Cysylltu â ni

EU

Araith: 'Mae angen mwy o ferched mewn pêl-droed ar Ewrop - chwarae, hyfforddi a rhedeg y clybiau'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

27 Gats Jessica Buffa yn barod i lansio'r bêlMae'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou yn annerch Rhaglen Arweinyddiaeth Menywod mewn Pêl-droed UEFA, Nyon (y Swistir), 30 Ebrill.

"Annwyl Arlywydd, ffrindiau annwyl,

"Mae'n bleser bod yma gyda chi y prynhawn yma am y cyfle hwn i fyfyrio ar bêl-droed a chydraddoldeb rhywiol. Hoffwn longyfarch UEFA am fod wedi trefnu'r 'Rhaglen Arweinyddiaeth Menywod mewn Pêl-droed' gyntaf hon.

hysbyseb

"Mae'n dod ar yr adeg iawn, pan mae'n amlwg bod mwy o ffocws ar gydraddoldeb rhywiol mewn chwaraeon. Mewn cwpl o wythnosau, diolch i Arlywyddiaeth Gwlad Groeg, bydd Cyngor Gweinidogion yr UE yn mabwysiadu casgliadau pwysig ar gydraddoldeb rhywiol mewn chwaraeon. Ym mis Mehefin, ar fenter yr IWG (Gweithgor Rhyngwladol ar Fenywod a Chwaraeon), trefnir cynhadledd fyd-eang ar fenywod a chwaraeon yn Helsinki.

“Yn bersonol, rwy’n croesawu’r diddordeb hwn yn fawr iawn, ac rwy’n ystyried cynhadledd heddiw fel cyfraniad pwysig gan ei bod yn ymwneud â’r gamp fwyaf poblogaidd yn y byd.

"Mae Ewrop wedi gwneud llawer o gynnydd ar gydraddoldeb rhywiol dros y degawdau diwethaf, hyd yn oed os yw llawer i'w wneud o hyd! Yn anffodus nid yw llawer o chwaraeon bob amser wedi symud gyda'r duedd hon ac maent yn dal i fod heddiw yn sector lle mae dynion yn bennaf.

hysbyseb

"Mae hyn yn ymwneud yn gyntaf â chymryd rhan mewn chwaraeon lle gallwn wneud yn well o ran cydraddoldeb rhywiol. Er bod cyfranogiad menywod mewn chwaraeon wedi tyfu'n drawiadol, mae'n dal i fod ar ei hôl hi o ran cyfranogiad bechgyn a dynion.

"Ond nid yw'n ymwneud â chyfranogi yn unig. Mae yna faterion eraill hefyd, megis cynrychiolaeth gyfartal mewn gwneud penderfyniadau, hyfforddi a hyfforddi, y frwydr yn erbyn trais ar sail rhyw mewn chwaraeon ac yn erbyn stereoteipiau rhyw.

"Felly, dylem wynebu ffeithiau'r sefyllfa yn sgwâr a chymryd agwedd gadarnhaol tuag at wella pethau yn y dyfodol. Mae'n dibynnu arnom wedi'r cyfan ...

"Rwy'n gwybod fy mod yn siarad â phobl argyhoeddedig ... Ni fyddaf yn dadlau bod chwaraeon fel pêl-droed ac eraill wedi cael eu hystyried yn anaddas i ferched a menywod ers degawdau. Y gwir yw nad oes rheswm gwrthrychol am hyn. Yn fy marn i, yr esboniad i'w gael mewn normau diwylliannol neu mewn ystrydebau, sy'n bodoli mewn chwaraeon ac mewn cymdeithas yn gyffredinol.

"Sylwais fod pêl-droed bellach wedi dod yn gamp gynyddol boblogaidd i ferched a menywod ifanc. Mae hon yn farchnad newydd ddiddorol iawn i'r sector pêl-droed. Rwy'n hapus bod y stereoteip nad yw 'pêl-droed ar gyfer merched' wedi'i anfon allan gan glybiau, sefydliadau ac mae'r cyfryngau yn dechrau gwywo a diflannu. Mae'r amseroedd yn wir yn newid…

"Ond yn yr ymdrech i ddatblygu pêl-droed menywod o ddifrif ac yn effeithiol, er mwyn herio'r merched sy'n gadael yn uchel, mae angen edrych y tu hwnt i'r niferoedd a mynd i'r afael â rhai o'r achosion sylfaenol. Yn hyn o beth, mae angen mawr i cyrraedd cynrychiolaeth fwy cytbwys o fenywod mewn swyddi allweddol o hyfforddi ac arwain mewn cyrff llywodraethu chwaraeon, i greu amgylchedd diogel ac yn anad dim i newid agwedd a diwylliant rheoli, ac mae hynny'n cynnwys hefyd hyfforddi swyddogion gweithredol a rheolwyr gwrywaidd.

"Dylai sefydliadau pêl-droed annog a hwyluso'r duedd hon. Ac ni all fod unrhyw esgus heddiw dros eithrio menywod.

"Dylai hinsawdd sy'n gyfeillgar i ryw ddod yn un o brif nodweddion sefydliadau chwaraeon ym mha bynnag chwaraeon.

"Efallai y dylid ystyried y syniad o system fonitro, oherwydd ni fydd cynnydd pellach mewn cydraddoldeb rhywiol mewn chwaraeon yn dod yn awtomatig. Gallem gael ysbrydoliaeth o her y Comisiwn i arweinwyr busnes yn Ewrop i gynyddu presenoldeb menywod ar fyrddau corfforaethol gyda'r 'Women on addewid y bwrdd ar gyfer Ewrop '.

"Yn 2011 heriodd y Comisiwn gwmnïau a restrwyd yn gyhoeddus yn Ewrop i wneud ymrwymiad gwirfoddol i gynyddu presenoldeb menywod ar fyrddau corfforaethol i 30% erbyn 2015 ac i 40% erbyn 2020. Gallem er enghraifft weld sut y gellid defnyddio'r syniad o'r addewid. mewn strwythurau llywodraethu chwaraeon Nid hwn yw'r ateb gorau o reidrwydd, ond mae'n rhywbeth yr wyf yn meddwl sy'n werth ei archwilio o leiaf.

"Wrth gwrs, rhaid cefnogi sefydliadau chwaraeon yn y broses hon. Mae aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop eisoes wedi mynegi eu hagwedd gadarnhaol tuag at y flaenoriaeth hon.

"Efallai eich bod yn ymwybodol o'r negodi sy'n digwydd ar hyn o bryd rhwng aelod-wladwriaethau'r UE, ynghylch mabwysiadu cynllun gwaith UE ar gyfer chwaraeon 2014-2017 yn y dyfodol.

"Cynigiodd y Comisiwn gydraddoldeb rhywiol mewn chwaraeon fel blaenoriaeth am y blynyddoedd i ddod. Ac rwy'n falch o weld bod hyn yn rhywbeth a fydd yn ôl pob tebyg yn deillio o'r trafodaethau yn y Cyngor. Ym mis Mai 2014, bydd y penderfyniad a fydd yn cael ei fabwysiadu gan y Dylai'r Cyngor gysegru lle pwysig i gydraddoldeb rhywiol, yng nghyd-destun llywodraethu da.

"Mae'r Comisiwn ei hun wedi gwneud ymdrechion sylweddol i'r cyfeiriad hwn a bydd yn parhau i wneud hynny.

"Bedair blynedd yn ôl, penderfynodd y Comisiwn gefnogi camau paratoi (prosiectau peilot) i hyrwyddo arweinyddiaeth menywod mewn chwaraeon. Dechreuodd y prosiectau ym mis Ionawr 2010 a chawsant eu cwblhau ym mis Mawrth 2011.

"Er enghraifft, mae prosiect WILD (Datblygu Arweinyddiaeth Ryngwladol Merched) gan ENGSO (Sefydliad Chwaraeon Anllywodraethol Ewropeaidd) wedi cynnig hyfforddiant a chwnsela i fenywod mewn sefydliadau chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol i gefnogi eu dilyniant gyrfa tuag at swyddi arweinyddiaeth ac mae'n debyg at eich dull gweithredu yma.

"Mae'r prosiectau wedi bod yn gadarnhaol ac wedi dangos bod hyfforddiant a mentora yn ddefnyddiol wrth adeiladu cymwyseddau menywod sy'n ymgeiswyr ar gyfer swyddi arweinyddiaeth.

"Ar yr un pryd fodd bynnag, cadarnhaodd y prosiectau hefyd fod hyfforddi menywod yn eu gwneud yn fwy cymwys ond nad oeddent o reidrwydd yn torri'r nenfwd gwydr yn awtomatig i gael y swydd fel hyfforddwr cenedlaethol neu aelod o'r bwrdd. Mae angen gwneud mwy ...

"Am y rheswm hwn, beth amser yn ôl, gofynnais hefyd i grŵp o arbenigwyr lefel uchel baratoi adroddiad ar gydraddoldeb rhywiol mewn chwaraeon i dorri trwy'r rhwystrau rhyw hyn.

"Trafodwyd y cynigion yng nghynhadledd yr UE ar Gydraddoldeb Rhywiol mewn Chwaraeon a gynhaliwyd ar 3 a 4 Rhagfyr 2013 yn Vilnius, Lithwania. Cynrychiolwyd UEFA yno gan Clemence Ross yn gweithio i'r KNVB (Cymdeithas Bêl-droed Frenhinol yr Iseldiroedd).

"Arweiniodd y trafodaethau yno at gynnig terfynol ar gyfer camau strategol. Hoffwn argymell yr adroddiad hwn i chi, fel yr awgrymodd y cyfeiriadedd - gan gynnwys gweithdrefnau cyfeillgar i rywedd yn ymwneud ag adnabod ymgeiswyr ar gyfer swyddi, pwyllgorau enwebu cytbwys rhwng y rhywiau, gweithdrefnau etholiadol a pholisïau adnoddau dynol - yn fewnbwn amhrisiadwy i'ch dadleuon cyfredol ym maes pêl-droed ac UEFA. Rwy'n hyderus y bydd UEFA, gyda'r Arlywydd Platini wrth eich ochr chi, yn gweithio ar weithredu gweithredoedd pendant.

"Ar wahân i'r camau paratoadol a'r Grŵp Arbenigwyr Lefel Uchel fodd bynnag, mae eleni'n nodi cyfnod newydd i bolisi'r Comisiwn ym maes chwaraeon. Rwy'n cyfeirio at lansio'r rhaglen Erasmus + newydd, ein prif addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. rhaglen sy'n cwmpasu'r cyfnod 2014-2020, sy'n cynnwys am y tro cyntaf gyllideb benodol ar gyfer chwaraeon.

"Mae'r rhaglen newydd hon yn newyddion da i chwaraeon, fel y mae ar gyfer addysg ac ieuenctid. Bydd yn ei gwneud hi'n bosibl cefnogi syniadau a mentrau da'r mudiad chwaraeon a sefydliadau chwaraeon yn bendant. Rwyf felly'n obeithiol y gallwn gymryd camau sylweddol tuag at cyrraedd ein nodau.

"Mae gennym amcanion clir ac erbyn hyn mae gennym hefyd offeryn amhrisiadwy ar ffurf y rhaglen newydd.

"Rwyf hefyd yn optimistaidd oherwydd bod UEFA a sefydliadau eraill wedi agor eu meddyliau tuag at fenywod mewn chwaraeon. Mae pêl-droed wedi dod yn gamp gynyddol boblogaidd i ferched a menywod ifanc. Bellach mae gennym fynediad o bryd i'w gilydd i gemau benywaidd lefel uchel ar sianeli teledu. Mae'r lefel dechnegol a thactegol a gyrhaeddodd menywod yn ystod ychydig flynyddoedd yn unig wedi creu argraff arnaf. Ar wahân i'r dimensiwn ecwiti, mae'n rhaid i ni gyfaddef y gallai'r datblygiad hwn arwain at farchnad newydd ddiddorol iawn i'r sector pêl-droed.

"Mae lansiad y 'Rhaglen Arweinyddiaeth Menywod mewn Pêl-droed' hon fel rhan o'r Rhaglen Datblygu Pêl-droed Merched yn garreg filltir arall yn hanes pêl-droed Ewropeaidd yn fy marn i. Rwy'n llongyfarch UEFA am y fenter amhrisiadwy hon. Mae'n ddechrau rhagorol a ddylai ddatblygu fel rhan o strategaeth hirdymor ar gydraddoldeb rhywiol mewn pêl-droed.

"Yn fy marn i mae angen i hyn fod yn fwy na datblygu sector pêl-droed menywod sydd wedi'i wahanu, ar wahân a chynnwys ymgysylltiad ac arbenigedd y sefydliad cyfan - gan gynnwys y dynion.

"Neithiwr ac yn wir heno (29-30 Ebrill), yn rownd gynderfynol Cynghrair y Pencampwyr, cawsom nifer o gemau gwych yn cynnwys Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich a Chelsea.

"Hyd yn oed os yw'r ansawdd yno eisoes, ac yn gwella'n gyson, gallai fod ychydig yn uchelgeisiol breuddwydio am yr un lefel o atyniad a brwdfrydedd poblogaidd heddiw o amgylch gemau benywaidd rhwng Potsdam, Wolfsburg, Birmingham neu Tyresö. Ond poblogrwydd pencampwriaethau pêl-droed yn Sweden ac yn y Gemau Olympaidd yn Llundain, ac mae atyniad pêl-droed menywod yn yr Unol Daleithiau yn cynnig safbwyntiau addawol iawn.

"A beth am freuddwydio am y diwrnod pan fydd menywod, ar ben y llywyddion sydd gennym eisoes mewn rhai clybiau, yn cadeirio rhai cynghreiriau neu ffederasiynau pêl-droed cenedlaethol mawr!

"Foneddigion a boneddigesau, dymunaf bob llwyddiant i chi gyda'ch rhaglen a phob hwyl yn eich gyrfa ym myd hynod ddiddorol pêl-droed!"

Parhau Darllen
hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd