Cysylltu â ni

Anableddau

Hawliau anabledd: Cerdyn Anabledd Ewropeaidd i gysoni statws ledled yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae symudedd, addysg, tai a chynhwysiant gweithredol mewn bywyd cyhoeddus yn feysydd allweddol lle mae Ewropeaid byddai byw gydag anableddau yn elwa o ddiwygio, dywed ASEau.

Dylai'r UE fod â diffiniad cyffredin o anabledd a chyflwyno Cerdyn Anabledd Ewropeaidd i gydnabod statws anabledd ar draws yr UE, dadlau ASEau mewn penderfyniad a gymeradwywyd gyda 579 o bleidleisiau o blaid, 12 yn erbyn a 92 yn ymatal.

Mae argymhellion eraill a gymeradwywyd gan ASEau yn cynnwys cymorth mwy hyblyg gyda theithio ar reilffordd a chael gwared ar rwystrau corfforol a gweinyddol i deithio; systemau addysg a all ddarparu ar gyfer gwahanol fathau o ddysgwyr ac anghenion gwahanol fyfyrwyr; a darparu tai an-sefydliadol, heb eu gwahanu i ddinasyddion ag anabledd, fel y gallant fod yn gyfranogwyr gweithredol yn eu cymuned.

hysbyseb

Sicrhau hygyrchedd

Er mwyn cymryd rhan yn gyfartal mewn cymdeithas sy'n dibynnu fwyfwy ar sgiliau digidol, mae'r Senedd yn galw am fesurau pendant, fel cyrff cyhoeddus yn darparu gwybodaeth mewn iaith arwyddion, braille a thestun hawdd ei ddarllen. Dylid cyflwyno dehongliad iaith arwyddion ar gyfer digwyddiadau sy’n seiliedig ar leferydd, a dylai adeiladau’r llywodraeth fod yn hygyrch, yn ôl ASEau.

Gwahaniaethu a thrais

hysbyseb

Maent hefyd yn tynnu sylw bod angen i'r UE ganolbwyntio mwy ar frwydro yn erbyn trais (gan gynnwys trais ar sail rhywedd) ac aflonyddu, y mae pobl ag anableddau yn ddioddefwr yn anghymesur ohono, a chau'r bwlch cyflogaeth rhwng pobl ag anabledd ac eraill. Mae'r Senedd hefyd yn galw ar y Cyngor i symud ymlaen gyda Chyfarwyddeb Gwrth-wahaniaethu trawsbynciol, sydd ar hyn o bryd yn sownd yno.

Dyfynnwch

rapporteur Alex Agius Saliba (S&D, MT) Meddai: “Mae pobl ag anableddau yn parhau i wynebu rhwystrau a gwahaniaethu lluosog yn eu bywydau. Un o'r rhain yw'r diffyg cydnabyddiaeth ar y cyd o statws anabledd rhwng Aelod-wladwriaethau'r UE, sy'n rhwystr aruthrol i'w rhyddid i symud. Nawr mae'n bryd ymateb i bryderon ein dinasyddion ac i wella bywydau pobl ag anableddau mewn Ewrop ddi-rwystr. Rhaid i ni hyrwyddo eu cynhwysiant cymdeithasol ac economaidd a’u cyfranogiad mewn cymdeithas, yn rhydd o wahaniaethu, gan barchu eu hawliau yn llawn, ac ar sail gyfartal ag eraill. ”

Cefndir
Mae'r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD) daeth i rym yn yr UE yn 2011. Yn ôl y confensiwn, mae'r Pwyllgor Deisebau yn chwarae 'rôl amddiffyn' i sicrhau cydymffurfiad yr UE â'r CRPD. Ar ôl derbyn dwsinau o ddeisebau yn ymwneud â'r materion hyn, y pwyllgor drafftio adroddiad asesu'r heriau cyfredol sy'n wynebu pobl ag anableddau.

Mwy o wybodaeth 

Anableddau

Mae EESC yn croesawu Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE ond yn nodi gwendidau y dylid mynd i'r afael â nhw

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn canmol Strategaeth Hawliau Anabledd newydd yr UE fel cam ymlaen wrth weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD). Mae'r Strategaeth wedi ystyried llawer o'r awgrymiadau a gynigiwyd gan yr EESC, y mudiad anabledd Ewropeaidd a'r gymdeithas sifil. Mae'r cynigion yn cynnwys cysoni'r agenda newydd yn llawn a chryfhau goruchwyliaeth ar lefel yr UE o'i chymhwyso. Mae'r EESC, fodd bynnag, yn poeni am ddyfrhau'r mesurau rhwymo a chyfraith galed sy'n gweithredu'r Strategaeth.

Yn ei sesiwn lawn a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf, mabwysiadodd yr EESC y farn Strategaeth ar hawliau pobl ag anableddau, lle rhoddodd ei afael ar strategaeth newydd y Comisiwn Ewropeaidd, a oedd i wella bywydau rhyw 100 miliwn o Ewropeaid ag anableddau dros y degawd nesaf.

Er gwaethaf disgrifio'r strategaeth newydd fel un ganmoladwy ac yn fwy uchelgeisiol na'i rhagflaenydd, roedd yr EESC yn poeni am ragolygon ei gweithredu'n gadarn. Roedd hefyd yn gresynu nad oedd unrhyw fesurau pendant a phenodol i roi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn menywod a merched ag anableddau.

hysbyseb

"Gall y Strategaeth Hawliau Anabledd hyrwyddo hawliau pobl ag anableddau yn yr UE ac mae ganddi botensial i gyflawni newid go iawn, ond mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar ba mor dda y mae'n cael ei gweithredu a pha mor uchelgeisiol yw'r camau unigol. Mae wedi derbyn cynigion o'r EESC a'r mudiad anabledd. Fodd bynnag, nid oes ganddo uchelgais mewn deddfwriaeth rwymol, "meddai'r rapporteur am y farn," Ioannis Vardakastanis.

"Mae angen i ni droi geiriau yn weithredoedd. Os nad yw'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Aelod-wladwriaethau yn uchelgeisiol wrth wthio am gamau sy'n herio'r status quo, mae'n ddigon posib y gallai'r Strategaeth fethu â disgwyliadau oddeutu 100 miliwn o bobl ag anableddau yn yr UE, "rhybuddiodd.

Dylai Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE (RRF) fod â chysylltiad cryf â Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE a helpu pobl ag anableddau i wella o effeithiau'r pandemig, gan eu bod ymhlith y rhai a gafodd eu taro waethaf. Dylai'r cysylltiad â gweithredu a monitro'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Colofn Hawliau Cymdeithasol yr UE hefyd gael ei sicrhau a'i gynyddu i'r eithaf, meddai'r EESC yn y farn.

hysbyseb

Dylid darparu digon o adnoddau dynol ac ariannol ar gyfer y system fonitro gyfredol ar gyfer gweithredoedd yr UE sy'n ymwneud â'r UNCRPD. Argymhellodd yr EESC yn gryf y dylai'r Comisiwn Ewropeaidd edrych ar sut y gall sefydliadau ac Aelod-wladwriaethau'r UE gydweithredu i gynnwys pobl ag anableddau yn well trwy adolygu'r Datganiad Cymwyseddau presennol a chadarnhau'r Protocol Dewisol i'r UNCRPD. Bydd y camau hyn yn rhoi llais mwy pendant i'r UE yng nghydymffurfiad yr Aelod-wladwriaethau â darpariaethau UNCRPD. Rhaid i'r Comisiwn hefyd fod yn gadarn wrth wrthwynebu cynlluniau ar gyfer buddsoddiadau sy'n mynd yn groes i'r UNCRPD, megis buddsoddiadau mewn lleoliadau gofal sefydliadol.

Galwodd yr EESC am gamau penodol sy’n mynd i’r afael ag anghenion menywod a merched ag anableddau trwy fenter flaenllaw yn ail hanner cyfnod Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE er mwyn sicrhau bod y dimensiwn rhyw yn cael ei gynnwys. Dylai'r ffocws ar fenywod gynnwys dimensiwn o drais ar sail rhyw a menywod fel gofalwyr anffurfiol perthnasau ag anableddau.

Roedd yr EESC yn falch o weld y cynnig am ganolfan adnoddau o'r enw AccessibleEU, un o fentrau blaenllaw'r strategaeth newydd, er ei fod yn is na chais yr EESC am Fwrdd Mynediad yr UE â chymwyseddau ehangach. Amcan AccessibleEU fyddai dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol sy'n gyfrifol am weithredu a gorfodi rheolau hygyrchedd ac arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol hygyrchedd, a monitro gweithrediad deddfau'r UE sy'n darparu ar gyfer hygyrchedd. Mae angen i'r Comisiwn fod yn glir ac yn dryloyw ynghylch sut mae'n bwriadu ariannu a staffio'r asiantaeth hon, a sut y bydd yn sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael eu cynrychioli, pwysleisiodd yr EESC.

Mae'r EESC yn cymeradwyo'r fenter flaenllaw ar Gerdyn Anabledd yr UE yn gryf ac yn credu bod ganddo'r potensial i feithrin newid mawr. Fodd bynnag, mae'n gresynu nad oes unrhyw ymrwymiad hyd yma ar sut i sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod gan yr Aelod-wladwriaethau. Mae'r Pwyllgor yn pwysleisio'r angen i'r Cerdyn Anabledd gael ei weithredu trwy reoliad, a fyddai'n ei wneud yn uniongyrchol berthnasol ac yn orfodadwy ledled yr UE.

Dylai pobl ag anableddau gael y posibilrwydd i chwarae rhan lawn ym mywyd gwleidyddol eu cymunedau. Mae'r EESC yn cefnogi'r cynllun ar gyfer canllaw ar arfer etholiadol da sy'n mynd i'r afael â chyfranogiad pobl ag anableddau yn y broses etholiadol er mwyn gwarantu eu gwleidyddol. hawliau.

Mae'n hanfodol canolbwyntio ar swyddi o ansawdd da i bobl ag anableddau, yn enwedig yng ngoleuni'r pandemig COVID-19. Mae'r EESC yn pwysleisio nad cyfraddau cyflogaeth uwch yn unig yw'r prif nod, ond hefyd cyflogaeth o safon sy'n caniatáu i bobl ag anableddau wella eu hamgylchiadau cymdeithasol trwy waith. Mae'r EESC yn awgrymu cynnwys dangosyddion ar ansawdd cyflogaeth pobl ag anableddau.

Mae'r EESC hefyd yn galw ar y mudiad anabledd i fod yn rhagweithiol ac i wthio i bob gweithred o'r Strategaeth hon gyflawni'r hyn y mae'n ei addo. Dylai partneriaid cymdeithasol a sefydliadau cymdeithas sifil gefnogi gweithrediad y Strategaeth newydd yn llawn. Nid y Strategaeth ei hun a fydd yn sicrhau newid gwirioneddol i bobl ag anableddau, ond yn hytrach cryfder pob un o'i gydrannau dros y degawd i ddod, daeth yr EESC i'r casgliad.

Parhau Darllen

Anableddau

Cydraddoldeb: 12fed rhifyn o Wobr Dinas Mynediad yr UE ar agor ar gyfer ceisiadau

cyhoeddwyd

on

y 12th Gwobr Mynediad Dinas mae'r gystadleuaeth bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae'r wobr yn gwobrwyo dinasoedd sydd wedi gwneud ymdrechion penodol i fod yn hygyrch ac yn gynhwysol i bobl ag anableddau. Gall dinasoedd yr UE sydd â mwy na 50,000 o drigolion wneud cais tan 8 Medi 2021. Bydd enillwyr y 1af, 2il a'r 3ydd safle yn derbyn gwobrau o € 150,000, € 120,000 ac € 80,000 yn y drefn honno. Oherwydd mai 2021 yw'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd, bydd y Comisiwn yn rhoi sylw arbennig i ddinas sydd wedi gwneud ymdrechion rhagorol i wneud ei gorsafoedd trên yn hygyrch i bawb.

Dywedodd y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli: “Mae sawl dinas ledled yr UE yn arwain y ffordd wrth greu lleoedd mwy hygyrch. Gyda Gwobr Dinas Mynediad yr UE rydym yn gwobrwyo'r ymdrechion hyn ac yn eu gwneud yn fwy gweladwy. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i wneud Ewrop yn gwbl hygyrch. Dyma pam mae hygyrchedd yn un o'r blaenoriaethau yn Strategaeth newydd yr UE ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau, a gyflwynwyd ym mis Mawrth. "

Enillydd Gwobr Access City y llynedd oedd Jönköping yn Sweden. Cyhoeddir enillwyr y gwobrau yng nghynhadledd Diwrnod Pobl ag Anableddau Ewropeaidd ar 3 Rhagfyr 2021. I gael mwy o wybodaeth am y wobr a sut i wneud cais, ewch i'r Tudalen we Gwobr Dinas Mynediad 2022.

hysbyseb

Parhau Darllen

Anableddau

Strategaeth Anabledd uchelgeisiol newydd yr UE ar gyfer 2021-2030

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn argymhellion y Senedd, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd strategaeth anabledd uchelgeisiol ar ôl 2020. Darganfyddwch ei flaenoriaethau. Cymdeithas 

Galwodd Senedd Ewrop am gymdeithas gynhwysol lle mae hawliau pobl sy'n byw gydag anableddau yn cael eu gwarchod a lle nad oes gwahaniaethu.

Ym mis Mehefin 2020, aeth y Senedd ati ei flaenoriaethau ar gyfer Strategaeth Anabledd newydd yr UE ar ôl 2020, adeiladu ar y Strategaeth Anabledd Ewropeaidd ar gyfer 2010-2020.

hysbyseb

Ym mis Mawrth 2021, y Comisiwn mabwysiadodd y Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030 gan gwmpasu prif argymhellion y Senedd:

 • Prif ffrydio hawliau pawb sy'n byw gydag anableddau ym mhob polisi a maes.
 • Mesurau adfer a lliniaru i osgoi pobl ag anableddau rhag cael eu heffeithio'n anghymesur gan argyfyngau iechyd fel Covid-19.
 • Mynediad cyfartal i bobl ag anableddau i ofal iechyd, cyflogaeth, trafnidiaeth gyhoeddus, tai.
 • Gweithredu a datblygu ymhellach y Cerdyn anabledd yr UE prosiect peilot, sy'n caniatáu ar gyfer cyd-gydnabod anableddau yn rhai o wledydd yr UE.
 • Roedd pobl ag anableddau, eu teuluoedd a'u sefydliadau yn rhan o'r ddeialog a byddant yn rhan o'r broses weithredu.

Pobl sy'n byw gydag anableddau yn Ewrop: ffeithiau a ffigurau  

 • Amcangyfrifir bod 87 miliwn o bobl ag anableddau yn yr UE.
 • Mae cyfradd cyflogaeth pobl ag anableddau (20-64 oed) yn 50.8%, o'i gymharu â 75% ar gyfer pobl heb anableddau. 
 • Mae 28.4% o bobl ag anableddau yn yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol, o'i gymharu â 17.8% o'r boblogaeth yn gyffredinol.  
Dyn ag anabledd gwahanol yn gweithio mewn siop amputee i gynhyrchu rhannau eithaf prosthetig © © Draenogog94 / AdobeStock
Dyn yn gweithio mewn siop amputee ar gynhyrchu rhannau eithaf prosthetig © Hedgehog94 / AdobeStock  

Mesurau anabledd yr UE hyd yn hyn

Rhoddwyd y Strategaeth Anabledd Ewropeaidd ar waith i weithredu'r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Pobl ag Anableddau Hawliau. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau 

hysbyseb
 • Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol sy'n rhwymo'r gyfraith yn gosod safonau gofynnol i amddiffyn hawliau pobl ag anableddau 
 • Mae'r UE a phob aelod-wladwriaeth wedi ei gadarnhau 
 • Mae'n ofynnol i'r UE ac aelod-wladwriaethau weithredu'r rhwymedigaethau, yn ôl eu cymwyseddau 

Ymhlith y mentrau pendant a lansiwyd diolch i'r Strategaeth Anabledd Ewropeaidd mae'r Deddf Hygyrchedd Ewropeaidd, sy'n sicrhau bod mwy o gynhyrchion a gwasanaethau fel ffonau clyfar, llechi, peiriannau ATM neu e-lyfrau yn hygyrch i bobl ag anableddau.

Mae'r cyfarwyddeb ar hygyrchedd gwe yn golygu bod gan bobl ag anableddau fynediad haws at ddata a gwasanaethau ar-lein oherwydd ei bod yn ofynnol i wefannau ac apiau a weithredir gan sefydliadau sector cyhoeddus, fel ysbytai, llysoedd neu brifysgolion, fod yn hygyrch.

Mae'r Erasmus + rhaglen cyfnewid myfyrwyr yn hyrwyddo symudedd cyfranogwyr ag anableddau.

Mae rheolau'r UE hefyd yn sicrhau gwell mynediad at drafnidiaeth a gwell hawliau teithwyr i bobl sy'n byw gydag anableddau.

Darganfyddwch fwy ar bolisïau'r UE ar gyfer Ewrop fwy cymdeithasol.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd