Cysylltu â ni

Cynadleddau

Trafnidiaeth a Chyngor Thelathrebu: 5-6 2014 Mehefin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

668969-Sim-1391798038-242-640x480Adroddiad cynnydd ar reoliad y Farchnad Sengl Telathrebu (TSM) (Cyfandir Cysylltiedig). Gwahoddir Gweinidogion i nodi a adroddiad ar gyflwr y trafodaethau ar y Cynnig y Comisiwn i greu a Cyfandir ConnectedMedi 2013 (IP / 13 / 828 MEMO / 13 / 779).

Ar faterion allweddol fel sbectrwm, crwydro, diogelu defnyddwyr a niwtraliaeth net, bydd yr Is-lywydd Kroes yn pwysleisio mae cynnig y Comisiwn yn hynod bwysig i amddiffyn y defnyddiwr wrth sicrhau buddsoddiad ac arloesedd priodol yn yr economi ddigidol. Bydd yn atgoffa Gweinidogion, yn union fel y dywedodd wrth Senedd Ewrop cyn iddi bleidleisio ei Barn ym mis Ebrill, fod y cynigion yn ffurfio pecyn cytbwys ac y dylent osgoi ymdrechion i ddewis rhai elfennau o'r testun.

Gobaith yr Is-lywydd Kroes yw y bydd y Cyngor yn mynd i’r afael â phob elfen o gynnig y Comisiwn cyn gwyliau’r haf fel y gall cyd-ddeddfwyr a’r Comisiwn ddechrau trafodaethau mewn triolegau a chytuno ar y testun o dan Arlywyddiaeth yr Eidal. Felly bydd cyfarfod y Cyngor hwn yn bwysig ar y ffordd tuag at ddiffinio dull cyffredinol y Cyngor yn ystod yr wythnosau nesaf.

hysbyseb

Adroddiad cynnydd ar gyfarwyddeb Diogelwch Rhwydwaith a Gwybodaeth (seiberddiogelwch i gwmnïau)

Bydd yr Is-lywydd Kroes yn croesawu'r adroddiad cynnydd ar y Gyfarwyddeb ddrafft er mwyn sicrhau lefel uchel gyffredin o ddiogelwch rhwydwaith a gwybodaeth ar draws yr Undeb (NIS).

Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd y gyfarwyddeb NIS ym mis Chwefror 2013 fel rhan o Strategaeth Cybersecurity yr UE (IP / 13 / 94). Byddai'r gyfarwyddeb NIS yn gwneud rhwydweithiau TGCh a systemau gwybodaeth yn fwy diogel yn erbyn seiber-ymosodiadau a digwyddiadau seiber. Hefyd, o dan yr NIS, byddai'n ofynnol i fusnes hysbysu'r awdurdod cenedlaethol perthnasol yn gyflym os bu digwyddiad seiberddiogelwch. Byddai derbyn hysbysiad prydlon yn caniatáu i reoleiddiwr cenedlaethol rybuddio aelod-wladwriaethau eraill o'r broblem; a dadansoddi'r sefyllfa gyda'i gilydd a gweld a yw'r broblem yn lledaenu mewn mannau eraill.

hysbyseb

Bydd yr adroddiad cynnydd yn cydnabod yr angen i fynnu bod yr aelod-wladwriaethau'n cryfhau galluoedd cenedlaethol ac yn nodi gofynion rheoli risg a thryloywder ar lefel yr UE. Mae Cyfarwyddyd NIS cryf hefyd yn golygu cydweithredu cryf, strategol a gweithredol. O ran cydweithredu gweithredol, mae'r adroddiad yn cydnabod bod safbwyntiau amrywiol ymhlith yr aelod-wladwriaethau. Bydd yr Is-lywydd Kroes yn galw ar Aelod-wladwriaethau am ymrwymiad i'r amcan hirdymor o wneud cydweithredu gweithredol yn realiti.

Cytundeb ar y Rheoliad ar systemau adnabod electronig a gwasanaethau ymddiriedolaeth ar gyfer trafodion yn y farchnad fewnol (eIDAS) (Darlleniad cyntaf)

Rheoliad eIDAS (gweler IP / 12 / 558) yn cryfhau Marchnad Sengl Ddigidol Ewrop drwy hybu ymddiriedaeth a chyfleustra mewn trafodion electronig trawsffiniol a thraws-sector. Bydd yn darparu fframwaith cyfreithiol cynhwysfawr a rhagweladwy ar gyfer cydnabod cydnabyddiaeth electronig a gwasanaethau ymddiriedolaeth electronig - fel llofnodion electronig, seliau, stampiau amser, gwasanaethau dosbarthu cofrestredig, dilysu gwefan a dogfennau electronig.

Bydd yr Is-lywydd Kroes yn croesawu'r fargen a wnaeth y Cyngor gyda Senedd Ewrop ar y ffeil hon ac yn annog ei mabwysiadu'n derfynol cyn gynted â phosibl.

Dod i rym mesurau i leihau costau defnyddio rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym (Cyfarwyddeb Peirianneg Sifil)

Mae'r broses ddeddfwriaethol ar gyfer mabwysiadu'r Gyfarwyddeb ar fesurau i leihau cost defnyddio rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym bellach wedi'i chwblhau (gweler MEMO / 14 / 150). Bydd yr Is-lywydd Kroesllongyfarch y Cyngor am ddod i gytundeb cytbwys â Senedd Ewrop ar y Gyfarwyddeb.

Rhwydweithiau cyflym yw asgwrn cefn y farchnad sengl ddigidol ac mae'n rhagofyniad ar gyfer cystadleurwydd Ewrop. Rhain mae rheolau newydd wedi'u cynllunio i dorri hyd at 30 y gost o gyflwyno Rhyngrwyd cyflym a all arbed € 40-60 biliwn i gwmnïau ac ehangu band eang cyflymach ymhellach.

Mae'r mesurau hyn yn hanfodol er mwyn rhoi hwb newydd i'r broses o gyflwyno'n gyflym band eang cyflym yn Ewrop ac i helpu i gyrraedd targedau Agenda Digidol ar gyfer 2020 (gweler IP / 14 / 609). Felly, bydd yr Is-lywydd Kroes yn galw ar yr aelod-wladwriaethau i drosi a gweithredu'r Gyfarwyddeb hon cyn gynted â phosibl, a pheidio ag aros tan ddiwedd y cyfnod trosi (1 Ionawr 2016).

Diweddariad ar y cynnig ar gyfer Cyfarwyddeb Senedd Ewrop a'r Cyngor ar hygyrchedd gwefannau cyrff sector cyhoeddus (Darlleniad cyntaf)

Ar 3ydd Rhagfyr 2012, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig am Gyfarwyddeb ar hygyrchedd gwefannau cyrff sector cyhoeddus (gweler IP / 12 / 1305)Bydd yr Is-lywydd Kroes yn cydnabod llwyth gwaith uchel y Cyngor ond bydd yn annog gweinidogion i gyflawni ymrwymiadau hygyrchedd Ewrop gan gynnwys targed yr Agenda Ddigidol i wneud gwefannau'r sector cyhoeddus yn hygyrch i bawb erbyn 2015 a'r rheini yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl. ag Anableddau.

Cyflwyno'r Sgorfwrdd Agenda Ddigidol

Bydd yr Is-lywydd Kroes yn cyflwyno'r cyhoeddiadau diweddar Sgôr bwrdd Agenda Digidol sy'n dangos y cynnydd a wnaed ers 2009 (gweler IP / 14 / 609). Bydd yn tynnu sylw at ganfyddiadau allweddol ar ddefnydd o'r Rhyngrwyd, siopa ar-lein ac argaeledd band eang cyflym.

Yn benodol, bydd yn gofyn i weinidogion helpu busnesau bach a chanolig a busnesau newydd i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio'r rhyngrwyd i ddatblygu modelau busnes newydd, gan mai dim ond 14% o fusnesau bach a chanolig sy'n defnyddio'r rhyngrwyd fel sianel werthu. Bydd yr Is-lywydd Kroes hefyd yn galw ar weinidogion i fynd i'r afael â'r rhaniad sgiliau digidol, fel bod gan ddinasyddion y sgiliau cywir i lenwi swyddi digidol (gweler MEMO / 14 / 383).

Busnes

Mae angen consensws cymdeithasol ar Ewrop ar gyfer newid diwydiannol cryf, deinamig a #sustainable

cyhoeddwyd

on

Mae diwydiant wedi cael ei siâp bob amser trwy newid parhaus. Ond mae rhai newidiadau yn ymosodiadau go iawn, megis y chwyldro diwydiannol yn yr 19th ganrif a'r un yr ydym yn ei wynebu nawr: Diwydiant 4.0, chwyldro digidol yr 21st ganrif. "Efallai ei bod bron yn amhosibl rhagweld y dyfodol, ond mae angen i ni fod yn barod amdani": dyna oedd neges y panelwyr yn y digwyddiad.

Yn benodol, mae angen fframwaith partneriaeth gyhoeddus-breifat gynhwysfawr ar Ewrop:

  • i hybu buddsoddiad hirdymor mewn newid diwydiannol digidol;
  • sicrhau sgiliau 4.0 a adnewyddir yn barhaus, dysgu gydol oes, swyddi o safon a diogelwch parhaus safonau llafur yn yr oes ddigidol newydd;
  • hyrwyddo dosbarthiad cymdeithasol teg o'r "difidend digidol";
  • cydweithrediad ar bob lefel ac ar hyd y gadwyn werth yn hollbwysig.

Ar 16 Tachwedd, dathlodd y Comisiwn Ymgynghorol dros Newid Diwydiannol (CCMI) Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ei 15th pen-blwydd gyda chynhadledd o'r enw 'From Industrial Change to Society 4.0'.

hysbyseb

Wrth agor y digwyddiad, dywedodd Llywydd CCMI, Lucie Studničná: "Rhaid i Ewrop ddod i gonsensws cymdeithasol hyfyw os yw'r broses 4.0 i fod yn gryf, yn ddeinamig ac yn gynaliadwy. Mae newid diwydiannol a newid cymdeithasol yn cael eu creu gyda'i gilydd ac mae deialogau cymdeithasol a sifil o'r pwys mwyaf." Gwelodd bedair her bwysig o'i blaen:

  • Creu un fframwaith polisi Diwydiant 4.0 ar gyfer holl aelodau'r UE, gyda seibersefydlu wrth wraidd y prosiect;
  • cryfhau cydweithrediad rhwng y sectorau diwydiannol a gwasanaethau a'r prifysgolion;
  • sicrhau bod y gweithlu yn cael ei alluogi i feistroli'r sgiliau technolegol ar gyfer Diwydiant 4.0, a;
  • fframio trawsnewidiad diwydiannol 4.0 gyda llai o "hyblygrwydd" a mwy o "security-flex".

Cyfrif Etienne Davignon, gwestai arbennig yn yr 15th Lleisiodd pen-blwydd CCMI ei ofid na roddwyd gormod o bwysigrwydd i ddiwydiant: "Heddiw mae diwydiant wedi dod fel plentyn wedi'i adael. Gyda'r Farchnad Gyffredin, roedd yr UE o'r farn y byddai popeth yn rhedeg ei hun, ond nid yw'r farchnad yn ddigon cryf. Mae angen a ar y farchnad hefyd nodwch sy'n trefnu pethau. "

Mae pobl ifanc Ewrop yn chwarae rhan allweddol wrth lunio ei ddyfodol diwydiannol. Gyda hyn mewn golwg, cynigiodd Count Davignon entrepreneuriaeth addysgu o'i blentyndod ar: "Rhaid dod â busnesau ac ysgolion ynghyd, a rhaid i brentisiaeth fod â statws uwch yn y gymdeithas. Mae angen iddo ddod mor ffasiynol i fod yn brentis ag i fod yn fyfyriwr, oherwydd mae angen y ddau ohonom. "

hysbyseb

Cyfeiriodd aelod EESC, Joost van Iersel, at yr effaith yr oedd y trawsnewidiad 4.0 eisoes yn ei chael ar fodelau busnes. Byddai mathau newydd o fusnesau bach a chanolig yn dod i'r amlwg ym mhob sector cynhyrchu neu wasanaeth. Byddai'r berthynas rhwng cymdeithas a'r sector cynhyrchu hefyd yn newid, gan greu erlynwyr fel cyfranogwyr newydd yn y farchnad. Roedd pwyslais ar addysg, hyfforddiant a sgiliau o'r pwys mwyaf felly - ond hefyd ar gydweithrediad rhwng y prif randdeiliaid, megis y sectorau preifat a chyhoeddus, busnesau a phrifysgolion: "Mae angen i ni wneud hynny gyda'n gilydd, neu rydyn ni'n cwympo ar wahân fel cymdeithas," rhybuddiodd.

Tynnodd Enrico Gibellieri a Jacques Glorieux, dau aelod sefydlol o'r CCMI, sylw at bwysigrwydd dod â gwahanol swyddi gwahanol sectorau diwydiant a chymdeithas i mewn ac felly ychwanegu at y cyfoeth o syniadau: "Mae'r wybodaeth hon sydd gan gymdeithas sifil yn hanfodol ac y dylai bod yn sail i benderfyniadau Ewrop. "

Amlygodd Adrian Harris, cyfarwyddwr0 cyffredinol Orgalime, sy'n cynrychioli sector sy'n cyflogi bron i 11 miliwn o bobl yn uniongyrchol ledled Ewrop ac a oedd â throsiant o EUR 2 000 biliwn yn 2016, gryfder diwydiant Ewrop mewn gwasanaethau sy'n seiliedig ar weithgynhyrchu: "Ein diwydiant mewn sefyllfa dda i adeiladu ar ei gryfderau trwy gynyddu digideiddio cynhyrchu, cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau Mae'r Farchnad Sengl, y Farchnad Sengl Ddigidol a'r Undeb Ynni yn agendâu pwysig ar gyfer diwydiant Ewrop; fodd bynnag, yr hyn yr ydym yn dal ar goll yw diwydiant diwydiannol yr UE. polisi. "

"O'i gymharu â'r Unol Daleithiau a China, mae Ewrop ar ei hôl hi yn niwydiant 4.0.," Meddai Mark Nicklas o DG Grow. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos busnesau bach a chanolig, sydd wrth wraidd diwydiant Ewrop. Mae angen i Ewrop fuddsoddi mewn offer cynhyrchu, ond hefyd mewn sgiliau newydd a mathau newydd o reoli a gwaith. Er bod 62% o fentrau'r UD yn barod ar gyfer y trawsnewidiad presennol, dim ond 38% o'r rhai yn yr UE sy'n barod am yr heriau. Fodd bynnag, mae Ewrop yn arwain ym maes cynhyrchu glân, sy'n ased o ran ymrwymiadau o dan Gytundeb Paris a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Roedd Wolfgang Greif yn meddwl bod angen i ni drafod dosbarthiad newydd o waith, amodau cyflogaeth newydd ac ymagwedd ddeallus tuag at leihau oriau gwaith. Roedd hefyd yn bwysig bod pawb - boed hynny mewn gwaith neu yn ddi-waith, mewn cyflogaeth sefydlog neu annifyr - yn cael yr un cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant ac addysg.

Y CCMI yw olynydd uniongyrchol Pwyllgor Ymgynghorol Cymuned Glo a Dur Ewrop. Yn cynnwys 51 aelod EESC a 51 o gynrychiolwyr allanol, mae'n cyflwyno barn ac adroddiadau polisi manwl ar lawer o sectorau diwydiannol, yn seiliedig ar deithiau maes canfod ffeithiau, ymgynghoriadau sectoraidd, gwrandawiadau a chynadleddau â rhanddeiliaid cymdeithas sifil.

Parhau Darllen

Cynadleddau

Twrci yn ymuno â rhaglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020

cyhoeddwyd

on

Twrceg_flag_3705Bydd Twrci yn cael mynediad llawn i raglen ymchwil ac arloesi saith mlynedd newydd yr Undeb Ewropeaidd, Horizon 2020, o dan gytundeb a lofnodwyd heddiw yn Istanbul. Llofnodwyd y cytundeb sy'n rhoi statws cymdeithas i endidau ymchwil o Dwrci gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Ymchwil ac Arloesi’r Comisiwn Ewropeaidd Robert-Jan Smits, ac Ahmet Yücel, yn is-ysgrifennydd dros dro Twrci materion yr UE gweinidogaeth. Twrci yw'r drydedd wlad bartner yn yr UE i ddod yn gysylltiedig â Horizon 2020.

Meddai Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Comisiynydd Máire Geoghegan-Quinn: “Mae Twrci yn bartner gwerthfawr iawn. Mae ei amgylchedd busnes deinamig yn wely prawf perffaith ar gyfer datblygu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol - gan wneud cydweithredu ar ei ennill i ymchwilwyr a mentrau ar y ddwy ochr. Mae Horizon 2020 yn cynnig mwy o arian ar gyfer arloesi a chwmnïau bach nag erioed o'r blaen felly mae Twrci mewn sefyllfa dda i weld ei chyfranogiad yn y rhaglen yn cynyddu. "

Mae Twrci wedi bod yn gysylltiedig â rhaglenni fframwaith ymchwil yr UE ers 2003. O dan y rhaglen ddiwethaf (2007-13) derbyniodd mwy na 1,000 gyfraniadau gan sefydliadau cyhoeddus a phreifat Twrcaidd mewn rhai prosiectau 950 bron i € 200 mewn arian yr UE. Roedd y rhain yn cynnwys prosiectau gwyddoniaeth o safon fyd-eang a ddewiswyd gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a chefnogaeth i ymchwilwyr iau o dan Weithredoedd Curie Marie-Skłodowska. Roedd yna hefyd fwy na 200 yn cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil ar y cyd gan fentrau bach a chanolig Twrcaidd (BBaCh).

hysbyseb

Mae'r nifer fawr o fusnesau bach a chanolig sydd eisoes yn llwyddiannus o dan y rhaglen fframwaith ddiwethaf yn gwneud Twrci yn bartner deniadol i endidau ymchwil o'r Undeb Ewropeaidd o ystyried bod Horizon 2020 yn canolbwyntio mwy ar y gadwyn arloesi gyfan, o'r labordy i'r farchnad. Ar yr un peth disgwylir y bydd Twrci yn defnyddio cysylltiad â Horizon 2020 fel cyfle i gryfhau ei gallu i adeiladu ar ymchwil ac arloesi ar lefel genedlaethol. Mae lefel bresennol ei fuddsoddiad mewn Ymchwil a Datblygu o lai nag 1% o CMC ymhell islaw cyfartaledd yr UE o ychydig dros 2% a'r targed y mae wedi'i osod iddo'i hun ar gyfer 2023.

Arwyddwyd y cytundeb, a ddaw i rym yn dilyn cadarnhad Twrcaidd, ym mhresenoldeb Gweinidog Twrcaidd dros Faterion yr UE Mevlüt Çavuşoğlu a'r Gweinidog dros Wyddoniaeth, Diwydiant a Thechnoleg Fikri Işik ar ddechrau cynhadledd ddeuddydd i gyflwyno Horizon 2020 i sefydliadau ymchwil Twrcaidd a llunwyr polisi. Mae mwy na chynrychiolwyr 750 o brifysgolion a busnesau Twrcaidd i fod i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Ochr yn ochr â'r cytundeb a gafwyd gyda Thwrci, mae'r UE yn y broses o gloi cytundebau cymdeithasau gyda gwledydd ehangu o'r Balcanau Gorllewinol a gwledydd cyfagos eraill. Ymunodd gwladwriaethau EEA / EFTA Norwy a Gwlad yr Iâ â Horizon 2020 ddechrau Mai.

hysbyseb

Cefndir

Horizon 2020 yw rhaglen Ymchwil ac Arloesi fwyaf yr UE erioed gyda bron i € XNWM o gyllid ar gael dros flynyddoedd 80 (7 i 2014) - yn ogystal â'r buddsoddiad preifat y bydd yr arian hwn yn ei ddenu. Mae'n addo rhagor o ddatblygiadau, darganfyddiadau a byd-eang trwy fynd â syniadau gwych o'r labordy i'r farchnad.

Dolenni

Gwefan Horizon 2020
Porth Cyfranogwyr - y porth i gyllid ymchwil yr UE
Cysylltiadau UE-Twrci (gwefan EEAS)

Parhau Darllen

Busnes

Allweddol uwchgynhadledd Technolegau Galluogi: kets a dadeni diwydiannol Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

9bea79843bcbee2a95ac7a8c06c4d952Yn uwchgynhadledd KETs heddiw (19 Mai) yn Grenoble (Ffrainc), cyfarfu entrepreneuriaid Ewropeaidd a lleol ynghyd â Sefydliadau Ymchwil i drafod yr heriau yn y dyfodol ar gyfer ail-ddiwydiannu Ewrop trwy ddefnyddio'r technolegau mwyaf arloesol a strategol. Technolegau Galluogi Allweddol yn cynnwys micro- a nanoelectroneg, deunyddiau uwch, biotechnoleg ddiwydiannol, ffotoneg, nanotechnoleg a systemau gweithgynhyrchu uwch. Mae'r mwyafrif o gynhyrchion arloesol y dyddiau hyn, p'un ai'r ffôn smart neu'r car trydan, yn ymgorffori sawl KET ar yr un pryd, fel rhannau sengl neu integredig.

Roedd yr uwchgynhadledd hon yn ateb pendant cyntaf i argymhellion Polisi Diwydiannol y Cyngor Ewropeaidd ym mis Mawrth, a oedd yn cydnabod bod KETs yn hanfodol bwysig ar gyfer cystadleurwydd diwydiannol ac yn gwahodd i gryfhau KETs o ddiddordeb diwydiannol uchel trwy nodi prosiectau o ddiddordeb Ewropeaidd. Cadeiriodd Michel Barnier, y Comisiynydd Gweithredol dros Ddiwydiant ac Entrepreneuriaeth, y digwyddiad, ym mhresenoldeb Ysgrifennydd Gwladol Addysg Uwch ac Ymchwil Geneviève Fiorasio yn Ffrainc. Llywydd yr uwchgynhadledd oedd llywydd y Grŵp Arbenigol Lefel Uchel ar Dechnolegau Galluogi Allweddol, Jean Therme, ar brif gampws y CEA yn Grenoble.

Ailddatganodd Michel Barnier ymrwymiad llawn y Comisiwn heddiw i weithredu strategaeth yr UE ar gyfer hyrwyddo KETs ac amlygodd y camau pwysig a gymerwyd eisoes. Ar yr un pryd anfonodd neges gref at ddiwydiant Ewropeaidd ac at yr Aelod-wladwriaeth yn gofyn am fwy o gydweithrediad i fynd i'r afael â'r her o ail-ddiwydiannu, yn enwedig trwy gydweithio ar brosiectau diwydiannol uchelgeisiol sydd o ddiddordeb Ewropeaidd. Wrth siarad am botensial KETs i fusnesau bach a chanolig yn benodol, cydnabu'r Comisiynydd yr angen am helpu busnesau bach a chanolig ymhellach i weld y cyfleoedd hyn.

hysbyseb

Mae KETs yn un o'r blaenoriaethau yn strategaeth ail-ddiwydiannu'r Comisiwn, fel yr amlygwyd gan y diweddar Cyfathrebu ar gyfer Dadeni Diwydiannol Ewropeaidd ailddatganodd y Comisiwn na all Ewrop ffynnu heb sylfaen ddiwydiannol gref a bod diwydiant yn hanfodol i adfywiad economaidd Ewrop a'i chystadleurwydd.

Cefndir

Technolegau Galluogi Allweddol

hysbyseb

Mae Technolegau Galluogi Allweddol (KETs) - nanotechnoleg, micro- / nanoelectroneg, biotechnoleg ddiwydiannol, deunyddiau uwch, ffotoneg a thechnolegau gweithgynhyrchu uwch - yn darparu'r briciau technoleg sy'n galluogi ystod eang o gymwysiadau cynnyrch arloesol, gan gynnwys y rhai sy'n ofynnol i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol. Mae KETs yn gwneud dur yn gryfach ac yn fwy gwydn; maent yn gwneud ceir yn ysgafnach ac yn fwy diogel; ac maent yn gwneud llu o gynhyrchion eraill, o feddyginiaethau i fiodanwydd i ddyfeisiau symudol, yn fwy effeithiol a chynaliadwy.

Mae KETs yn gyrru arloesedd mewn llawer o sectorau traddodiadol a rhai sydd newydd ddod i'r amlwg ac maent eisoes yn brif ffynhonnell cyflogaeth yn Ewrop. Yn fyd-eang amcangyfrifir bod y farchnad werth mwy na € 1 triliwn gan 2015, sy'n cyfateb i oddeutu 8% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE.

Nid yw Ewrop bellach yn arweinydd arloesi KET

Mae Ewrop yn arweinydd byd-eang ym maes ymchwil a datblygu KETs gyda chyfran fyd-eang mewn cymwysiadau patent o bron i 30%. Fodd bynnag, nid yw Ewrop yn gryf wrth drosi'r fantais wybodaeth hon yn gynhyrchion a gwasanaethau gwerthadwy newydd. Nod y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer KETs yw cyflymu cyfradd ecsbloetio KETs yn yr UE a gwrthdroi tuedd dad-weithgynhyrchu er mwyn ysgogi twf a swyddi.

MEMO / 13 / 150

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd