Cysylltu â ni

gwleidyddiaeth

Ehangu: Bydd cynrychiolwyr o wledydd ymgeisiol yr UE nawr yn ymuno â gwaith yr EESC

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Lansiodd Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) ei fenter yn swyddogol i groesawu cynrychiolwyr cymdeithas sifil o wledydd sy'n ymgeisio i'r UE. Cyfanswm o 131'Ehangu Aelodau sy'n YmgeiswyrDewiswyd (ECM) i ffurfio’r gronfa o arbenigwyr cymdeithas sifil a fydd yn cymryd rhan yng ngwaith y Pwyllgor, gan wneud yr EESC y sefydliad cyntaf i agor ei ddrysau i wledydd sy’n ymgeisio yn yr UE. Mae'r fenter, a blaenoriaeth wleidyddol Llywydd yr EESC, Oliver Röpke, yn gosod safonau newydd ar gyfer cynnwys gwledydd ymgeisiol yng ngweithgareddau’r UE, gan hwyluso eu hintegreiddiad cynyddol a diriaethol i’r UE.

Croesawyd y fenter yn gynnes gan Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Věra Jourová, Prif Weinidog Montenegro, Milojko Spajić, a Phrif Weinidog Albania, Edi Rama, a oedd yn bresennol yn yr urddo heddiw, a gynhaliwyd yn ystod Cyfarfod Llawn yr EESC. Ymunodd cynrychiolwyr cymdeithas sifil o naw gwlad ymgeisydd yr UE â nhw (Albania, Bosnia a Herzegovina, Georgia, Moldofa, Montenegro, Gogledd Macedonia, Serbia, Türkiye a’r Wcráin) a chan ECMs eraill ar-lein, yr oedd pob un ohonynt yn cymryd rhan yn nadleuon Cyfarfod Llawn EESC ar gyfer y tro cyntaf.

Ar yr achlysur nodedig hwn, Llywydd EESC Oliver Röpke pwysleisiodd: “Ni allwn gadw gwledydd ymgeisiol yn yr ystafell aros mwyach. Mae angen i ni ddechrau gweithio gyda'n gilydd nawr - cyfnewid barn, adeiladu cysylltiadau, a meithrin cymdeithas sifil gref ac iach. Dyna pam y penderfynodd yr EESC agor ei ddrysau i wledydd ymgeisiol a chynnwys eu cynrychiolwyr – yr 'Aelodau Ymgeisydd Ehangu' – yn ein gwaith. Ehangu yw un o'r dewisiadau mwyaf allweddol a strategol ar gyfer dyfodol yr Undeb Ewropeaidd a'r cyfandir hwn. Ni all Ewrop fforddio bod yn llai uchelgeisiol.”

Prif Weinidog Montenegro, Milojko Spajić, Meddai: “Rydym yn gwerthfawrogi'r agweddau hyn ar integreiddio graddol yn fawr. Nid ydym yn gweld hyn yn lle aelodaeth, ond yn ffordd o baratoi gwledydd Rhanbarth Gorllewinol y Balcanau (yn unol ag egwyddor dull-regatta seiliedig ar deilyngdod), a’r UE ar gyfer integreiddio.”

Prif Weinidog Albania, Edi Rama, tanlinellodd: “Rwy’n credu’n gryf ei bod bellach yn bryd i’r UE sylweddoli bod y gwledydd sy’n ymgeisio o’r Balcanau Gorllewinol mewn sefyllfa lle maent yn haeddu cael eu cofleidio a’u dwyn yn nes, heb o reidrwydd fod yn aelodau â hawliau llawn, sef y amcan terfynol y broses gyfan hon. Rwy’n credu’n gryf y dylai’r hyn sy’n digwydd yma ddigwydd yn Senedd yr UE hefyd, y dylai ddigwydd yn y Comisiwn Ewropeaidd ac yn y Cyngor Ewropeaidd. Dyma’r unig ffordd i dawelu pob ysbryd a chwistrellu egni concrid iawn”.

Y Comisiynydd Ewropeaidd Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder, Věra Jourová, Dywedodd: “Ehangu yw ein budd cilyddol. Mae’n parhau i fod yn fuddsoddiad geo-strategol i’r Undeb. Mae'n stryd ddwy ffordd gyda buddion i'r gwledydd ymgeisiol, ond hefyd i'r UE a'i Haelod-wladwriaethau. Ein nod yw bod yr holl wledydd sy’n ymgeisio yn symud yn nes at yr UE yn raddol ac yn dod yn fwyfwy integredig â’r UE wrth i’r trafodaethau fynd rhagddynt. Dyna pam rydym yn cefnogi lansiad menter heddiw, a phob un arall, sy'n helpu ein gwledydd partner i lwyddo gydag ymdrechion diwygio sy'n arwain at well economi a democratiaeth gryfach”.

Fel porth cymdeithas sifil, mae’r EESC yn benderfynol o gefnogi a grymuso cymdeithas sifil, nid yn unig yn yr UE ond hefyd mewn gwledydd ymgeisiol ar eu ffordd i ryddid, democratiaeth, ffyniant economaidd a chymdeithasol ac – yn y pen draw – integreiddio agosach. Yn draddodiadol, mae’r EESC wedi bod yn rhan annatod o’r broses ehangu, gan roi’r gefnogaeth angenrheidiol i gymdeithas sifil o wledydd ymgeisiol i uwchraddio eu systemau cymdeithasol-economaidd a democrataidd ac i fodloni safonau’r UE o’r Farchnad Sengl, y Fargen Werdd a’r Ewropeaidd. Colofn Hawliau Cymdeithasol. Wrth i'r momentwm ehangu gynyddu yn 2023, roedd yn hanfodol mynd â'r cydweithrediad hwn gam ymhellach drwy benodi Ymgeiswyr am Ehangu (ECMs).

hysbyseb

Ar y fenter 'Aelodau Ymgeiswyr Ehangu' (ECM).

Mae’r ECM yn brosiect peilot sy’n caniatáu i gynrychiolwyr o sefydliadau cymdeithas sifil yng ngwledydd ymgeisydd yr UE (cyflogwyr, undebwyr llafur a chynrychiolwyr sefydliadau cymdeithas sifil yn gyffredinol) gymryd rhan yng ngwaith cynghori’r EESC. Mae hyn yn golygu y bydd y cynrychiolwyr hyn yn cyfrannu at y broses ddrafftio o farnau EESC dethol ac yn cymryd rhan yn y grwpiau astudio perthnasol, cyfarfodydd adran a Sesiynau Llawn EESC dethol.

Yn ymarferol, bydd cyfanswm o dri ECM i bob gwlad ymgeisiol yn cymryd rhan yn y gwaith o baratoi barn. Mater i adrannau'r EESC fydd penderfynu pa farnau a gaiff eu paratoi gyda chyfranogiad ECMs. Bydd eu mewnbwn yn arbennig o werthfawr mewn safbwyntiau sy'n ymwneud ag ehangu, materion o bwysigrwydd traws-Ewropeaidd a byd-eang, a safbwyntiau blaenllaw'r EESC. Yn ystod y weithdrefn ymgeisio, dewiswyd 131 o ECMs ar gyfer y gronfa gyffredinol. Bydd angen ECMs a neilltuwyd i farn benodol o'r gronfa honno, yn seiliedig ar y profiad a'r wybodaeth sydd ganddynt a fyddai fwyaf gwerthfawr ar gyfer drafftio'r farn dan sylw. Bydd gwaith ar y farn gyntaf gyda'r cyfranogwyr hyn yn dechrau yn yr ychydig fisoedd nesaf.

Bydd amserlen y prosiect fel a ganlyn:

  • Ebrill / Mai 2024 – Dechrau gwaith ECMs ar farn ddethol
  • Medi 2024 - Cyfarfod Llawn EESC ar ehangu
  • Rhagfyr 2024 – Asesiad o’r prosiect

Cefndir

Cynigiwyd y fenter i gynnwys aelodau o wledydd ymgeisydd yr UE yng ngwaith y Pwyllgor gan Lywydd yr EESC, Oliver Röpke yn ei maniffesto gwleidyddol ar ei ethol yn llywydd yr EESC ym mis Ebrill 2023.

In Mis Medi 2023, cymerodd yr EESC benderfyniad carreg filltir a mabwysiadodd y fenter yn swyddogol, gan droi blaenoriaeth wleidyddol yn realiti. Ar 4 2024 Ionawr, lansiodd yr EESC alwad am ddatganiadau o ddiddordeb gan gynrychiolwyr cymdeithas sifil mewn gwledydd sy’n ymgeisio yn yr UE i ymuno â gwaith yr EESC a dod yn “aelodau ymgeisio ehangu”. Derbyniodd yr EESC 567 o geisiadau, a derbyniwyd 131 ohonynt ar gyfer y gronfa o ECMs (gydag Albania - 13; Bosnia a Herzegovina - 9; Georgia - 15; Moldofa - 16; Montenegro - 14; Gogledd Macedonia - 14; Serbia - 13 Türkiye - 15; a'r Wcráin - 22). Mae rhestr lawn o ECMs a ddewiswyd ar gyfer y gronfa ar gael ar hwn wefan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd