Cysylltu â ni

Tybaco

Cyfle a gollwyd i roi terfyn ar ysmygu sigaréts

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Nick Powell yn Panama…

Mae anghytundeb wedi bod yng nghynhadledd Sefydliad Iechyd y Byd yn Panama ar reoli tybaco ac ni fyddai hyd yn oed yn condemnio cynrychiolydd a ledaenodd yr honiad ffug bod anwedd yn achosi canser. Er gwaethaf hyn, mae pob perygl y bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i droedio llinell Sefydliad Iechyd y Byd a chyfuno sigaréts â chynhyrchion sy'n galluogi ysmygwyr i newid i amnewidion llawer llai peryglus, yn ysgrifennu'r Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn falch o'r hyn y mae'n ei alw'n effaith Brwsel, pan fydd yr UE yn gwneud rheoliadau ar ddiogelwch cynhyrchion defnyddwyr, mae llawer o'r byd yn dilyn yr un peth, fel y gall gweithgynhyrchwyr gael mynediad i'r farchnad Ewropeaidd. Ond mae rheoli tybaco wedi dod yn eithriad mawr, gydag ysmygwyr Ewrop mewn perygl o gael eu hamddifadu o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o roi'r gorau i sigaréts, gan nad yw'r UE yn arweinydd ond yn ddilynwr i bolisïau Sefydliad Iechyd y Byd.

Yma yn Panama, dywedodd ffynhonnell wrthyf fod y ddirprwyaeth o Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Diogelwch Bwyd y Comisiwn, DG SANTE, yn cytuno i gynigion ymhell y tu hwnt i'w mandad. Nid ydynt hyd yn oed wedi crybwyll Sweden, aelod-wladwriaeth sydd, diolch i gynhyrchion nicotin llafar sydd wedi'u gwahardd yng ngweddill yr UE, wedi cyflawni'r defnydd sigaréts isaf yn y byd. 

Mae degfed cynhadledd y WHO o'r pleidiau (COP10) i'w Gonfensiwn Fframwaith ar Reoli Tybaco wedi treulio'r wythnos mewn modd hynod amddiffynnol. Fel llawer o newyddiadurwyr, gwrthodwyd achrediad i mi ond ni wnaeth hynny fawr o wahaniaeth wrth i’r gynhadledd bleidleisio i wahardd y wasg. Roedd hynny'n fuan ar ôl i'r trefnwyr dorri meicroffon cynrychiolydd a oedd â'r teimladrwydd i awgrymu mai lleihau niwed ddylai fod yn flaenoriaeth.

 Gallai ymddangos yn bwynt amlwg y dylid canolbwyntio ar leihau niwed - cael pobl i roi'r gorau i ysmygu sigaréts sy'n achosi canser - ond mae'n anodd gorbwysleisio pa mor heretical yw'r farn honno. Mae gwyddoniaeth wedi mynd allan o'r ffenest a phan bostiodd cynrychiolydd arall lun ffug o 'blas canser' fe aeth yn firaol. 

Mae newid i anwedd yn ffordd wych i ysmygwyr sigaréts ddileu'r risg o ddatblygu canser o ganlyniad i fodloni eu chwant am nicotin. Anadlu mwg tybaco (neu yn wir unrhyw fwg) sy'n achosi canser.

hysbyseb

Ni chymerodd trefnwyr y gynhadledd unrhyw gamau ynghylch y digwyddiad hwn. Roeddent yn rhy brysur yn cael yr awdurdodau Panamanian i atal gweithredwyr defnyddwyr rhag dosbarthu taflenni i gynrychiolwyr yn eu hannog i gefnogi e-sigaréts a dewisiadau eraill nad ydynt yn hylosg yn lle ysmygu.

Mae'n debyg ei bod hi'n ormod gobeithio y bydd y cyfnodau embaras hyn yn achosi i DG SANTE amau ​​doethineb dilyn ymagwedd Sefydliad Iechyd y Byd mor agos. Yn hytrach, camau cyfreithiol yn yr aelod-wladwriaethau yn erbyn y Comisiwn sy'n mynd y tu hwnt i'w fandad sy'n rhoi rhywfaint o graffu sydd ei angen ar frys ar ei bolisïau. 

Creodd cyfarwyddeb ddirprwyedig i aelod-wladwriaethau ar sut i reoleiddio cynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi â blas ddiffiniad o gynnyrch nad oedd yn bodoli yn y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco y cytunwyd arno gan gyd-ddeddfwyr yr UE, y Senedd a'r Cyngor. Ceisiodd drin yn yr un modd â sigaréts dewisiadau eraill anhylosg llawer mwy diogel. Roedd hyn ar y gorau yn ddryslyd i ddefnyddwyr ac ar y gwaethaf yn ymgais i reoleiddio y tu hwnt i'r mandad a roddwyd i'r Comisiwn gan y cyd-ddeddfwyr.

Cafodd y gafael pŵer ymddangosiadol hwn ei gyfeirio at Lys Cyfiawnder Ewrop gan Uchel Lys Iwerddon y llynedd. Llwyddodd dau gwmni i herio ymgais i wahardd cynhyrchion tybaco â blas wedi’u gwresogi a oedd wedi’u heithrio o dan ddeddfwriaeth wreiddiol yr UE. Ers hynny, mae Gweinyddiaeth Iechyd Gwlad Belg wedi dioddef colled debyg ond hyd yn oed yn fwy cynhwysfawr pan ddirymodd goruchaf lys y wlad, y Cyngor Gwladol, benderfyniad i drin brand adnabyddus o gynhyrchion tybaco wedi'u gwresogi nad ydynt yn ddewisiadau di-fwg yn lle sigaréts. ond fel pe baent mewn gwirionedd yn sigarets.

Byddai hyn wedi cael yr effaith ddisynnwyr o fynnu bod y gwneuthurwr yn cynnwys lluniau ar y pecynnau yn dangos risgiau iechyd sy'n cael eu lleihau'n sylweddol neu eu hosgoi'n llwyr trwy newid i'r cynhyrchion hyn yn lle ysmygu sigaréts. Ond ni ellir disgwyl unrhyw ymgais gan y Comisiwn i egluro'r sefyllfa cyn etholiad Ewrop ym mis Mehefin a phenodiad coleg newydd o gomisiynwyr wedi hynny.

Mae'n ymddangos bod gair wedi dod i lawr gan Ursula von der Leyen i ohirio cynigion sy'n debygol o fod yn hynod ddadleuol gyda'r aelod-wladwriaethau a chydag ASEau. Fodd bynnag, dim ond oedi a fu'r ddadl a diau y bydd dirprwyaeth DG SANTE yn dychwelyd o Panama yn frwdfrydig i wneud ymgais newydd i orfodi ymagwedd Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi annog gwledydd i fabwysiadu chwe mesur rheoli tybaco a adwaenir gan yr acronym MPOWER: 

Monitro defnydd o dybaco a pholisïau atal.

Diogelu pobl rhag mwg tybaco.

Cynnig cymorth i roi'r gorau i ddefnyddio tybaco.

Rhybudd am beryglon tybaco.

Gorfodi gwaharddiadau ar hysbysebu, hyrwyddo a nawdd tybaco.

Codi trethi ar dybaco.

Mae monitro, diogelu a rhybuddio yn annadleuol ac mae hysbysebu tybaco wedi'i wahardd ers amser maith yn y rhan fwyaf o wledydd. Fodd bynnag, fel y gwelwyd yn Ffrainc, gall codi trethi gael canlyniadau anfwriadol wrth i’r maint elw gynyddu ar gyfer gangiau troseddol sy’n masnachu’n anghyfreithlon mewn cynhyrchion heb eu rheoleiddio ac nad ydynt yn talu cant mewn treth. Mae wedi troi Ffrainc yn wlad lle mae hanner holl sigaréts anghyfreithlon yr UE yn cael eu smygu. 

Mae cynnig cymorth i roi'r gorau i ddefnyddio tybaco yn dda cyn belled ag y mae'n mynd, ond nid yw'n nodi beth ddylai'r cymorth hwnnw fod; llai fyth y mae'n mynnu darparu cymorth sy'n gweithio mewn gwirionedd. Cafodd sawl arbenigwr a deithiodd i Panama i dynnu sylw at wirioneddau anghyfleus o’r fath eu hunain eu hanwybyddu a’u cau allan o COP10.

Dywedodd un eiriolwr lleihau niwed, Mark Oates, fod Sefydliad Iechyd y Byd wedi dod yn fwy pryderus am warth ysmygwyr ac anweddwyr na lleihau ysmygu sigaréts mewn gwirionedd. Holodd pam mae Sweden, yr unig wlad yn yr UE i gael ysmygu sigaréts i lawr i'r targed o lai na 5% o'r boblogaeth, yn cael ei hystyried yn fethiant gan Sefydliad Iechyd y Byd ond Awstralia yn llwyddiant. Nid yw Sefydliad Iechyd y Byd yn hoffi Sweden oherwydd poblogrwydd ei chynnyrch tybaco traddodiadol, snus, sy'n llawer llai niweidiol oherwydd nad yw'n ymwneud ag ysmygu.

Mae Awstralia yn cael ei graddio’n uwch gan Sefydliad Iechyd y Byd, meddai Mark Oates, oherwydd ei bod wedi canolbwyntio ar geisio gwneud pob math o ddefnydd o dybaco yn llai derbyniol yn gymdeithasol. Mae sigaréts, sy'n cael eu bwyta'n bennaf gan grwpiau dan anfantais gymdeithasol, yn drethadwy iawn ac mae'n anodd cael anwedd cyfreithlon. Ond mae Awstralia hefyd wedi dangos sut y gall ac y bydd y farchnad ddu yn cyflenwi cynhyrchion anghyfreithlon ac heb eu rheoleiddio, hyd yn oed mewn gwlad ynys sydd â mwy o siawns o gyfyngu ar smyglo trawsffiniol na bron unrhyw le arall ar y ddaear.

Martin Cullipdadleuodd sy'n gymrawd rhyngwladol yng Nghanolfan Defnyddwyr Cynghrair Diogelu'r Trethdalwyr, hyd yn oed pan fydd pobl nad ydynt erioed wedi ysmygu yn cymryd anwedd, y dylid ei ystyried yn llwyddiant pe byddent wedi troi at sigaréts fel arall. Dywedodd fod Sefydliad Iechyd y Byd wedi briffio cynrychiolwyr ymlaen llaw nad oedd unrhyw dystiolaeth bod e-sigaréts wedi lleihau ysmygu, casgliad na ellid ond ei gyrraedd trwy eithrio pob ymchwil wyddonol ddifrifol. 

Ychwanegodd eiriolwr lles y cyhoedd, Chris Snowdon, yn anffodus, bod yna hefyd fynydd o wyddoniaeth wael am e-sigaréts. Mae disgwyl i wleidyddion gael eu plesio'n fwy gan faint nag ansawdd - ac maen nhw fel arfer. “Mae maint y nonsens yn ddiderfyn i bob pwrpas”, meddai. 

Tynnodd sylw at yr enghraifft o waharddiad arfaethedig y DU ar anwedd untro, lle boddwyd allan adroddiad yn gofyn beth fyddai'n digwydd i 2.6 miliwn o oedolion ym Mhrydain. Dywedodd Mark Oates fod Gwasanaeth Iechyd Gwladol Prydain ar hyn o bryd yn cyflenwi vapes tafladwy i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae'r rhain wedi'u cynllunio'n arbennig i atal eu defnydd yn hunan-niweidio ond mae'r gwneuthurwr wedi cael gwybod na fydd y contract yn cael ei adnewyddu. 

Dywedodd Tim Andrews, o Sefydliad Tholos yn UDA, fod lledaeniad gwyddoniaeth ddrwg yn America wedi cyrraedd y pwynt lle roedd hyd yn oed meddygon yn aml yn meddwl yn anghywir bod ysmygu sigaréts yn llai peryglus nag anweddu. Cyfeiriodd at achos mam a roddodd sigaréts i'w phlant i'w hatal rhag anweddu.

Y broblem, dadleuodd, yw bod rheoleiddwyr yn ei chael yn amhosibl derbyn nid yn unig nad yw eu strategaeth wedi gweithio ond bod y farchnad wedi dod o hyd i'r ateb mewn cynhyrchion nicotin nad ydynt yn ymwneud ag ysmygu. Gallai ddeall eu cyndynrwydd i gyfaddef eu bod anghywir ond y mae ei gydymdeimlad wedi rhedeg allan am fod miliynau o fywydau yn y fantol.

Roedd eiriolwr defnyddwyr o Dde Affrica, Kurt Yeo, yn meddwl tybed a oedd COP10 wedi mynd i ychydig o banig oherwydd bod Sefydliad Iechyd y Byd yn gwybod bod y wyddoniaeth yn ei erbyn a bod amser yn mynd yn brin ar gyfer ei bolisïau. Efallai mai dyma’r adeg iawn i’r UE symud i ffwrdd o’i safbwynt anarferol o ddarbodus ar sut i ddileu ysmygu sigaréts.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd