Cysylltu â ni

Frontpage

Galwad Ewropeaidd i weithredu: 'Gweithiwr iechyd i bawb, ym mhobman'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cartref-iechyd-aideMae'r byd 7.2 miliwn o weithwyr iechyd yn brin. Mae hyn yn bygwth iechyd pobl ledled y byd yn ddifrifol. Yn enwedig gwledydd incwm canolig ac isel yn cael eu heffeithio'n ddifrifol. Y partneriaid yn y prosiect hmae gweithwyr iechyd i bawb a phob un ar gyfer gweithwyr iechyd (HW4All) yn galw ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn Ewrop i gyfrannu at sicrhau gweithluoedd iechyd cynaliadwy. Maent bellach yn gwahodd sefydliadau perthnasol a'r cyhoedd i arwyddo eu Galwad am Weithredu 'Gweithiwr iechyd i bawb, ym mhobman!'

Mae llawer o wledydd Ewropeaidd yn recriwtio personél iechyd hyfforddedig mewn gwledydd eraill, sy'n aml yn dlawd. Mae'r draen ymennydd hwn yn gwaethygu anghydraddoldeb rhwng gwledydd ac yn gwanhau systemau iechyd, y tu mewn a'r tu allan i Ewrop. Yn anffodus, ni weithredir yn ddigonol ar gytundebau ar recriwtio personél iechyd yn rhyngwladol. Yn 2010, lluniodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a'i aelod-wladwriaethau fap ffordd ar gyfer datblygu'r gweithlu iechyd byd-eang: 'Cod Ymarfer Byd-eang WHO ar Recriwtio Rhyngwladol Personél Iechyd'. Mae'n mynd i'r afael ag achosion sylfaenol mudo a draen yr ymennydd, hyfforddiant gweithwyr iechyd, cadw, amodau gwaith, tâl, a'u hawliau. Er gwaethaf y Cod, prin bod llawer o wledydd yn talu sylw i reoli gweithluoedd iechyd yn gynaliadwy.

Er mwyn sicrhau gweithluoedd iechyd cynaliadwy yn y dyfodol, y tu mewn a'r tu allan i Ewrop, mae HW4All bellach yn lansio Galwad i Weithredu i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd, gan gynnwys sefydliadau'r UE a'r Gweinyddiaethau cenedlaethol a rhanddeiliaid allweddol sy'n ymwneud â meysydd cynllunio, hyfforddi, cyflogaeth a symudedd personél iechyd. Mae'n cynnwys yr argymhellion canlynol:

hysbyseb
  • Cynllunio tymor hir a hyfforddi gweithluoedd hunangynhaliol. Bydd hyn yn gwneud recriwtio rhyngwladol yn llai brys ac yn lleihau draen yr ymennydd.
  • Buddsoddwch yn y gweithlu iechyd. Mae gofal iechyd o ansawdd da yn cyfrannu at iechyd da a datblygiad economaidd. Mae toriadau yn y gyllideb mewn gofal iechyd yng ngwledydd Ewrop yn arwain at brinder a mudo personél iechyd hyfforddedig.
  • Parchu hawliau gweithwyr iechyd mudol. Mae gan lawer gontractau dros dro, cyflogau isel, a diogelwch cymdeithasol cyfyngedig. Mae gan weithwyr iechyd mudol hawl i yrfa hirdymor hefyd.
  • Meddwl a gweithredu'n gydlynol ar lefel genedlaethol, ranbarthol a byd-eang. Mae cydlyniant polisi ag amcanion datblygu yn rhwymedigaeth gyfreithiol sydd wedi'i chynnwys yng Nghytundeb Lisbon.
  • Chwaraewch eich rhan wrth weithredu'r Cod. Mae Cod WHO yn cynnig argymhellion clir i wledydd Ewropeaidd i wireddu hawliau iechyd cyfartal, yn y gwledydd ffynhonnell a chyrchfan ymfudo gweithwyr iechyd.

Mae'r Galwad i Weithredu bellach ar agor ar gyfer llofnodion ar wefan y prosiect. Bydd yn cael ei gyflwyno i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd mewn cynhadledd y flwyddyn nesaf.

HW4 Pob galwad i weithredu

hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd