol: Cyfarwyddeb ar fesurau ar gyfer lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch ar draws yr Undeb (Cyfarwyddeb NIS ddiwygiedig neu 'NIS 2'), a Chyfarwyddeb newydd ar y gwytnwch endidau beirniadol.

Maent yn ymdrin ag ystod eang o sectorau a'u nod yw mynd i'r afael â risgiau ar-lein ac all-lein ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, o seibrattaciau i droseddu neu drychinebau naturiol, mewn ffordd gydlynol a chyflenwol. Ymddiriedaeth a diogelwch wrth wraidd Degawd Digidol yr UE Nod y Strategaeth Cybersecurity newydd yw diogelu Rhyngrwyd fyd-eang ac agored, ac ar yr un pryd gynnig mesurau diogelwch, nid yn unig i sicrhau diogelwch ond hefyd i amddiffyn gwerthoedd Ewropeaidd a hawliau sylfaenol pawb.

Gan adeiladu ar gyflawniadau'r misoedd a'r blynyddoedd diwethaf, mae'n cynnwys cynigion pendant ar gyfer mentrau rheoleiddio, buddsoddi a pholisi, mewn tri maes o weithredu'r UE: 1. Gwydnwch, sofraniaeth dechnolegol ac arweinyddiaeth
O dan y llinyn gweithredu hwn mae'r Comisiwn yn cynnig diwygio'r rheolau ar ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth, o dan Gyfarwyddeb ar fesurau ar gyfer lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch ar draws yr Undeb (Cyfarwyddeb NIS ddiwygiedig neu 'NIS 2'), er mwyn cynyddu rhaid i lefel gwytnwch seiber y sectorau cyhoeddus a phreifat beirniadol: ysbytai, gridiau ynni, rheilffyrdd, ond hefyd ganolfannau data, gweinyddiaethau cyhoeddus, labordai ymchwil a gweithgynhyrchu dyfeisiau a meddyginiaethau meddygol critigol, yn ogystal â seilwaith a gwasanaethau critigol eraill, aros yn anhydraidd , mewn amgylchedd bygythiad cynyddol gyflym a chymhleth. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnig lansio rhwydwaith o Ganolfannau Gweithrediadau Diogelwch ledled yr UE, wedi'u pweru gan ddeallusrwydd artiffisial (AI), a fydd yn gyfystyr â 'tharian seiberddiogelwch' go iawn i'r UE, a fydd yn gallu canfod arwyddion o seibrattack yn ddigon cynnar ac i alluogi rhagweithiol. gweithredu, cyn i ddifrod ddigwydd. Bydd mesurau ychwanegol yn cynnwys cefnogaeth bwrpasol i fusnesau bach a chanolig (BBaChau), o dan yr Hybiau Arloesi Digidol, yn ogystal â mwy o ymdrechion i uwchsgilio'r gweithlu, denu a chadw'r talent cybersecurity gorau a buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi sy'n agored, cystadleuol ac yn seiliedig ar ragoriaeth.
2. Adeiladu gallu gweithredol i atal, atal ac ymateb
Mae'r Comisiwn yn paratoi, trwy broses flaengar a chynhwysol gyda'r aelod-wladwriaethau, Uned Seiber ar y Cyd newydd, i gryfhau cydweithrediad rhwng cyrff'r UE ac awdurdodau aelod-wladwriaethau sy'n gyfrifol am atal, atal ac ymateb i seiber-ymosodiadau, gan gynnwys sifil, gorfodi'r gyfraith, cymunedau diplomyddol ac amddiffyn seiber. Mae'r Uchel Gynrychiolydd yn cyflwyno cynigion i gryfhau Blwch Offer Diplomyddiaeth Seiber yr UE i atal, annog, atal ac ymateb yn effeithiol yn erbyn gweithgareddau seiber maleisus, yn enwedig y rhai sy'n effeithio ar ein seilwaith critigol, cadwyni cyflenwi, sefydliadau democrataidd a phrosesau. Bydd yr UE hefyd yn anelu at wella cydweithredu amddiffyn seiber ymhellach a datblygu galluoedd amddiffyn seiber o'r radd flaenaf, gan adeiladu ar waith Asiantaeth Amddiffyn Ewrop ac annog gwladwriaethau Mmmber i wneud defnydd llawn o'r Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol a'r Amddiffyniad Ewropeaidd. Cronfa.
3. Hyrwyddo seiberofod byd-eang ac agored trwy fwy o gydweithrediad
Bydd yr UE yn cynyddu ei waith gyda phartneriaid rhyngwladol i gryfhau'r drefn fyd-eang sy'n seiliedig ar reolau, hyrwyddo diogelwch a sefydlogrwydd rhyngwladol mewn seiberofod, ac amddiffyn hawliau dynol a rhyddid sylfaenol ar-lein. Bydd yn hyrwyddo normau a safonau rhyngwladol sy'n adlewyrchu'r gwerthoedd craidd hyn yn yr UE, trwy weithio gyda'i bartneriaid rhyngwladol yn y Cenhedloedd Unedig a fforymau perthnasol eraill. Bydd yr UE yn cryfhau ei Flwch Offer Diplomyddiaeth Seiber yr UE ymhellach, ac yn cynyddu ymdrechion meithrin gallu seiber i drydydd gwledydd trwy ddatblygu Agenda Adeiladu Capasiti Seiber Allanol yr UE. Bydd deialogau seiber gyda thrydydd gwledydd, sefydliadau rhanbarthol a rhyngwladol yn ogystal â'r gymuned aml-ddeiliad yn cael eu dwysáu.

Bydd yr UE hefyd yn ffurfio Rhwydwaith Diplomyddiaeth Seiber yr UE ledled y byd i hyrwyddo ei weledigaeth o seiberofod. Mae'r UE wedi ymrwymo i gefnogi'r Strategaeth Cybersecurity newydd gyda lefel digynsail o fuddsoddiad yn nhrawsnewidiad digidol yr UE dros y saith mlynedd nesaf, trwy gyllideb hirdymor nesaf yr UE, yn benodol y Rhaglen Ewrop Ddigidol a Horizon Europe, yn ogystal â'r Adferiad. Cynllunio ar gyfer Ewrop. Felly anogir aelod-wladwriaethau i wneud defnydd llawn o Gyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE i hybu seiberddiogelwch a chyfateb buddsoddiad ar lefel yr UE.

Yr amcan yw cyrraedd hyd at € 4.5 biliwn o fuddsoddiad cyfun gan yr UE, yr aelod-wladwriaethau a'r diwydiant, yn enwedig o dan y Ganolfan Cymhwysedd Cybersecurity a'r Rhwydwaith Canolfannau Cydlynu, a sicrhau bod cyfran fawr yn cyrraedd busnesau bach a chanolig. Mae'r Comisiwn hefyd yn anelu at atgyfnerthu galluoedd diwydiannol a thechnolegol yr UE mewn seiberddiogelwch, gan gynnwys trwy brosiectau a gefnogir ar y cyd gan gyllidebau'r UE a chyllidebau cenedlaethol. Mae gan yr UE gyfle unigryw i gyfuno ei asedau i wella ei ymreolaeth strategol a gyrru ei arweinyddiaeth ym maes seiberddiogelwch ar draws y gadwyn gyflenwi ddigidol (gan gynnwys data a chwmwl, technolegau prosesydd y genhedlaeth nesaf, cysylltedd uwch-ddiogel a rhwydweithiau 6G), yn unol â'i gwerthoedd a blaenoriaethau.

Gwydnwch seiber a chorfforol rhwydwaith, systemau gwybodaeth ac endidau beirniadol Mae angen diweddaru mesurau presennol ar lefel yr UE sydd â'r nod o amddiffyn gwasanaethau ac isadeileddau allweddol rhag risgiau seiber a chorfforol. Mae risgiau seiberddiogelwch yn parhau i esblygu gyda digideiddio a rhyng-gysylltiad cynyddol. Mae risgiau corfforol hefyd wedi dod yn fwy cymhleth ers mabwysiadu rheolau 2008 yr UE ar seilwaith critigol, sydd ar hyn o bryd yn cwmpasu'r sectorau ynni a thrafnidiaeth yn unig. Nod y diwygiadau yw diweddaru'r rheolau yn dilyn rhesymeg strategaeth Undeb Diogelwch yr UE, goresgyn y ddeuoliaeth ffug rhwng ar-lein ac all-lein a chwalu'r dull seilo.

Er mwyn ymateb i'r bygythiadau cynyddol oherwydd digideiddio a rhyng-gysylltiad, bydd y Gyfarwyddeb arfaethedig ar fesurau ar gyfer lefel gyffredin uchel o seiberddiogelwch ar draws yr Undeb (Cyfarwyddeb NIS ddiwygiedig neu 'NIS 2') yn ymdrin ag endidau canolig a mawr o fwy o sectorau ar sail eu beirniadaeth ar gyfer yr economi a'r gymdeithas. Mae NIS 2 yn cryfhau gofynion diogelwch a osodir ar y cwmnïau, yn mynd i’r afael â diogelwch cadwyni cyflenwi a pherthnasoedd cyflenwyr, yn symleiddio rhwymedigaethau adrodd, yn cyflwyno mesurau goruchwylio llymach i awdurdodau cenedlaethol, gofynion gorfodi llymach ac yn anelu at gysoni cyfundrefnau cosbau ar draws Aelod-wladwriaethau. Bydd cynnig NIS 2 yn helpu i gynyddu rhannu gwybodaeth a chydweithredu ar reoli seiber argyfwng ar lefel genedlaethol ac UE. Mae'r Gyfarwyddeb Gwydnwch Endidau Critigol arfaethedig (CER) yn ehangu cwmpas a dyfnder cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd 2008. Bellach mae deg sector wedi'u cynnwys: ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod. O dan y gyfarwyddeb arfaethedig, byddai aelod-wladwriaethau i gyd yn mabwysiadu strategaeth genedlaethol ar gyfer sicrhau gwytnwch endidau beirniadol ac yn cynnal asesiadau risg rheolaidd. Byddai'r asesiadau hyn hefyd yn helpu i nodi is-set lai o endidau beirniadol a fyddai'n ddarostyngedig i rwymedigaethau a fwriadwyd i wella eu gwytnwch yn wyneb risgiau nad ydynt yn seiber, gan gynnwys asesiadau risg endothelaidd, cymryd mesurau technegol a sefydliadol, a hysbysu digwyddiadau.

Byddai'r Comisiwn, yn ei dro, yn darparu cefnogaeth gyflenwol i aelod-wladwriaethau ac endidau beirniadol, er enghraifft trwy ddatblygu trosolwg ar lefel Undeb o risgiau trawsffiniol a thraws-sectoraidd, arfer gorau, methodolegau, gweithgareddau hyfforddi trawsffiniol ac ymarferion i'w profi. gwytnwch endidau beirniadol. Sicrhau'r genhedlaeth nesaf o rwydweithiau: 5G a thu hwnt O dan y Strategaeth Cybersecurity newydd, anogir aelod-wladwriaethau, gyda chefnogaeth y Comisiwn ac ENISA - Asiantaeth Cybersecurity Ewrop, i gwblhau gweithrediad Blwch Offer 5G yr UE, risg gynhwysfawr a gwrthrychol. dull wedi'i seilio ar ddiogelwch 5G a chenedlaethau'r dyfodol o rwydweithiau.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, ar effaith Argymhelliad y Comisiwn ar Seiberddiogelwch rhwydweithiau 5G a’r cynnydd wrth weithredu blwch offer yr UE o fesurau lliniaru, ers adroddiad cynnydd Gorffennaf 2020, mae’r mwyafrif o Aelod-wladwriaethau eisoes ar y trywydd iawn o weithredu. y mesurau a argymhellir. Dylent nawr geisio cwblhau eu gweithrediad erbyn ail chwarter 2021 a sicrhau bod risgiau a nodwyd yn cael eu lliniaru'n ddigonol, mewn ffordd gydlynol, yn enwedig gyda'r bwriad o leihau'r amlygiad i gyflenwyr risg uchel ac osgoi dibyniaeth ar y cyflenwyr hyn. Mae'r Comisiwn hefyd yn nodi amcanion a chamau gweithredu allweddol heddiw gyda'r nod o barhau â'r gwaith cydgysylltiedig ar lefel yr UE.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy'n Ffit ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: "Mae Ewrop wedi ymrwymo i drawsnewid digidol ein cymdeithas a'n heconomi. Felly mae angen i ni ei gefnogi gyda lefelau digynsail o fuddsoddiad. Mae'r trawsnewidiad digidol yn cyflymu, ond ni all ond llwyddo os gall pobl a busnesau ymddiried bod y cynhyrchion a'r gwasanaethau cysylltiedig - y maent yn dibynnu arnynt - yn ddiogel. "

Dywedodd yr Uchel Gynrychiolydd Josep Borrell: "Mae diogelwch a sefydlogrwydd rhyngwladol yn dibynnu fwy nag erioed ar seiberofod byd-eang, agored, sefydlog a diogel lle mae rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol, rhyddid a democratiaeth yn cael ei pharchu. Gyda strategaeth heddiw mae'r UE yn camu i amddiffyn ei lywodraethau, dinasyddion a busnesau rhag bygythiadau seiber byd-eang, ac i ddarparu arweinyddiaeth ym maes seiberofod, gan sicrhau bod pawb yn gallu elwa ar y Rhyngrwyd a'r defnydd o dechnolegau. "

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: "Mae seiberddiogelwch yn rhan ganolog o'r Undeb Diogelwch. Nid oes gwahaniaeth bellach rhwng bygythiadau ar-lein ac all-lein. Mae digidol a chorfforol bellach wedi'u cydblethu'n annatod. Mae set o fesurau heddiw yn dangos bod y Mae'r UE yn barod i ddefnyddio ei holl adnoddau a'i arbenigedd i baratoi ar gyfer ac ymateb i fygythiadau corfforol a seiber gyda'r un lefel o benderfyniad. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae bygythiadau seiber yn esblygu'n gyflym, maent yn fwyfwy cymhleth ac yn addasadwy. Er mwyn sicrhau bod ein dinasyddion a'n seilweithiau yn cael eu gwarchod, mae angen i ni feddwl sawl cam o'n blaenau, bydd Tarian Cybersecurity gwydn ac ymreolaethol Ewrop yn golygu y gallwn ddefnyddio ein arbenigedd a gwybodaeth i ganfod ac ymateb yn gyflymach, cyfyngu ar iawndal posibl a chynyddu ein gwytnwch. Mae buddsoddi mewn seiberddiogelwch yn golygu buddsoddi yn nyfodol iach ein hamgylcheddau ar-lein ac yn ein hymreolaeth strategol. "

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Nid yw ein hysbytai, ein systemau dŵr gwastraff neu ein seilwaith trafnidiaeth ond mor gryf â'u cysylltiadau gwannaf; mae tarfu ar un rhan o risg yr Undeb yn effeithio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol mewn mannau eraill. Er mwyn sicrhau bod y mewnol yn gweithredu'n llyfn. farchnad a bywoliaeth y rhai sy'n byw yn Ewrop, rhaid i'n seilwaith allweddol fod yn gadarn yn erbyn risgiau fel trychinebau naturiol, ymosodiadau terfysgol, damweiniau a phandemigau fel yr un yr ydym yn ei brofi heddiw. Mae fy nghynnig ar seilwaith critigol yn gwneud hynny. "

Y camau nesaf

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Uchel Gynrychiolydd wedi ymrwymo i weithredu'r Strategaeth Cybersecurity newydd yn ystod y misoedd nesaf. Byddant yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wnaed ac yn rhoi gwybod i Senedd Ewrop, Cyngor yr Undeb Ewropeaidd, a rhanddeiliaid yn llawn ac yn cymryd rhan yn yr holl gamau gweithredu perthnasol. Mater i Senedd Ewrop a'r Cyngor nawr yw archwilio a mabwysiadu'r Gyfarwyddeb NIS 2 arfaethedig a'r Gyfarwyddeb Gwydnwch Endidau Beirniadol. Unwaith y cytunir ar y cynigion a'u mabwysiadu o ganlyniad, yna byddai'n rhaid i aelod-wladwriaethau eu trosi cyn pen 18 mis ar ôl iddynt ddod i rym.

Bydd y Comisiwn o bryd i'w gilydd yn adolygu Cyfarwyddeb NIS 2 a'r Gyfarwyddeb Gwydnwch Endidau Critigol ac yn adrodd ar eu gweithrediad. Cefndir Mae seiberddiogelwch yn un o brif flaenoriaethau'r Comisiwn ac yn gonglfaen i'r Ewrop ddigidol a chysylltiedig. Mae cynnydd o seiber-ymosodiadau yn ystod argyfwng coronafirws wedi dangos pa mor bwysig yw amddiffyn ysbytai, canolfannau ymchwil a seilwaith arall. Mae angen gweithredu'n gryf yn yr ardal i amddiffyn economi a chymdeithas yr UE yn y dyfodol. Mae'r Strategaeth Cybersecurity newydd yn cynnig integreiddio seiberddiogelwch ym mhob elfen o'r gadwyn gyflenwi a dod â gweithgareddau ac adnoddau'r UE ynghyd ar draws y pedair cymuned seiberddiogelwch - marchnad fewnol, gorfodi'r gyfraith, diplomyddiaeth ac amddiffyn.

Mae'n adeiladu ar 'Llunio Dyfodol Digidol Ewrop a Strategaeth Undeb Diogelwch yr UE, ac yn rhoi hwb i nifer o weithredoedd, gweithredoedd a mentrau deddfwriaethol y mae'r UE wedi'u rhoi ar waith i gryfhau galluoedd seiberddiogelwch a sicrhau Ewrop sy'n fwy seiber-gydnerth. Mae hyn yn cynnwys strategaeth Cybersecurity 2013, a adolygwyd yn 2017, ac Agenda Ewropeaidd y Comisiwn ar Ddiogelwch 2015-2020. Mae hefyd yn cydnabod y rhyng-gysylltiad cynyddol rhwng diogelwch mewnol ac allanol, yn enwedig trwy'r Polisi Tramor a Diogelwch Cyffredin. Helpodd y gyfraith gyntaf ledled yr UE ar seiberddiogelwch, y Gyfarwyddeb NIS, a ddaeth i rym yn 2016 i sicrhau lefel uchel gyffredin o ddiogelwch systemau rhwydwaith a gwybodaeth ledled yr UE. Fel rhan o'i amcan polisi allweddol i wneud Ewrop yn addas ar gyfer yr oes ddigidol, cyhoeddodd y Comisiwn adolygiad o'r Gyfarwyddeb NIS ym mis Chwefror eleni.

Fe wnaeth Deddf Cybersecurity yr UE sydd mewn grym ers 2019 gyfarparu Ewrop â fframwaith ardystio cybersecurity o gynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau ac atgyfnerthodd fandad Asiantaeth yr UE ar gyfer Seiberddiogelwch (ENISA). O ran Cybersecurity rhwydweithiau 5G, mae Aelod-wladwriaethau, gyda chefnogaeth y Comisiwn ac ENISA, wedi sefydlu, gyda Blwch Offer 5G yr UE a fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2020, ddull cynhwysfawr a gwrthrychol wedi'i seilio ar risg. Canfu adolygiad y Comisiwn o’i Argymhelliad ym mis Mawrth 2019 ar seiberddiogelwch rhwydweithiau 5G fod y mwyafrif o aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd wrth weithredu’r Blwch Offer. Gan ddechrau o strategaeth Cybersecurity yr UE 2013, mae'r UE wedi datblygu polisi seiber rhyngwladol cydlynol a chyfannol.

Gan weithio gyda'i bartneriaid ar lefel ddwyochrog, ranbarthol a rhyngwladol, mae'r UE wedi hyrwyddo seiberofod byd-eang, agored, sefydlog a diogel wedi'i arwain gan werthoedd craidd yr UE ac wedi'i seilio ar reolaeth y gyfraith. Mae'r UE wedi cefnogi trydydd gwledydd i gynyddu eu gwytnwch seiber a'u gallu i fynd i'r afael â seiberdroseddu, ac mae wedi defnyddio ei flwch offer diplomyddiaeth seiber yr UE 2017 i gyfrannu ymhellach at ddiogelwch a sefydlogrwydd rhyngwladol mewn seiberofod, gan gynnwys trwy wneud cais am y tro cyntaf ei drefn sancsiynau seiber 2019 a rhestru 8 unigolyn a 4 endid a chorff. Mae'r UE wedi gwneud cynnydd sylweddol hefyd ar gydweithrediad amddiffyn seiber, gan gynnwys o ran galluoedd amddiffyn seiber, yn enwedig yn fframwaith ei Fframwaith Polisi Amddiffyn Seiber (CDPF), yn ogystal ag yng nghyd-destun y Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) a'r gwaith. Asiantaeth Amddiffyn Ewrop. Mae seiberddiogelwch yn flaenoriaeth a adlewyrchir hefyd yng nghyllideb hirdymor nesaf yr UE (2021-2027).

O dan Raglen Ewrop Ddigidol bydd yr UE yn cefnogi ymchwil, arloesi a seilwaith seiberddiogelwch, amddiffyn seiber, a diwydiant seiberddiogelwch yr UE. Yn ogystal, yn ei ymateb i argyfwng Coronavirus, a welodd fwy o seibrattaciau yn ystod y cyfnod cloi, sicrheir buddsoddiadau ychwanegol mewn seiberddiogelwch o dan y Cynllun Adferiad ar gyfer Ewrop. Mae'r UE wedi cydnabod ers amser bod angen sicrhau gwytnwch isadeileddau beirniadol sy'n darparu gwasanaethau sy'n hanfodol ar gyfer rhedeg y farchnad fewnol yn llyfn a bywydau a bywoliaethau dinasyddion Ewropeaidd. Am y rheswm hwn, sefydlodd yr UE y Rhaglen Ewropeaidd ar gyfer Diogelu Seilwaith Critigol (EPCIP) yn 2006 a mabwysiadodd y Gyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) yn 2008, sy'n berthnasol i'r sectorau ynni a thrafnidiaeth. Ategwyd y mesurau hyn mewn blynyddoedd diweddarach gan amrywiol fesurau sectoraidd a thraws-sectoraidd ar agweddau penodol fel atal hinsawdd, amddiffyn sifil, neu fuddsoddiad uniongyrchol o dramor.

Parhau Darllen

Busnes

Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol: Mae'r Comisiwn yn cynnig rheolau newydd ar gyfer llwyfannau digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cynnig heddiw (15 Rhagfyr) diwygiad uchelgeisiol o'r gofod digidol, set gynhwysfawr o reolau newydd ar gyfer yr holl wasanaethau digidol, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, marchnadoedd ar-lein, a llwyfannau ar-lein eraill sy'n gweithredu yn yr Undeb Ewropeaidd: y Gwasanaethau Digidol Deddf a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol.

Mae gwerthoedd Ewropeaidd wrth wraidd y ddau gynnig. Bydd y rheolau newydd yn amddiffyn defnyddwyr a'u hawliau sylfaenol yn well ar-lein, a byddant yn arwain at farchnadoedd digidol tecach a mwy agored i bawb. Bydd llyfr rheolau modern ar draws y farchnad sengl yn meithrin arloesedd, twf a chystadleurwydd a bydd yn darparu gwasanaethau ar-lein newydd, gwell a dibynadwy i ddefnyddwyr. Bydd hefyd yn cefnogi cynyddu llwyfannau llai, busnesau bach a chanolig eu maint, a busnesau newydd, gan roi mynediad hawdd iddynt i gwsmeriaid ar draws y farchnad sengl gyfan wrth ostwng costau cydymffurfio.

At hynny, bydd y rheolau newydd yn gwahardd amodau annheg a osodir gan lwyfannau ar-lein sydd wedi dod yn borthgeidwaid i'r farchnad sengl neu y disgwylir iddynt ddod yn borthorion iddynt. Mae'r ddau gynnig wrth wraidd uchelgais y Comisiwn i wneud Degawd Digidol Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae dau bwrpas i’r ddau gynnig: sicrhau ein bod ni, fel defnyddwyr, yn gallu cyrchu dewis eang o gynhyrchion a gwasanaethau diogel ar-lein. Ac y gall busnesau sy'n gweithredu yn Ewrop gystadlu'n rhydd ac yn deg ar-lein yn yr un modd ag y maent yn all-lein. Dyma un byd. Fe ddylen ni allu gwneud ein siopa mewn modd diogel ac ymddiried yn y newyddion rydyn ni'n eu darllen. Oherwydd bod yr hyn sy'n anghyfreithlon all-lein yr un mor anghyfreithlon ar-lein. ”

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae llawer o lwyfannau ar-lein wedi dod i chwarae rhan ganolog ym mywydau ein dinasyddion a’n busnesau, a hyd yn oed ein cymdeithas a democratiaeth yn gyffredinol. Gyda chynigion heddiw, rydym yn trefnu ein gofod digidol ar gyfer y degawdau nesaf. Gyda rheolau wedi'u cysoni, ex ante rhwymedigaethau, gwell goruchwyliaeth, gorfodi cyflym, a chosbau ataliol, byddwn yn sicrhau bod unrhyw un sy'n cynnig ac yn defnyddio gwasanaethau digidol yn Ewrop yn elwa o ddiogelwch, ymddiriedaeth, arloesedd a chyfleoedd busnes. "

Deddf Gwasanaethau Digidol

Mae tirwedd gwasanaethau digidol yn sylweddol wahanol heddiw i 20 mlynedd yn ôl, pan fabwysiadwyd y Gyfarwyddeb eFasnach. Mae cyfryngwyr ar-lein wedi dod yn chwaraewyr hanfodol yn y trawsnewid digidol. Mae llwyfannau ar-lein yn benodol wedi creu buddion sylweddol i ddefnyddwyr ac arloesi, wedi hwyluso masnachu trawsffiniol o fewn a thu allan i'r Undeb, yn ogystal ag agor cyfleoedd newydd i amrywiaeth o fusnesau a masnachwyr Ewropeaidd. Ar yr un pryd, gellir eu defnyddio fel cyfrwng ar gyfer lledaenu cynnwys anghyfreithlon, neu werthu nwyddau neu wasanaethau anghyfreithlon ar-lein. Mae rhai chwaraewyr mawr iawn wedi dod i'r amlwg fel lleoedd lled-gyhoeddus ar gyfer rhannu gwybodaeth a masnach ar-lein. Maent wedi dod yn systemig eu natur ac yn peri risgiau penodol i hawliau defnyddwyr, llif gwybodaeth a chyfranogiad y cyhoedd.

O dan y Ddeddf Gwasanaethau Digidol, bydd rhwymedigaethau rhwymol ledled yr UE yn berthnasol i bob gwasanaeth digidol sy'n cysylltu defnyddwyr â nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys, gan gynnwys gweithdrefnau newydd ar gyfer cael gwared ar gynnwys anghyfreithlon yn gyflymach ynghyd â diogelwch cynhwysfawr ar gyfer hawliau sylfaenol defnyddwyr ar-lein. Bydd y fframwaith newydd yn ail-gydbwyso hawliau a chyfrifoldebau defnyddwyr, llwyfannau cyfryngol, ac awdurdodau cyhoeddus ac mae'n seiliedig ar werthoedd Ewropeaidd - gan gynnwys parchu hawliau dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb a rheolaeth y gyfraith. Mae'r cynnig yn ategu'r Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd gan anelu at wneud democratiaethau yn fwy gwydn.

Yn bendant, bydd y Ddeddf Gwasanaethau Digidol yn cyflwyno cyfres o rwymedigaethau newydd, wedi'u cysoni ledled yr UE ar gyfer gwasanaethau digidol, wedi'u graddio'n ofalus ar sail maint ac effaith y gwasanaethau hynny, megis:

 • Rheolau ar gyfer symud nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys anghyfreithlon ar-lein;
 • mesurau diogelwch ar gyfer defnyddwyr y mae eu cynnwys wedi'i ddileu yn wallus gan lwyfannau;
 • rhwymedigaethau newydd i lwyfannau mawr iawn gymryd camau ar sail risg i atal cam-drin eu systemau;
 • mesurau tryloywder eang, gan gynnwys ar hysbysebu ar-lein ac ar yr algorithmau a ddefnyddir i argymell cynnwys i ddefnyddwyr;
 • pwerau newydd i graffu ar sut mae llwyfannau'n gweithio, gan gynnwys trwy hwyluso mynediad ymchwilwyr i ddata platfform allweddol;
 • rheolau newydd ar olrhain defnyddwyr busnes mewn marchnadoedd ar-lein, i helpu i olrhain gwerthwyr nwyddau neu wasanaethau anghyfreithlon, a;
 • proses gydweithredu arloesol ymhlith awdurdodau cyhoeddus i sicrhau gorfodaeth effeithiol ar draws y farchnad sengl.

Mae platfformau sy'n cyrraedd mwy na 10% o boblogaeth yr UE (45 miliwn o ddefnyddwyr) yn cael eu hystyried yn systemig eu natur, ac maent yn ddarostyngedig nid yn unig i rwymedigaethau penodol i reoli eu risgiau eu hunain, ond hefyd i strwythur goruchwylio newydd. Bydd y fframwaith atebolrwydd newydd hwn yn cynnwys bwrdd o Gydlynwyr Gwasanaethau Digidol cenedlaethol, gyda phwerau arbennig i'r Comisiwn oruchwylio llwyfannau mawr iawn gan gynnwys y gallu i'w cosbi'n uniongyrchol.

Deddf Marchnadoedd Digidol

Mae'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn mynd i'r afael â'r canlyniadau negyddol sy'n deillio o rai ymddygiadau gan lwyfannau sy'n gweithredu fel “porthorion” digidol i'r farchnad sengl. Mae'r rhain yn blatfformau sy'n cael effaith sylweddol ar y farchnad fewnol, yn borth pwysig i ddefnyddwyr busnes gyrraedd eu cwsmeriaid, ac sy'n mwynhau, neu a fydd, yn ôl pob tebyg, yn mwynhau safle gwydn a gwydn. Gall hyn roi'r pŵer iddynt weithredu fel llunwyr rheolau preifat a gweithredu fel tagfeydd rhwng busnesau a defnyddwyr. Weithiau, mae gan gwmnïau o'r fath reolaeth dros ecosystemau platfform cyfan. Pan fydd porthor yn cymryd rhan mewn arferion busnes annheg, gall atal neu arafu gwasanaethau gwerthfawr ac arloesol ei ddefnyddwyr busnes a'i gystadleuwyr rhag cyrraedd y defnyddiwr. Mae enghreifftiau o'r arferion hyn yn cynnwys defnyddio data yn annheg gan fusnesau sy'n gweithredu ar y llwyfannau hyn, neu sefyllfaoedd lle mae defnyddwyr wedi'u cloi i mewn i wasanaeth penodol ac mae ganddynt opsiynau cyfyngedig ar gyfer newid i un arall.

Mae'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yn adeiladu ar y llorweddol Rheoliad Llwyfan i Fusnes, ar ganfyddiadau'r UE Arsyllfa ar yr Economi Llwyfan Ar-lein, ac ar brofiad helaeth y Comisiwn wrth ddelio â marchnadoedd ar-lein trwy orfodi cyfraith cystadleuaeth. Yn benodol, mae'n nodi rheolau wedi'u cysoni sy'n diffinio ac yn gwahardd yr arferion annheg hynny gan borthgeidwaid ac yn darparu mecanwaith gorfodi yn seiliedig ar ymchwiliadau i'r farchnad. Bydd yr un mecanwaith yn sicrhau bod y rhwymedigaethau a nodir yn y rheoliad yn cael eu diweddaru yn y realiti digidol sy'n esblygu'n gyson.

Yn bendant, bydd y Ddeddf Marchnadoedd Digidol:

 • Dim ond i brif ddarparwyr y gwasanaethau platfform craidd sydd fwyaf tueddol o gael arferion annheg, fel peiriannau chwilio, rhwydweithiau cymdeithasol neu wasanaethau cyfryngu ar-lein, sy'n cwrdd â'r meini prawf deddfwriaethol gwrthrychol i'w dynodi'n borthgeidwaid;
 • diffinio trothwyon meintiol fel sail i nodi porthorion tybiedig. Bydd gan y Comisiwn bwerau hefyd i ddynodi cwmnïau yn borthgeidwaid yn dilyn ymchwiliad i'r farchnad;
 • gwahardd nifer o bractisau sy'n amlwg yn annheg, megis rhwystro defnyddwyr rhag dadosod unrhyw feddalwedd neu apiau sydd wedi'u gosod ymlaen llaw;
 • ei gwneud yn ofynnol i borthgeidwaid roi rhai mesurau ar waith yn rhagweithiol, megis mesurau wedi'u targedu sy'n caniatáu i feddalwedd trydydd partïon weithredu'n iawn a chydweithredu â'u gwasanaethau eu hunain;
 • gosod cosbau am beidio â chydymffurfio, a allai gynnwys dirwyon o hyd at 10% o drosiant byd-eang y porthor, er mwyn sicrhau effeithiolrwydd y rheolau newydd. Ar gyfer torwyr rheolaidd, gall y sancsiynau hyn hefyd gynnwys y rhwymedigaeth i gymryd mesurau strwythurol, a allai o bosibl ymestyn i ddargyfeirio rhai busnesau, lle nad oes mesur amgen arall sydd yr un mor effeithiol ar gael i sicrhau cydymffurfiaeth, a;
 • caniatáu i'r Comisiwn gynnal ymchwiliadau marchnad wedi'u targedu i asesu a oes angen ychwanegu arferion a gwasanaethau porthor at y rheolau hyn, er mwyn sicrhau bod y rheolau porthor newydd yn cadw i fyny â chyflymder cyflym y marchnadoedd digidol.

Y camau nesaf

Bydd Senedd Ewrop a'r aelod-wladwriaethau yn trafod cynigion y Comisiwn yn y weithdrefn ddeddfwriaethol arferol. Os caiff ei fabwysiadu, bydd y testun terfynol yn uniongyrchol berthnasol ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Cefndir

Y Ddeddf Gwasanaethau Digidol a'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol yw'r ateb Ewropeaidd i'r broses fyfyrio ddwfn y mae'r Comisiwn, aelod-wladwriaethau'r UE a llawer o awdurdodaethau eraill wedi cymryd rhan ynddo yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddeall yr effeithiau y mae digideiddio - ac yn fwy penodol llwyfannau ar-lein - yn eu cael. hawliau sylfaenol, cystadleuaeth, ac, yn fwy cyffredinol, ar ein cymdeithasau a'n heconomïau.

Ymgynghorodd y Comisiwn ag ystod eang o randdeiliaid i baratoi'r pecyn deddfwriaethol hwn. Yn ystod haf 2020, ymgynghorodd y Comisiwn â rhanddeiliaid i gefnogi ymhellach y gwaith wrth ddadansoddi a chasglu tystiolaeth ar gyfer cwmpasu'r materion penodol a allai fod angen ymyrraeth ar lefel yr UE yng nghyd-destun y Ddeddf Gwasanaethau Digidol a'r Offeryn Cystadleuaeth Newydd, a wasanaethodd fel sail i'r cynnig ar y Ddeddf Marchnadoedd Digidol. Derbyniodd yr ymgynghoriadau cyhoeddus agored wrth baratoi pecyn heddiw, a gynhaliwyd rhwng Mehefin 2020 a Medi 2020, fwy na 3,000 o ymatebion gan sbectrwm cyfan yr economi ddigidol ac o bob cwr o'r byd. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion ar y Ddeddf Gwasanaethau Digidol

Cwestiynau ac Atebion ar y Ddeddf Marchnadoedd Digidol

Tudalen ffeithiau: Deddf Gwasanaethau Digidol

Tudalen ffeithiau: Deddf Marchnadoedd Digidol

Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Ddeddf Gwasanaethau Digidol

Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus ar Offeryn Cystadleuaeth Newydd

Gwefan ar weithdrefnau gwrthglymblaid

Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd

Canllawiau Gwleidyddol yr Arlywydd von der Leyen

Llyfryn - Sut mae llwyfannau ar-lein yn siapio ein bywydau a'n busnesau?

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd