Cysylltu â ni

Amddiffyn

Callanan: Mae dyfodol amddiffyn Ewrop yn gorwedd mewn NATO wedi'i adfywio, nid dyblygu ar lefel yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

NATOWrth i arweinwyr Ewrop baratoi i drafod cydweithredu amddiffyn Ewropeaidd ym Mrwsel yr wythnos nesaf, mae ASEau wedi bod yn trafod y pwnc yn Strasbwrg. Roedd arweinydd Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop, Martin Callanan ASE yn anghytuno â’r galwadau niferus am gyfarpar amddiffyn annibynnol yr UE, gan ddadlau mai amddiffyn Ewrop sydd wedi’i hadfywio orau yw amddiffyniad Ewrop sy’n “cadw’r Unol Daleithiau i mewn”. 

Dadleuodd nad oes gan Ewrop ddigon o adnoddau i sefyll ar wahân i UDA, ac nad yw'r gwledydd Ewropeaidd a fyddai'n gwneud y gwaith codi trwm yn barod i drosglwyddo eu hasedau i Bencadlys canolog yr UE. Yn bwysicaf oll, dadleuodd, ni fyddai milwyr yn barod i fentro'u bywydau am faner nad ydyn nhw'n teimlo cysylltiad cryf tuag ati.

Dywedodd Callanan y dylai Ewrop barhau i gydweithredu’n agos ar sail ddwyochrog ac amlochrog, ond mae dull o’r fath yn gofyn am rym ewyllys yn hytrach na biwrocratiaethau newydd cymhleth.

hysbyseb

Meddai: "O ran amddiffyn yn Ewrop, dylai'r dull cywir fod yn un o gydweithrediad, gallu a chydnawsedd. Dyna'r dull y mae Ewrop wedi'i ddatblygu ers dros 60 mlynedd: o dan ymbarél NATO." Mae NATO yn un sydd wedi hen ennill ei blwyf. cynghrair -tested. Ac eto mae llawer yma yn ceisio ei danseilio â biwrocratiaeth yr UE trwy'r CSDP. Maent yn ceisio dyblygu ei rolau er mwyn creu byddin yr UE trwy'r drws cefn.

"Ydym, rydym i gyd yn cydnabod bod angen moderneiddio NATO. Pan gafodd ei ffurfio gyntaf ym 1949 dywedodd ei Ysgrifennydd Cyffredinol cyntaf mai ei rôl oedd 'cadw'r Rwsiaid allan, yr Americanwyr i mewn, a'r Almaenwyr i lawr'. Mae heriau'r 21ain ganrif yn wahanol hyd 1949. Fodd bynnag, cryfder NATO yn y pen draw yw'r berthynas ddiogelwch drawsatlantig y mae'n ei hymgorffori. Mae angen i ni 'gadw'r Americanwyr i mewn' o hyd.

"Mae cydweithrediad Ewropeaidd a Gogledd America yr un mor berthnasol heddiw ag y bu erioed. Yn anffodus, o dan yr Arlywydd Obama, yr 'Arlywydd Môr Tawel' fel y'i gelwir, mae UDA mewn perygl o droi ei ffocws strategol i'w harfordir gorllewinol. Rydym yn eu gwthio i ffwrdd. Efallai y bydd rhai yn dadlau mai'r unig ateb felly yw ffurfio amddiffynfa Ewropeaidd gyffredin. Ond mae cynllun o'r fath yn ddiffygiol ar sawl lefel.

hysbyseb

"Yn gyntaf, nid oes gan wledydd Ewrop yr adnoddau. Mae NATO yn gwario tua un triliwn o ddoleri ar amddiffyn. Daw dwy ran o dair o'r Unol Daleithiau. O'r traean sy'n weddill a wariwyd gan wladwriaethau'r UE, mae 70 y cant o hynny'n cael ei wario gan ddim ond pedair: y DU, Ffrainc, yr Almaen a'r Eidal Ni fyddai hyn yn amddiffyniad 'Ewropeaidd' oherwydd bod cyn lleied o wledydd yn gwneud y gwaith codi trwm. Ond hyd yn oed os ydym yn adio cyfanswm ein gwariant ledled yr UE, mae'n aros yn ddibwys o'i gymharu â gwariant yr UD.

"Yn ail, nid yw gwledydd Ewropeaidd yn mynd i drosglwyddo rheolaeth a rheolaeth ar eu hasedau i Bencadlys Gweithredol yr UE. Yn sicr nid yw pŵer amddiffyn mwyaf Ewrop, ac mae eisoes wedi rhoi feto ar Bencadlys o'r fath. Felly mae gennym ni rynglywodraethol de facto. trefniant lle mae gwledydd yn cydweithredu ac yn addo amddiffyn buddiannau ein gilydd. Mae hynny'n swnio'n debyg iawn i NATO i mi. Ac eto trwy'r dyblygu ymdrech hwn rydym yn lleihau'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gallu milwrol sydd eisoes yn rhy uchel. Mae'r rhain yn adnoddau y gallem eu gwario ar galedwedd a hyfforddiant, yn hytrach nag wrth chwarae gyda milwyr teganau.

"Ond yr ystyriaeth bwysicaf yw gyda'n milwyr eu hunain. Rwy'n siŵr bod gan bawb yn y Tŷ hwn y parch mwyaf at luoedd arfog eu gwledydd eu hunain. Rwy'n talu teyrnged i'r rhai sydd gen i: mae dewrder ac arwriaeth milwyr Prydain yn wych. Ymladdodd y bobl hyn dros eu baner, dros eu gwlad ac - yn fy ngwlad i - dros eu Brenhines. A ydym yn credu'n onest y byddai pobl yn teimlo'r un parodrwydd i ymladd ac o bosibl yn talu'r aberth eithaf am faner Ewrop?

"Mae gan wledydd Ewrop eisoes hanes hir a gwerthfawr o gydweithrediad dwyochrog ac amlochrog mewn cenadaethau. Dylid parhau â hyn. Mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd lle bo hynny'n bosibl. Bydd diffygion strategol yn cael eu goresgyn trwy'r dull hwn, sydd eisoes wedi'i ymgorffori yn 'Amddiffyn Clyfar' NATO. menter Cenhadaeth ddiweddar Mali, er enghraifft, defnyddiwyd awyrennau trafnidiaeth y DU i gynorthwyo gyda chodi asedau Ffrengig, ochr yn ochr ag awyrennau gwyliadwriaeth y DU. Ond nid oes angen biwrocratiaeth newydd ar lefel yr UE ar y mathau hynny o fesurau cydweithredol dwyochrog i'w gweithredu. dim ond angen ewyllys ewyllys y taleithiau dan sylw.

"Nid yw'r grym ewyllys hwnnw bob amser wedi bod ar gael ar draws holl Aelod-wladwriaethau'r UE. Nid oedd unrhyw beth yn dangos y pwynt hwn yn fwy grymus na'r rhaniad a achoswyd gan ryfel Irac ddegawd yn ôl. Waeth beth oedd hawliau a chamweddau'r gwrthdaro hwnnw, dangosodd yn fyw iawn pam mae annibyniaeth genedlaethol yn hollbwysig. i gynifer o daleithiau.

"Yn yr amseroedd heriol hyn ni allwn fforddio rhedeg dau sefydliad amddiffyn ym Mrwsel. Mae gennym un yn llwyddiannus iawn yn barod. Mae wedi cadw'r heddwch ers 60 mlynedd yn Ewrop. Mae'n ymgorffori'r berthynas ddiogelwch drawsatlantig. Ac mae'n dal i gynrychioli ein gobaith gorau am diogelwch yn yr 21ain ganrif. "Bob cam a gymerwn tuag at amddiffynfa gyffredin Ewropeaidd, mae'r UDA yn cymryd cam i ffwrdd o NATO. Mewn oes pan nad yw pwerau economaidd cynyddol bob amser yn wladwriaethau rhyddfrydol-ddemocrataidd mae'n rhaid i ni aros yn unedig yn llwyr ar draws Môr yr Iwerydd.

"Mae angen i'r UE ddysgu gwersi argyfwng yr ewro. Rhaid i ni roi'r gorau i ruthro i greu trapiau gwladwriaeth Ewropeaidd. Yn lle hynny dylem ganolbwyntio'n ymarferol ar yr hyn sy'n gweithio mewn gwirionedd, nid ar greu biwrocratiaethau newydd nad ydyn nhw'n gweithio." Mae NATO yn gweithio. Felly gadewch i ni lynu wrtho ac atal yr ymgais ofer hon i greu byddin Ewropeaidd trwy'r drws cefn. "

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd