Cysylltu â ni

coronafirws

Diweddaraf ar COVID-19 yn Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r byd i gyd yn wynebu ail don o bandemig firws COVID-19. Yn ôl llawer o amcangyfrifon, mae'r afiechyd yn lledaenu'n gyflym iawn, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Mae'r Unol Daleithiau, India a Brasil yn arwain y ffordd. Yn Ewrop, mae cyfyngiadau yn cael eu gosod eto: caffis a bwytai, clybiau nos yn cael eu cau, ac mae'r ffiniau'n dal ar gau. Nid yw Rwsia yn eithriad. Er nad yw'r awdurdodau'n cynllunio mesurau cwarantîn ar raddfa fawr, fodd bynnag, mae llawer o gyfyngiadau llym eisoes wedi'u cyflwyno. Trosglwyddwyd myfyrwyr a myfyrwyr ysgol uwchradd i ddysgu o bell. Mewn llawer o ranbarthau yn Rwseg, mae rheoliadau llymach hefyd yn cael eu gosod.

Mae'r sefyllfa gyda lledaeniad yr haint coronafirws yn Rwsia yn gymhleth, mae mwy na 2,138 miliwn o achosion o haint wedi'u cofnodi yn y wlad, hynny yw, bron i 1,457 ar gyfer pob 100 mil o drigolion, meddai'r Dirprwy Brif Weinidog Tatyana Golikova yn un o'r cyfarfodydd swyddogol. .

hysbyseb

Yn ôl iddi, mewn 32 rhanbarth yn Rwsia, mae nifer yr achosion o coronafirws fesul 100 mil o'r boblogaeth yn uwch na'r lefel gyfartalog yn Rwsia. Yn gyfan gwbl, cofnododd y wlad fwy na 2,138 miliwn o achosion o haint, hynny yw, bron i 1,457 ar gyfer pob 100 mil o drigolion. Ar yr un pryd, cynyddodd cyfradd y cynnydd dyddiol yn nifer yr achosion o coronafirws rhwng Hydref 1 a Thachwedd 23 yn Rwsia 2.8 gwaith - o 6.1 i 17.1 fesul 100 mil o'r boblogaeth, mae RIA Novosti yn adrodd.

“Hyd yma, mae tua 520 mil o weithwyr meddygol, gan gynnwys bron i 147 mil o feddygon, 301 mil o bersonél meddygol eilaidd, mwy na 71 mil o bersonél meddygol iau a mwy na 38 mil o yrwyr ambiwlansys, yn darparu gofal meddygol gyda haint coronafirws newydd," ychwanegodd , Adroddiadau TASS. Roedd Golikova hefyd yn cofio bod dau frechlyn wedi cael eu cofrestru yn Rwsia tan nawr yn erbyn yr haint coronafirws newydd, yn ogystal â Sputnik, dyma Epivaccorona, a ddatblygwyd gan ganolfan wyddonol Novosibirsk Vector. Mae brechlyn arall yn cael ei ddatblygu ac yn cael treialon clinigol gan ganolfan Ymchwil Chumakov yn Weinyddiaeth addysg a gwyddoniaeth Rwsia. Disgwylir i'r treialon clinigol hyn gael eu cwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr eleni, meddai.

"Ers cofrestriad terfynol y brechlyn Sputnik-V, mae mwy na 117 mil dos o'r brechlyn wedi'u rhyddhau i gylchrediad sifil, ac mae gweithgynhyrchwyr yn bwriadu cynhyrchu mwy na 2 filiwn o ddosau erbyn diwedd eleni. Nawr, yn gyntaf oll, mae pobl o grwpiau risg, gweithwyr meddygol ac addysgeg yn cael eu brechu, "meddai Golikova. Yn ôl iddi, mae brechu torfol y boblogaeth yn erbyn coronafirws wedi'i gynllunio o 2021.

hysbyseb

"Ar yr un pryd, rwyf am dynnu sylw unwaith eto at y ffaith bod brechu yn wirfoddol yn unol â deddfwriaeth Ffederasiwn Rwseg," meddai Golikova. Dros y diwrnod diwethaf, canfuwyd 24,326 o achosion newydd o coronafirws yn Rwsia, gyda mwy na 2.1 miliwn o achosion wedi'u cofrestru yn y wlad.

Er bod amryw o awdurdodau llywodraeth ac meddygol yn Rwsia yn ei chael hi'n anodd rhoi rhagolwg cywir o sefydlogi'r sefyllfa gyda lledaeniad coronafirws. Mae llawer o dybiaethau gofalus yn tynnu sylw at wanwyn-haf y flwyddyn nesaf. Mae'n amlwg bod y sefyllfa'n ddifrifol iawn ac mae'r awdurdodau'n cymryd y mater hwn gyda'r cyfrifoldeb mwyaf. Mae'r Arlywydd Putin yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd ag amrywiol asiantaethau'r llywodraeth â gofal ar y mater hwn.

Mae'n amlwg bod y pandemig yn dod â cholledion economaidd enfawr i economi'r wlad. Yn anffodus, mae nifer y marwolaethau hefyd yn cynyddu, sydd, yng nghyd-destun dirywiad cyson ym mhoblogaeth y wlad, hefyd yn cael effaith negyddol.

Serch hynny, mae'r awdurdodau'n disgwyl ffrwyno'r firws yn y dyfodol agos a dod â'r sefyllfa i amodau lle mae'n bosibl rheoli'r pandemig rhemp. Mae gobeithion mawr yn cael eu pinio ar y brechlynnau sy'n cael eu datblygu yn Rwsia, ac mae'r diddordeb ynddynt yn tyfu'n gyson yn y byd.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cynnig cyllid ychwanegol i gefnogi brechu byd-eang ac i ymateb i argyfyngau byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig diwygio Cyllideb 2021 yr UE i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i feysydd polisi y mae angen eu hatgyfnerthu o ystyried datblygiadau diweddar ac anghenion ychwanegol. Yn bendant, bydd y Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon yn helpu i gyflymu brechiadau byd-eang. Bydd yn darparu € 450 miliwn ychwanegol i gyrraedd y € 1.3 biliwn sydd ei angen i sicrhau 200 miliwn dos ychwanegol o frechlynnau yn erbyn COVID-19 ar gyfer gwledydd incwm isel a chanolig trwy COVAX, fel y cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen ynddo Cyflwr yr araith Undeb. Mae'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft 6 hon hefyd yn cynnig atgyfnerthu Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE gyda € 57.8m. Mae angen cynyddu'r arian a ragwelir yn y gyllideb i fynd i'r afael ag argyfyngau i dalu costau'r ymateb i'r argyfyngau a thrychinebau naturiol a ddigwyddodd yr haf diwethaf, gan gynnwys hediadau dychwelyd i wladolion yr UE sydd wedi'u lleoli yn Afghanistan, gweithrediadau yn Haiti yn dilyn y daeargryn diweddar ac ymladd. tanau coedwig yn Ewrop. Mae angen i'r Gyllideb Ddiwygio Ddrafft gael ei chymeradwyo gan Senedd Ewrop a chan aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor. Mae sesiwn holi-ac-ateb gyda mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Brechu COVID-19: Mae ASEau yn galw am undod yr UE a byd-eang

cyhoeddwyd

on

Rhaid i'r UE barhau â'i ymdrechion ar y cyd i frwydro yn erbyn pandemig COVID-19 a chymryd mesurau brys i rampio cynhyrchu brechlynnau i fodloni disgwyliadau dinasyddion, dywed ASEau,  SESIWN LLEOL ENVI.

Yn y ddadl lawn gyda Llywyddiaeth Portiwgal ac Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, gwnaeth ASE sylwadau ar gyflwr chwarae strategaeth frechu COVID-19 yr UE.

Pwysleisiodd llawer o aelodau fod yr UE wedi gwneud y penderfyniadau allweddol cywir, yn enwedig ar y dull Ewropeaidd ar y cyd o frechu ac ar sefyll dros hawliau ei ddinasyddion trwy roi diogelwch yn gyntaf a gorfodi rheolau atebolrwydd yr UE.

hysbyseb

Amddiffynnodd yr Arlywydd von der Leyen ddewis yr UE i archebu brechlynnau ar y cyd, yr angen am undod byd-eang a’r penderfyniad i beidio â chymryd unrhyw lwybrau byr ar ddiogelwch ac effeithlonrwydd brechlynnau. Rhaid tynnu gwersi o gamgymeriadau’r gorffennol, fe wnaeth hi gydnabod, fel “dydyn ni dal ddim lle rydyn ni eisiau bod yn y frwydr yn erbyn y firws”.

Rhaid dod o hyd i atebion i adael yr argyfwng yn ysbryd undod, rhwng aelod-wladwriaethau yn ogystal ag ar lefel fyd-eang, tanlinellodd ASEau. Mae gan yr UE gyfrifoldeb am weddill y byd a rhaid iddo sicrhau bod brechlynnau wedi'u dosbarthu'n deg ledled y byd, ychwanegon nhw, gan ailadrodd “nad oes neb yn ddiogel nes bod pawb yn ddiogel”.

Cydnabu'r aelodau fod yr UE wedi tanamcangyfrif heriau cynhyrchu màs brechlyn a bod yn rhaid cymryd mesurau concrit i gynyddu cynhyrchiant fel mater o'r flaenoriaeth orau. Anogodd llawer o ASEau’r Comisiwn i orfodi contractau presennol ac ar yr un pryd cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu strategaethau lleoli brechlyn.

hysbyseb

Er mwyn adeiladu ymddiriedaeth dinasyddion yn yr ymdrechion brechu ac osgoi dadffurfiad, rhaid i’r UE “ddweud y gwir”, nododd rhai ASEau. Yn hyn o beth, roedd llawer yn cofio’r angen am dryloywder o ran contractau, yn ogystal ag am ddata cynhwysfawr a chlir ar gyflwyno brechlynnau ar lefel genedlaethol.

Gan ystyried y symiau mawr o arian cyhoeddus a fuddsoddwyd, galwodd sawl ASE hefyd am fwy o graffu seneddol ar weithredu'r strategaeth brechlynnau.

Watch recordiad fideo o'r ddadl yma. Cliciwch ar yr enwau isod i gael datganiadau unigol.

Ana Paula Zacarias, Llywyddiaeth Portiwgaleg

Ursula von der Leyen, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd (Rhan 1stRhan 2ndRhan 3rd)

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Adnewyddu Ewrop, RO)

Marco Zanni (ID, TG)

ska Keller (Gwyrdd / EFA, DE)

Beata Szydło (ECR, PL)

Manon Aubry (Y Chwith, FR)

Cefndir

Ar 12 Ionawr 2021, ASEau cwestiynodd y Comisiwn ar y datblygiadau diweddaraf o ran brechlynnau COVID-19. Dilynodd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Ionawr yn canolbwyntio ar strategaeth fyd-eang yr UE ar gyfer COVID-19, tra bod y Comisiwn wedi cyhoeddi cynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru i gamu i fyny'r frwydr yn erbyn y pandemig ar yr un diwrnod.

Yn ystod y dadl lawn ym mis Ionawr, Mynegodd ASEau gefnogaeth eang i ddull cyffredin yr UE o frwydro yn erbyn y pandemig a galwasant am dryloywder llwyr ynghylch contractau a defnyddio brechlynnau COVID-19.

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen

coronafirws

Mae llysgennad yr UE yn dweud bod Rwsia yn gohirio archwiliadau brechlyn EMA Sputnik V - cyfryngau

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweithiwr gofal iechyd yn paratoi dos o frechlyn Sputnik V (Gam-COVID-Vac) yn erbyn y clefyd coronafirws (COVID-19) mewn canolfan frechu yn Gostiny Dvor ym Moscow, Rwsia Gorffennaf 6, 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva / File Llun

Dyfynnwyd bod Rwsia wedi gohirio archwiliadau gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) dro ar ôl tro sy'n angenrheidiol ar gyfer ardystio ei brechlyn Sputnik V COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, dyfynnwyd bod llysgennad yr UE i Moscow wedi dweud ddydd Gwener (8 Hydref), Reuters, ysgrifennwch Olzhas Auyezov, Anton Zverev ac Andrew Osborn ym Moscow a Jo Mason yn Llundain.

Mae'r brechlyn Sputnik V, a ddefnyddir yn helaeth yn Rwsia ac a gymeradwywyd i'w ddefnyddio mewn mwy na 70 o wledydd, yn destun adolygiad gan Sefydliad Iechyd y Byd a'r LCA.

hysbyseb

Mae Rwsia wedi cyhuddo’r Gorllewin o wrthod ardystio ei brechlyn blaenllaw am resymau gwleidyddol. Heb gymeradwyaeth EMA, mae'n anoddach i Rwsiaid deithio ledled yr UE.

"Mae hon yn broses dechnegol yn hytrach na gwleidyddol," meddai llysgennad yr UE, Markus Ederer, wrth allfa gyfryngau RBC Rwsia mewn cyfweliad.

"Pan fydd swyddogion Rwseg yn siarad am y broses yn cael ei gohirio a'i gwleidyddoli gan yr ochr Ewropeaidd, rwy'n credu weithiau eu bod yn cyfeirio atynt eu hunain i raddau helaeth oherwydd mai nhw sy'n gwneud hyn am wleidyddiaeth."

hysbyseb

Mae cronfa cyfoeth sofran Rwsia, Cronfa Buddsoddi Uniongyrchol Rwseg (RDIF), yn marchnata Sputnik V dramor. Gwrthododd wneud sylw.

Dywedodd yr LCA na allai wneud sylw ar y mater ar unwaith.

Dywedodd pump o bobl sydd â gwybodaeth am ymdrechion Ewropeaidd i asesu'r cyffur wrth Reuters yn gynharach eleni fod y datblygwyr Sputnik V. wedi methu dro ar ôl tro â darparu data y mae rheoleiddwyr yn ei ystyried yn ofynion safonol y broses cymeradwyo cyffuriau. darllen mwy

Dywedodd RDIF ar y pryd fod adroddiadau Reuters yn cynnwys “datganiadau ffug ac anghywir” yn seiliedig ar ffynonellau anhysbys a oedd yn ceisio niweidio Sputnik V fel rhan o ymgyrch ddadffurfiad.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Rwseg, Mikhail Murashko, y mis hwn bod yr holl rwystrau i gofrestru Sputnik V gyda’r WHO wedi’u clirio ac mai dim ond rhywfaint o waith papur oedd ar ôl i’w gwblhau. darllen mwy

Cyfeiriodd asiantaeth newyddion TASS at y weinidogaeth iechyd fel un a ddywedodd ddydd Gwener y gallai arolygwyr LCA gynnal ymweliad â Rwsia ym mis Rhagfyr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd