Cysylltu â ni

Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)

Mae EESC yn croesawu mesurau wedi'u targedu sy'n helpu Ewropeaid i dalu eu biliau ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gyda phrisiau ynni cynyddol yn cael effaith gynyddol ar fusnesau, gweithwyr a chymdeithas sifil yn gyffredinol, mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn croesawu blwch offer y Comisiwn Ewropeaidd i liniaru'r effaith negyddol. Mae EESC hefyd yn falch bod y ddogfen yn adleisio nifer o'i chynigion ac yn galw am gymryd gofal i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl.

Mae tlodi ynni yn broblem drallodus y mae llawer o Ewropeaid yn agored iddi. Mae argyfwng iechyd ac economaidd COVID-19, ynghyd â chostau ynni cynyddol, wedi ehangu anghydraddoldebau.

"Wrth leddfu'r baich ar aelwydydd incwm isel ni allwn anghofio cynnal cystadleurwydd busnesau Ewropeaidd", meddai llywydd EESC, Christa Schweng. "Mae cadw ynni'n fforddiadwy i ddinasyddion a busnesau, yn enwedig busnesau bach a chanolig eu maint, yn ffactor pwysig sy'n yn ategu ein hymdrechion i wella. "

Mae'r EESC yn croesawu cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar ddarparu cymorth i fusnesau neu ddiwydiannau i oroesi'r argyfwng trwy eu helpu i addasu mewn modd amserol a chymryd rhan lawn yn y trawsnewid ynni. Rhaid i fesurau o'r fath beidio ag ystumio cystadleuaeth nac arwain at ddarnio ar farchnad ynni fewnol yr UE.

hysbyseb

Er mwyn lliniaru effaith gymdeithasol prisiau ynni cynyddol, anogir Aelod-wladwriaethau'r UE i gynnwys defnyddwyr yn y farchnad ynni yn weithredol. Mae angen amddiffyn a helpu defnyddwyr, ond mae angen iddynt hefyd chwarae rôl weithredol a gwneud dewisiadau cyfrifol.

"Ni all fod unrhyw drawsnewidiad ynni llwyddiannus tuag at niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 heb ynni fforddiadwy", daeth Ms Schweng i'r casgliad. "Dylai Ewrop gefnogi ei dinasyddion i chwarae rhan weithredol yn y cyfnod pontio gwyrdd wrth sicrhau mynediad at ynni hanfodol a thriniaeth gyfartal i bawb a sicrhau nad yw tlodi ynni yn cael ei waethygu."

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r EESC wedi cyfrannu'n helaeth at y drafodaeth ar dlodi ynni a bydd yn parhau i bwyso a mesur y cynnydd a wnaed yn y frwydr yn erbyn tlodi ynni. 

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)

Dysgu cyfunol: Rhaid i fynediad cyfartal, addysg hyd llawn a sgiliau cymdeithasol beidio â dioddef

cyhoeddwyd

on

Mae'r EESC yn cefnogi cynigion y Comisiwn Ewropeaidd i ehangu dysgu cyfunol mewn ysgolion a hyfforddiant, yn enwedig eu ffocws ar sicrhau addysg gynhwysol o ansawdd uchel. Fodd bynnag, erys pryderon ynghylch anghydraddoldebau cymdeithasol, gadael ysgol yn gynnar a chymdeithasu plant, ac ar risgiau i addysg plant ifanc, amodau gwaith athrawon ac addysg gyhoeddus.

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) wedi mynegi rhai amheuon ynghylch cynnig diweddar y Comisiwn ar gyflwyno dysgu cyfunol - dysgu traddodiadol dan arweiniad athrawon ynghyd â gwaith ar-lein neu waith annibynnol arall - mewn addysg gynradd ac uwchradd, gan gwestiynu ei brydlondeb o ystyried cymaint. mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar systemau addysg yn Ewrop ac mewn mannau eraill.

Yn y opinion ar ddysgu cyfunol a fabwysiadwyd yn ei sesiwn lawn ym mis Hydref, cododd yr EESC bryderon hefyd ynghylch addasrwydd y dull hwn o ddysgu ar gyfer myfyrwyr ysgolion cynradd a cynnar, gan ddadlau y dylid ei gyflwyno gyntaf mewn graddau uwch, fel plant iau, yn enwedig y rhai yn y yn gyffredinol nid yw'r blynyddoedd cynradd cynnar yn ddigon aeddfed i ddysgu'n annibynnol.

"Rydyn ni'n amau ​​mai dyma'r amser iawn i gyflwyno neu wthio i gael dysgu cyfunol mewn ysgolion. Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith enfawr ar systemau addysg ac ar blant, ac yn enwedig ar blant bach sydd newydd ddechrau eu profiad ysgol. Nid yw dysgu cyfunol yr un peth â dysgu ar-lein neu nid hyd yn oed o reidrwydd yn gyfuniad o addysgu personol a dysgu ar-lein. Mae'n cyfeirio at ddysgu'n annibynnol ac mae'n gofyn am sgiliau penodol i allu dysgu fel hyn, "meddai rapporteur y barn Tatjana Babrauskienė.

hysbyseb

Dywedodd yr EESC ei fod yn cydnabod y gall dysgu cyfunol wella mynediad i addysg, hyfforddiant a sgiliau digidol, fel y gwelwyd yn ystod argyfwng COVID-19.

Fodd bynnag, dangosodd y pandemig hefyd nad oes gan rai myfyrwyr yr adnoddau - ymarferol neu bersonol - i ddysgu fel hyn, a allai yn yr achosion gwaethaf eu harwain i gefnu ar yr ysgol. Yn ogystal, dangosodd fod addysg a wneir ynghyd â chyfoedion yn hanfodol ar gyfer cymdeithasoli ac iechyd meddwl plant.

"Mae gan ddysgu cyfunol botensial mawr i wella cyrhaeddiad addysgol ar ôl y pandemig. Ond mae'n rhaid iddo fynd i'r afael ag anfantais addysgol a gadael ysgol yn gynnar," cyd-rapporteur y farn Michael McLoughlin meddai.

hysbyseb

"Hefyd, ni allwn danamcangyfrif gwerth rôl gymdeithasol addysg. Nid yw'n ymwneud â gwyddoniaeth, ffiseg neu fathemateg yn unig, mae'n ymwneud â phlant yn mynd i'r ysgol gyda'i gilydd, cymysgu, cwrdd â'u cyfoedion, mae'n ymwneud ag addysg gorfforol, iechyd meddwl, ”meddai.

Mae'r EESC wedi gwneud 21 o argymhellion ar sut i sicrhau y gall dysgu cyfunol chwarae rhan gadarnhaol mewn addysg. Un pwynt mawr yw y dylid ei weithredu a'i ariannu i wella addysg a hyfforddiant i bob myfyriwr, gyda gofal arbennig i'r rheini o gefndiroedd incwm is, ag anableddau ac mewn ardaloedd gwledig.

"Mae addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes o ansawdd a chynhwysol yn hawl i bawb yn Ewrop. Dylai dysgu cyfunol sicrhau'r hawl hon," pwysleisiodd Ms Babrauskienė.

Dylai technegau dysgu cyfunol hefyd gael eu teilwra i wahanol grwpiau oedran, lefelau gallu a mathau o gyrsiau, ac ni ddylid eu camddefnyddio i gyfyngu ar addysg wyneb yn wyneb a grŵp.

Diogelu cyfleoedd i ddysgu

Un risg o ddysgu cyfunol yw y gallai gynyddu rhaniadau digidol a chymdeithasol a achosir gan anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd, er enghraifft os yw plant yn byw mewn teuluoedd na allant fforddio cyfrifiadur neu sydd mewn ardal anghysbell â band eang cyfyngedig. Bydd addysg y myfyrwyr hyn yn dioddef os bydd dysgu cyfunol yn cael ei gyflwyno heb gynllunio priodol.

Grŵp allweddol arall a fydd angen cefnogaeth fydd myfyrwyr ag anableddau. Dylai awdurdodau cenedlaethol gyllidebu ar gyfer offer arbennig, er enghraifft i oresgyn nam ar eu golwg, neu i addasu deunyddiau i ddysgu annodweddiadol, er enghraifft ar gyfer plant ag awtistiaeth.

Yn wir, bydd dysgu cyfunol yn cynnwys treuliau ar gyfer pob cwrs, p'un ai wrth gynnal neu brynu trwyddedau ar gyfer llwyfannau ar-lein, neu ar gyfer diogelwch data, adnoddau addysgu ac offer fel offer i fyfyrwyr galwedigaethol ymarfer sgiliau ymarferol yn ddiogel gartref. Rhaid i awdurdodau cyhoeddus fod yn realistig ynghylch y buddsoddiad ychwanegol sy'n ofynnol.

Cred gadarn yr EESC y dylai llywodraethu systemau addysg gyhoeddus fod yn atebol, yn dryloyw ac wedi'i amddiffyn rhag dylanwad buddiannau a chwaraewyr preifat a masnachol. Dylid gweithredu dysgu cyfunol mewn rhaglenni addysg mewn modd sy'n gwarantu hyn.

Felly mae'r EESC yn galw ar Aelod-wladwriaethau i ddatblygu rheoliadau cenedlaethol ar gyfer dysgu cyfunol a, gydag arbenigwyr addysgu a rhanddeiliaid eraill, i sefydlu llwyfannau addysgu a dysgu cyhoeddus fel bod addysg yn parhau i fod yn fudd cyhoeddus.

Athrawon dan sylw

Mae'r profiad pandemig wedi dangos bod rhyngweithio rhwng myfyrwyr ac athrawon yn parhau i fod yn hanfodol i gymhelliant a dysgu myfyrwyr.

Yn ystod argyfwng COVID daeth yn amlwg bod dysgu cyfunol yn gofyn am gryn amser a chreadigrwydd gan athrawon sydd eisoes yn rhy uchel ac, os na chaiff ei reoleiddio'n iawn, gallai danseilio ansawdd yr addysg a ddarperir i fyfyrwyr.

Yn ogystal, mae'r EESC yn atgoffa'r Comisiwn bod athrawon yn ganolog i ddylunio a goruchwylio dysgu annibynnol yn llwyddiannus. Eisoes nid oes digon o athrawon yn Ewrop, yn rhannol oherwydd tâl ac amodau gwaith anodd. Felly mae'n bwysig monitro effeithiau dysgu cyfunol ar amodau a llwythi gwaith er mwyn osgoi llosgi.

Er mwyn lliniaru pwysau, mae'r EESC yn galw ar awdurdodau cenedlaethol i gefnogi athrawon i hyfforddi ar gyfer y dull newydd hwn o ddysgu. Mae'r offeryn hunanasesu newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd, SELFIEforTEACHERS, yn un enghraifft o sut y gall athrawon gael help i wella eu sgiliau digidol.

Dylai data dibynadwy fod wrth wraidd yr holl waith ar ddysgu cyfunol. Mae'r pwyllgor yn annog awdurdodau'r UE a chenedlaethol i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl ifanc yn dysgu ar wahanol oedrannau a lefelau gallu ac i fonitro effeithiau digroeso, gan gynnwys gadael ysgol yn gynnar a bwlio, gyda phartneriaid perthnasol. Bydd hyn yn caniatáu i awdurdodau ddylunio cynlluniau addysgol a'u haddasu os oes angen fel bod dysgu cyfunol yn cyflawni ei botensial i'r gymdeithas gyfan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)

Rhaid i ymrwymiad newydd yr UE i'r frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl ddod â chanlyniadau diriaethol

cyhoeddwyd

on

Mae'r EESC yn fras yn cefnogi Strategaeth newydd yr UE yn erbyn masnachu mewn pobl 2021-2025, ond mae hefyd yn galw sylw at yr angen i'r dimensiwn cymdeithasol gael ei ymgorffori yn y polisi.

Mae strategaeth newydd yr UE ar y frwydr i ddadwreiddio masnachu mewn pobl yn dangos bwlch o ran hawliau dioddefwyr a dimensiwn cymdeithasol. Mae pobl sydd wedi'u masnachu yn dioddef effeithiau seicolegol dinistriol yn ystod ac ar ôl eu profiad. Mae'r EESC yn teimlo nad yw sefyllfa dioddefwyr yn cael sylw mewn ffordd gyson drugarog trwy gydol y strategaeth.

As Carlos Manuel Trindade, rapporteur yr EESC barn, nododd “Mae masnachu mewn pobl yn arwain at ddioddefaint enfawr ymhlith dioddefwyr, mae'n ymosodiad ar urddas. Dyna pam y dylid ystyried y dimensiwn cymdeithasol yn y frwydr tuag at fasnachu mewn pobl ”.

Ni ddylai masnachu mewn pobl fod â lle yn y gymdeithas heddiw. Ac eto mae'n ffenomen fyd-eang gyda'r Undeb Ewropeaidd yn cael ei siâr.

hysbyseb

Yn ôl y data diweddaraf sydd ar gael, rhwng 2017 a 2018 cofrestrwyd mwy na 14 000 o ddioddefwyr yn yr UE gyda’r mwyafrif ohonynt yn fenywod a merched yn destun camfanteisio rhywiol. Mae masnachwyr masnach, dinasyddion Ewropeaidd yn bennaf, yn gwbl ymwybodol o broffidioldeb y gweithgaredd anghyfreithlon hwn, yr amcangyfrifwyd bod ei elw yn EUR 29.4 biliwn yn 2015 yn unig.

Gyda niferoedd cynyddol mewn elw a dioddefwyr, mae'r EESC yn croesawu safbwynt y Comisiwn bod yn rhaid gweithredu'r Gyfarwyddeb Gwrth-Fasnachu ym mhob Aelod-wladwriaeth a dylai ei adolygiad fod yn seiliedig ar asesiad trylwyr o'r cyfyngiadau a nodwyd ac ar ddatblygiadau mewn masnachu mewn pobl, yn benodol. wrth recriwtio ac ecsbloetio dioddefwyr trwy'r rhyngrwyd.

Fel math o droseddau cyfundrefnol sydd â gwreiddiau dwfn, nid yw masnachu mewn pobl wedi bod yn hawdd ei ymladd ac yn hyn o beth, mae rôl Aelod-wladwriaethau o'r pwys mwyaf gan fod yn rhaid iddynt aros ar y blaen i droseddwyr, defnyddwyr a chamfanteiswyr y dioddefwyr. Mae'r EESC yn galw ar Aelod-wladwriaethau i ystyried troseddoli'r defnydd o wasanaethau sy'n cael eu hecsbloetio gan bobl sydd wedi'u masnachu.

hysbyseb

At hynny, mae'r EESC yn tynnu sylw at yr angen i wella sancsiynau ac yn cytuno â sefydlu safonau gofynnol ar lefel yr UE sy'n troseddoli rhwydweithiau sy'n rhan o'r broses gyfan o fasnachu a manteisio ar fodau dynol.

Fodd bynnag, mae'n nodi nad yw'r strategaeth yn crybwyll y gefnogaeth sylweddol a ddarperir gan rwydweithiau undod cymunedol a phartneriaid cymdeithasol i amddiffyn, croesawu ac integreiddio dioddefwyr. Felly, mae'r Pwyllgor yn cynnig yn gryf y dylid cynnwys a hyrwyddo'r ymyriadau a'r gwaith hwn a ddarperir gan sefydliadau cymdeithas sifil yn y strategaeth newydd fel enghreifftiau o arfer da i'w hefelychu.

Er 2002 mae'r UE wedi bod yn cracio i lawr ar fasnachu mewn pobl, ac mae'r cynnig am strategaeth yn y maes hwn yn anelu at gydgrynhoi a chryfhau'r dull hwn. Mae "Cyfarwyddeb Gwrth-fasnachu pobl" 2011 wedi bod yn gam mawr ymlaen wrth frwydro yn erbyn y ffenomen ond mae masnachu mewn pobl yn parhau i dyfu yn Ewrop.

Cyfrif dimensiwn cymdeithasol wrth weithredu'r strategaeth

Nid yw'r cynllun yn darparu unrhyw fesur o gwbl ar gyfer cydnabod a gorfodi hawliau dioddefwyr, a ddylai fod yn bryder craidd wrth gadarnhau urddas dynol a hawliau dynol. Dylai'r dioddefwyr gael yr hawl i gael eu hintegreiddio i'r gymdeithas letyol, trwy broses integreiddio gyflym, briodol. Mae'r EESC yn argymell yn gryf y dylai'r Comisiwn ymgorffori'r cynnig hwn yn y polisi newydd.

Tynnir sylw hefyd at yr angen i greu amodau economaidd a chymdeithasol gweddus a digonol i bobl yn y gwledydd tarddiad, sef y brif ffordd o rwystro neu atal recriwtio dioddefwyr masnachu mewn pobl. Dylid tynnu sylw arbennig at y bobl sy'n cyfuno tlodi amlddimensiwn â nodweddion penodol eraill, sy'n agored i gael eu hecsbloetio a masnachu mewn pobl.

Mae'r EESC yn credu bod angen sicrhau amddiffyniad dioddefwyr ar bob cam yn enwedig menywod a phlant. I'r perwyl hwn, rhaid i sefydliadau cymdeithas sifil sy'n gweithredu yn y maes hwn a'r partneriaid cymdeithasol fod yn rhan o bob cam o'r broses. Mae yna gyfrifoldeb ar y cyd ac mae llwyddiant yr ymdrech hon yn dibynnu i raddau helaeth ar gyfranogiad gweithredol y gymdeithas gyfan ac ar y negeseuon sy'n cael eu lledaenu gan y cyfryngau a rhwydweithiau cymdeithasol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC)

Tacsonomeg cyllid cynaliadwy: Allwedd i gefnogi buddsoddiad gwyrdd ac atal newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn cefnogi mesurau diweddar y Comisiwn yn llawn gyda'r nod o osod safonau ar gyfer y diffiniad o "weithgareddau economaidd cynaliadwy", ond mae'n tynnu sylw y gallai rhai elfennau fod yn her gymhleth a chostus, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig, ac yn cwestiynu a yw mae fersiwn gyfredol y Rheoliad Dirprwyedig yn addas at y diben.

Mae angen mesurau effeithlon a brys ar yr UE i leihau allyriadau a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. I'r perwyl hwnnw, gallai'r Pecyn Cyllid Cynaliadwy a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd sefydlu fframwaith clir, cydlynol a chynhwysfawr lle gall economi wyrdd ddatblygu heb effeithiau cloi i mewn.

Yn y farn a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn mis Medi, a luniwyd gan Stefan Yn ôl, dywed yr EESC ei bod yn bwysig diffinio meini prawf technegol yn glir ar gyfer y buddsoddiadau gwyrdd sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at amcanion hinsawdd Ewrop ac y gellir alinio arferion y sectorau busnes dan sylw a'r sector ariannol. Gall gosod safonau sy'n wahanol i ofynion uchaf deddfwriaeth yr UE greu dryswch, ac felly mae'r EESC yn argymell cryfhau'r gofynion hynny.

"Bwriad y pecyn o fesurau'r Comisiwn yw galluogi buddsoddwyr i ailgyfeirio cyfeiriadau tuag at dechnolegau a busnesau mwy cynaliadwy. Mae arnom angen offer effeithlon, cynhyrchiol, arloesol a chynhyrchiol effeithlon sy'n sicrhau canlyniadau cyflym a darllenadwy. Asesu'r Dirprwyaeth Cyllido Cynaliadwy. Dylid rheoleiddio yn yr ysbryd hwn ", dan straen Yn ôl.

hysbyseb

Beth yw tacsonomeg yr UE?

System ddosbarthu yw tacsonomeg yr UE sy'n rhestru gweithgareddau economaidd sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol ac sy'n darparu diffiniad manwl gywir o'r hyn y gellir ei ystyried felly.

Y bwriad yw cynyddu buddsoddiad cynaliadwy a helpu i weithredu Bargen Werdd Ewrop, gan ei fod yn creu diogelwch i fuddsoddwyr, yn amddiffyn buddsoddwyr preifat rhag "gwyrdd-wyrddio", yn helpu cwmnïau i weithio mewn ffordd sy'n fwy cyfeillgar i'r hinsawdd, yn lleihau darnio'r farchnad, ac yn symud buddsoddiad lle angen.

hysbyseb

Bydd tacsonomeg cyllid cynaliadwy yn helpu i ddiffinio 'gweithgareddau economaidd cynaliadwy'

At ei gilydd, mae'r EESC yn croesawu'r amcan o osod safon unffurf yr UE sy'n diffinio gweithgareddau sy'n gymwys fel rhai sy'n cyfrannu'n sylweddol at liniaru neu addasu newid yn yr hinsawdd.

Gallai'r Rheoliad Dirprwyedig greu cae chwarae teg a thryloyw ar gyfer cyllid gwyrdd yn yr UE, gan wella tryloywder trwy feini prawf clir ar gyfer buddsoddi'n gynaliadwy a chynorthwyo darpar fuddsoddwyr, gan atal "gwyngalchu" a denu buddsoddiad mewn prosiectau cynaliadwy.

Yn ogystal, mae'r EESC o'r farn bod yn rhaid i weithgareddau a phrosiectau economaidd a ddiffinnir fel rhai "cynaliadwy" fod yn ddeniadol yn fasnachol i fuddsoddwyr yn yr economi go iawn, o ystyried y ffaith y bydd buddsoddwyr yn disgwyl i brosiect cynaliadwy fod yn realistig, yn gyraeddadwy, yn rhesymol broffidiol, ac yn rhagweladwy ar gyfer y farchnad. gweithredwyr.

Gall gweithredu tacsonomeg yr UE fod yn feichus

Yn ôl yr EESC, dylai'r meini prawf technegol fforddio posibiliadau ehangach ar gyfer cydnabod datrysiadau dros dro fel rhai gwyrdd, a fyddai'n galluogi trosglwyddo esmwythach. Mae'n hollbwysig atal effeithiau cloi i mewn.

Gall mesurau sydd â lefel uchel o uchelgais o ran lliniaru newid yn yr hinsawdd hefyd fod yn her gymhleth a chostus, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig, ac eithrio o bosibl i nifer fach o weithredwyr mawr iawn. Am y rheswm hwn, mae'r Pwyllgor yn rhybuddio yn erbyn y risg o gostau rhy uchel wrth weithredu'r meini prawf tacsonomeg.

Gan ystyried pryderon gweithredwyr yn yr economi go iawn am effeithiau negyddol y Rheoliad Dirprwyedig ar bosibiliadau a chostau cyllido, mae'r EESC yn pwysleisio ei bod yn bwysig i awdurdodau gwyliadwriaeth fonitro datblygiadau yn agos. Mae hyn yn allweddol wrth atal effeithiau ystumio ar farchnadoedd ariannol, yn enwedig o ystyried cwmpas ehangu meini prawf tacsonomeg i gynnwys, er enghraifft, adroddiadau anariannol a Safon Bondiau Gwyrdd arfaethedig yr UE.

Cefndir - y 'pecyn'

Cyhoeddwyd y Pecyn Cyllid Cynaliadwy gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ebrill 2021 ac mae'n cynnwys y Cyfathrebu ar Tacsonomeg yr UE, Adrodd ar Gynaliadwyedd Corfforaethol, Dewisiadau Cynaliadwyedd a Dyletswyddau ymddiriedol: Cyfeirio cyllid tuag at Fargen Werdd Ewrop; Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn; cynnig ar gyfer Cyfarwyddeb Adrodd Cynaliadwyedd Corfforaethol newydd; a diwygio gweithredoedd dirprwyedig o dan y Gyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (MiFiD II) a'r Gyfarwyddeb Dosbarthu Yswiriant (IDD).

Amcan y mesurau yw hwyluso buddsoddiad mewn gweithgareddau cynaliadwy, sy'n hanfodol i wneud Ewrop yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, fel bod yr UE yn dod yn arweinydd byd-eang wrth osod safonau ar gyfer cyllid cynaliadwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd