Cysylltu â ni

EU

EAPM: 2il Gynhadledd Llywyddiaeth Pontio ar 'Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth': Cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Bore da, cydweithwyr iechyd, a chroeso cynnes i ddiweddariad Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Mae gennym newyddion cyffrous y bore yma gan y bydd 2il gynhadledd Llywyddiaeth Pontio sydd ar ddod yn ystod Llywyddiaeth Slofenia’r UE yn cael ei chynnal ar 1 Gorffennaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Cynhadledd Pontio: Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i bersonoli mewn Systemau Gofal Iechyd - Cofrestru'n Agored

Thema 2 EAPMnd Cynhadledd Llywyddiaeth Pontio, a gynhelir ddydd Iau, 1 Gorffennaf, yn nawdd Llywyddiaeth Slofenia'r UE, fydd 'Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i Bersonoli mewn Gofal Iechyd '

Rhennir y gynhadledd yn bum sesiwn sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol: 

  • Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Ymddiriedolaeth Dinasyddion
  • Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio
  • Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig
  •  Sesiwn 4: Diogelu Mynediad i Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru, yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Felly, beth sydd ymhlith y pynciau ar y bwrdd?

Mae argyfwng presennol COVID-19 wedi taflu rhyddhad difrifol i lawer o faterion gofal iechyd Ewropeaidd, ac yn wir byd-eang. Mae hefyd wedi codi cwestiynau pwysig, nid rhai newydd o reidrwydd, ond rhai sydd wedi symud mwy i ffocws yn ystod y pandemig.

Un cwestiwn o'r fath yw a ddylai'r UE gael rôl fwy yn iechyd y cyhoedd - ac yn enwedig wrth ddarparu technoleg iechyd. Byddai hyn, wrth gwrs, yn amharu ar gymhwysedd yr aelod-wladwriaeth sy'n cael ei warchod yn ofalus mewn gofal iechyd felly, pe bai hyn yn digwydd, sut fyddai hynny?

Cwestiwn arall yw sut y gellir pontio'r bylchau amlwg iawn bellach er mwyn amddiffyn iechyd Ewrop yn well cyn argyfwng arall a sut mae nodi darpar gleifion? Beth yw'r blaenoriaethau? A ddylai'r UE ddatblygu Canllawiau Sgrinio Canser yr Ysgyfaint a'r Prostad? Y cwestiwn ehangach, fel y soniwyd uchod, yw a yw'n bryd rhoi rôl fwy i'r UE ym maes amddiffyn iechyd Ewrop.

Yn y cyfamser, wrth wraidd meddygaeth wedi'i bersonoli, mae'r defnydd aruthrol o ddata iechyd. Mae hwn yn bwnc sensitif. Yn sicr mae angen i'r gymuned gwyddor iechyd siarad yn fwy agored am ddefnyddio data iechyd personol mewn ymchwil i wella iechyd pobl a dileu afiechydon fel canser ac mae'n rhaid i'r cyhoedd fod yng nghanol unrhyw drafodaeth.

Mae llawer o fentrau cenedlaethol a rhyngwladol yn dibynnu ar ddadansoddeg data gynhwysfawr i yrru atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i wella canlyniadau iechyd.

Ochr yn ochr â'n nifer o siaradwyr gwych, bydd mynychwyr yn dod o arbenigwyr blaenllaw ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli - gan gynnwys cleifion, talwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ynghyd â diwydiant, gwyddoniaeth, y byd academaidd a'r maes ymchwil. Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod.

Gallwch gofrestru, yma, a dadlwythwch ein hagenda yma!

Mewn newyddion arall…

Dosau 500miliwn BioNTech / Pfizer wedi'u gosod i'w dosbarthu'n fyd-eang o'r UD

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu prynu 500 miliwn dos o frechlyn Pfizer coronavirus i'w ddosbarthu i genhedloedd eraill, gan ychwanegu'n sylweddol at ei hymdrechion parhaus i frechu poblogaethau ledled y byd, yn ôl tri pherson sy'n gyfarwydd â'r cynlluniau. Fe allai’r symudiad gan lywodraeth yr UD arwain at anfon 200 miliwn o ddosau Pfizer ledled y byd eleni, ac yna 300 miliwn arall ar draws hanner cyntaf 2022, yn ôl yr unigolion sy’n gyfarwydd â’r cynllun. Bydd yr Arlywydd Joe Biden yn cyhoeddi’r cynllun cyn cyfarfod G-7 yn y Deyrnas Unedig. 

Mae Pfizer a'i bartner datblygu BioNTech wedi brolio yn ystod yr wythnosau diwethaf eu bod yn ehangu galluoedd gweithgynhyrchu yn aruthrol ac yn disgwyl darparu biliynau o ddosau o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Mae ASEau yn gweld Tystysgrif COVID Digidol yr UE fel offeryn i adfer rhyddid ac annog gwledydd yr UE i'w weithredu erbyn 1 Gorffennaf. Nod y dystysgrif yw galluogi teithio haws a mwy diogel trwy brofi bod rhywun wedi cael ei frechu, cael prawf COVID negyddol neu ei adfer o'r afiechyd. Mae'r isadeiledd ar ei gyfer ac mae 23 gwlad yn dechnegol barod, gyda naw eisoes yn cyhoeddi ac yn gwirio o leiaf un math o dystysgrif. 

Mewn dadl lawn ar 8 Mehefin, dywedodd Juan Fernando López Aguilar (S&D, Sbaen), yr ASE arweiniol ynglŷn â’r dystysgrif, fod rhyddid symud yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan ddinasyddion yr UE a bod y trafodaethau ar Dystysgrif COVID “wedi’u cwblhau yn y cofnod. amser ”. 

“Rydyn ni am anfon y neges at ddinasyddion Ewropeaidd ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i adfer rhyddid i symud.” 

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: "Bydd y dystysgrif, a fydd yn rhad ac am ddim, yn cael ei chyhoeddi gan yr holl aelod-wladwriaethau a bydd yn rhaid ei derbyn ledled Ewrop. Bydd yn cyfrannu at godi cyfyngiadau yn raddol." Rhaid i aelod-wladwriaethau gymhwyso'r rheolau Tystysgrif COVID yw'r “cam cyntaf tuag at gael gwared ar gyfyngiadau ac mae hynny'n newyddion da i lawer o bobl yn Ewrop - pobl sy'n teithio am waith, teuluoedd sy'n byw mewn ardaloedd ar y ffin, ac ar gyfer twristiaeth,” meddai ASE Birgit Sippel (S&D, yr Almaen). 

Dywedodd mai mater i wledydd yr UE bellach yw cysoni’r rheolau ar deithio. “Mae pob dinesydd yn yr Undeb Ewropeaidd yn iawn yn disgwyl gallu defnyddio’r system hon erbyn dechrau’r haf a rhaid i aelod-wladwriaethau gyflawni,” meddai Jeroen Lenaers (EPP, yr Iseldiroedd). Dywedodd fod hyn yn golygu nid yn unig weithrediad technegol y dystysgrif, ond llawer mwy: “Mae dinasyddion Ewropeaidd eisiau cael rhywfaint o gydlynu a rhagweladwyedd ar ein ffiniau mewnol o’r diwedd.”

Pleidlais lawn ar hepgor

Heddiw (10 Mehefin) bydd ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad ar y trafodaethau hepgor TRIPS - cymeradwyodd Senedd Ewrop benderfyniad ddydd Mercher (9 Mehefin) yn galw am hepgor patentau brechlyn COVID-19 dros dro, tra bod y Comisiwn yn parhau i fod yn gadarn yn ei wrthwynebiad i mesurau o'r fath a dywedodd fod ganddo gynlluniau gwahanol i gyflymu'r broses o gyflwyno brechlyn yn fyd-eang. 

Pleidleisiodd y Senedd o blaid ildio hawliau eiddo deallusol (IP) brechlyn COVID-19 gyda 355 i 263 a 71 yn ymatal. Daeth y bleidlais ar ôl dadl ynghylch a ddylai’r UE ymuno â gwledydd eraill fel De Affrica ac India i fynnu hepgor hawliau IP yng nghyd-destun Sefydliad Masnach y Byd (WTO). Rhannwyd ASEau i raddau helaeth: er bod rhai wedi galw ar y Comisiwn i gefnogi’r hepgoriad, dadleuodd eraill, yn enwedig gan Blaid y Bobl Ewropeaidd (EPP) ar y dde, na fyddai hyn yn cyflymu’r broses o ddarparu brechlynnau ac y byddai’n niweidio arloesedd. 

Mynegodd deddfwyr ym mhwyllgor masnach Senedd Ewrop eu safbwynt o blaid ildio ar 25 Mai, ar ôl mabwysiadu adroddiad ar agweddau a goblygiadau cysylltiedig â masnach COVID-19. Anogodd yr adroddiad yr UE i gymryd rhan mewn trafodaethau adeiladol gyda'r WTO i hepgor dros dro o'r amddiffyniad IPR ar frechlynnau COVID-19, er mwyn sicrhau nad yw gwledydd yn wynebu dial dros droseddau patent sy'n gysylltiedig â COVID-19. Yn ôl arweinydd y Gwyrddion, un offeryn i ddod â hyn ymlaen a hybu cynhyrchu brechlyn byd-eang yw hepgor y Cytundeb ar Agweddau Cysylltiedig â Masnach ar Hawliau Eiddo Deallusol (TRIPS), yn ogystal â thrwyddedu gorfodol a rhannu gwybodaeth ar gyfer gwledydd y de. o'r byd.

A dyna'r cyfan am yr wythnos hon gan EAPM - peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer Llywyddiaeth yr UE EAPM / Slofenia sydd ar ddod yma a gweld yr agenda yma, a chael penwythnos diogel a difyr iawn.

EU

EAPM: 'Pont' cynhadledd i iechyd gwell yn ystod Llywyddiaeth Slofenia'r UE, cofrestrwch nawr!

cyhoeddwyd

on

Cyfarchion, a dyma ni gyda diweddariad diweddaraf Cynghrair Ewropeaidd Meddygaeth wedi'i Bersonoli (EAPM). Cyn i ni fynd i mewn i'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn hwyr yn ystod yr amseroedd profi hyn (pun pun) dyma atgoffa cyflym fod cofrestriad ar agor ar gyfer ein cynhadledd rithwir Llywyddiaeth yr UE, a gynhelir ddydd Iau 1 Gorffennaf, yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol EAPM, Dr. Denis Horgan.

Yn dwyn y teitl “Cynhadledd Pontio: Arloesi, Ymddiriedolaeth Gyhoeddus a Thystiolaeth: Cynhyrchu Aliniad i hwyluso Arloesi wedi'i bersonoli mewn Systemau Gofal Iechyd - Cofrestru'n Agored”, Mae'n gweithredu fel digwyddiad pontio rhwng Llywyddiaethau'r UE yn Portiwgal ac Slofenia.

Ochr yn ochr â'n nifer o siaradwyr gwych, bydd mynychwyr yn dod o arbenigwyr blaenllaw ym maes meddygaeth wedi'i bersonoli - gan gynnwys cleifion, talwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ynghyd â diwydiant, gwyddoniaeth, y byd academaidd a'r maes ymchwil. Byddwn yn trafod, ar ryw adeg yn ystod y dydd, y rhan fwyaf neu'r cyfan o'r hyn y byddwn yn siarad amdano isod. Rhennir y gynhadledd yn bum sesiwn sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol: 

  • Sesiwn 1: Cynhyrchu aliniad wrth reoleiddio Meddygaeth wedi'i Bersonoli: RWE ac Ymddiriedolaeth Dinasyddion
  • Sesiwn 2: Curo Canser y Prostad a Chanser yr Ysgyfaint - Rôl yr UE Curo Canser: Diweddaru Casgliadau Cyngor yr UE ar Sgrinio
  • Sesiwn 3: Llythrennedd Iechyd - Deall Perchnogaeth a Phreifatrwydd Data Genetig
  • Sesiwn 4: Diogelu Mynediad i Ddiagnosteg Moleciwlaidd Uwch

Bydd pob sesiwn yn cynnwys trafodaethau panel yn ogystal â sesiynau Holi ac Ateb i ganiatáu cyfranogiad gorau posibl yr holl gyfranogwyr, felly nawr yw'r amser i gofrestru, yma, a dadlwythwch eich agenda yma!

Llywyddiaeth iechyd

Ac mae'r gynhadledd sydd ar ddod yn cyd-fynd yn dda iawn â blaenoriaeth yr arlywyddiaeth Slofenia sy'n dod i mewn, sy'n gwestiwn iechyd i raddau helaeth, meddai E y wladU Llysgennad Iztok Jarc ar 10 Mehefin, yn siarad mewn digwyddiad a drefnwyd gan y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd. Disgrifiodd y diplomydd yr arlywyddiaeth, a fydd yn dechrau ar ddechrau mis Gorffennaf, fel un “trosiannol”: pont i ddychwelyd i normalrwydd y gobeithir yn fawr amdano. Dywedodd Jarc mai'r gobaith yw cynnal nifer cynyddol o gyfarfodydd diplomyddol yn bersonol gan ddechrau ym mis Medi, yn enwedig rhai lefel uchel. 

De-'Luxe 'gofal iechyd

Mae Lwcsembwrg yn croesawu gweinidogion iechyd y bloc ar ddiwrnod dau o'r Cyngor Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol, Iechyd a Materion Defnyddwyr. I'w drafod yw tri phlanc deddfwriaethol yr undeb iechyd: Bydd diweddariad ar y cynnig i ddiwygio'r rheoliad sy'n sefydlu'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC), yn ogystal â'r cynnig ar fygythiadau trawsffiniol difrifol. i iechyd. Yn y cyfamser, mae Llywyddiaeth Portiwgal yn anelu at ddod i gonsensws y Cyngor yn ystod y cyfarfod ar reolau drafft i atgyfnerthu rôl Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. 

Mae gwell mynediad at feddyginiaethau o'r pwys mwyaf, priflythrennau'r UE i'w hannog o ganlyniad i gyfarfod gweinidogion Lwcsembwrg 

Mae angen i'r UE wneud mwy o waith i sicrhau mynediad at feddyginiaethau am bris teg trwy'r bloc, yn ôl testun drafft a ysgrifennwyd gan lysgenhadon yr UE. O ran tegwch a mynediad at ofal iechyd, gallai'r UE wneud yn well. Mae anghydraddoldebau o ran diagnosis a mynediad at gyffuriau a thriniaethau yn parhau; Nid yw dinasyddion Ewropeaidd i gyd yn elwa'n gyfartal o wasanaethau gofal iechyd cyffredinol. Yn ogystal â'r anghydraddoldebau hyn, gall un ychwanegu un arall: yr anghysondeb wrth ganfod a gwneud diagnosis yn ôl gwlad breswyl rhywun. Felly, mae cyfraddau goroesi canser yn aml yn waeth i gleifion yn nwyrain Ewrop na'r rhai sy'n cael eu trin yng ngorllewin Ewrop. Nid oes gan aelod-wladwriaethau'r un offer rheoli ar gael iddynt oherwydd nad ydynt yn elwa o'r un galluoedd buddsoddi. 

Yn hytrach na buddsoddi'n gynaliadwy mewn gwasanaethau a chyfleusterau yn y gymuned ac ailsefydlu cydraddoldeb mynediad at driniaeth a chanfod afiechydon yn gynnar, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn symud i fodel 'Ewrop iechyd digidol', gan ddibynnu ar ymgynghoriadau 'rhithwir', yn seiliedig ar ddull telefeddygaeth neu delesurgery. Ryan Reynolds eisiau dinistrio iechyd meddwl “Mae'r diwydiant pharma yn dod i'r amlwg yn enillydd yn y system gyfeiliornus hon, ond beth yw'r buddion i iechyd cyhoeddus Ewrop?” 

At hynny, rhwng 2000 a 2008, cynyddodd prinder meddyginiaethau 20 y cant, ac - yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ebrill 2020 - roedd y rhain yn parhau i gynyddu. Yn Ffrainc, er enghraifft, mae ymyrraeth cyflenwad wedi treblu mewn tair blynedd yn unig. 

Mae mwy na hanner y meddyginiaethau sy'n brin ar gyfer canserau, afiechydon heintus ac anhwylderau niwrolegol fel epilepsi a chlefyd Parkinson. Sut allwn ni esbonio'r prinder hyn? Mae adleoli safleoedd cynhyrchu, yn enwedig cynhwysion actif, i wledydd y tu allan i Ewrop, wedi gwanhau ein sofraniaeth gofal iechyd. Ymhlith yr atebion a wnaed gan yr UE, mae'n hanfodol bod y cyfanwerthwyr yn darparu cadwyn ddosbarthu ddibynadwy, reoledig ar gyfer cynhyrchion fferyllol i'r fferyllfeydd. Fodd bynnag, rydym wedi gweld cynnydd mewn sianeli dosbarthu amgen ac uniongyrchol rhwng y diwydiant fferyllol a fferyllfeydd.

Canolbwyntiwch ar eich methiannau eich hun, nid y Comisiwn

Almaeneg ASE Peter Liese o'r Partythinks Pobl Ewropeaidd dylai unigolion ganolbwyntio ar eu methiannau eu hunain yn ystod y pandemig, yn hytrach na rhai'r Comisiwn. Disgwylir i Is-lywydd y Comisiwn Margaritis Schinas gyflwyno dogfen y Comisiwn ar wersi cynnar a ddysgwyd o'r pandemig. Cyfeiriodd Liese at ASE Beata Szydło, cyn-brif weinidog Gwlad Pwyl ac is-gadeirydd Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd, fel enghraifft: “Beirniadodd y Comisiwn Ewropeaidd yn fawr, ond y gwir yw mai’r brif broblem yn y cytundeb prynu datblygedig hwn gyda chwmnïau brechlyn oedd bod rhai aelod-wladwriaethau, a yn eu plith yn amlwg iawn roedd llywodraeth Gwlad Pwyl, yn dadlau yn erbyn unrhyw gontract gyda BioNTech / Pfizer. ” 

Mae'r UE yn cynnig ymestyn y cynllun allforio brechlyn i fis Medi

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig ymestyn ei raglen awdurdodi allforio brechlyn dros dro am dri mis ychwanegol trwy fis Medi, yn ôl diplomyddion yr UE.  

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cefnogi amrywiol frechlynnau yn seiliedig ar asesiad gwyddonol cadarn, y dechnoleg a ddefnyddir, a'r gallu i gyflenwi'r UE gyfan. Mae datblygu brechlyn yn broses gymhleth a hir, sydd fel arfer yn cymryd tua 10 mlynedd. Gyda'r strategaeth brechlynnau, cefnogodd y Comisiwn ymdrechion a gwnaeth y datblygiad yn fwy effeithlon, gan arwain at ddosbarthu brechlynnau diogel ac effeithiol yn yr UE erbyn diwedd 2020. Roedd y cyflawniad hwn yn gofyn am gynnal treialon clinigol ochr yn ochr â buddsoddiadau mewn gallu cynhyrchu i allu. cynhyrchu miliynau o ddosau o frechlyn llwyddiannus. Mae gweithdrefnau awdurdodi a safonau diogelwch llym a chadarn yn cael eu parchu bob amser.

Disgwylir i ddiplomyddion yr UE bleidleisio ar gynnig y Comisiwn ddydd Gwener yma (18 Mehefin).

A sefydliadau'r UE i gael bil seiber ...

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn “paratoi cynnig ar gyfer seiberddiogelwch ar gyfer sefydliadau, cyrff ac asiantaethau’r UE, y mae disgwyl iddo ym mis Hydref eleni,” meddai’r Comisiynydd Gweinyddiaeth Johannes Hahn wrth ASEau yn gynharach yr wythnos hon. Byddai bil o'r fath yn trwsio twll yng Nghyfarwyddeb NIS2 arfaethedig y Comisiwn ar gyfer seiberddiogelwch mewn sectorau critigol, fel gofal iechyd.

A dyna'r cyfan o EAPM am y tro - mwynhewch eich dechrau i'r wythnos, a pheidiwch ag anghofio, nawr yw'r amser i gofrestru ar gyfer ein cynhadledd sydd i ddod ar 1 Gorffennaf yma, a dadlwythwch eich agenda yma. Cael wythnos wych

Parhau Darllen

coronafirws

Datganiad ar y cyd gan sefydliadau'r UE: Mae'r UE yn clirio ffordd ar gyfer Tystysgrif COVID Digidol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Mehefin, mynychodd llywyddion tri sefydliad yr UE, Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Ar yr achlysur hwn dywedodd yr Arlywyddion David Sassoli ac Ursula von der Leyen a’r Prif Weinidog António Costa: “Mae Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn symbol o’r hyn y mae Ewrop yn sefyll amdano. O Ewrop nad yw'n twyllo wrth gael ei rhoi ar brawf. Ewrop sy'n uno ac yn tyfu wrth wynebu heriau. Dangosodd ein Hundeb eto ein bod yn gweithio orau pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd. Cytunwyd ar Reoliad Tystysgrif COVID Digidol yr UE rhwng ein sefydliadau yn yr amser uchaf erioed o 62 diwrnod. Wrth i ni weithio trwy'r broses ddeddfwriaethol, fe wnaethom hefyd adeiladu asgwrn cefn technegol y system, porth yr UE, sy'n fyw ers 1 Mehefin.

"Gallwn fod yn falch o'r cyflawniad gwych hwn. Mae'r Ewrop yr ydym i gyd yn ei hadnabod ac yr ydym i gyd ei eisiau yn ôl yn Ewrop heb rwystrau. Bydd Tystysgrif yr UE unwaith eto yn galluogi dinasyddion i fwynhau'r hawliau mwyaf diriaethol a hoffus hyn o hawliau'r UE - yr hawl i rydd symudiad. Wedi'i lofnodi yn gyfraith heddiw, bydd yn ein galluogi i deithio'n fwy diogel yr haf hwn. Heddiw, rydym yn ailddatgan gyda'n gilydd bod Ewrop agored yn drech. "

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein a gallwch wylio'r seremoni arwyddo ymlaen EBS.

Parhau Darllen

EU

Canolbwyntiodd 7fed Llwyfan Busnes Lefel Uchel yr UE-Kazakstan ar drosglwyddo i dechnolegau carbon isel a gwyrdd

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd Llwyfan Lefel Uchel EU-Kazakstan o ddeialog ar faterion economaidd a busnes (Platfform Busnes) ei 7fed cyfarfod yn Nur-Sultan ar 11 Mehefin, dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog Askar Mamin.

Daeth y digwyddiad â chynrychiolwyr Penaethiaid Cenhadaeth busnes a UE ynghyd dan arweiniad Llysgennad yr UE i Weriniaeth Kazakhstan, Sven-Olov Carlsson. Ymunodd Peter Burian, Cynrychiolydd Arbennig yr UE ar gyfer Llysgennad Canol Asia, â'r digwyddiad.

Mae'r Llwyfan Busnes Lefel Uchel yn ategu'r ddeialog dechnegol rhwng yr UE a Kazakhstan yn y Cytundeb Partneriaeth Uwch a Chydweithrediad, yn enwedig y Pwyllgor Cydweithredu mewn Cyfluniad Masnach, a gynhaliwyd ym mis Hydref 2020.  

Mae'r UE wedi ymrwymo i niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 ac mae'n trosi gweithrediad Cytundeb Paris yn ddeddfwriaeth yn llawn. Mae targedau uchelgeisiol a chamau gweithredu pendant yn dangos bod yr UE ac yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang wrth drosglwyddo i economi werdd. Mae'r her hinsawdd yn fyd-eang yn ei hanfod, dim ond am oddeutu 10% o'r holl allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr byd-eang y mae'r UE yn gyfrifol. Mae'r UE yn disgwyl gan ei bartneriaid i rannu lefel gymharol uchelgais i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac mae'n barod i ddyfnhau cydweithredu â Kazakhstan yn y maes hwn, gan gynnwys archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer masnach a buddsoddi.

Croesawodd Cyngor Cydweithrediad diweddar yr UE-Kazakstan y cynnydd a wnaed yn fframwaith y Llwyfan Busnes dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog Mamin. Mae'r Llwyfan yn cydnabod pwysigrwydd yr UE ym masnach allanol Kazakhstan, ac mae trafodaethau ar ystod o faterion yn cyfrannu at ddenu mwy o fuddsoddiad yn Kazakhstan.

Gwybodaeth cefndir

Nod Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad Gwell yr UE-Kazakstan (EPCA), a fydd mewn grym yn llawn o 1 Mawrth 2020, yw creu amgylchedd rheoleiddio gwell i fusnesau mewn meysydd fel masnach mewn gwasanaethau, sefydlu a gweithredu cwmnïau, symudiadau cyfalaf, deunyddiau crai a ynni, hawliau eiddo deallusol. Mae'n offeryn cydgyfeirio rheoliadol rhwng Kazakhstan a'r UE, gyda rhai darpariaethau “WTO plus”, yn benodol ar gaffael cyhoeddus. Hyd yn oed mewn blwyddyn mor anodd â 2020, mae'r UE wedi cydgrynhoi ei safle fel partner masnach cyntaf Kazakhstan a'r buddsoddwr tramor cyntaf, ac mae Kazakhstan yn parhau i fod yn brif bartner masnach yr UE yng Nghanol Asia. Cyrhaeddodd cyfanswm masnach yr UE-Kazakstan € 18.6 biliwn yn 2020, gyda mewnforion yr UE werth € 12.6bn ac allforion yr UE € 5.9bn. Yr UE yw partner masnachu cyntaf Kazakhstan yn gyffredinol, sy'n cynrychioli 41% o gyfanswm allforion Kazakh.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd