Cysylltu â ni

coronafirws

Roedd cau ysgolion pandemig hir yr Almaen yn taro disgyblion mudol galetaf

cyhoeddwyd

on

Gwelir llyfr plant iaith dramor yn nwylo'r gweithiwr cymdeithasol Noor Zayed o brosiect integreiddio mudol Stadtteilmuetter a redir gan yr elusen Brotestannaidd Diakonie yn ardal Berlin yn Neukoelln, yr Almaen Mai 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 4, 2021. REUTERS / Annegret Hilse
Mae'r gweithiwr cymdeithasol Noor Zayed o brosiect integreiddio mudol Stadtteilmuetter sy'n cael ei redeg gan yr elusen Brotestannaidd Diakonie yn siarad ag Um Wajih, mam i ddau o blant o Syria, yn ardal Berlin yn Neukoelln, yr Almaen Mai 4, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 4, 2021. REUTERS / Annegret Hilse

Pan ddywedodd athro wrth fam o Syria, Um Wajih, fod Almaeneg ei mab 9 oed wedi dirywio yn ystod cau chwe wythnos ei ysgol yn Berlin, roedd hi'n drist ond heb synnu, yn ysgrifennu Joseph Nasr.

"Roedd Wajih wedi codi'r Almaen yn gyflym, ac roedden ni'n falch iawn ohono," meddai'r fam 25 oed i ddau.

"Roeddwn i'n gwybod y byddai'n anghofio'r hyn roedd wedi'i ddysgu heb ymarfer ond allwn i ddim ei helpu."

Mae ei mab bellach yn wynebu blwyddyn arall mewn 'dosbarth croeso' ar gyfer plant mudol nes bod ei Almaeneg yn ddigon da i ymuno â chyfoedion brodorol mewn ysgol yng nghymdogaeth wael Berlin yn Neukoelln.

Mae cau ysgolion - sydd yn yr Almaen wedi dod i gyfanswm o oddeutu 30 wythnos ers mis Mawrth y llynedd o'i gymharu â dim ond 11 yn Ffrainc - wedi ehangu'r bwlch addysgol rhwng disgyblion mudol a brodorol yn yr Almaen ymhellach, ymhlith yr uchaf yn y byd diwydiannol.

Hyd yn oed cyn y pandemig roedd y gyfradd gadael ymysg ymfudwyr yn 18.2%, bron i dair gwaith y cyfartaledd cenedlaethol.

Mae cau'r bwlch hwnnw'n hanfodol, fel arall mae'n peryglu dileu ymdrechion yr Almaen i integreiddio mwy na dwy filiwn o bobl a wnaeth gais am loches yn ystod y saith mlynedd diwethaf, yn bennaf o Syria, Irac ac Affghanistan, dywed arbenigwyr.

Mae sgiliau iaith Almaeneg a'u cynnal - yn hollbwysig.

"Effaith fwyaf y pandemig ar integreiddio yw'r diffyg cyswllt sydyn â'r Almaenwyr," meddai Thomas Liebig o'r OECD, grwp o wledydd diwydiannol ym Mharis. "Nid yw'r mwyafrif o blant mudol yn siarad Almaeneg gartref felly mae'n hanfodol cysylltu â brodorion."

Nid yw mwy na 50% o ddisgyblion a anwyd yn yr Almaen i rieni mudol yn siarad Almaeneg gartref, y gyfradd uchaf yn yr OECD 37 aelod ac o'i chymharu â 35% yn Ffrainc. Mae'r ffigur yn codi i 85% ymhlith disgyblion na anwyd yn yr Almaen.

Mae rhieni mudol a allai fod heb sgiliau iaith academaidd ac Almaeneg weithiau wedi cael anhawster i helpu plant gydag addysg gartref ac i ddal i fyny ar ddysgu coll. Maent hefyd wedi gorfod ymgodymu â chau ysgolion yn amlach gan eu bod yn aml yn byw mewn ardaloedd tlotach â chyfraddau heintiau COVID-19 uwch.

Dewisodd llywodraeth y Canghellor Angela Merkel ac arweinwyr 16 talaith yr Almaen, sy'n rhedeg polisi addysg lleol, gau ysgolion yn ystod pob un o'r tair ton coronafirws wrth gadw ffatrïoedd ar agor i amddiffyn yr economi.

"Fe wnaeth y pandemig gynyddu problemau ymfudwyr," meddai Muna Naddaf, sy'n arwain prosiect cyngor ar gyfer mamau mudol sy'n cael ei redeg gan fraich elusennol yr Eglwys Efengylaidd Diakonie yn Neukoelln.

"Yn sydyn roedd yn rhaid iddyn nhw ddelio â mwy o fiwrocratiaeth fel gweinyddu profion coronafirws ar eu plentyn neu drefnu apwyntiad brechu. Mae yna lawer o ddryswch. Rydyn ni wedi cael pobl yn gofyn i ni a yw'n wir bod yfed te sinsir ffres yn amddiffyn rhag y firws a os yw brechu yn achosi anffrwythlondeb. "

Cysylltodd Naddaf Um Wajih â Noor Zayed, mam a mentor Arabaidd-Almaeneg, a'i cynghorodd ar sut i gadw ei mab a'i merch yn egnïol ac wedi'i symbylu yn ystod cloeon.

Roedd diffygion hirsefydlog yn system addysg yr Almaen fel seilwaith digidol gwan a oedd yn rhwystro addysgu ar-lein a diwrnodau ysgol byr a adawodd i rieni orfod codi'r llac, yn gwaethygu'r problemau i ymfudwyr.

'CENEDLAETHOL COLLI'

Dim ond 45% o’r 40,000 o ysgolion yn yr Almaen oedd â rhyngrwyd cyflym cyn y pandemig, yn ôl Undeb yr Athrawon, ac mae ysgolion ar agor tan 1.30 y prynhawn o gymharu ag o leiaf tan 3.30 yr hwyr yn Ffrainc.

Roedd ysgolion mewn cymdogaethau tlotach yn fwy tebygol o fod heb seilwaith digidol ac ni allai rhieni fforddio gliniaduron na gofal ar ôl ysgol.

Rhwng 2000 a 2013 roedd yr Almaen wedi llwyddo i haneru ymfudwyr ysgolion mudol i tua 10% trwy roi hwb i gymorth iaith mewn meithrinfeydd ac ysgolion. Ond mae pobl sy'n gadael wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i fwy o ddisgyblion o wledydd â safonau addysgol is fel Syria, Affghanistan, Irac a Sudan ymuno ag ystafelloedd dosbarth yr Almaen.

Dywed Undeb yr Athrawon fod angen tiwtora ychwanegol ar 20% o’r 10.9 miliwn o ddisgyblion yn yr Almaen i gwblhau’r flwyddyn ysgol hon yn llwyddiannus a disgwylir i gyfanswm nifer y bobl sy’n gadael adael ddyblu i fwy na 100,000.

"Bydd y bwlch addysgol rhwng ymfudwyr a brodorion yn tyfu," meddai'r Athro Axel Pluennecke o Sefydliad Ymchwil Economaidd Cologne. "Bydd angen buddsoddiadau enfawr mewn addysg ar ôl y pandemig, gan gynnwys tiwtora wedi'i dargedu, er mwyn osgoi cenhedlaeth goll o ddisgyblion."

Covid-19

Tystysgrif COVID Digidol yr UE - 'Cam mawr tuag at adferiad diogel'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (14 Mehefin), mynychodd Llywyddion Senedd Ewrop, Cyngor yr UE a’r Comisiwn Ewropeaidd y seremoni arwyddo swyddogol ar gyfer y Rheoliad ar Dystysgrif COVID Digidol yr UE, gan nodi diwedd y broses ddeddfwriaethol.

Dywedodd Prif Weinidog Portiwgal, Antonio Costa: “Heddiw, rydyn ni’n cymryd cam mawr tuag at adferiad diogel, i adfer ein rhyddid i symud ac i hybu adferiad economaidd. Mae'r dystysgrif ddigidol yn offeryn cynhwysol. Mae'n cynnwys pobl sydd wedi gwella o COVID, pobl â phrofion negyddol a phobl sydd wedi'u brechu. Heddiw rydym yn anfon ymdeimlad newydd o hyder at ein dinasyddion y byddwn gyda'n gilydd yn goresgyn y pandemig hwn ac i fwynhau teithio eto, yn ddiogel ac yn rhydd ar draws yr Undeb Ewropeaidd. ”

Dywedodd llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Ar y diwrnod hwn 36 mlynedd yn ôl, llofnodwyd Cytundeb Schengen, penderfynodd pum aelod-wladwriaeth bryd hynny agor eu ffiniau i’w gilydd a dyma ddechrau’r hyn sydd heddiw i lawer, llawer dinasyddion, un o lwyddiannau mwyaf Ewrop, y posibilrwydd i deithio'n rhydd o fewn ein hundeb. Mae'r dystysgrif COVID ddigidol Ewropeaidd yn ein sicrhau o ysbryd Ewrop agored, Ewrop heb rwystrau, ond hefyd Ewrop sy'n agor yn araf ond yn sicr ar ôl yr amser anoddaf, mae'r dystysgrif yn symbol o Ewrop agored a digidol. ”

Mae tri ar ddeg o aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau cyhoeddi Tystysgrifau COVID Digidol yr UE, erbyn 1 Gorffennaf bydd y rheolau newydd yn berthnasol yn holl daleithiau'r UE. Mae'r Comisiwn wedi sefydlu porth a fydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau wirio bod y tystysgrifau'n ddilys. Dywedodd Von der Leyen hefyd fod y dystysgrif i'w phriodoli i lwyddiant strategaeth frechu Ewrop. 

Bydd gwledydd yr UE yn dal i allu gosod cyfyngiadau os ydynt yn angenrheidiol ac yn gymesur i ddiogelu iechyd y cyhoedd, ond gofynnir i bob gwladwriaeth ymatal rhag gosod cyfyngiadau teithio ychwanegol ar ddeiliaid Tystysgrif COVID Digidol yr UE.

Tystysgrif COVID Digidol yr UE

Nod Tystysgrif COVID Digidol yr UE yw hwyluso symudiad diogel a rhydd y tu mewn i'r UE yn ystod pandemig COVID-19. Mae gan bob Ewropeaidd hawl i symud yn rhydd, hefyd heb y dystysgrif, ond bydd y dystysgrif yn hwyluso teithio, gan eithrio deiliaid rhag cyfyngiadau fel cwarantîn.

Bydd Tystysgrif COVID Digidol yr UE yn hygyrch i bawb a bydd yn:

  • ymdrin â brechu, profi ac adfer COVID-19
  • bod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn holl ieithoedd yr UE
  • bod ar gael mewn fformat digidol a phapur
  • bod yn ddiogel a chynnwys cod QR wedi'i lofnodi'n ddigidol

Yn ogystal, ymrwymodd y Comisiwn i symud € 100 miliwn o dan yr Offeryn Cymorth Brys i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i ddarparu profion fforddiadwy.

Bydd y Rheoliad yn berthnasol am 12 mis ar 1 Gorffennaf 2021.

Parhau Darllen

coronafirws

Llywydd y Senedd yn galw am Genhadaeth Chwilio ac Achub Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Llywydd Senedd Ewrop, David Sassoli (Yn y llun) wedi agor cynhadledd ryng-seneddol lefel uchel ar reoli ymfudo a lloches yn Ewrop. Canolbwyntiodd y gynhadledd yn arbennig ar agweddau allanol ymfudo. Dywedodd yr arlywydd: “Rydyn ni wedi dewis trafod dimensiwn allanol polisïau ymfudo a lloches heddiw oherwydd rydyn ni'n gwybod mai dim ond trwy fynd i'r afael â'r ansefydlogrwydd, argyfyngau, tlodi, troseddau hawliau dynol sy'n digwydd y tu hwnt i'n ffiniau, y byddwn ni'n gallu mynd i'r afael â'r gwreiddyn. achosion sy'n gwthio miliynau o bobl i adael. Mae angen i ni reoli'r ffenomen fyd-eang hon mewn ffordd ddynol, er mwyn croesawu'r bobl sy'n curo ar ein drysau bob dydd gydag urddas a pharch.
 
“Mae pandemig COVID-19 yn cael effaith ddwys ar batrymau ymfudo yn lleol a ledled y byd ac mae wedi cael effaith lluosydd ar symudiad gorfodol pobl ledled y byd, yn enwedig lle nad yw mynediad at driniaeth a gofal iechyd yn cael ei warantu. Mae'r pandemig wedi tarfu ar lwybrau ymfudo, wedi rhwystro mewnfudo, wedi dinistrio swyddi ac incwm, wedi lleihau taliadau, ac wedi gwthio miliynau o ymfudwyr a phoblogaethau bregus i dlodi.
 
“Mae ymfudo a lloches eisoes yn rhan annatod o weithred allanol yr Undeb Ewropeaidd. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ddod yn rhan o bolisi tramor cryfach a mwy cydlynol yn y dyfodol.
 
“Rwy’n credu mai ein dyletswydd yn gyntaf oll yw achub bywydau. Nid yw bellach yn dderbyniol gadael y cyfrifoldeb hwn i gyrff anllywodraethol yn unig, sy'n cyflawni swyddogaeth arall ym Môr y Canoldir. Rhaid inni fynd yn ôl i feddwl am weithredu ar y cyd gan yr Undeb Ewropeaidd ym Môr y Canoldir sy'n achub bywydau ac yn taclo masnachwyr. Mae arnom angen mecanwaith chwilio ac achub Ewropeaidd ar y môr, sy'n defnyddio arbenigedd yr holl actorion dan sylw, o'r Aelod-wladwriaethau i'r gymdeithas sifil i asiantaethau Ewropeaidd.
 
“Yn ail, rhaid i ni sicrhau bod pobl sydd angen amddiffyniad yn gallu cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd yn ddiogel a heb beryglu eu bywydau. Mae arnom angen diffinio sianeli dyngarol ynghyd ag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. Rhaid inni weithio gyda'n gilydd ar system ailsefydlu Ewropeaidd yn seiliedig ar gyfrifoldeb cyffredin. Rydym yn siarad am bobl a all hefyd wneud cyfraniad pwysig at adferiad ein cymdeithasau y mae'r dirywiad pandemig a demograffig yn effeithio arnynt, diolch i'w gwaith a'u sgiliau.
 
“Mae angen i ni hefyd roi polisi derbyn mudo Ewropeaidd ar waith. Gyda'n gilydd dylem ddiffinio'r meini prawf ar gyfer un drwydded mynediad a phreswylio, gan asesu anghenion ein marchnadoedd llafur ar lefel genedlaethol. Yn ystod y pandemig, daeth y sectorau economaidd cyfan i ben oherwydd absenoldeb gweithwyr mewnfudwyr. Mae angen mewnfudo rheoledig arnom i adfer ein cymdeithasau ac i gynnal ein systemau amddiffyn cymdeithasol. ”

Parhau Darllen

Covid-19

Mae peryglon cyfryngau prif ffrwd yn dod yn fygythiad i iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae'r honiad dadleuol y gallai'r pandemig fod wedi gollwng o labordy Tsieineaidd - unwaith y cafodd ei ddiswyddo gan lawer fel theori cynllwyn ymylol - wedi bod yn ennill tyniant. Nawr, mae Arlywydd yr UD Joe Biden wedi cyhoeddi ymchwiliad brys a fydd yn edrych i mewn i'r theori fel tarddiad posib i'r afiechyd, yn ysgrifennu Henry St.George.

Cododd amheuaeth gyntaf yn gynnar yn 2020 am resymau amlwg, gyda'r firws wedi dod i'r amlwg yn yr un ddinas Tsieineaidd â Sefydliad firoleg Wuhan (WIV), sydd wedi bod yn astudio coronafirysau mewn ystlumod ers dros ddegawd. Mae'r labordy wedi'i leoli ychydig gilometrau o farchnad wlyb Huanan lle daeth y clwstwr cyntaf o heintiau i'r amlwg yn Wuhan.

Er gwaethaf y cyd-ddigwyddiad ysgubol, gwrthododd llawer yn y cyfryngau a gwleidyddiaeth y syniad yn llwyr fel theori cynllwynio a gwrthod ei ystyried o ddifrif trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Ond yr wythnos hon mae wedi dod i'r amlwg bod adroddiad a baratowyd ym mis Mai 2020 gan Labordy Cenedlaethol Lawrence Livermore yng Nghaliffornia wedi dod i'r casgliad bod y rhagdybiaeth sy'n hawlio'r firws a ollyngwyd o labordy Tsieineaidd yn Wuhan yn gredadwy ac yn haeddu ymchwiliad pellach.

Felly pam y cafodd y Theori Gollyngiadau Lab ei diswyddo'n ormodol o'r cychwyn arni? Nid oes unrhyw gwestiwn bod y syniad, o safbwynt y cyfryngau prif ffrwd, wedi ei faeddu gan gysylltiad â'r Arlywydd Donald Trump. Byddai amheuaeth o amheuaeth ynghylch honiadau'r Llywydd ynghylch unrhyw agwedd benodol ar y pandemig wedi bod yn haeddiannol ar bron unrhyw gam. Er mwyn ei roi yn euphemistaidd, roedd Trump wedi dangos ei hun yn adroddwr annibynadwy.

Yn ystod y pandemig diswyddodd Trump ddifrifoldeb COVID-19 dro ar ôl tro, gwthio meddyginiaethau heb eu profi, a allai fod yn beryglus fel hydroxychloroquine, a hyd yn oed awgrymu mewn un sesiwn friffio gofiadwy i'r wasg y gallai chwistrellu cannydd helpu.

Roedd newyddiadurwyr hefyd yn ofni'n rhesymol debygrwydd â naratif arfau dinistr torfol yn Irac, lle dyfynnwyd bygythiadau enfawr a rhoddwyd rhagdybiaethau i theori wrthwynebol gyda rhy ychydig o dystiolaeth i'w hategu.

Fodd bynnag, mae'n amhosibl anwybyddu'r ffaith bod animeiddiad cyffredinol a deimlwyd tuag at Trump gan rannau helaeth o'r cyfryngau wedi arwain at ddiffaith dyletswydd ar raddfa fawr a methu â chynnal safonau gwrthrychol newyddiaduraeth yn ogystal â gwyddoniaeth. Mewn gwirionedd nid oedd y Lab Leak erioed yn theori cynllwyn ond yn ddamcaniaeth ddilys ar ei hyd.

Diddymwyd awgrymiadau i'r gwrthwyneb gan ffigurau gwrth-sefydlu yn Tsieina hefyd yn gryno. Mor gynnar â mis Medi 2020, ymddangosodd y 'Rule of Law Foundation', sy'n gysylltiedig ag anghytuno Tsieineaidd amlwg Miles Kwok, ar y dudalen deitl astudiaeth a honnodd fod y coronafirws yn bathogen artiffisial. Roedd gwrthwynebiad hirsefydlog Mr Kwok i'r CCP yn ddigonol i sicrhau nad oedd y syniad yn cael ei gymryd o ddifrif.

O dan yr esgus eu bod yn brwydro yn erbyn gwybodaeth anghywir, roedd monopolïau'r cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn sensro pyst am y rhagdybiaeth labordy-gollwng. Dim ond nawr - ar ôl i bron pob prif gyfryngau yn ogystal â gwasanaethau diogelwch Prydain ac America gadarnhau ei fod yn bosibilrwydd dichonadwy - ydyn nhw wedi cael eu gorfodi i ôl-dracio.

“Yng ngoleuni ymchwiliadau parhaus i darddiad COVID-19 ac mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr iechyd cyhoeddus,” meddai llefarydd ar ran Facebook, “ni fyddwn yn dileu’r honiad bod COVID-19 yn cael ei wneud gan ddyn na’i gynhyrchu o’n apiau.” Mewn geiriau eraill, mae Facebook bellach yn credu bod ei sensoriaeth o filiynau o swyddi yn ystod y misoedd blaenorol wedi bod mewn camgymeriad.

Mae canlyniadau'r syniad o beidio â chael ei gymryd o ddifrif yn ddwys. Mae tystiolaeth y gallai'r labordy dan sylw fod wedi bod yn cynnal yr hyn a elwir yn ymchwil “ennill swyddogaeth”, arloesedd peryglus lle mae afiechydon yn cael eu gwneud yn fwy ffyrnig yn fwriadol fel rhan o ymchwil wyddonol.

Yn hynny o beth, os yw damcaniaeth y labordy yn wir mewn gwirionedd, mae'r byd wedi cael ei gadw'n fwriadol yn y tywyllwch ynghylch gwreiddiau genetig firws sydd wedi lladd dros 3.7m o bobl hyd yma. Gellid bod wedi arbed cannoedd o filoedd o fywydau pe bai priodweddau allweddol y firws a'i duedd i dreiglo wedi'u deall yn gynt ac yn well.

Ni ellir gorbwysleisio goblygiadau diwylliannol darganfyddiad o'r fath. Os yw'r rhagdybiaeth yn wir - bydd y sylweddoliad yn fuan yn nodi nad oedd camgymeriad sylfaenol y byd yn barch annigonol i wyddonwyr, na pharch annigonol at arbenigedd, ond dim digon o graffu ar gyfryngau prif ffrwd a gormod o sensoriaeth ar Facebook. Ein prif fethiant fydd yr anallu i feddwl yn feirniadol a chydnabod nad oes y fath beth ag arbenigedd llwyr.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd