Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Canolfan wyddonol ac addysgol o'r radd flaenaf i'w lansio yn Tula Oblast yn Rwsia

cyhoeddwyd

on

Mae'r ganolfan wyddonol ac addysgol o'r radd flaenaf Tulatech (REC Tulatech) yn un o'r pum enillydd gorau yn ôl canlyniadau'r dewis cystadleuol ar gyfer cyllid y wladwriaeth. Cymerodd ugain rhanbarth o Rwsia ran yn y gystadleuaeth. Cyhoeddodd Cabinet Gweinidogion Ffederasiwn Rwseg yr enillwyr yn eu cyfarfod ddydd Iau 3 Rhagfyr.

Yn ôl archddyfarniad gan Arlywydd Rwseg Putin, bydd o leiaf 15 REC o’r radd flaenaf yn cael eu creu yn Rwsia yn y blynyddoedd i ddod. Mae canolfannau o'r fath wedi'u cynllunio i ddod yn ganolfan ar gyfer datrys problemau gwyddonol a thechnolegol ar raddfa fawr sy'n wynebu'r wlad.

Cyhoeddodd Prif Weinidog Rwseg, Mikhail Mishustin, bum enillydd arall y gystadleuaeth. Mae'r pum canolfan ymchwil ac addysg gyntaf wedi'u lleoli yn rhanbarthau Perm, Nizhny Novgorod, Tyumen, Belgorod a Kemerovo eisoes wedi derbyn grantiau. Mae mwy na 700 miliwn rubles wedi'u dyrannu at y diben hwn.

Nawr mae'r canolfannau ymchwil ac addysg canlynol yn ceisio am arian y wladwriaeth: "Peirianneg y Dyfodol", "Technolegau a Deunyddiau Cynhyrchu Uwch", "TulaTECH", "Arctig Rwsiaidd: Deunyddiau Newydd, Technolegau a Dulliau Ymchwil" a'r "World Class Canolfan Ymchwil ac Addysg Ewrasiaidd ".

Mae TulaTECH wedi uno 6 sefydliad gwyddonol ac addysgol ac 11 menter ddiwydiannol. Mae ei weithgareddau yn seiliedig ar feysydd sy'n darparu arweinyddiaeth dechnolegol mewn ardaloedd addawol ar gyfer rhanbarth Tula: arfau ac offer milwrol (DEFENCEtech), peirianneg sifil (ENGINEERINGtech), cynhyrchu a defnyddio deunyddiau cyfansawdd (CHEMtech), synthesis organig a bio-organig, a monitro a rheoli amgylcheddol (ECOBIOtech).

Technolegau trawsbynciol mawr TulaTECH yw cymheiriaid digidol ac atebion platfform.

Nod strategol REC TulaTECH yw creu strwythur cydweithredol ar gyfer datblygu, cynhyrchu a gwerthu cynhyrchion a thechnolegau milwrol, sifil a defnydd deuol yn rhanbarth Tula erbyn 2025.

Bydd datblygu canolfannau o'r fath ymhellach yn Rwsia nid yn unig yn cyflawni'r dasg a osodwyd gan yr Arlywydd ond bydd hefyd yn galluogi gwyddoniaeth Rwseg i wneud cynnydd o arwyddocâd byd-eang, yn ogystal â datblygu potensial gwyddonol y rhanbarthau yn effeithiol.

Parhau Darllen

cyffredinol

Buddsoddi mewn adnoddau lleol ar gyfer ymreolaeth strategol Ewrop

cyhoeddwyd

on

Trafododd Dadl Fforwm Ewrop heddiw (14 Ionawr), ar y cyd gan ASEau García del Blanco (S&D), Eva Maydell (EPP), Alexandra Geese ac Anna Cavazzini (Gwyrddion / EFA), y cwestiynau ymarferol, technegol a gwleidyddol a fydd yn penderfynu ar y dyfodol technoleg a data yn Ewrop.

Amlinellodd Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE Abraham Liu gyfraniad y cwmni at yr amcan hwn heddiw yn ystod y ddadl ar-lein “Ewrop yn yr oes ddigidol: partneriaethau byd-eang i feithrin arweinyddiaeth Ewropeaidd”, a drefnwyd gan Forum Europe.

Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE

Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE Abraham Liu

“Gallwn hybu sofraniaeth ddigidol Ewrop trwy ei helpu i ddatblygu a gwarchod adnoddau strategol - ond bydd didwylledd a safonau cyffredin yn allweddol i gyrraedd yno,” meddai Abraham Liu o Huawei. "Sut y gall rhywun ddatgloi sofraniaeth ddigidol ar gyfer Ewrop? Trwy ddiogelu'r rôl arwain gan ei galluogi i osod safonau byd-eang trwy fod yn agored ac arloesi, a thrwy fuddsoddi yn yr asedau sy'n amddiffyn ei fuddiannau strategol."

“Mae Huawei yn cyfrannu at sofraniaeth ddigidol yr UE mewn tair ffordd bwysig: trwy weithredu fel buddsoddwr mawr mewn diwydiant Ewropeaidd a phartner iddo; trwy helpu i sicrhau bod data ac arloesedd yn aros yn Ewrop; a thrwy gyfrannu at ecosystem ddigidol Ewropeaidd agored a diogel, ”pwysleisiodd Mr Liu yn ystod y digwyddiad. “Rydyn ni am i ddinasyddion Ewropeaidd gael y dechnoleg orau, y preifatrwydd gorau a’r diogelwch gorau, heb orfod dibynnu ar ymddiriedaeth na chael eu rhwystro gan ddiffyg dewis na chost.”

Tynnodd Mr Liu sylw at y rôl bwysig i Ewrop wrth greu fframwaith rheoleiddio sy'n galluogi diogelwch yn seiliedig ar safonau a ffeithiau cyffredin yn hytrach nag ymddiriedaeth yn unig: “Rwy’n credu’n gryf y dylai Ewrop osod y rheolau. Dylai hefyd aros ar agor fel y gall pob cwmni rhyngwladol, fel ein un ni, ddilyn y rheolau hyn, ”meddai.

Mae Huawei wedi bod yn buddsoddi'n helaeth mewn cynhyrchu diwydiannol Ewropeaidd, gyda blaenoriaethau yn y dyfodol yn cynnwys buddsoddi mewn cyfleusterau adeiladu ar gyfer cynhyrchu 5G a chyfleusterau ymchwil dechnegol uwch mewn seiberddiogelwch a thryloywder. Dros y pum mlynedd nesaf, mae'r cwmni wedi ymrwymo i fuddsoddi € 100 miliwn yn natblygiad ecosystem AI gadarn yn Ewrop, gan bartneru i gysylltu arweinwyr diwydiant ag o leiaf 200,000 o ddatblygwyr.

Parhau Darllen

cyffredinol

'Rwy'n poeni am Rwsiaid yn prynu eu ffordd i mewn i Brydain'

cyhoeddwyd

on

Rhybuddiodd y cyfoed Llafur, yr Arglwydd Judd, system fewnfudo’r DU o driniaethau wrth “brynu dinasyddiaeth”. Lleisiodd yr Arglwydd Judd, cyn-weinidog y llywodraeth, ei bryder am enw da Prydain Fawr gan fod “sylfaen o degwch” dan fygythiad os yw unigolion tramor i bob pwrpas yn cael preswyliad awtomatig oherwydd eu cyfoeth eithafol. Yn gynharach roedd wedi ffeilio cais i Dŷ’r Arglwyddi ynglŷn â chais dinasyddiaeth y banciwr dadleuol o Rwseg, Georgy Bedzhamov (yn y llun), yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, mae Bedzhamov bellach yn cuddio yn Llundain ac wedi ffeilio cais am ddinasyddiaeth Brydeinig i warantu ei ddiogelwch rhag cyfiawnder Rwseg. Yn ôl ffynonellau sy'n agos at Swyddfa Gartref y DU mae'n annhebygol o lwyddo.

“Mae gennym ni wybodaeth ei fod ar hyn o bryd yn gwneud cais am ddinasyddiaeth Antigua a Barbuda”, meddai gohebydd yr UE. Nid yw Uchel Gomisiynydd Antigua a Barbuda yn Llundain wedi ymateb Gohebydd UEceisiadau.

Mae awdurdodau Rwseg yn erlid Bedzhamov ers 2016 dros gwymp Vneshprombank gan ei feio mewn twyll oedd oddeutu £ 2.5 biliwn. Dedfrydwyd ei chwaer Larisa Markus i naw mlynedd yn y carchar yn 2017 ar ôl cyfaddef iddi ddwyn £ 1.4bn.

Gofynnodd yr Arglwydd Judd (yn y llun) i Lywodraeth Prydain “pa asesiad maen nhw wedi’i wneud o’r cyhuddiadau twyll a llygredd yn erbyn Georgy Bedzhamov yng nghyd-destun ei gais am ddinasyddiaeth Brydeinig”.

“Y pwynt yw, ydw, rwy’n poeni am Rwsiaid yn prynu eu ffordd i mewn i Brydain ac mae hynny’n ymddangos i mi yn anffodus iawn ar yr union adeg yr ydym mor elyniaethus ac anodd ynglŷn â chymaint o bobl â chymaint o faterion.”

“Fel rhywun sydd wedi ymrwymo’n ddwfn i gyfiawnder a pholisi mewnfudo goleuedig a theg, credaf nad yw dod yn ddinesydd Prydeinig yn rhywbeth rydych yn ei brynu. Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i chi fod yn deilwng ohono. Mae angen mwy o dryloywder. ”, Meddai.

Ym Mhrydain mae Bedzhamov hefyd yn gyfyngedig yn ei hawliau ariannol. Mae amryw lysoedd wedi cyfyngu ei symudiad rhwng Llundain a Chymru. Mae wedi’i wahardd rhag gwario mwy na £ 10,000 yr wythnos, tra ei fod yn rhentu penthouse yn ardal foethus Mayfair yn Llundain am £ 35,000.

“Rwy’n poeni am weithrediad cyfan mewnfudo a lloches yn y wlad hon. Mae'n ymddangos i mi bod yn rhaid iddo fod yn agored ac yn dryloyw, yn deg ac yn onest a rhaid iddo fod yn rhydd o unrhyw ragfarn ariannol ysgubol.

“Rwy’n credu ei fod (unigolion cyfoethog yn cael dinasyddiaeth heb wiriadau dyladwy) yn cwestiynu gwrthrychedd, tegwch a thryloywder cyfan yr hyn rydym yn ei wneud gyda phobl eraill. Rydyn ni mewn cyfnod gwael iawn yn ein hanes.

“Ond nawr rydyn ni wir yn dod, er mwyn ei rhoi’n onest, yn gymdeithas ynysig iawn, amddiffynnol ac arian-ganolog o’r math anghywir.

Fis Rhagfyr y llynedd gyrrodd hysbysfwrdd symudol gyda llun o'r pâr y tu allan i Harrods yn Knightsbridge, Llundain. Roedd hefyd yn cynnig "gwobr am wybodaeth".

Yn ôl pob sôn, rhoddodd yr Uchel Lys yn Llundain orchymyn rhewi gwerth £ 1.34bn ar ei asedau fis Ebrill diwethaf.

Dywedir bod y dyfarniad wedi rhoi’r gallu i hawlwyr chwilio tŷ tref yr oedd Bedzhamov wedi’i ddefnyddio fel swyddfa.

Dywedir bod Bedzhamov wedi gwadu'r cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn yn Rwsia.

Mae'n debyg ei fod yn dal i fyw mewn cartrefi yn Llundain a Monaco.

Parhau Darllen

cyffredinol

Pethau y mae angen i chi eu gwybod cyn teithio i Rwsia

cyhoeddwyd

on

Yn rhychwantu bron i ddau gyfandir, mae Rwsia yn genedl sy'n llawn syrpréis a rhyfeddodau. Sicrhewch eich bod yn dod o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi, boed hynny; er enghraifft, Rwsia Ewropeaidd, y dwyrain pell, neu'r Urals. Mae yna fyd rhyfeddol ym Moscow, ond eto'n ddifrifol rydych chi ei eisiau mewn pentrefannau Siberia.

Mae symlrwydd y twr Sofietaidd yn tueddu i rwystro cyferbyniadau â mawredd mympwyol y Palas Gaeaf, tra bod y Mynyddoedd Eira yn ymddangos yn fydoedd i ffwrdd o'r môr turquoise sy'n cyfrwyu cyrchfan traeth hudolus Sochi. Rwsia yw'r genedl fwyaf yn fyd-eang; mae'n lle gwerth chweil i deithio; sicrhau eich bod chi'n dod yn ôl o'r wlad hon gyda chariad.

Gwiriwch a oes angen fisa arnoch.

Dinasyddion o'r mwyafrif o wledydd y tu allan i'r cyntaf Undeb Sofietaidd bydd yn ofynnol i gwnewch gais am fisa cyn cyrraedd. Mae'r broses ymgeisio yn gymharol syml, ond mae angen gwahoddiad gan ddinesydd Rwsiaidd neu weithredwr twristiaeth trwyddedig.

Mae Rwsia yn bwriadu lansio evisa Rwsiaidd 2021 newydd, a fydd ar gael i ddinasyddion o dros 50 o wledydd ledled y byd, gan wneud Rwsia yn sylweddol fwy hygyrch i dwristiaeth ryngwladol. Er nad yw’r holl fanylion wedi’u datgelu eto, mae disgwyl iddynt ganiatáu mynediad i amrywiol ddinasoedd Rwseg gan ganiatáu ar gyfer arhosiad mwy estynedig yn y wlad, ac mae’n hysbys y byddant yn golygu talu’r ffi ymgeisio.

Mynd o gwmpas Rwsia

Y ffordd hawsaf a gorau i fynd o gwmpas st. Petersburg a Moscow yw'r metro. Dyma'r system metro trefol fwyaf helaeth yn fyd-eang, ac mae'n hawdd ei llywio os ydych chi'n talu sylw. Mae'r mwyafrif o gyhoeddiadau ac arwyddion o orsafoedd yn Rwseg; felly, nid yw bob amser yn hawdd dweud ym mha orsaf rydych chi. Yn ffodus, cynlluniwr llwybr metro Moscow, ap sy'n hawdd ei ddefnyddio ac sy'n gallu eich olrhain wrth i chi symud, gan ddweud wrthych pa orsaf oeddech chi a phryd i ddod oddi arni.

Heblaw, yn ystod yr oriau brig, mae'r orsaf metro yn troi'n anhrefn pur o un brys enfawr yn Rwseg. Sicrhewch eich bod yn aros yr hawl ac allan o ffordd pobl wrth i chi fordwyo'r orsaf, a byddwch yn ei gwneud hi'n fyw.

Etiquette ac arferion lleol

Mae parch yn hollbwysig yma yn Rwsia. Nid yw'r rhan fwyaf o drigolion lleol yn deall y synnwyr digrifwch gwatwar ysgafn y gallech fod wedi arfer ag ef yn ôl yn eich cartref. Ar ben hynny, peidiwch â rhoi eich dwylo yn eich pocedi ym mausoleum ac eglwysi Lenin, a cheisiwch fabwysiadu tôn soberer i'ch llais; cadwch ef yn isel a pharchus bob amser.

Heblaw, mae'r bobl oedrannus yn cael eu parchu'n rhyfeddol yng nghymdeithas Rwseg; felly, disgwyliwch gael mam-gu ychydig â sgarff pen yn gwthio o'ch blaen mewn ciw neu fynnu'ch sedd ar y metro. I fod ar yr ochr ddiogel, ewch gydag ef oherwydd ni fydd unrhyw un yn cymryd eich ochr chi yn y ddadl honno.

Cyfnewid eich arian parod ymlaen llaw

Argymhellir peidio mynd i mewn i Rwsia heb arian parod mewn llaw. Mae'r wlad hon yn raddol yn trosglwyddo o arian parod i gardiau, a derbynnir credydau yn gyffredinol, ond nid ydych chi'n gwybod y gyfradd gyfnewid ac a fydd banciau Rwseg yn derbyn eich cardiau.

Ar ben hynny, telir am drafnidiaeth gyhoeddus gydag arian parod ac nid yw rhai tacsis yn derbyn cardiau. Mae tipio yn gyffredin yn y mwyafrif o fwytai, sy'n cael ei wneud yn gyffredin gydag arian parod ar ôl talu'r bil. Er mwyn osgoi anawsterau, sicrhewch eich bod yn cyfnewid eich arian lleol am rubles ymlaen llaw i gael cyfraddau gwell a'i gael yn barod cyn teithio.

Mae Rwsia yn ddiogel

Mae teithio i Rwsia yn ddiogel fel ymweld ag unrhyw wlad arall yn Ewrop. Disgwylir troseddau eithaf fel codi pocedi, nad yw'n wahanol i unrhyw wlad arall, ond nid oes unrhyw droseddau treisgar. Ymarferwch ofal dyladwy mewn ardaloedd gorlawn a byddwch yn ofalus i beidio â chael eich twyllo yn y trapiau twristiaeth yw'r pethau mwyaf arwyddocaol i beidio ag anghofio. Os bydd unrhyw beth yn digwydd i chi, gall gwestai helpu i gyrraedd yr heddlu neu'r llysgenadaethau rhag ofn ichi golli'ch pasbort.

Bwydydd yn Rwsia

Yn y dinasoedd mawr, fe welwch bob math o fwyd rydych chi'n ei ddisgwyl mewn rhannau eraill o'r byd. Ond nid yw'n niweidiol blasu prydau traddodiadol y lle hwnnw. Mae Yolki-palki, cadwyn bwytai hysbys a geir ledled Rwsia, yn gwasanaethu fforddiadwy, blasus a thraddodiadol Rwsieg byrbrydau. Yma, gallwch roi cynnig ar y saladau vinaigrette, cawl okroshka, a pulmeni. Os oes angen rhywbeth arnoch chi i'w yfed, gallwch ofyn am kvass a kissel.

 

Gwybodaeth awdur

Mae Abhirup Banerjee yn awdur cynnwys profiadol. Mae'n gysylltiedig â llawer o flogiau teithio enwog fel awdur gwadd lle mae'n rhannu ei gynghorion teithio gwerthfawr gyda'r gynulleidfa.

 

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd