Cysylltu â ni

UE-ASEAN

Mae gwledydd yr UE ac ASEAN yn dwyn cysylltiadau masnach a buddsoddi cryf yn yr ymgynghoriad dwyochrog diweddaraf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyfarfu’r Undeb Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau ASEAN fwy neu lai ar 14 Medi ar gyfer Dau ar bymtheg Ymgynghoriadau Comisiynydd Masnach ASEAN (AEM) -EU. Cyd-gadeiriwyd yr ymgynghoriadau gan Dato Amin Liew Abdullah, gweinidog yn swyddfa'r prif weinidog, y Gweinidog Cyllid ac Economi II, Brunei Darussalam a'r Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis. Roedd y cyfarfod yn canmol y cysylltiadau masnach a buddsoddi cryf rhwng y ddau ranbarth ac yn cymeradwyo Rhaglen Gwaith Masnach a Buddsoddi ASEAN-UE 2020-2021, gan nodi'r cynnydd wrth weithredu'r gweithgareddau a amlinellir ynddo.

Roedd y cyfarfod yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth barhaus gan yr UE i Gymuned Economaidd ASEAN, trwy amrywiol raglenni a mentrau o dan Gymorth Integreiddio Rhanbarthol ASEAN gan yr UE (ARISE Plus) ac Offeryn Deialog Rhanbarthol Uwch yr UE-ASEAN (E-READI).

Cytunodd y cyd-gadeiryddion i wneud cynnydd pellach ar y Fframwaith gan nodi paramedrau Cytundeb Masnach Rydd ASEAN-UE yn y dyfodol, gan ailddatgan ei ymrwymiad i fasnachu amlochrog agored, rhad ac am ddim, cynhwysol, tryloyw, wedi'i seilio ar reolau ac anwahaniaethol. system. Yn olaf, ac er gwaethaf y pryder dwys ynghylch effeithiau andwyol y pandemig COVID-19 yn y byd, croesawodd Gweinidogion AEM ac Is-lywydd Gweithredol Dombrovskis y rhagolygon gwell o dwf economaidd a masnach byd-eang, gan bwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu economaidd agosach i drosoledd ar. y momentwm, ac ailddatgan eu hymrwymiad i gryfhau cydweithrediad economaidd rhwng ASEAN a'r UE. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

UE-ASEAN

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell i ymweld ag Indonesia ac ASEAN

cyhoeddwyd

on

O heddiw (1 Mehefin) i ddydd Gwener 4 Mehefin, Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Josep Borrell (Yn y llun) yn ymweld ag Indonesia. Bydd yn cynnal trafodaethau gyda llywodraeth Indonesia a bydd yn cael cyfarfodydd ym mhencadlys y Cenhedloedd Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN). Mae'r ymweliad yn dangos dymuniad yr UE i ddyfnhau cysylltiadau ag Indonesia, un o ddemocratiaethau ac economïau mwyaf y byd, a fydd yn dal Llywyddiaeth yr G20 yn 2022 a Chadeiryddiaeth ASEAN yn 2023. Daw'r ymweliad hefyd yng ngoleuni'r uwchraddio cysylltiadau UE-ASEAN i Bartneriaeth Strategol, mabwysiadu Casgliadau'r Cyngor yn ddiweddar ar Strategaeth yr UE ar gyfer Cydweithrediad yn yr Indo-Môr Tawel, ac ymdrechion parhaus i fynd i'r afael â'r coup milwrol a'r argyfwng gwleidyddol sy'n dilyn ym Myanmar. Yn Jakarta, bydd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Borrell yn cwrdd â’r Arlywydd Joko Widodo, y Gweinidog Tramor Retno Marsudi yn ogystal â’r Gweinidog Amddiffyn Prabowo Subianto.

Bydd hefyd yn cael cyfarfodydd yn Senedd Indonesia gyda Meutya Hafid, Cadeirydd y Comisiwn ar Gysylltiadau Tramor, a Fadli Zon, Cadeirydd y Pwyllgor Cydweithrediad Rhyng-Seneddol. Bydd yr Uchel Gynrychiolydd a'r Gweinidog Tramor Marsudi yn cyflwyno datganiadau i'r wasg ar y cyd ar ôl eu cyfarfod ar 2 Mehefin. Tra yn Indonesia, bydd yr Uchel Gynrychiolydd hefyd yn cwrdd ag Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia, Lim Jock Hoi, a Phwyllgor Cynrychiolwyr Parhaol ASEAN. Bydd yr Uchel Gynrychiolydd Borrell yn ymweld â Chanolfan Cydlynu ASEAN ar gyfer Cymorth Dyngarol, yn urddo adeilad newydd Dirprwyaeth yr UE i Indonesia ac yn goruchwylio uwchraddiad swyddogol Cenhadaeth yr UE i ASEAN i Ddirprwyaeth UE lawn. Bydd hefyd yn rhoi araith yn y Ganolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol ar Strategaeth Cydweithrediad yr UE yn yr Indo-Môr Tawel. Darperir lluniau clyweledol o'r ymweliad gan Ewrop erbyn Lloeren. Mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn a datganiad llawn i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

cysylltiadau Europe- # Asia dod yn flaenoriaeth yn oed #Trump

cyhoeddwyd

on

copi Trilateral_event_coverimagellywodraethau Asiaidd yn dal i geisio gwneud synnwyr o'r ymagwedd anrhagweladwy Donald Trump at eu rhanbarth, yn ysgrifennu Shada Islam.

Ar ôl lambastio ddau Tokyo ac yn Beijing yn ystod eu polisïau masnach ac arian, y Llywydd newydd yr Unol Daleithiau wedi cysylltu adeiladol gydag arweinwyr y ddau Japan a Tsieina.

Ond datganiadau anghyson gan wneuthurwyr polisi Americanaidd yn dangos y bydd Washington yn cymryd amser i crefft a,-feddwl-allan yn dda polisi lucid tuag at Asia.

Wrth i America yn ailasesu ei bolisi Asia, mae'n rhaid i Ewrop yn ailddiffinio ei berthynas ei hun â'r rhanbarth. Asia yn twf economaidd yn parhau i fod yn gryf, ond antagonisms gwleidyddol ac ymryson ar y cynnydd.

Gogledd Corea tanio diweddar o canolradd-amrediad taflegryn ballistic i'r môr oddi ar ei arfordir dwyreiniol, y prawf cyntaf o'r fath ers yr etholiad yr Unol Daleithiau, yn un arwydd pwysig o Asia yn arwyddocâd i ddiogelwch byd-eang.

ymweliad diweddar yr Undeb Ewropeaidd prif bolisi tramor Federica Mogherini i'r Unol Daleithiau, lle bu'n trafod dyfodol y fargen niwclear Iran gyda'r weinyddiaeth newydd, croeso arwydd o safiad rhagweithiol Ewrop ar heriau byd-eang.

dylai'r UE yn dangos penderfyniad tebyg i crefft polisi standalone tuag at Asia sydd, er gwaethaf presenoldeb dominyddol America a Tsieina ddylanwad cynyddol, yn dal i edrych i Ewrop ar gyfer masnach, buddsoddi, technoleg a chymorth diogelwch.

America wedi bod ill dau wrthwynebydd ac yn gynghreiriad hollbwysig Ewrop wedi ehangu ei gysylltiadau â gwledydd Asia. Mae'n amser yn awr am yr UE i wella ei fasnach ar wahân, proffil gwleidyddol a diogelwch ei hun yn y rhanbarth ymhellach.

Brexit a llawer o argyfwng ac economaidd gwaeau eraill yr UE wedi llychwino rhai o sglein Ewrop. Ond dyma tair ffordd y gall Ewrop ac Asia yn gweithio gyda'i gilydd i leddfu rhai o'r pryderon yr oes Trump.

Yn gyntaf, Ewropeaid a Asiaid â diddordeb cyffredin mewn gweithio gyda'i gilydd ar faterion megis newid yn yr hinsawdd, gwarchod y Iran fargen a diogelu sefydliadau amlochrog, gan gynnwys y Cenhedloedd Unedig.

Yn ychwanegol at ei henw da pŵer meddal mewn meysydd fel adeiladu heddwch, diplomyddiaeth ataliol a rheoli gwrthdaro, mae'r UE hefyd yn bartner gwerthfawr i Asia mewn meysydd fel diogelwch morwrol (gan gynnwys gweithrediadau gwrth-fôr-ladrad), gwrthderfysgaeth a brwydro yn erbyn Seiberdrosedd .

Bydd proffil diogelwch Ewropeaidd yn fwy gweladwy yn Asia yn cael y fantais ychwanegol o helpu awydd hirsefydlog yr UE'S i ymuno â'r Asia Uwchgynhadledd East, fforwm blynyddol o wledydd Asia, ers 2011 wedi cynnwys yr Unol Daleithiau a Rwsia.

Yn ail, o ystyried America penderfyniad i dynnu allan o'r (TPP) cytundeb masnach Partneriaeth Traws-Pacific a'i diffyg diddordeb yn y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Transatlantic (TTIP), dylai'r UE weithio'n galetach i yn olaf gipio'r arfaeth cytundebau masnach rydd gyda Japan, India a wledydd Asia De-ddwyrain unigol.

Gan danlinellu Comisiynydd Masnach UE Cecilia Malmström ddiweddar, masnach yn hanfodol ar gyfer cyflogaeth - gyda rhai 31 miliwn o swyddi Ewropeaidd yn dibynnu ar allforion - ac yn ffordd i ledaenu gwerthoedd a safonau da.

Felly, dylai Brwsel gael difrifol am negodi cytundeb masnach rydd gyda'r deg-aelod Cymdeithas Southeast Cenhedloedd Asiaidd (ASEAN) a chyflymu trafodaethau masnach gyda Awstralia a Seland Newydd.

Yn bwysig, dylai'r UE a'r Asiaid ymuno i chwistrellu bywyd newydd i Sefydliad Masnach y Byd.

Yn drydydd, dylai'r UE wneud ymdrech ddifrifol i uwchraddio ei cysylltiadau dwyochrog gyda chwaraewyr allweddol Asia a sefydliadau rhanbarthol.

Brwsel wedi gweithio'n galed dros y blynyddoedd i ymgysylltu mewn modd parhaus gyda Tsieina, Japan, Korea, India a ASEAN. Mae'r cysylltiadau hyn yn arwyddocaol ac yn drawiadol, ond yn aml yn cael cymylu'r gan llidus bach. Rhaid iddynt gael mwy o wytnwch, sylwedd a chyfeiriad strategol.

Dylai Ewrop edrych yn agosach ar fentrau rhanbarthol eraill yn Asia megis ymdrechion cydweithredu dwyochrog gan Japan, Tsieina a Chorea (y bydd ei berthynas â'r weinyddiaeth Trump yn destun Cyfeillion Ewrop ddadl ar 22 Chwefror).

Er bod anghytundebau dros faterion hanesyddol a Gogledd Corea wedi straen hir berthynas rhwng y tair gwlad, Siapan, arweinwyr Tseiniaidd a Corea wedi cynnal sawl uwchgynadleddau teirochrol ers 2008 ac ar hyn o bryd ailasesu cysylltiadau i gymryd i ystyriaeth y weinyddiaeth newydd yr Unol Daleithiau.

copa arall yn cael ei grybwyll tra Ysgrifenyddiaeth Cydweithredu Teirochrog yn Seoul yn parhau i weithio ar ei fandad i hyrwyddo heddwch a ffyniant cyffredin rhwng y tair gwlad.

Yn ogystal, yn y byd heddiw ansicr ac anwadal, ASEM (Cyfarfod Asia-Europe), sy'n dwyn ynghyd mwy na 50 Ewropeaidd a gwledydd Asia, mae angen mwy nag erioed i ddyfnhau cysylltiadau a rhwydweithiau.

Mae Strategaeth Fyd-eang yr UE yn galw am ddyfnhau diplomyddiaeth economaidd a rôl ddiogelwch gynyddol i'r UE yn Asia. Dylai'r ymrwymiad hwnnw gael ei drosi ar frys yn gamau gweithredu.

hanes a phrofiad ewrop yn ei gwneud yn hanfodol ei fod yn defnyddio ei dylanwad i atal y cynnydd - yn y cartref a thramor - o nationalisms annoeth, gwrthdaro dinistriol a gwrthdaro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Kazakhstan: strategaeth foderneiddio 2050

cyhoeddwyd

on

- 2014, 4 17.01.14Gan Colin Stevens.

 

Y mis hwn (Ionawr 2014), datganodd arweinyddiaeth Kazakhstan ei gynllun strategol mwyaf uchelgeisiol hyd at ganol yr 21ain ganrif, gan fwriadu Kazakhstan i ymuno â’r 30 economi fyd-eang fwyaf datblygedig. Dilynir strategaethau tymor hir tebyg gan gymdogion y sir - Tsieina, Malaysia a Thwrci.

"Bydd degawdau i ddod yn dod â llawer o heriau adnabyddus, yn ogystal â nifer o sefyllfaoedd annisgwyl, argyfyngau newydd mewn marchnadoedd byd-eang a gwleidyddiaeth y byd," meddai'r Arlywydd Nursultan A. Nazarbayev (llun), gan annerch y genedl ar 17 Ionawr: "Ni fydd 'reid hawdd' yn yr 21ain ganrif."

- 2014, 1 17.01.14Er bod y cysyniad o 'wlad ddatblygedig' yn cael ei newid yn barhaus, mae yna rai dangosyddion i ddiffinio'r categori hwn - mae'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynrychioli'r sylfaen. Maent yn 34 economi sy'n cynhyrchu mwy na 60% o CMC byd-eang. Mae Brasil, China, India, Indonesia, Rwsia a De Affrica ar stepen y drws o ymuno, gan amlygu cyfraddau buddsoddi uchel, cyflawniadau ymchwil ac arloesi, cynhyrchiant uchel a chyfran sylweddol o fentrau bach a chanolig, pob un yn arwain at safonau byw uchel.

Kazakhstan yn edrych ymlaen i gymhwyso safonau OECD, persuing ei gynlluniau hir-termau economaidd eu hunain i gyrraedd 4% GDP twf, datblygu economi sy'n seiliedig ar wybodaeth i godi allforion heb fod yn olew hyd at ddwy ran o dair. O fewn y fframwaith hwn, mae'r acenion yn cael eu gosod ar gyflymiad dulliau diwydiannol ac arloesol mewn sectorau mwyngloddio traddodiadol, gan ymgysylltu cynhyrchiad sy'n seiliedig ar wybodaeth gan ddefnyddio'r cyflawniadau gwyddonol diweddaraf mewn electronig, technolegau, telathrebu a chyfarpar.

Wrth ymyl y sector mwyngloddio traddodiadol, mae'r diwygiad yn aros i amaethyddiaeth symud o fentrau ar raddfa fawr i ganolig a bach, gan ddarparu adnoddau cyllido i entrepreneuriaid yn uniongyrchol, heb gyfryngwyr - bydd ffermwyr yn derbyn mwy o ddiogelwch mewn system o warantau ac yswiriannau. Gyda'i steppa helaeth, sy'n ddelfrydol ar gyfer glaswellt gwartheg, mae gan Kazakhstan gyfoeth naturiol i ddod yn allforiwr cig a chynhyrchion llaeth blaenllaw yn y rhanbarth.

Ei wybodaeth / economi sy'n seiliedig ar wyddoniaeth-yn bileri o lwyddiant, fodd bynnag, i gyflymu ei moderneiddio, mae angen i'r wlad i ddefnyddio'r potensial llawn buddsoddiad tramor uniongyrchol (FDA).

"Mewn cydweithrediad â'r cwmnïau tramor mae angen i ni sefydlu canolfannau dylunio a pheirianneg," parhaodd Nazarbayev, gan wahodd cwmnïau trawswladol sy'n gweithredu mewn cyfleusterau olew, nwy a mwyngloddio mawr i sefydlu cynhyrchiant proffidiol yn Kazakhstan, gan gynnig cefnogaeth y llywodraeth i ddarparu amodau ffafriol ar gyfer busnesau tramor i gynhyrchu offer yn Kazakhstan, yn lle mewnforio.

Mae'r safleoedd cynhyrchu deilliedig o gwmnïau rhyngwladol mawr wedi cael eu croesawu i Brifysgol Nazarbayev yn Astana a Parc Technoleg Gwybodaeth 'Alatau' yn Almaty.

Gwahodd y Gorllewin i gydweithredu, nid Kasakhstanies yn edrych dros y manteision eu lleoliad daearyddol wrth gwblhau'r coridor Gorllewin Ewrop-Western Tsieina adeiladu. Rheilffyrdd i Turkmenistan ac Iran cyrraedd y Gwlff Persia eisoes yn eu lle, ond seilweithiau cyrraedd y môr yn parhau i fod yn her ar gyfer y wladwriaeth Asiaidd Canolog.

Bydd y prosiect rheilffordd Zhezkazghan-Shalkar-Beineu cawr estyn allan at y Caspian o'r gorllewin a'r Môr Tawel o'r dwyrain.

Mae natur agored y wlad yn trosi nid yn unig i'r seilweithiau, ond hefyd ym myd addysg, gan annog graddedigion ysgol uwchradd tuag at drioleg, Kazakh, Rwseg a Saesneg, er mwyn sicrhau integreiddiad y wlad i'r gymuned fyd-eang.

A dim llai o sylw yn cael ei dalu i ddatblygiad y farnwriaeth, gan fod y llywodraeth yn ymwybodol o'r angen i greu system gyfreithiol-safon uchaf, gan warantu entrepreneuriaid mecanwaith effeithiol ar gyfer datrys anghydfodau o fewn cyd-destun y rheolaeth y gyfraith.

Y bwriad yw cyflawni cam cyntaf gwireddu strategaeth 2050 erbyn 2030: "Mae hyn yn ymarferol. Dilynodd De Korea a Singapore y llwybr hwn," meddai Nazarbayev. "Ni fydd Kazakhstanies yn colli'r 'ffenestr cyfle' hon yn y ganrif XXI."- 2014, 7 17.01.14

 

 

Colin Stevens

 

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd