Cysylltu gyda ni

Sigaréts

Masnach tybaco anghyfreithlon: Atafaelwyd bron i 370 miliwn o sigaréts yn 2020

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Arweiniodd gweithrediadau rhyngwladol yn cynnwys y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF) at atafaelu bron i 370 miliwn o sigaréts anghyfreithlon yn 2020. Cafodd mwyafrif y sigaréts eu smyglo o wledydd y tu allan i'r UE ond roeddent i'w gwerthu ar farchnadoedd yr UE. Pe baent wedi cyrraedd y farchnad, Mae OLAF yn amcangyfrif y byddai'r sigaréts marchnad ddu hyn wedi achosi colledion o oddeutu € 74 miliwn mewn tollau tollau a thollau a TAW i gyllidebau'r UE ac aelod-wladwriaethau.

 Cefnogodd OLAF asiantaethau tollau a gorfodaeth cyfraith cenedlaethol a rhyngwladol o bob cwr o'r byd mewn 20 o weithrediadau yn ystod 2020, yn benodol gan ddarparu gwybodaeth hanfodol ar nodi ac olrhain lorïau a / neu gynwysyddion sydd wedi'u llwytho â sigaréts wedi'u camddatgan fel nwyddau eraill ar ffiniau'r UE. Mae OLAF yn cyfnewid gwybodaeth a gwybodaeth mewn amser real gydag aelod-wladwriaethau'r UE a thrydydd gwledydd, ac os oes tystiolaeth glir bod y llwythi i fod i farchnad contraband yr UE, mae awdurdodau cenedlaethol yn barod ac yn gallu camu i mewn a'u hatal.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF, Ville Itälä: “Roedd 2020 yn flwyddyn heriol mewn cymaint o ffyrdd. Er bod llawer o fusnesau cyfreithlon wedi'u gorfodi i arafu neu atal cynhyrchu, parhaodd y ffugwyr a'r smyglwyr heb eu lleihau. Rwy’n falch o ddweud bod ymchwilwyr a dadansoddwyr OLAF wedi chwarae rhan hanfodol wrth helpu i olrhain a chipio’r llwythi tybaco anghyfreithlon hyn, a bod cydweithrediad OLAF ag awdurdodau ledled y byd wedi parhau’n gryf er gwaethaf yr amodau heriol. Mae ein hymdrechion ar y cyd nid yn unig wedi helpu i arbed miliynau o ewros mewn refeniw a gollwyd ac wedi cadw miliynau o sigaréts contraband y farchnad, maent hefyd wedi ein helpu i ddod yn agosach at y nod eithaf o nodi a chau'r gangiau troseddol y tu ôl i'r fasnach beryglus ac anghyfreithlon hon. ”

Atafaelwyd cyfanswm o 368,034,640 sigarét y bwriedir eu gwerthu'n anghyfreithlon yn yr UE mewn gweithrediadau sy'n cynnwys OLAF yn ystod 2020; atafaelwyd 132,500,000 o sigaréts o'r rhain mewn gwledydd y tu allan i'r UE (yn bennaf Albania, Kosovo, Malaysia a'r Wcráin) tra atafaelwyd 235,534,640 sigarét yn aelod-wladwriaethau'r UE.

Mae OLAF hefyd wedi nodi patrymau clir o ran gwreiddiau'r fasnach dybaco anghyfreithlon hon: o'r sigaréts a atafaelwyd yn 2020, tarddodd tua 163,072,740 yn y Dwyrain Pell (Tsieina, Fietnam, Singapore, Malaysia), tra bod 99,250,000 o'r Balcanau / Dwyrain Ewrop. (Montenegro, Belarus, yr Wcrain). Tarddodd 84,711,900 arall yn Nhwrci, tra daeth 21,000,000 o'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Roedd y prif weithrediadau smyglo sigaréts a adroddwyd gan OLAF yn 2020 yn cynnwys cydweithredu ag awdurdodau yn Malaysia a Gwlad Belg, Yr Eidal ac Wcráin, yn ogystal â nifer yn cynnwys awdurdodau o ledled yr UE ac mewn mannau eraill.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

 • Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;
 • cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau’r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau’r UE, a;
 • datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

 • Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig
 • cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;
 • rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf, a;
 • amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau sefydliadau'r UE.

Sigaréts

Ymgynghoriad y Gyfarwyddeb Tollau Tramor: 83% o gyflwyniadau yn rhybuddio am drethi uwch ar anweddu

Datganiad i'r wasg

cyhoeddwyd

on

Mae Cynghrair World Vapers yn annog llunwyr polisi yn gryf i gadw draw rhag cyfateb tybaco ac anweddu, yn enwedig o ran trethiant. Daw hyn oddi ar sodlau ymgynghoriad a ddaeth i ben yn ddiweddar ar ddiweddaru’r Gyfarwyddeb Tollau Tybaco, a nododd fwriad y Comisiwn Ewropeaidd i drethu cynhyrchion anwedd yn yr un modd â sut mae sigaréts yn cael eu trethu. 

Wrth sôn am yr ymgynghoriad, dywedodd Cyfarwyddwr WVA, Michael Landl: “Bydd gwneud anwedd yn llai apelgar i ysmygwyr gan brisiau uwch yn annog ysmygwyr cyfredol rhag newid i ddewisiadau amgen llai niweidiol. Yn sicr, ni fydd hyn o unrhyw fudd i iechyd y cyhoedd. Yn ogystal, mae trethi uchel ar gynhyrchion anweddu yn arbennig o niweidiol i fracedi incwm is y boblogaeth, sy'n ffurfio'r gyfran fwyaf o ysmygwyr cyfredol. "

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Ionawr ac allan o 134 o ymatebion gan ddinasyddion, cymdeithasau a diwydiant, cyfeiriodd 113, neu 84% at effeithiau cadarnhaol anweddu a’r effaith negyddol ddifrifol y byddai ei threthu yr un fath â sigaréts yn ei chael.

Ychwanegodd Michael Landl: “Rwyf wrth fy modd gyda’r nifer llethol o ymatebion o blaid anweddu i’r ymgynghoriad hwn. Mae'n dangos bod llawer o bobl yn gwybod y potensial i leihau anwedd. . Yr hyn y mae angen i lunwyr polisi ei ddeall nawr yw y bydd codiadau treth ar anweddu yn arwain at bobl yn newid yn ôl i ysmygu, canlyniad nad oes neb yn dymuno amdano. ”

Felly, ar gyfer yr WVA mae'n bwysig nad yw cynhyrchion nad ydynt yn llosgadwy yn cael eu rheoleiddio a'u trethu yr un ffordd ag y mae tybaco llosgadwy. Mae angen i wneuthurwyr deddfau ddilyn y dystiolaeth wyddonol ac ymatal rhag rheoleiddio tynnach a threthi uwch ar gynhyrchion anweddu.

“Os ydym am leihau beichiau a achosir gan ysmygu ar iechyd y cyhoedd, mae angen gwarantu mynediad a fforddiadwyedd i gynhyrchion anweddu,” daeth Landl i'r casgliad.

Parhau Darllen

Canser

Cynllun Canser Curo Ewrop: Amser i gefn anweddu a churo canser

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae angen gweithredu beiddgar ar Gynllun Canser Curo Ewrop ar dybaco, a rhaid i ASEau Back Vaping to Beat Cancer, yn ôl Cynghrair World Vapers. Heddiw, nododd y Pwyllgor Arbennig ar Ganser Canser (BECA) mai 'defnyddio tybaco, yn enwedig ysmygu sigaréts yw'r prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth canser yn Ewrop'.

Wrth sôn am y ddogfen newydd, dywedodd Cyfarwyddwr Cynghrair World Vapers (WVA) Michael Landl: “Er mwyn llwyddo yn ei genhadaeth, rhaid i bwyllgor BECA a Senedd Ewrop fod yn ddigon dewr i gymeradwyo dulliau newydd. Mae papurau ledled Ewrop yn galw ar lunwyr polisi i gydnabod buddion anweddu, a'i botensial i leihau niwed ysmygu yn aruthrol. Ni all llunwyr polisi anwybyddu'r ffeithiau mwyach.

"Rydym yn gwerthfawrogi'r ymrwymiad gan ASE Mrs. Véronique Trillet-Lenoir a'r Pwyllgor Arbennig cyfan ar guro Canser i ymladd canser sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Mae angen i Gynllun Canser Curo Ewrop gymeradwyo anweddu fel offeryn effeithiol i helpu ysmygwyr i symud i ddewis arall mwy diogel. Hynny 'Yn ôl yn anweddu, curo canser! "

Newydd dogfen weithio a gyflwynwyd ym Mhwyllgor Arbennig Canser Curo (BECA) heddiw gan ASE rapporteur y Pwyllgor Véronique Trillet-Lenoir yn nodi: “Defnyddio tybaco, yn enwedig ysmygu sigaréts, yw’r prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth canser yn Ewrop. Mae amryw fesurau i ymladd yn erbyn ysmygu yn ymddangos yn heterogenaidd ac yn cael eu gweithredu'n anghyson. Ar y cyfan, rhanbarth WHO Ewrop yw'r ardal fyd-eang gyda'r defnydd uchaf o dybaco, gydag anghysondebau mawr rhwng Aelod-wladwriaethau, gan fod cyfran yr ysmygwyr yn amrywio yn ôl ffactor o hyd at 5 o un wlad i'r llall. ”

 • Cyfarfu Pwyllgor Arbennig Senedd Ewrop ar Ganser Canser (BECA) am yr eildro heddiw i gyfnewid barn gyda’r Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides.

 • Fel rhan o waith y Pwyllgor, rhyddhawyd DOGFEN GWEITHIO ddrafft ar Mewnbynnau'r Pwyllgor Arbennig ar guro Canser (BECA) i ddylanwadu ar Gynllun Canser Curo Ewrop yn y dyfodol gan y Pwyllgor a'i rapporteur Veronique Trillet-Lenoir. Mae'n nodi mai tybaco yw'r prif ffactor risg ar gyfer marwolaeth canser yn Ewrop. Gallwch ddod o hyd i'r ddogfen yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

 • Mae Cynghrair World Vapers (WVA) yn chwyddo llais papurau ledled y byd ac yn eu grymuso i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau. Mae ein haelodau yn gymdeithasau papurau yn ogystal â phapurau unigol o bob cwr o'r byd. Mwy o wybodaeth ar gael yma. 

 • Michael Landl yw cyfarwyddwr Cynghrair World Vapers. Mae'n dod o Awstria ac wedi'i leoli yn Fienna. Mae'n weithiwr proffesiynol polisi ac angerddol profiadol. Astudiodd ym Mhrifysgol St Gallen a bu’n gweithio i sawl siop polisi cyhoeddus ac yn Senedd yr Almaen hefyd.

Parhau Darllen

Sigaréts

Cefnogi #Vaping i guro #Cancer

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Mae Cynllun Canser Curo'r Undeb Ewropeaidd sydd ar ddod yn gyfle hanesyddol i wella iechyd y cyhoedd yn Ewrop. Canser yw'r ail brif achos marwolaeth yn yr UE. Mae 1.3 miliwn o bobl yn marw o ganser bob blwyddyn yn yr UE ac mae 700,000 o'r marwolaethau hynny'n gysylltiedig ag ysmygu. Er gwaethaf y niferoedd dychrynllyd hyn, mae tua 140 miliwn o Ewropeaid yn dal i ysmygu. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn iawn i fynd i'r afael â'r afiechyd gyda dull cyfannol, yn ysgrifennu Michael Landl (yn y llun).

Mae angen i ddull cynhwysfawr gynnwys atal a lleihau niwed. Er ei bod yn bwysig bod deddfwyr yn gwneud popeth, gallant i atal pobl rhag dechrau ysmygu, mae'r un mor bwysig cefnogi ysmygwyr cyfredol yn eu hymgais i roi'r gorau iddi. Bydd cynnwys e-sigaréts (anweddu) yng Nghynllun Curo Canser yr UE yn helpu miliynau o bobl Ewropeaidd sy'n ei chael hi'n anodd rhoi'r gorau i ysmygu ac o ganlyniad yn atal llawer o farwolaethau sy'n gysylltiedig â chanser rhag ysmygu.

Mae e-sigaréts yn cynnwys hylif sy'n cael ei gynhesu a'i droi'n anwedd. Nid oes tybaco na thar mewn e-sigaréts ac nid yw llawer o'r tocsinau mewn sigaréts yn bresennol mewn e-sigaréts. Yn 2015, datganodd Iechyd Cyhoeddus Lloegr fod anweddu yn 95% yn llai niweidiol nag ysmygu a dechreuodd argymell bod ysmygwyr cyfredol yn newid i sigaréts electronig. Dilynodd gwledydd fel Canada a Seland Newydd eu harweiniad ac maent wedi helpu i achub miliynau o fywydau. Mewn gwirionedd, gellir dadlau bod y polisïau hyn sy'n hyrwyddo anweddu wedi cyflawni mwy mewn cyfnod byr na'r hyn y ceisiodd deddfwyr ei gyflawni am flynyddoedd: llai o bobl yn ysmygu sigaréts. 

Gwyddom nad yw ymatal mor effeithiol â dewisiadau amgen, megis anweddu. Yn ôl astudiaeth yn 2019 gan Prifysgol Queen Mary Llundain o 100 o ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau i dwrci oer, dim ond tri i bump sy'n llwyddo - tra yn ôl yr un astudiaeth, mae anwedd hyd yn oed yn fwy effeithiol ar gyfer rhoi'r gorau i ysmygu na therapi amnewid nicotin, fel clytiau neu gwm.

Er gwaethaf pwysau'r dystiolaeth, mae nifer o lywodraethau wedi ystyried cyfyngiadau newydd ar anweddu, yn hytrach na'i gwneud yn fwy hygyrch. Er eu bod yn aml yn llawn bwriadau, byddai'r mwyafrif o reoliadau sydd newydd eu cynnig, fel gwaharddiadau hylif blas neu drethi uwch, yn niweidio ysmygwyr sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi yn anghymesur. Mae hyn yn rhedeg yn uniongyrchol yn erbyn y nod o guro canser.

Mae Cynllun Canser Curo'r UE yn gyfle enfawr i rampio'r frwydr yn erbyn ysmygu. Dylai deddfwyr gynnwys anweddu yn y cynllun fel offeryn lleihau niwed i atal canser. Dylai sefydliadau a llywodraethau’r Undeb Ewropeaidd ddilyn arweiniad gwledydd fel y Deyrnas Unedig, Canada a Seland Newydd ac annog defnyddio anweddu fel dewis arall llai niweidiol i ysmygwyr sy’n oedolion.

Os yw'r Undeb Ewropeaidd o ddifrif ynglŷn â gwella iechyd, mae'n rhaid i ni gefnu ar anwedd i guro canser.

Ynglŷn â Chynghrair Vapers y Byd

Mae Cynghrair World Vapers (WVA) yn chwyddo llais papurau angerddol ledled y byd ac yn eu grymuso i wneud gwahaniaeth i'w cymunedau. Mae'r gynghrair yn partneru gyda 19 o grwpiau sy'n cynrychioli papurau ledled y byd ac yn cynrychioli papurau unigol. Mae Michael Landl, cyfarwyddwr yr WVA, yn weithiwr proffesiynol polisi profiadol ac yn bapur angerddol.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd