Cysylltu â ni

Azerbaijan

Datblygiadau allweddol yn Azerbaijan ers mis Tachwedd 2020 cytundeb tairochrog

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf ar 29 Mai, cyrhaeddodd Azerbaijan y marc 200 diwrnod ers llofnodi'r cytundeb tairochrog yn ffurfiol rhwng Azerbaijan, Armenia a Rwsia i ddod â meddiannaeth Armenaidd bron i 30 mlynedd i ranbarth Nagorno-Karabakh i ben., yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Ers llofnodi'r cytundeb heddwch, mae Azerbaijan wedi bod wrthi'n paratoi i adfer y difrod a achoswyd yn ystod y gwrthdaro y llynedd. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau i ailadeiladu ac ailddatblygu'r tiriogaethau sydd newydd eu rhyddhau a chynorthwyo'r rhai a orfodwyd i adael yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, yn ôl i'w cartrefi.

Y deg prif ddatblygiad sydd gan Azerbaijan a wnaed yn ystod y ffenestr 200 diwrnod hon yn cynnwys:

Dyraniad o $ 1.3 + biliwn gan lywodraeth Azerbaijan i ailadeiladu'r rhanbarth. Mae'r arian eisoes yn cael ei weithredu ac mae gwaith ar y gweill yn y trefi mwy gan gynnwys adfer henebion hanesyddol, amgueddfeydd, mosgiau a mwy.

Mae'r Weinyddiaeth Diwylliant wedi cynnal mesurau cychwynnol ar gyfer monitro tiriogaethol trwy gofrestru ac arolygu 314 o henebion y wladwriaeth hanesyddol a diwylliannol; dinistriwyd y rhan fwyaf ohono yn ystod meddiannaeth Armenia.

Mae bron i 35,000 o arfau rhyfel heb ffrwydro wedi'u clirio o fwy na 9,000 hectar o dir. Mae plannu'r ordnans hyn yn y gorffennol naill ai wedi lladd neu anafu dros 120 o Aserbaijan.

Mae 15,000+ o bobl wedi llofnodi un o’r deisebau mwyaf poblogaidd ar change.org, gan apelio ar Armenia i ddatgelu lleoliadau’r arfau rhyfel sydd heb ffrwydro sydd eto i’w canfod.

Mae gwaith ailadeiladu â ffocws gwyrdd ar y gweill yn dilyn trafodaethau mawr rhwng y llywodraeth a chorfforaethau mawr fel TEPSCO a BP i sefydlu gweithfeydd ynni adnewyddadwy yn y tiriogaethau rhydd fel cyfleuster cynhyrchu ynni solar.

Gan ddechrau yn 2022, bydd datblygiadau ar gyfer y Pentrefi Clyfar cyntaf yn cychwyn yn ardal Zangilan. Mae 'Pentrefi Clyfar' yn gymunedau mewn ardaloedd gwledig sy'n defnyddio atebion arloesol i wella eu gwytnwch, gan adeiladu ar gryfderau a chyfleoedd lleol.

Dechreuwyd ailadeiladu isadeiledd i hwyluso dychwelyd CDUau i'r rhanbarth. Hyd yn hyn mae'r gwaith wedi cynnwys 600km o ffyrdd, traffyrdd cydgysylltiedig rhanbarthol, mwy na 150km o draciau rheilffordd yn ogystal â chynllunio ar gyfer creu 3 maes awyr: un ohonynt yn rhyngwladol.

Mae glasbrint ar gyfer diwygio prif ddinas Agdam wedi'i gadarnhau a'i gymeradwyo. Mae'n cynnwys creu parc diwydiannol, parciau buddugoliaeth a choffa, a chysylltiadau ar gyfer y draffordd a'r rheilffordd sy'n cysylltu Agdam ag ardal Barda.

Mae rhestr eiddo o 13,000+ o adeiladau a 1,500km + o ffyrdd mewn 169 o aneddiadau mewn 10 rhanbarth rhydd wedi'u cwblhau cyn y gwaith adfer. Roedd 409 o aneddiadau wedi'u dileu yn ystod meddiannaeth Armenia.

Am y tro cyntaf ers bron i 30 mlynedd, cynhaliodd Shusha, prifddinas ddiwylliannol Azerbaijan Ŵyl Gerdd Kbul Bulbul.

Cyfres ryfeddol o ymdrechion yn ystyried faint o waith sydd ei angen yn yr ardaloedd dinistriol hyn.

Bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r cynlluniau'n parhau i esblygu a datblygu dros y 200 diwrnod nesaf a thu hwnt.

Mae'n ddigon posib y bydd y gwytnwch hwn yn ffynhonnell cydnabyddiaeth ryngwladol i Azerbaijan, gan ystyried wrth gwrs ofynion parhaus pandemig COVID-19 yn parhau i chwarae rhan fawr mewn materion bob dydd.

Azerbaijan

Marwolaethau yn Azerbaijan wrth i'r bws groesi pwll glo gwrth-danc

cyhoeddwyd

on

Mae'r Weinyddiaeth Materion Mewnol (MIA) a Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol wedi rhyddhau gwybodaeth am gamu ar fy un i a marwolaeth newyddiadurwyr, APA adroddiadau.

Mae Lluoedd Arfog Armenia yn torri prif normau ac egwyddorion cyfraith ddyngarol ryngwladol yn ddifrifol, yn ogystal â gofynion Confensiwn Genefa 1949 yn parhau â gweithredoedd troseddol yn erbyn dinasyddion Aserbaijan trwy blannu mwyngloddiau yn nhiriogaethau Aserbaijan.

Felly, bu farw tri pherson - Siraj Abishov (gweithredwr AZTV), Maharram Ibrahimov (gweithiwr asiantaeth newyddion Azertag), Arif Aliyev (Dirprwy Gynrychiolydd District EP ar gylch gweinyddol-diriogaethol pentref Susuzlug), mae pedwar person arall wedi bod yn yr ysbyty gwahanol anafiadau i'r corff. wrth i fws teithwyr "Kamaz" a oedd yn cludo gweithwyr sianeli teledu ac asiantaethau newyddion, a anfonodd i gael ei ryddhau o feddiannaeth ardal Kalbajar, gamu ar fwynglawdd gwrth-danc wrth symud i gyfeiriad pentref Susuzlug.

BWS JoURNALIST YN GWEITHREDU FEL Y BYDD YN CRAFFU DROS FINE GWRTH-TANK YN NOS KALBAJAR

Mae gweithwyr Swyddfa'r Erlynydd a'r Heddlu wedi adolygu'r safle ar unwaith, penodwyd arbenigedd fforensig-feddygol, cymerwyd camau prosesol eraill.

Mae achos troseddol wedi’i lansio yn Swyddfa’r Erlynydd Milwrol yng Ngweriniaeth Azerbaijan gydag Erthyglau 100.2, 116.0.6, ac eraill,

Mae mesurau ymchwilio-gweithredol dwys yn cael eu cymryd ar hyn o bryd.

Parhau Darllen

Azerbaijan

Mae pobl Azerbaijan eisiau heddwch a ffyniant hirhoedlog

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf diwedd ffurfiol yr elyniaeth rhwng Armenia ac Azerbaijan, mae llawer o broblemau’n parhau, gan gynnwys cyflwr Azerbaijanis a orfodwyd o’u cartrefi gan y gwrthdaro chwerw hirsefydlog rhwng y ddwy ochr, yn ysgrifennu Martin Banks.

Problem fawr arall heb ei datrys yw'r nifer fawr o fwyngloddiau sy'n dal i daflu sbwriel i'r dirwedd gyfan, gan fygythiad marwol a chyson i'r boblogaeth leol.

Mae'r rhain, a materion eraill sydd wedi ail-wynebu'r wythnos hon, yn tynnu sylw at freuder cadoediad Rwsiaidd a ataliodd chwe wythnos o ymladd rhwng lluoedd Armenia ac Azeri tua diwedd y llynedd.

Mae'r gwrthdaro milwrol diweddar gan gynnwys Armenia ac Azerbaijan, a gynddeiriogodd heb ei ostwng am chwe wythnos, wedi achosi anafusion, iawndal a dadleoli'r boblogaeth leol.

Gwthiodd yr ymladd filoedd i ffoi o’u cartrefi er diogelwch, y mae rhai ohonynt yn parhau i gael eu dadleoli ac na fyddant yn gallu dychwelyd i’w cartrefi yn y tymor hir. Mae'r elyniaeth wedi dod â difrod i fywoliaethau, tai a seilwaith cyhoeddus. Ar ben hynny, mae llawer o ardaloedd wedi'u gadael gyda mwyngloddiau ac ordnans eraill heb ffrwydro, gan ddod â risgiau sylweddol i'r boblogaeth sifil.

Er gwaethaf y cytundeb cadoediad rhwng Armenia ac Azerbaijan ar 9 Tachwedd 2020, mae'r sefyllfa ddyngarol, a waethygwyd ymhellach gan bandemig COVID-19, yn parhau i fod yn destun pryder.

Gwaethygodd y gwrthdaro i ryfel gyntaf ym 1991 gydag amcangyfrif o 30,000 o bobl wedi'u lladd a llawer mwy wedi'u dadleoli.

Fe ffrwydrodd ymladd ffyrnig eto ar 27 Medi y llynedd, a chredir bod miloedd wedi cael eu lladd. Mae milwrol Azerbaijan yn ail-wneud y tiriogaethau a feddiannwyd ers dechrau'r 1990au.

Ond nid oedd gan y nifer o IDPau Azerbaijan (pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol) a addawodd ddychwelyd i'w cartrefi fawr o syniad beth y byddent yn dychwelyd iddo.

Mae llawer o'r cartrefi a adawsant ddegawdau yn ôl - ac yn fwy diweddar - bellach yn adfeilion gwterog ac mae creithiau'r diarddeliadau a'r dadleoliad yn rhedeg yn ddwfn. Gan y gallai hyn effeithio ar gynifer o filiwn o bobl Aserbaijan, pob un â stori drasig a phersonol iawn i'w hadrodd, mae'r dasg o'u hail-gartrefu yn un sylweddol.

Ond, er hynny, mae rhyddhad Karabakh y llynedd a rhanbarthau cyfagos Azerbaijan o feddiannaeth Armenia yn gofyn am ddatrysiad brys ac uniongyrchol i un o'r dadleoliad mwyaf erioed yn y byd o bobl.

Roedd dadleoli gorfodol yn Azerbaijan yn ganlyniad i'r ymddygiad ymosodol milwrol gan Armenia a gynhaliwyd yn nhiriogaethau Azerbaijan ar ddechrau'r 1990au.

Cafodd mwy na miliwn o Azerbaijanis eu dadleoli’n rymus o’u tiroedd brodorol, yn eu plith gannoedd o filoedd o ffoaduriaid o Aserbaijan a ffodd o Armenia.

Cafodd yr holl bobl sydd wedi'u dadleoli'n rymus yn Azerbaijan eu setlo dros dro mewn mwy na 1,600 o aneddiadau poblog iawn mewn 12 gwersyll pebyll.

Arweiniodd aflonyddwch y llynedd at orfodi 84,000 o bobl eraill i adael eu cartref dros dro. Mae'r rhain yn cynnwys 85 o deuluoedd wedi'u dadleoli yn rhanbarth Tartar yn Azerbaijan.

Mae'r sefyllfa yn Azerbaijan yn nodedig am sawl rheswm. Y cyntaf yw, mewn gwlad ychydig dros 10 miliwn o ddinasyddion (7 miliwn yn ystod y dadleoliad), mae Azerbaijan yn gartref i un o boblogaethau mwyaf y byd sydd wedi'u dadleoli y pen.

 Nodwedd unigryw arall yw bod CDUau yn y wlad yn mwynhau'r un hawliau â dinasyddion eraill ac nad ydyn nhw'n profi gwahaniaethu. Mae Azerbaijan hefyd wedi cymryd cyfrifoldeb llawn am wella amodau byw'r CDLl.

 Mewn gwirionedd, ers diwedd y 1990au, mae'r llywodraeth wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran gwella amodau byw'r boblogaeth sydd wedi'i dadleoli'n rymus, gan ddarparu cartrefi dros dro i 315,000 o bobl sy'n byw mewn amodau enbyd yn yr aneddiadau sydd newydd eu sefydlu.

Mater hanfodol arall i'w ddatrys yw gwrthodiad Armenia i gyflwyno'r mapiau o ardaloedd cloddio (fformwleiddiadau) yn y tiriogaethau a ryddhawyd yn ddiweddar i ochr Aserbaijan.

Gwelwyd y perygl uniongyrchol y mae hyn yn ei beri yn y cyfnod byr ar ôl llofnodi'r datganiad tairochrog fis Tachwedd diwethaf pan ddaeth mwy na 100 o ddinasyddion Azerbaijan yn ddioddefwyr ffrwydradau mwynglawdd, yn eu plith CDLl.

Ar ôl tri degawd o wrthdaro mae pawb yn cytuno ei bod yn hanfodol clirio'r tiriogaethau hyn o fwyngloddiau ac ordnans eraill heb ffrwydro.

Mae gwybodaeth am eu lleoliad yn cael ei hystyried yn anghenraid llwyr i achub bywydau pobl a chyflymu prosesau adfer ac ailadeiladu ar ôl gwrthdaro.

Mae hefyd yn angenrheidiol adfer y dinasoedd a'r aneddiadau eraill a ddinistriwyd yn llwyr yn ystod y gwrthdaro a chreu amodau angenrheidiol ar gyfer dychwelyd y CDLlau yn wirfoddol, yn ddiogel ac yn urddasol i'w tiroedd brodorol.

Am dros 25 mlynedd, mae Azerbaijan wedi ceisio trafodaethau diplomyddol ar gyfer datrys y gwrthdaro ag Armenia yn heddychlon.

Mae dychweliad diamod a diogel poblogaeth ddadleoledig Aserbaijan hefyd wedi'i gadarnhau mewn dwsinau o benderfyniadau a phenderfyniadau Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Diogelwch, OIC, PACE, OSCE a Llys Hawliau Dynol Ewrop.

Cyn belled yn ôl â 2014, canmolodd y Rapporteur Arbennig ar hawliau dynol CDLl y Cenhedloedd Unedig Lywodraeth Azerbaijan am ei hymroddiad i'r mater.

Er gwaethaf y caledi y mae CDUau yn ei ddioddef, mae rhywfaint o newyddion da o hyd.

Cymerwch, er enghraifft, y dychweliad llwyddiannus i rywbeth fel normalrwydd ar gyfer un pentref a ddrylliwyd yn Azerbaijan, Jojug Marjanly, sydd wedi gweld 150 o deuluoedd yn dychwelyd i'w cartrefi ar ôl 23 mlynedd hir, boenus.

Mae hyn yn rhywbeth y mae miloedd o bobl eraill o Aserbaijan yn gobeithio ei wneud yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Erbyn hyn, mae Azerbaijan, yn ddealladwy, yn edrych i'r gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, i roi pwysau ar Armenia i gydweithredu ar ddileu canlyniadau dyngarol ei weithgareddau yn nhiriogaethau Azerbaijan a arferai fod.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, o'i ran, wedi cytuno i gyfrannu € 10 miliwn mewn cymorth dyngarol i helpu sifiliaid a gafodd eu heffeithio gan y gwrthdaro diweddar. Daw hyn â chymorth yr UE i bobl mewn angen, ers dechrau'r elyniaeth ym mis Medi 2020, i oddeutu € 17m.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič wrth y wefan hon fod y sefyllfa ddyngarol yn y rhanbarth yn parhau i fod angen sylw, gyda phandemig COVID-19 yn gwaethygu effaith y gwrthdaro ymhellach.

“Mae'r UE yn cynyddu ei gefnogaeth yn sylweddol i helpu pobl sydd wedi'u heffeithio gan y gwrthdaro i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol ac i ailadeiladu eu bywydau."

Ychwanegodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu, Olivér Várhelyi, y bydd yr UE yn gweithio tuag at drawsnewid gwrthdaro mwy cynhwysfawr ac adferiad economaidd-gymdeithasol a gwytnwch hirdymor y rhanbarth.

Bydd cyllid yr UE yn helpu i ddarparu cymorth brys gan gynnwys bwyd, hylendid ac eitemau cartref, arian parod amlbwrpas a gofal iechyd. Bydd hefyd yn ymdrin â chymorth amddiffyn, gan gynnwys cefnogaeth seicogymdeithasol, addysg mewn argyfwng ac yn sicrhau cymorth adferiad cynnar trwy gymorth bywoliaeth.

Nod y cymorth yw bod o fudd i'r bobl fwyaf agored i niwed yr effeithir arnynt gan wrthdaro, gan gynnwys pobl wedi'u dadleoli, dychweledigion a chymunedau cynnal.

Dywedodd llefarydd ar ran y comisiwn wrth y wefan hon: “Bydd cyllid hefyd yn sicrhau dad-fwyngloddio dyngarol mewn ardaloedd poblog ac yn darparu addysg risg mwynglawdd i bobl yr effeithir arnynt.”

Dywedodd un o ffynonellau llywodraeth Azerbaijan: “Mae’r rhyfel tri degawd yn nhiriogaeth Azerbaijan ar ben. Mae pobl Azerbaijan eisiau heddwch a ffyniant hirhoedlog yn y rhanbarth. Dylid cymryd yr holl fesurau dyngarol angenrheidiol ar gyfer lliniaru dioddefaint dynol a achosir gan 30 mlynedd o wrthdaro. ”

Parhau Darllen

Azerbaijan

Mae'r arbenigwr Samir Poladov yn siarad yng nghynhadledd newyddion rithwir Mine Action Agency

cyhoeddwyd

on

Ar Ebrill 7, 2021, cynhaliodd Asiantaeth Genedlaethol Azerbaijan ar gyfer Gweithredu Mwynglawdd (ANAMA) gynhadledd newyddion rithwir ymhlith arbenigwyr rhyngwladol ym maes amddiffyn rhag mwyngloddio, gyda Samir Poladov yn brif siaradwr, yn ôl gwefan yr asiantaeth. http://anama.gov.az/news/225.

Archwiliodd y cyfranogwyr y ffyrdd o gysgodi gwledydd y byd rhag plannu mwyngloddiau ac ymosodiadau mwyngloddiau, gan ateb ymholiadau newyddiadurwyr am y rheoliadau rhyngwladol perthnasol ac achosion eraill yn ymwneud â systemau taflegrau ystod hir.

Wrth ymateb i'r cwestiwn am Iskander Armenia, nododd Samir Poladov fod y gymuned fyd-eang wedi cymryd diddordeb mawr yn adroddiad ANAMA. Fel y dywedodd, “Ar ran Ilham Aliyev, Llywydd Azerbaijan a Goruchaf-bennaeth Lluoedd Arfog y wlad, mae’r asiantaeth yn gyfrifol am glirio ordnans i mi a heb ffrwydro. Ers mis Rhagfyr 2020, mae ANAMA wedi bod yn gysylltiedig â difa yn ninas Shusha. Hyd yn hyn mae'r criw wedi darganfod a symud 686 o fomiau heb ffrwydro o'r diriogaeth 234-mil-metr sgwâr (23.4 hectar). Ar yr un pryd, mae arbenigwyr yr asiantaeth wedi archwilio 183 o dai a chyrtiau, yn ogystal ag 11 adeilad aml-lawr ”.

Ar wahân i hyn, tynnodd Mr Poladov sylw'r gynulleidfa at ymgyrch lanhau ar Fawrth 15 a welodd olion dau roced a ffrwydrodd yn Shusha. Ar ôl gwirio rhif adnabod 9M723 y taflegryn, cynhaliodd y sefydliad ymchwiliad ychwanegol a daeth i'r casgliad bod y malurion yn perthyn i daflegryn Iskander-M. Yn ogystal, daethpwyd o hyd i grater taflegryn yn ninas Shusha. Fel y dywedodd yr arbenigwr, “Mae’r cyfryngau eisoes wedi datgelu union leoliad y ddwy daflegryn. Mae'r roced a grybwyllwyd (enw Adrodd NATO: SS-26 Stone), sydd ag ystod uchaf o 400 km, diamedr 920-mm a hyd 7.2 m, yn cario pen blaen o hyd at 480 kg ac mae ganddo bwysau lansio cychwynnol o 3800 kg. Gyda'r broses ddifa ar y gweill, byddwn yn eich diweddaru ar y datblygiadau newydd. Diolch am eich sylw a'ch cwestiynau ”.

Mae cynhadledd nesaf ANAMA wedi'i threfnu ar gyfer mis Mai. Cyhoeddir yr union ddyddiadau ymlaen llaw o fewn wythnos.   

Er gwybodaeth. Mae Samir Poladov yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Asiantaeth Genedlaethol Bwrdd Aserbydau Azerbaijan (ANAMA).  

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd