Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae ASEau yn galw am bartneriaeth sy'n hafal i'r Unol Daleithiau i fynd i'r afael â heriau byd-eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau yn cefnogi ymreolaeth strategol yr UE ac yn galw am gydlynu gwell rhwng yr UE a'r UD ar Tsieina er mwyn osgoi tensiynau fel y rhai a achosir gan fargen AUKUS, sesiwn lawn  TRYCHINEB.

Mewn penderfyniad ar gysylltiadau UE-UD yn y dyfodol, mae ASEau yn croesawu cefnogaeth yr Unol Daleithiau i amlochrogiaeth ar sail rheolau, gan fod hyn yn rhoi cyfle pwysig i ail-ymgysylltu, fel partner cyfartal, â'r UD.

Mae'r adroddiad yn pwysleisio y dylai'r UE, wrth ddyfnhau cydweithredu trawsatlantig, ymdrechu i arwain ochr yn ochr â'r UD, wrth feithrin ei ymreolaeth strategol mewn amddiffyn a chysylltiadau economaidd fel modd i ddilyn ei fuddiannau diplomyddol, diogelwch ac economaidd cyfreithlon ei hun.

Gwell cydgysylltu ac ymgynghori ar China

hysbyseb

Mae angen i'r UE a'r UD archwilio meysydd cydweithredu posibl a gwell cydgysylltiad ar Tsieina er mwyn osgoi tensiynau trawsatlantig, rhybuddio ASEau. Maent yn tynnu sylw at ffrithiannau a ddilynodd fabwysiadu cytundeb diogelwch tairochrog yr UD-DU-Awstralia a elwir yn AUKUS, a gafodd ei daro heb ymgynghori â chynghreiriaid yr UE.

Croesawu'r cynnydd diweddar ar y Strategaeth Indo-Môr Tawel yr UE, Mae'r Senedd yn nodi y dylai'r cydgysylltu â'r Unol Daleithiau ar China ganolbwyntio ar amddiffyn hawliau dynol a lleiafrifoedd a dad-ddwysáu tensiynau ym Moroedd De a Dwyrain Tsieina, Hong Kong ac ar draws Culfor Taiwan.

Mae'n gadarnhaol bod y cyntaf Cyfarfod Cyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD digwyddodd ar 29 Medi yn Pittsburgh fel y cynlluniwyd, noda ASEau, er gwaethaf y tensiynau y mae angen eu trafod mewn modd agored a gonest.

hysbyseb

Gwersi o Afghanistan a mwy o ymgysylltiad â Phartneriaeth y Dwyrain a'r Balcanau Gorllewinol

Yn dirywio'r Taliban's meddiant treisgar o Afghanistan yn dilyn tynnu lluoedd yr UD ac Ewrop yn ôl, mae'r Senedd yn galw am fyfyrio trawsatlantig dwfn ar y gwersi o'r genhadaeth yn Afghanistan i hyrwyddo sefydlogrwydd, diogelwch a llywodraethu da yn y byd. Rhaid i bartneriaid trawsatlantig ymgysylltu â holl gymdogion Afghanistan, maent yn annog, gan gofio cyflwr pobl Afghanistan sydd wedi ceisio lloches yno ac y mae'n rhaid eu helpu.

Dylai'r UE ymgysylltu mwy â'r Unol Daleithiau i adnewyddu'r bartneriaeth strategol â gwledydd Partneriaeth y Dwyrain a'r Balcanau Gorllewinol, cred ASEau.

Maent yn galw am gydlynu ar hyn ac ar faterion polisi tramor eraill ac yn awgrymu creu Cyngor Gwleidyddol Trawsatlantig (TPC) dan arweiniad Uchel Gynrychiolydd yr UE ac Ysgrifennydd Gwladol yr UD gyda chefnogaeth cyswllt rheolaidd â chyfarwyddwyr gwleidyddol.

Y rapporteur Tonino Picula, (S&D, HR) meddai: “Ni allai’r adroddiad hwn fod yn fwy amserol. Mae arnom angen partneriaeth drawsatlantig wedi'i hadnewyddu a'i chryfhau i fynd i'r afael â'r heriau cyffredin sy'n ein hwynebu. Mae rhai ohonyn nhw wedi bod yn adnabyddus i ni ers degawdau, ond mae rhai yn rhan o ddeinameg fyd-eang mwy newydd. Heb unrhyw amheuaeth, yr Unol Daleithiau yw partner strategol agosaf a phwysicaf yr UE o hyd. A chredaf mai Undeb strategol ymreolaethol fyddai’r partner gorau i’r Unol Daleithiau! ”

Mabwysiadwyd y penderfyniad ddydd Mercher gan 550 pleidlais o blaid, 83 yn erbyn a 55 yn ymatal.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC)

Mae diwygio Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael cymeradwyaeth derfynol gan ASEau

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mawrth (23 Tachwedd), rhoddodd y Senedd y golau gwyrdd i Bolisi Fferm newydd yr UE. Nod y fersiwn ddiwygiedig hon yw bod yn wyrddach, yn decach, yn fwy hyblyg a thryloyw. AGRI, sesiwn lawn.

Yn ystod y trafodaethau ar y pecyn diwygio deddfwriaethol, mynnodd ASEau y bydd cryfhau bioamrywiaeth a chadw at gyfreithiau ac ymrwymiadau amgylcheddol a hinsawdd yr UE yn allweddol i weithredu'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) diwygiedig, gan ddod i rym yn 2023. Tra bydd y Comisiwn yn ewyllysio asesu a yw cynlluniau strategol cenedlaethol CAP yn unol â'r ymrwymiadau hyn, bydd yn rhaid i ffermwyr gydymffurfio ag arferion sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ac sy'n amgylcheddol gyfeillgar. Bydd yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sicrhau y bydd o leiaf 35% o'r gyllideb datblygu gwledig ac o leiaf 25% o daliadau uniongyrchol yn cael eu neilltuo i fesurau amgylcheddol a hinsawdd.

Mwy o gefnogaeth i ffermydd bach a ffermwyr ifanc

Sicrhaodd ASEau y bydd o leiaf 10% o daliadau uniongyrchol yn cael eu defnyddio i gefnogi ffermydd bach a chanolig a bydd o leiaf 3% o gyllideb y PAC yn mynd i ffermwyr ifanc. Roeddent hefyd yn mynnu y bydd cronfa argyfwng gyda chyllideb flynyddol o € 450 miliwn (mewn prisiau cyfredol) yn barhaol barod i helpu ffermwyr gyda phris neu ansefydlogrwydd y farchnad.

hysbyseb

Mwy o dryloywder a gwell cydymffurfiad â rheolau llafur

O ganlyniad i bwysau’r Senedd, bydd rheolau llafur yr UE mewn sectorau amaethyddol yn cael eu monitro’n well a chosbi troseddau diolch i’r cydweithrediad rhwng arolygwyr llafur cenedlaethol ac asiantaethau talu CAP.

Bydd gwybodaeth am fuddiolwyr terfynol cefnogaeth yr UE yn fwy tryloyw diolch i offeryn cloddio data UE, y bydd aelod-wladwriaethau yn cael mynediad ato ac sy'n helpu i nodi'r risg o dwyll yn digwydd trwy groeswirio gwybodaeth mewn cronfeydd data cyhoeddus.

hysbyseb

Mabwysiadwyd y “rheoliad cynlluniau strategol” gyda 452 o bleidleisiau o blaid, 178 yn erbyn a 57 yn ymatal, y “Rheoliad Llorweddol” gyda 485 o bleidleisiau o blaid, 142 yn erbyn a 61 yn ymatal a “rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin” gyda 487 o blaid, 130 yn erbyn a 71 yn ymatal.

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad cynlluniau strategol' Peter Jahr (EPP, DE) meddai: “Trwy gymeradwyo diwygio’r PAC, rydym yn gwarantu diogelwch cynllunio nid yn unig ar gyfer aelod-wladwriaethau, ond yn anad dim i’n ffermwyr Ewropeaidd. Rydym wedi sicrhau bod y PAC hwn yn fwy cynaliadwy, tryloyw a rhagweladwy. Bydd y model cyflenwi newydd yn lleihau baich biwrocrataidd polisi amaethyddol ar ffermwyr. Mae ein pleidlais heddiw wedi dangos ein bod am amddiffyn a hyrwyddo ffermydd teuluol, y bobl sy'n cynnal ac yn gwarchod ein tirwedd ddiwylliannol. ”

Rapporteur ar gyfer y 'Rheoliad llorweddol' Ulrike Müller (RE, DE) Meddai: “Mae heddiw’n nodi diwrnod hanesyddol i’r PAC newydd, diwrnod pan fyddwn yn symud ymlaen tuag at bolisi amaethyddol sy’n fwy uchelgeisiol yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ymwybodol ac yn canolbwyntio ar berfformiad. Bydd y model cyflenwi newydd yn sicrhau y bydd y PAC yn canolbwyntio mwy ar gyflawni ei dargedau ac yn llai ar gydymffurfio â'r rheolau yn unig. Gwnaethom hefyd sicrhau bod taliadau CAP yn fwy tryloyw a bod buddiannau ariannol yr UE yn cael eu diogelu'n well. Bydd y PAC hwn yn llwyddiant mewn gwirionedd. ”

Rapporteur ar gyfer 'Rheoliad trefniadaeth y farchnad gyffredin' Eric Andrieu (S&D, FR) meddai: “Am y tro cyntaf mewn mwy na 30 mlynedd, diolch i ran sefydliad y farchnad gyffredin o ddiwygio’r PAC, bydd y diwygiadau a gymeradwywyd heddiw yn golygu mwy o reoleiddio’r farchnad na dadreoleiddio. Gallwn fod yn falch o ba mor bell yr ydym wedi dod, oherwydd mae'r cynnydd a wnaed yn bwysig i ffermwyr, i'r sector ac i ddefnyddwyr. Mae sefydliad y farchnad gyffredin yn sicr yn gam cyntaf i'r cyfeiriad cywir. ”

Y camau nesaf

Ymestynnwyd rheolau cyfredol y PAC ar ôl 31 Rhagfyr 2020 a'u disodli gan rheolau trosiannol tan ddiwedd 2022. Ar ôl eu cymeradwyo gan y Cyngor, bydd y rheolau newydd yn berthnasol o 1 Ionawr 2023.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

AI: 'Mae angen i ni weithredu'n gyflym i wireddu potensial yr UE'

cyhoeddwyd

on

Gallai’r UE osod safonau byd-eang ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), ond er mwyn medi ei fuddion rhaid i’r rheolau ddod yn gyflym a bod yn hyblyg, meddai Axel Voss (Yn y llun), yr ASE sy'n gyfrifol am adroddiad ar AI, Cymdeithas.

"Rhaid i ni fod yn ymwybodol bod AI o berthnasedd strategol dros ben," meddai Axel Voss (EPP, yr Almaen) yn hyn o Cyfweliad byw Facebook. Mae'r ASE yn arwain yr adroddiad o'r pwyllgor arbennig ar ddeallusrwydd artiffisial mewn oes ddigidol trwy Senedd Ewrop.

Gan gydnabod pwysigrwydd y dechnoleg, sefydlodd y Senedd y pwyllgor i ganolbwyntio ar AI, dysgu sut y gallai ddylanwadu ar economi'r UE, darganfod am ddulliau gwahanol wledydd a llunio awgrymiadau ar gyfer deddfwriaeth yn y dyfodol.

Yr adroddiad drafft, a gyflwynwyd i'r pwyllgor ar 9 Tachwedd 2021, meddai, dylai'r UE ganolbwyntio ar botensial enfawr AI. Dywedodd awdur yr adroddiad, Voss, y gallai'r dechnoleg hon chwarae rhan allweddol mewn meysydd fel newid yn yr hinsawdd, y sector iechyd a chystadleurwydd yr UE.

hysbyseb

Dysgwch fwy am beth yw AI a sut mae'n cael ei ddefnyddio.

A all yr UE ddod yn chwaraewr AI mwy?

Mae'r UE ar ei hôl hi yn y ras dechnoleg fyd-eang ac os yw am aros yn bŵer economaidd a byd-eang, dywed yr adroddiad, dylai ddod yn bŵer byd-eang yn AI. Os na fydd yr UE yn gweithredu'n gyflym ac yn ddewr, bydd yn dod yn "drefedigaeth ddigidol" yn Tsieina, yr UD a gwladwriaethau eraill ac yn peryglu colli ei sefydlogrwydd gwleidyddol, nawdd cymdeithasol a rhyddid unigol, meddai'r adroddiad. Yn ogystal, gallai technolegau sy'n dod i'r amlwg arwain at newid pŵer byd-eang i ffwrdd o'r byd Gorllewinol.

hysbyseb

Mae methiant yr UE i fasnacheiddio arloesiadau technolegol yn golygu bod "ein syniadau, ein talent a'n cwmnïau gorau" yn mynd i rywle arall, yn ôl yr adroddiad. Rhybuddiodd Voss fod y ffenestr cyfle yn cau, gan ddweud bod angen i’r UE “ganolbwyntio, blaenoriaethu, buddsoddi”.

Dylai Ewrop ganolbwyntio mwy ar fodelau busnes a fyddai’n galluogi trawsnewid ymchwil i gynhyrchion, sicrhau amgylchedd cystadleuol i gwmnïau ac atal draen ymennydd. Dim ond 8 o'r 200 cwmni digidol gorau sydd wedi'u lleoli yn yr UE.

Pwysigrwydd data

Mae data yn hanfodol ar gyfer datblygu AI. "Os ydyn ni'n credu y gallwn ni gystadlu yn y byd heb ddarparu data, yna rydyn ni allan," meddai Voss. "Fe ddylen ni fod yn canolbwyntio mwy ar sut gallwn ni ddarparu data, gan gynnwys data personol."

"Mae gormod o bobl yn meddwl na allwn agor GDPR ar hyn o bryd," sy'n golygu diffyg data ar gyfer diwydiant yr UE, meddai. Mae GDPR yn gosod safon fyd-eang, meddai Voss, "ond nid gyda'r meddylfryd, os ydym wedi cyrraedd safon euraidd ni allwn ei newid mwyach: dim ond os ydych chi bob amser yn gwella y byddwch chi'n aros yn y lle cyntaf."

"Mae'r casglwyr mawr o ddata yn Tsieina neu'r UD. Os ydym am wneud rhywbeth am hyn, mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth yn gyflym iawn oherwydd mae cyflymder yn gwestiwn o gystadleuaeth yn y maes hwn."

Pryderon democratiaeth a hawliau dynol

Mae'r UE "wedi arfer gosod safonau a'u cyfuno â hawliau sylfaenol, gyda gwerthoedd Ewropeaidd craidd. Dyma'r hyn y gallwn ei gyflawni a byddwn hefyd yn dweud bod hyn yn rhywbeth sydd ei angen ar y byd hefyd," meddai.

Mae Voss yn credu y gall yr UE liniaru'r risgiau y gall AI eu peri i hawliau dynol a democratiaeth wrth gael ei gamddefnyddio, fel mewn rhai taleithiau awdurdodaidd, "os gwnawn hyn yn bragmataidd".

Mae'n rhybuddio yn erbyn dull ideolegol. “Os ydym yn canolbwyntio ar gyfuno’r dechnoleg hon â’n gwerthoedd Ewropeaidd craidd a pheidio â gorlwytho ein diwydiant a’n cwmnïau, mae gennym siawns dda o lwyddo."

Dysgwch fwy am beth mae'r Senedd ei eisiau ynglŷn â rheolau AI.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr

cyhoeddwyd

on

Bydd paneli dinasyddion yn cwrdd dros y misoedd nesaf i drafod dyfodol yr UE a gwneud argymhellion. Darganfyddwch fwy, materion yr UE.

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn rhoi pobl yng nghanol y drafodaeth ar sut y dylai'r UE esblygu i wynebu heriau yn y dyfodol. Mae gan baneli dinasyddion ran bwysig i'w chwarae: byddant yn trafod syniadau o digwyddiadau ledled yr UE a chynigion a gyflwynwyd trwy'r Llwyfan cynhadledd a bydd yn gwneud argymhellion i'w trafod gyda sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid eraill.

Pwy sy'n cymryd rhan?

Mae pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd, pob un yn cynnwys 200 o ddinasyddion. Dewiswyd aelodau’r panel ar hap, ond mewn ffordd sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr UE. Er enghraifft, bydd nifer cyfartal o ddynion a menywod ym mhob panel yn ogystal â chynrychiolaeth gyfrannol o Ewropeaid o ardaloedd trefol a gwledig. Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 25 yn ffurfio traean o'r aelodau.

hysbyseb

Beth fydd yn cael ei drafod?

Bydd pob panel yn delio â rhai o'r pynciau y gwahoddwyd pobl i gynnig syniadau arnynt:

  • Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol;
  • Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch;
  • newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd, a;
  • yr UE yn y byd / ymfudo.


Bydd aelodau'r panel yn gallu codi materion ychwanegol. Bydd arbenigwyr annibynnol ar gael yn y cyfarfodydd i roi cyngor.

hysbyseb

Pryd fydd paneli dinasyddion yn cwrdd?

Bydd pob un o'r paneli yn cwrdd dair gwaith. Cynhaliwyd y sesiynau cyntaf dros bedwar penwythnos rhwng 17 Medi a 17 Hydref yn adeilad y Senedd yn Strasbwrg. Bydd yr ail sesiynau yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd a chynhelir y drydedd sesiwn ym mis Rhagfyr a mis Ionawr mewn dinasoedd ledled yr UE, os bydd y sefyllfa iechyd yn caniatáu.

Yr amserlen ar gyfer y pedwar panel dinasyddion

PanelPynciauSesiwn gyntafAil sesiwnTrydydd sesiwn
1Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol17 19-Medi5-7 Tachwedd3-5 Rhagfyr (Dulyn)
2Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch24 26-Medi12-14 Tachwedd10-12 Rhagfyr (Fflorens)
3Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd1 3-Hydref19-21 Tachwedd7-9 Ionawr (Warsaw)
4Yr UE yn y byd / ymfudo15 17-Hydref26-28 Tachwedd14-16 Ionawr (Maastricht)

Beth fydd y canlyniad?

Bydd paneli yn llunio argymhellion, a fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd sy'n dwyn ynghyd ddinasyddion, cynrychiolwyr sefydliadau'r UE a seneddau cenedlaethol yn ogystal â rhanddeiliaid eraill. Bydd ugain o gynrychiolwyr o bob panel yn cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn Cynhadledd ac yn cyflwyno canlyniad gwaith paneli.

Bydd argymhellion y paneli yn bwydo i mewn i adroddiad terfynol y Gynhadledd, a fydd yn cael ei baratoi yng ngwanwyn 2022 gan fwrdd gweithredol y Gynhadledd. Mae'r bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn - y sefydliadau a fydd yn gorfod dilyn i fyny ar y casgliadau - yn ogystal ag arsylwyr o holl randdeiliaid y Gynhadledd. Bydd yr adroddiad yn cael ei lunio mewn cydweithrediad llawn â Chyfarfod Llawn y Gynhadledd a bydd yn rhaid iddo dderbyn ei gymeradwyaeth.

Sut i ddilyn gwaith paneli?

Bydd sesiynau panel lle bydd yr holl aelodau'n cwrdd yn cael eu ffrydio ar-lein. Byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o fanylion amdanynt ar blatfform y Gynhadledd. 

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrope

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: beth ydyw a sut mae'n gweithio?

Dyfodol Ewrop: Cyfarfod Llawn y Gynhadledd yn dechrau gyda disgwyliadau ar gyfer newid

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: deunyddiau ymgyrchu

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: amser ar gyfer eich syniadau

Dyfodol Ewrop: syniadau pobl yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd

Dyfodol Ewrop: mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr 

Dyfodol Ewrop: dinasyddion yn trafod polisi tramor a mudo

Mae Ewropeaid yn dadlau sut i gryfhau democratiaeth a rheolaeth y gyfraith

Dyfodol Ewrop: Mae Ewropeaid yn trafod economi, swyddi, addysg yn Strasbwrg

Dyfodol Ewrop: newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, health

“Amser i agor i ddinasyddion”: Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: lansio'r platfform digidol amlieithog

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: paratoadau'n parhau

Diwrnod Ewrop: darganfyddwch yr Undeb Ewropeaidd ar 9 Mai 2021

Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop: lansiad platfform y dinasyddion ar 19 Ebrill

Adeiladu Ewrop yfory: Yr UE yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd