Cysylltu â ni

Yr Almaen

Mae Google yn cymryd camau cyfreithiol dros gyfraith lleferydd casineb estynedig yr Almaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir logo Google ar adeilad yn ardal fusnes ac ariannol La Defense yn Courbevoie ger Paris, Ffrainc, Medi 1, 2020. REUTERS / Charles Platiau / File Photo
Gwelir ap Google ar ffôn clyfar yn y llun hwn a dynnwyd, Gorffennaf 13, 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Dywedodd Google ddydd Mawrth (27 Gorffennaf) ei fod yn cymryd camau cyfreithiol dros fersiwn estynedig o gyfraith lleferydd casineb yr Almaen a ddaeth i rym yn ddiweddar, gan ddweud bod ei ddarpariaethau yn torri hawl i breifatrwydd ei defnyddwyr, yn ysgrifennu Douglas Busvine, Reuters.

Yr wyddor (GOOGL.O) Fe wnaeth uned, sy'n rhedeg YouTube safle rhannu fideo, ffeilio siwt yn y llys gweinyddol yn Cologne i herio darpariaeth sy'n caniatáu trosglwyddo data defnyddwyr i orfodi'r gyfraith cyn ei bod hi'n amlwg bod unrhyw drosedd wedi'i chyflawni.

Daw’r cais am adolygiad barnwrol wrth i’r Almaen baratoi ar gyfer etholiad cyffredinol ym mis Medi, ynghanol pryderon y gallai disgwrs elyniaethus a dylanwadu ar weithrediadau a gynhelir trwy gyfryngau cymdeithasol ansefydlogi gwleidyddiaeth ymgyrchu arferol y wlad.

hysbyseb

"Mae'r ymyrraeth enfawr hon yn hawliau ein defnyddwyr yn sefyll, yn ein barn ni, nid yn unig yn gwrthdaro â diogelu data, ond hefyd â chyfansoddiad yr Almaen a chyfraith Ewropeaidd," ysgrifennodd Sabine Frank, pennaeth polisi cyhoeddus rhanbarthol YouTube, mewn a post blog.

Deddfodd yr Almaen y gyfraith lleferydd gwrth-gasineb, a elwir yn Almaeneg fel NetzDG, yn gynnar yn 2018, gan wneud rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein YouTube, Facebook (FB.O) a Twitter (TWTR.N) yn gyfrifol am blismona a chael gwared ar gynnwys gwenwynig.

Beirniadwyd y gyfraith, a oedd hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i rwydweithiau cymdeithasol gyhoeddi adroddiadau rheolaidd ar eu cydymffurfiad, yn aneffeithiol, a phasiodd y senedd ym mis Mai ddeddfwriaeth i gryfhau ac ehangu ei chymhwysiad.

hysbyseb

Mae Google wedi cymryd mater penodol gyda gofyniad yn y NetzDG estynedig sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr drosglwyddo manylion personol gorfodaeth cyfraith y rhai sy'n rhannu cynnwys yr amheuir eu bod yn atgas.

Dim ond unwaith y bydd y wybodaeth bersonol honno ym meddiant gorfodaeth cyfraith y rhagwelir penderfyniad ynghylch a ddylid lansio achos troseddol, sy'n golygu y gallai data pobl ddiniwed ddod i gronfa ddata trosedd heb yn wybod iddynt, mae'n dadlau.

"Bellach mae'n ofynnol i ddarparwyr rhwydwaith fel YouTube drosglwyddo data defnyddwyr yn awtomatig ac mewn swmp i asiantaethau gorfodaeth cyfraith heb unrhyw orchymyn cyfreithiol, heb yn wybod i'r defnyddiwr, dim ond yn seiliedig ar amheuaeth o drosedd," meddai llefarydd ar ran Google.

“Mae hyn yn tanseilio hawliau sylfaenol, rydym felly wedi penderfynu cael darpariaethau perthnasol y NetzDG i gael eu hadolygu’n farnwrol gan y llys gweinyddol cymwys yn Cologne.”

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Brexit

Nid yw Prydain bellach yn y 10 uchaf ar gyfer masnach gyda'r Almaen wrth i Brexit frathu

cyhoeddwyd

on

By

Mae baneri’r Undeb Ewropeaidd, Prydain a’r Almaen yn gwibio o flaen cangelldy cyn ymweliad Prif Weinidog Prydain Theresa May ym Merlin, yr Almaen, Ebrill 9, 2019. REUTERS / Hannibal Hanschke / Files

Mae Prydain ar y trywydd iawn i golli ei statws fel un o 10 partner masnachu gorau’r Almaen eleni am y tro cyntaf er 1950, wrth i rwystrau masnach sy’n gysylltiedig â Brexit yrru cwmnïau yn economi fwyaf Ewrop i chwilio am fusnes yn rhywle arall, ysgrifennu Michael Nienaber a Rene Wagner.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ar ddiwedd 2020, yn dilyn mwy na phedair blynedd o ymryson dros delerau ei ysgariad pan oedd yr Almaen gorfforaethol eisoes wedi dechrau lleihau cysylltiadau â'r Deyrnas Unedig.

Yn ystod chwe mis cyntaf eleni, suddodd mewnforion Almaeneg o nwyddau Prydain bron i 11% flwyddyn ar ôl blwyddyn i 16.1 biliwn ewro ($ 19.0 biliwn), dangosodd data'r Swyddfa Ystadegau Ffederal a adolygwyd gan Reuters.

hysbyseb

Tra cododd allforion nwyddau o’r Almaen i Brydain 2.6% i 32.1 biliwn ewro, ni allai hynny atal dirywiad mewn masnach ddwyochrog, 2.3% i 48.2 biliwn ewro - gan wthio Prydain i lawr i’r 11eg safle o’r nawfed, ac o’r pumed cyn iddi bleidleisio i adael y UE yn 2016.

Dangosodd arolwg ym mis Rhagfyr 2020 o gymdeithas fasnach BGA yr Almaen fod un o bob pum cwmni yn ad-drefnu cadwyni cyflenwi i gyfnewid cyflenwyr Prydain i eraill yn yr UE.

Roedd y duedd honno’n dod yn fwy amlwg, er bod busnesau Prydain hyd yn oed yn waeth eu byd, meddai Michael Schmidt, Llywydd Siambr Fasnach Prydain yn yr Almaen, gan wneud unrhyw droi ymlaen cyn diwedd eleni yn annhebygol.

hysbyseb

"Mae mwy a mwy o gwmnïau bach a chanolig yn peidio â masnachu (ym Mhrydain) oherwydd y rhwystrau hyn (sy'n gysylltiedig â Brexit)," meddai Schmidt wrth Reuters.

Cafodd y dirywiad sydyn yn yr hanner cyntaf hefyd ei yrru gan effeithiau tynnu ymlaen cyn i'r rhwystrau newydd, megis rheolaethau tollau, ddechrau ym mis Ionawr.

"Roedd llawer o gwmnïau'n rhagweld y problemau ... felly fe wnaethant benderfynu tynnu mewnforion ymlaen trwy gynyddu stociau," meddai.

Er i'r effaith hon gynyddu masnach ddwyochrog yn y pedwerydd chwarter, fe wnaeth dorri'r galw yn gynnar eleni, tra bod problemau gyda'r gwiriadau tollau newydd hefyd yn cymhlethu masnach o fis Ionawr ymlaen.

Nid mis Ionawr gwael yn unig oedd perfformiad gwael y DU yn llusgo i lawr y cyfartaledd yn ystod chwe mis cyntaf 2021.

Ym mis Mai a mis Mehefin, arhosodd masnach nwyddau dwyochrog rhwng yr Almaen a'r DU yn is na lefelau diwedd 2019 - mewn cyferbyniad â phob partner masnach mawr arall yn yr Almaen.

"Colli pwysigrwydd y DU mewn masnach dramor yw canlyniad rhesymegol Brexit. Mae'n debyg bod y rhain yn effeithiau parhaol," meddai Gabriel Felbermayr, Llywydd Sefydliad Economi y Byd (IfW) yn Kiel, wrth Reuters.

Dangosodd dadansoddiad o ddata fod mewnforion Almaeneg o gynhyrchion amaethyddol Prydain wedi cwympo mwy nag 80% yn ystod y chwe mis cyntaf tra bod mewnforion cynhyrchion fferyllol bron â haneru.

"Yn syml, ni all llawer o gwmnïau bach fforddio'r baich ychwanegol o gadw'n gyfoes a chydymffurfio â'r holl reolau tollau cicio i mewn fel tystysgrifau iechyd ar gyfer caws a chynhyrchion ffres eraill," meddai Schmidt.

Ond roedd y realiti masnach newydd wedi niweidio cwmnïau Prydeinig hyd yn oed yn fwy na rhai Almaeneg, a oedd yn fwy cyfarwydd â delio â gwahanol gyfundrefnau tollau ledled y byd gan fod llawer wedi bod yn allforio i amrywiol wledydd nad ydynt yn rhai Ewropeaidd ers degawdau.

"Ym Mhrydain, mae'r darlun yn wahanol," meddai Schmidt, gan ychwanegu bod llawer o gwmnïau bach yno wedi allforio i'r UE yn bennaf felly roedd yn rhaid iddynt ddechrau o'r dechrau wrth wynebu rheolaethau tollau newydd.

"I lawer o gwmnïau bach o Brydain, roedd Brexit yn golygu colli mynediad i'w marchnad allforio bwysicaf ... Mae fel saethu'ch hun yn y droed. Ac mae hyn yn esbonio pam mae mewnforion yr Almaen o Brydain yn cwympo'n rhydd nawr."

Lleisiodd obaith y gallai peth o'r dirywiad fod dros dro. "Fel rheol mae cwmnïau bob amser mewn sefyllfa dda i addasu'n gyflym - ond mae angen amser ar hyn."

($ 1 0.8455 = €)

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Gostyngodd ceidwadwyr Merkel i recordio'n isel cyn pleidlais yr Almaen

cyhoeddwyd

on

By

Cefnogaeth i Ganghellor Angela Merkel (Yn y llun) mae bloc ceidwadol wedi gostwng i lefel isaf erioed o 19%, dangosodd arolwg barn Forsa ddydd Mawrth (7 Medi), lai na thair wythnos cyn etholiad yn yr Almaen, tra bod y Democratiaid Cymdeithasol (SPD) wedi ymestyn eu harweiniad i 6 phwynt, yn ysgrifennu Madeline Chambers, Reuters.

Mae arolwg barn Forsa ar gyfer RTL / n-tv wedi rhoi’r bloc ceidwadol dan arweiniad Armin Laschet, y mae ei obeithion o olynu Merkel fel canghellor economi fwyaf Ewrop yn pylu, i lawr 2 bwynt o’r wythnos flaenorol.

Dywedodd N-tv mai dyna'r lefel isaf a gafodd ei tharo erioed gan y bloc ceidwadol, sy'n cynnwys CDU Merkel a'i chwaer blaid CSU Bafaria.

hysbyseb

Rhoddodd yr arolwg SPD ar 25%, y Gwyrddion ar 17% a'r Democratiaid Rhydd (FDP) ar 13%. Roedd y Linke chwith pellaf, a allai ymuno'n ddamcaniaethol mewn cynghrair chwith gyda'r SPD a'r Gwyrddion, ar 6% a'r AfD dde-dde ar 11%

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd