Cysylltu â ni

EU

'Map Road Research' i arwain ffordd i feddygaeth personol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Qatar-Genom-project-a-road-map-for-drin-yn-dyfodol-meddyginiaeth-personolGan Tony Mallett

Fel rhan o'i ymgyrch Triniaeth Arbenigol i Gleifion Ewrop (STEP), mae'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn dod â rhanddeiliaid arena iechyd ynghyd i greu 'Map Ffordd Ymchwil'.

Mae CAM 2 yr ymgyrch pum cam yn canolbwyntio ar “Cynyddu ymchwil a datblygu ar gyfer meddygaeth wedi'i bersonoli (PM), wrth gydnabod ei werth”. Nod y map ffordd yw ymgorffori dulliau PM mewn systemau iechyd Ewropeaidd ac mae'n cydnabod yr angen i nodi “enghreifftiau” a all cael eu profi fel modelau ar gyfer cyfieithu ymchwil yn fudd clinigol yn effeithiol, yn ogystal â dangos “gwerth ychwanegol”.

hysbyseb

Yn ôl yr Athro Helmut Brand, cyd-gadeirydd EAPM: “Mae Ewrop nid yn unig angen ymchwil o safon fyd-eang, mae angen fframwaith rheoleiddio, a model economaidd, a fydd yn caniatáu datblygu cyffuriau newydd nid yn unig ond hefyd i fod ar gael i cleifion sydd eu hangen, lle bynnag y mae eu hangen arnynt, ledled Ewrop.

“Mae angen i’n dinasyddion elwa o gydlynu ymchwil yn well gyda’r holl randdeiliaid dan sylw, gan gynnwys croestoriad o ddeddfwyr yn yr Undeb Ewropeaidd.”

Ychwanegodd ei gyd-gadeirydd EAPM, David Byrne, cyn-gomisiynydd iechyd: “Mae'n ddyletswydd ar yr UE i sicrhau bod dyraniad cyllideb digonol, symleiddio mynediad at raglenni cyllido ac ariannu sy'n ymateb i anghenion y rhanddeiliaid.”

hysbyseb

Yn y cyfamser, dywedodd yr ASE Marion Harkin: “Mae Ewrop yn dal i fod yn y camau cynnar iawn o drosi canlyniadau ymchwil yn gynhyrchion gwirioneddol. Mae ymchwil yn allweddol, ynghyd â ffocws ar arloesi mewn gofal iechyd. ”

Dywedodd cynrychiolydd y claf Mary Baker, cyn-lywydd uniongyrchol Cyngor yr Ymennydd Ewropeaidd, “un o amodau allweddol i adfer arweinyddiaeth Ewropeaidd ym maes gofal iechyd yw ymuno yn y sectorau preifat-cyhoeddus, er mwyn meithrin datblygiad dulliau arloesol o atal. , trin a gwella afiechydon ”.

Cytunodd ASE Petru Luhan a dywedodd nad oedd yn stryd unffordd yn unig oherwydd bod angen i randdeiliaid (cleifion, ymchwilwyr, cynllunwyr gofal iechyd, gweithwyr meddygol proffesiynol a diwydiant) ddod at ei gilydd a meddwl am syniadau arloesol a ffyrdd adeiladol o ddefnyddio'r arian a roddir o'r neilltu o dan gynlluniau Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Alojz Peterle ASE, dyn sydd wedi ymladd canser yn ddiweddar: "Ymchwil yw'r allwedd. Rwy'n cytuno bod mwy o ymchwil dan arweiniad rhanddeiliaid yn amlwg yn angenrheidiol oherwydd bod meddygaeth wedi'i phersonoli yn addo cyfoeth o bosibiliadau newydd i gleifion yn Ewrop, trwy ddarparu gofal iechyd fel wedi'i deilwra i'r unigolyn fel ei olion bysedd. "

Ychwanegodd ASE Maria Da Graça Carvalho, er bod amcan EAPM o sicrhau bod yr “atal a thrin cywir i’r claf iawn ar yr adeg iawn yn agenda uchelgeisiol, mae’n un y gall Horizon 2020 ei chefnogi. Bydd hyn yn helpu i drawsnewid gofal iechyd ac ansawdd bywyd Ewropeaid, trwy sicrhau bod meddygaeth Ewropeaidd ar flaen y gad o ran rhoi gwyddoniaeth yng ngwasanaeth dinasyddion ”.

Ychwanegodd yr Athro Brand: “Gellir dadlau mai'r peth pwysicaf y gall y Comisiwn Ewropeaidd a'r Senedd ei wneud yn ystod y ddwy neu dair blynedd nesaf yw cefnogi'r llif data a'r cydweithredu wrth helpu i greu hinsawdd reoleiddio ddelfrydol sy'n caniatáu i'r modelu economaidd sicrhau bod cyffuriau'n dod. fforddiadwy. ”

Ond dywedodd bod “gofyniad i gynhyrchu’r sylfaen dystiolaeth er budd clinigol, economaidd a chymdeithasol PM”.

Cytunodd Llywydd Rhanbarthol Uned Fusnes Oncoleg Pfizer, Andreas Penk, gan ddweud: “Mae angen i ni ddangos cymhareb cost a budd, yn enwedig wrth wynebu’r heriau nad yw pob claf yn ymateb i driniaeth ac yn aml ni ellir dangos cyfraddau goroesi cyffredinol.”

Ychwanegodd Cadeirydd Gweithgor Ymchwil EAPM, yr Athro Ulrik Ringborg fod angen mwy o ganlyniadau, dadansoddiad clinigol a phrawf effeithiolrwydd cost ar ymchwil feddygol, tra dywedodd Bengt Jonsson, athro Economeg Iechyd yn Ysgol Economeg Stockholm, fod “mwy o straeon llwyddiant gyda roedd angen seiliau tystiolaeth wedi'u hadeiladu'n dda, yn enwedig yn yr economi gyfredol ”.

Aeth yr Athro Jonsson ymlaen i ddweud mai'r ffactor llwyddiant allweddol ar gyfer meddygaeth wedi'i bersonoli yw darparu tystiolaeth ar y canlyniadau i'r boblogaeth - iechyd ac ansawdd gofal. Ond nid yw hyn yn ddigonol, meddai: “Bydd y rhai sydd â’r arian i dalu am feddyginiaeth wedi’i phersonoli, y talwyr gofal iechyd, hefyd yn gofyn am dystiolaeth am gost-effeithiolrwydd. Byddai mwy o lwyddiant yn yr arena honno yn arwain at well mynediad. ”

“Yn gyffredinol, bu ehangu aruthrol mewn ymchwil ac ehangiad tebyg mewn gwybodaeth,” ychwanegodd yr Athro Brand. “Yr her yw defnyddio'r wybodaeth hon mewn ffordd resymegol. Mae angen pontio'r bwlch rhwng ymchwilydd sylfaenol ac ymchwilydd clinigol gan ei bod yn hanfodol cael integreiddiad o fewn y system gofal iechyd. Mae angen cydweithredu amlsentrig rhwng gwahanol ymchwilwyr.

Tynnodd Denis Lacombe EORTC sylw at y ffaith bod y dirwedd ymchwil glinigol “yn anelu at newidiadau dwys, ac mae angen ail-lunio rhyngweithio rhwng rhanddeiliaid ar frys.”

A dywedodd yr Athro Per-Anders Abrahamsson, ysgrifennydd cyffredinol EAU: “Mae angen i’r proffesiwn meddygol drawsnewid yr hyn sy’n digwydd yn y labordai, yr holl ffordd i’r meddygon ac yna, yn y diwedd, i’n cleifion.

“Ni allwn gael ein hynysu mewn blwch ond rhaid i ni weithio gydag arbenigwyr eraill, er mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae angen i ni feddwl, astudio, ymchwilio, darganfod, gwerthuso, addysgu, dysgu a chymeradwyo. Dyna ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol - dyfodol sydd eisoes yma. ”

Ychwanegodd yr Athro Brand: “Mae holl gefnogwyr meddygaeth wedi’i bersonoli yn cydnabod yr angen am fwy o safoni wrth gasglu data, mwy o hyblygrwydd wrth weithredu gofal iechyd, datblygu modelau economaidd newydd, a dull gwell o ddatblygu diagnosteg.”

Roedd cyd-gadeirydd EAPM yn awyddus i danlinellu'r gwaith sy'n mynd rhagddo o dan y Fenter Meddyginiaethau Arloesol, a elwir yn IMI ac IMI 2 - y fenter gyhoeddus-preifat fwyaf rhwng yr Undeb Ewropeaidd a chymdeithas y diwydiant fferyllol EFPIA.

Meddai: “Mae IMI 2 yn adeiladu ar lwyddiant IMI mewn ymdrech barhaus i ddod â datrysiadau arloesol i gleifion. Amcangyfrifir bod ganddo gyllideb o € 3.45 biliwn ac mae'n cynnwys ymhlith ei nodau gyflawni cyfradd llwyddiant well o 30% mewn treialon clinigol meddyginiaethau â blaenoriaeth a mynd i'r afael â'r cyd-destun rheoleiddio i gyflymu cyfieithu o ymchwil i arloesi.

“Mae gan IMI € 2bn i lansio Ymchwil a Datblygu,” meddai, “yn ogystal â phrosiectau addysg a hyfforddiant sy’n defnyddio sawl cwmni fferyllol mawr yn gweithio gyda’i gilydd. Ond mae angen partneriaid mewn prifysgolion, ysbytai, ynghyd â'r byd biotechnoleg ar y cwmnïau hyn ac, yn feirniadol, mae angen iddyn nhw gynnwys sefydliadau cleifion ac awdurdodau rheoleiddio yn gynnar iawn. ”

Ychwanegodd Mary Baker o EBC: “Mae Ewrop wedi cymryd yr awenau mewn partneriaethau cyhoeddus-preifat ar gyfer iechyd drwy’r IMI, blaenllaw o’r rhaglen fframwaith ymchwil gyfredol. Prif nod y fenter hon yw teilwra therapïau yn unol ag anghenion unigol pob claf, sy'n cyd-fynd yn berffaith â chenhadaeth EAPM y byddaf yn parhau i'w cefnogi. "

Daeth yr Athro Brand i'r casgliad: “Mae Ewrop yn mynd i'r afael â swm sylweddol o angen iechyd. Y gwir amdani yw nad oes digon o fuddsoddiad yn y maes hwn felly mae angen cymhellion i fywiogi ymchwil. Mae IMI yn brysur yn gwario arian ar bartneriaethau er mwyn rhannu gwybodaeth, adnoddau a threuliau. Mae'n ymwneud ag ymuno a nod map EAPM yw ychwanegu at hyn. "

Ac ychwanegodd y cyn-gomisiynydd Byrne: “Mae EAPM eisiau sicrhau bod llais ein haelodau yn cael ei glywed a’u sefydliadau’n cael eu cefnogi fel y gallant gyfrannu at ymateb i heriau iechyd mwyaf Ewrop yn y blynyddoedd i ddod.

"Mae hwn yn achos sy'n haeddu cefnogaeth y deddfwyr a'r ymchwilwyr ledled Ewrop. Gyda'n gilydd, does gen i ddim amheuaeth, gallwn ni wneud cynnydd sylweddol o dan fenter Horizon 2020."

STEP EAPM ar gyfer 2014-2019:

• CAM 1: Sicrhau amgylchedd rheoleiddio sy'n caniatáu mynediad cleifion yn gynnar i feddygaeth newydd a efficacious personol (PM)
• 2 CAM: Cynyddu ymchwil a datblygu ar gyfer PM, gan gydnabod ei werth
• 3 STEP: Gwella addysg a hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
• 4 CAM: Cefnogi dulliau newydd o ad-daliad ac asesiad HTA, sy'n ofynnol ar gyfer mynediad cleifion at PM
• 5 CAM: Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o PM

EAPM yn credu y bydd cyflawni'r nodau hyn yn gwella ansawdd bywyd i gleifion ym mhob gwlad yn Ewrop.

Tony Mallett yn newyddiadurwr llawrydd ym Mrwsel.
[e-bost wedi'i warchod]

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd