Cysylltu â ni

Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol

Cofrestru nawr ar agor ar gyfer cynhadledd Llywyddiaeth EAPM ar Fynediad, Arloesi a Chymhellion i fynd i'r afael â chanser ym Madrid, 19-20 Hydref

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyfarchion i gyd! Mae cofrestru nawr ar agor ar gyfer ein cynhadledd Llywyddiaeth EAPM sydd ar ddod a gynhelir o Hydref 19th - 20th ym Madrid o'r enw 'Mynediad, Arloesi a Chymhellion: pŵer i wareiddiad fynd i'r afael â chanser', yn ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol y Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Bersonol (EAPM), Denis Horgan.

Dewch o hyd i'r ddolen yma i gofrestru a'r agenda ewch yma.

Hon fydd yr 11eg flwyddyn yn olynol y bydd EAPM yn trefnu cynhadledd ar ymylon Cyngres fawreddog ESMO. Yn yr un modd â'n digwyddiadau diweddar, bydd y ffocws ar ddod ag arloesedd i systemau gofal iechyd, ond gyda ffocws penodol iawn ar ddiagnosteg moleciwlaidd uwch, biopsïau hylif, fframweithiau rheoleiddio'r UE ac etholiadau'r UE sydd ar ddod.

Cynhelir cynhadledd y Llywyddiaeth mewn cydweithrediad â Chanolfan Ymchwil Canser Genedlaethol Sbaen - CNIO. Un o swyddogaethau allweddol y gynhadledd yw dod ag arbenigwyr ynghyd i gytuno ar bolisïau drwy gonsensws a mynd â’n casgliadau at lunwyr polisïau. A’r tro hwn, awn hyd yn oed ymhellach i faes arbenigedd, o ystyried yr etholiadau UE sydd ar ddod ac adnewyddu’r Comisiwn Ewropeaidd yn 2024. 

Bydd y sesiynau’n ymdrin â phynciau fel dilyniannu genomau a Thystiolaeth y Byd Go Iawn, biofarcwyr a gwerth, arloesedd a genomeg, diogelu’r dyfodol mewn gofal iechyd personol gydag astudiaethau achos o’r Eidal, Ffrainc, Sbaen, yr Almaen a’r DU), a chanolbwyntio ar brosiect a ariennir gan yr UE megis prosiect CAN.HEAL.  

Mae CAN.HEAL, rhaglen a ariennir gan yr UE, yn ysgogi ymrwymiad radical i gydweithio ar draws disgyblaethau a thiriogaethau nid yn unig i hyrwyddo arloesedd, ond i ddod ag ef yn gyflym i ddefnydd effeithiol mewn systemau gofal iechyd. Newydd-deb CAN.HEAL yw ei fod yn creu cysylltiadau digynsail rhwng byd gwyddoniaeth glinigol a byd iechyd y cyhoedd. Ei nod yw darparu pont rhwng dwy flaengaredd y Cynllun Curo Canser Ewropeaidd – ‘Mynediad a Diagnosteg i Bawb’ a ‘Genomeg Iechyd Cyhoeddus’ – fel bod datblygiadau blaengar o ran atal, canfod a thrin canser ar gael yn gynt ac yn ehangach. .

Bydd sesiynau'n cynnwys trafodaethau panel yn ogystal ag amser ar gyfer cwestiynau ac atebion a hoffem yn fawr pe baech yn ymuno â ni yn y digwyddiad, o 09.30 ar Hydref 19eg i 15.30 CET ar Hydref 20fed. 

hysbyseb

Mae pob rhanddeiliad mewn meddyginiaethau personol yn gwybod beth yw ysgogwyr y math newydd arloesol hwn o ofal iechyd. I gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mae'n golygu mwy o opsiynau, budd clinigol parhaol, llai o amlygiad i gyffuriau aneffeithiol a'r potensial i drosoli'r datblygiadau gwyddonol a thechnolegol presennol.

Ar gyfer y diwydiant fferyllol, rydym yn sôn am y potensial i fynd i’r afael â heriau craidd o ran darganfod a datblygu meddyginiaethau mwy effeithiol, lleihau cyfraddau athreulio wrth ddatblygu cyffuriau, a lleihau’r costau cynyddol cysylltiedig sy’n ganolog i ddyfodol a darpariaeth fwy cynaliadwy. ar gyfer anghenion gofal iechyd.

Yn y cyfamser, ar gyfer systemau gofal iechyd a thalwyr, mae'r ysgogwyr yn well effeithlonrwydd trwy ddarparu gofal effeithiol a chost-effeithiol trwy osgoi ymyriadau aneffeithiol a diangen. Mae’r rhain unwaith eto’n allweddol i system fwy cynaliadwy a chyflawnadwy yn y dyfodol. 

Mae’r cwestiwn a yw arloesi mewn gwirionedd yn rhoi gwerth am arian inni yn aml yn codi. Mae’r ddadl wedi canolbwyntio i raddau helaeth ar gost “gwneud rhywbeth” – cost gynyddol datblygu cyffuriau, cost ychwanegol darparu diagnosteg arloesol, a chostau cudd gofal cefnogol.

Ac eto yn sicr mae angen i ni hefyd gofio gofyn 'beth am gost nid gwneud rhywbeth?

Rhaid gweithredu arloesedd diagnostig a therapiwtig mewn dull cost-effeithiol strwythuredig sy'n pwysleisio gwelliannau mesuradwy mewn canlyniadau i'r claf yn yr oes gofal iechyd personol. 

Mae adnoddau’n brin i bob un ohonom sy’n gweithio ym maes gofal iechyd, sy’n cael ei waethygu gan boblogaeth sy’n heneiddio a’r cynnydd dilynol mewn clefydau cronig a chyd-forbidrwydd.

Mae’n amlwg iawn bod yn rhaid mynd i’r afael â materion adnoddau a phrisio mewn modd diriaethol a thryloyw er mwyn sicrhau’r gwerth gorau wrth ddarparu gofal o’r ansawdd gorau posibl i gleifion, yn awr ac wrth i ni symud ymlaen.”

Yn yr un modd ag y gall fod angen cyfuniad o driniaethau ar lawer o gleifion, megis llawdriniaeth, radiotherapi, meddyginiaethau, a therapïau wedi'u targedu, yn ogystal â gofal cefnogol i gael iachâd hirdymor, felly mae'n rhaid i'r atebion polisi gofal iechyd sy'n esblygu adlewyrchu'r anghenion sydd ar gael. .

Mae'r uchod yn enghraifft yn unig o'r pynciau enfawr, ymhlith llawer sydd i'w trafod ar y diwrnod. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni ar Hydref 19eg a Hydref 20fed ym Madrid. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, peidiwch ag oedi cyn cysylltu, a gobeithiwn eich gweld yn Madrid

I weld yr agenda, cliciwch yma ac i gofrestru, cliciwch  ewch yma.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd