Mae'r ASE Ana Gomes yn galw # sefydliadau ieuenctid yn "lobïo drwg"

| Mawrth 13, 2018

Mae Senedd Ewrop, tŷ cynrychiolwyr etholedig yr Undeb Ewropeaidd, yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau, rhai ohonynt yn swyddogol, rhai ohonynt yn breifat. Mae'r digwyddiadau hynny, a drefnir yn breifat gan aelodau, yn gysylltiedig â'u grwpiau gwleidyddol priodol a fydd yn aml yn cael eu baneri yn bresennol - yn ysgrifennu Raya Kalenova, Is-Lywydd Gweithredol, Gyngres Iddewig Ewropeaidd (EJC)

Raya Kalenova, Is-Lywydd Gweithredol, Gyngres Iddewig Ewropeaidd (EJC)

Nid yw'n digwydd yn aml bod baneri yn cael eu tynnu gan grŵp gwleidyddol yng nghanol digwyddiad. Dyma beth ddigwyddodd yn ddiweddar mewn digwyddiad preifat o ASE Ana Gomes.

Cynhaliodd Ms. Gomes, aelod ar gyfer y grŵp S & D, gynhadledd yr wythnos diwethaf o'r enw "Y setliadau Israel ym Mhalestina a'r Undeb Ewropeaidd". Nid oedd ei gwestai anrhydedd am y digwyddiad hwn yn wahanol i Omar Barghouti, un o sylfaenwyr y Boicot, Divestment a Sancsiynau Symud (BDS).

Mae siaradwr dawnus a llafar, Mr Barghouti, wedi gwneud enw iddo'i hun yn gwneud datganiadau y gellid eu hystyried yn ddadleuol. Er enghraifft, nid yw'n credu yn yr ateb Du-Wladwriaeth ar gyfer y gwrthdaro Arabaidd-Israel, yn hytrach na'r dull sy'n seiliedig ar ymagwedd adeiladol yn seiliedig ar ddeialog a ffafrir gan yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth gwrs, nid yw cefnogi'r datrysiad Dos-Wladwriaeth yn gosod Mr Barghouti y tu allan i drafodaeth gyhoeddus Ewrop, ond dylai gynnal barn antisemitig. Mae Mr Barghouti wedi trivialized the Holocaust yn flaenorol trwy gyfeirio at "ateb terfynol" yn erbyn y Palestinaidd[1], ac nid yw ei weledigaeth ar gyfer diwedd y gwrthdaro yn cynnwys Gwladwriaeth Iddewig mewn unrhyw ffurf, nac unrhyw fath o hunan-benderfyniad ar gyfer Iddewon yn unrhyw le yn y Dwyrain Canol[2]. Yn ei eiriau ei hun, "Ni fydd unrhyw Balesteinaidd [...] erioed yn derbyn gwladwriaeth Iddewig ym Mhalestina", gan ei fod yn golygu Pwysteladd Gorfodol.

Mae barn Mr Barghouti wedi achosi cryn anhawster yn Senedd Ewrop. Yn yr wythnosau cyn y digwyddiad, ysgrifennodd ASE o'r pedwar prif grŵp gwleidyddol at Lywydd Senedd Ewrop yn mynegi pryderon bod rhethreg Mr Barghouti wedi peryglu enw da Senedd Ewrop, ac y dylid cymryd camau i'w atal rhag bod yn llwyfan ar gyfer mynegiant barn antisemitig.

Mae'n debyg nad yw Ms. Gomes yn rhannu'r pryderon hyn. Nid yn unig y bu'n cynnal Omar Barghouti yn y Senedd, yn y digwyddiad ei hun, canmolodd ef yn y termau uchaf. O'r herwydd, mae'n rhaid i ni ofyn a yw hi'n gwneud camgymeriad ofnadwy, neu'n betrafaelu ei barn a nodwyd yn flaenorol ei bod hi "yn erbyn y rhai sydd am ddinistrio Israel" neu a yw'n syml nad yw'n gweithredu'n ddidwyll tuag at ddod o hyd i atebion adeiladol ar gyfer y gwrthdaro yn y Dwyrain Canol.

Rhaid inni gofio bod Ms. Gomes ei hun yn gystadleuydd deddfwriaethol ar Ddatganiad 1 Mehefin 2017 Senedd Ewrop ar Fyd-wrth-Wrthsefyll Gwrthsefydlu. Hwn oedd y penderfyniad cyntaf a ymroddedig yn unig i frwydro yn erbyn ymosodiad gwrthgymdeithasol gan Senedd Ewrop. Mae'r penderfyniad yn cynnwys cyfres o argymhellion i'r sefydliadau Ewropeaidd ac i'r Aelod-wladwriaethau i frwydro yn erbyn gwrth-semitiaeth yn fwy effeithiol.

Fodd bynnag, oherwydd rhai gwrthwynebiadau canfyddedig i'r enghreifftiau a ddarperir gan y diffiniad gweithredol o wrthdemitiaeth fel yr honnir "dirprwyo beirniadaeth ar Israel", dywedodd Ms. Gomes ei chefnogaeth. Mae hyn yn ddryslyd ac yn ofidus, gan fod yr enghreifftiau y mae hi'n poeni amdanynt yn rhywbeth diamwys.

A yw'n feirniadaeth gyfreithlon i Israel ddweud ei fod yn dyfeisio neu'n gorliwio'r Holocost? Neu mai ei fodolaeth yw prif ffynhonnell ansefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol? Neu a yw ei ymddygiad mewn unrhyw ffordd yn debyg i'r drefn Natsïaidd? Neu a yw hunan-benderfyniad Iddewig yn "hiliol yn gynhenid"?

Rhoddwyd yr enghreifftiau hyn yn eu lle gan Aelod-wladwriaethau Cynghrair Cofio Holocost Rhyngwladol (IHRA) ynghyd â'r diffiniad gweithio, er mwyn gallu nodi digwyddiadau gwrthisemitig pan fyddant yn digwydd. Ers hynny, mae Chwe Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu'r diffiniad hwn. Ar ben hynny, mae'r enghreifftiau hyn yn cynnig eglurhad ar gyfer pryd mae beirniadaeth Israel yn antisemitig a phryd mae'n feirniadaeth gyfreithlon a diduedd i wladwriaeth.

Yn waeth, ar gyfer Ana Gomes, mae'r amwyseddau tybiedig yn yr enghreifftiau hyn yn ddigon i gefn wrth gefn ar ymrwymiad i gymunedau Iddewig yn Ewrop i gydnabod bod gwrth-semitiaeth nid yn unig yn broblem Iddewig, ond yn broblem o gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Beth bynnag, nid oes cymdeithas yn euog o gwbl. Nid yw gwahodd Mr Barghouti o reidrwydd yn golygu bod Ana Gomes yn rhannu ei farn. Fodd bynnag, byddai un yn disgwyl o leiaf rywfaint o gydnabyddiaeth o natur broblemus rhai o'i ddatganiadau, a fyddai wedi rhoi rhywfaint o werth i'r digwyddiad.

Ar ddiwrnod y digwyddiad, yn eistedd wrth ymyl Omar Barghouti, disgrifiodd Ana Gomes sefydliadau Iddewig yn gwrthwynebu presenoldeb Mr Barghouti yn Senedd Ewrop fel "lobïo anffafriol sy'n ceisio mynnu pobl." Ers hynny, mae hi wedi ailadrodd yr hawliad hwn ar gyfryngau cymdeithasol .

Yn ôl y diffiniad gweithredol o gwrth-semitiaeth, byddai hyn yn golygu cyhuddiadau difrifol a difrifol o Iddewon fel cyfunol. Nid yw'n rhyfedd nad oedd y grŵp S & D eisiau bod yn gysylltiedig â digwyddiad o'r fath. Efallai mai'r prif anghydfod yn y berthynas hon, ac eithrio datganiadau Mr Barghouti, sydd mewn mannau eraill.

[1] "Llythyr agored gan Gaza i Thomas Quasthoff: Peidiwch ag Anghofio Gwersyll Canolbwyntio Gaza a 'Dweud Helo'n Dda!'" (http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1439)

[2] https://electronicintifada.net/content/relative-humanity-fundamental-obstacle-one-state-solution-historic-palestine-22/4940

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Senedd Ewrop, gwleidyddiaeth