Cysylltu â ni

Yr Almaen

Mae goleuadau traffig yn dweud ewch!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

O'r diwedd mae'r glymblaid lywodraethol dan arweiniad Gwyrdd, Rhyddfrydol a Democratiaid Cymdeithasol - y 'glymblaid goleuadau traffig' fel y'i gelwir ar gyfer yr Almaen - wedi dotio'r Is a chroesi'r Ts ar eu cytundeb clymblaid, gan ddod i mewn ar ychydig o dan 180 tudalen, mae arweinwyr y pleidiau wedi amlinellu rhaglen fanwl ar gyfer llywodraeth sy'n "meiddio am fwy o gynnydd - cynghrair dros ryddid, cyfiawnder a chynaliadwyedd"

Bydd yn rhaid i bob plaid lofnodi'r cytundeb, ond mae disgwyl i hyn fod yn fwy o ffurfioldeb, bydd ffigyrau mawr yn y blaid wedi cael eu briffio yn ystod trafodaethau'r glymblaid ac o'r cychwyn cyntaf roedd yn anochel y byddai angen i bob ochr wneud ystumiau cymodol. 

Olaf Scholz (S&D) fydd y Canghellor nesaf (yn y llun), Annalena Baerbock (Green) fydd y gweinidog tramor, Christian Lindner (Renew) fydd y gweinidog cyllid. Mae'r Gwyrddion hefyd wedi cael gofal am weinidogaeth economi / hinsawdd newydd. 

Spitzenkandidat

hysbyseb

Ar gwestiynau strwythurol mwy cyffredinol yn yr UE, mae'r glymblaid yn gefnogol i'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a hyd yn oed o'r posibilrwydd o newidiadau i'r cytuniad. Maent yn galw ar yr UE i barchu egwyddorion sybsidiaredd a chymesuredd a'r Siarter Hawliau Sylfaenol. Maent am gryfhau Senedd Ewrop, gan aros yn ddelfrydol o fewn ffiniau'r cytuniadau â rhestrau rhannol drawswladol a system Spitzenkandidat rwymol i bennu Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Fodd bynnag, pe bai hynny'n methu, maent wedi cytuno y gall y Gwyrddion wneud eu dewis ar gyfer comisiynydd nesaf yr Almaen. 

Datblygiad defnyddiol arall yw eu bod yn bwriadu gwneud gwaith y Cyngor yn fwy tryloyw, gan sicrhau bod cynigion y Comisiwn yn cael eu trafod yn gyhoeddus yn y Cyngor o fewn terfyn amser penodol, maent hefyd yn galw am ymestyn pleidleisio mwyafrif cymwys i feysydd newydd - byddai hyn yn debygol o wynebu gwrthwynebiad cryf gan wladwriaethau eraill ar gwestiynau fel treth, y mae'n well gan rai taleithiau eu cadw y tu ôl i ddrysau caeedig. Yn bwysig, bydd y glymblaid hefyd yn gwella'r wybodaeth a ddarperir i'r Bundestage a chyfranogiad ynddo wrth wneud penderfyniadau ar lefel yr UE. 

Newid arall y mae'r glymblaid yn ei gynnig yw estyn tymor barnwyr yn Llys Cyfiawnder Ewrop i 12 mlynedd. 

hysbyseb
Clymblaid golau traffig: SPD, Gwyrddion a FDP

Schwarze Null

Mae'r Almaen weithiau wedi cael ei beirniadu am ei pholisi “Du sero”, yn enwedig yn ystod yr argyfwng ariannol, lle daeth gwledydd a oedd wedi achub banciau i ben yn gor-gamu rheolau cyllidol. Yn cael ei ddilyn yn fwyaf gwaradwyddus gan y cyn Weinidog Cyllid Wolfgang Schäuble, credir bod y glynu'n gaeth at reolau cyllidol wedi arafu twf ac adlam Ewrop. Roedd yn ymddangos bod Scholz, er ei fod mewn clymblaid gyda'r Democratiaid Cristnogol, yn cymryd llinell debyg ac yn aml roedd ganddo dynn ar y materion hyn. Fodd bynnag, mae'r UE bellach yn adolygu ei reolau cyllidol ac mae cipolwg bach o olau yn y cytundeb. Yn dilyn y cyntaf oedd pandemig COVID-19 mae'r rheolau wedi'u defnyddio mewn ffordd fwy hyblyg wrth sbarduno'r cymal dianc cyffredinol - tan ddiwedd 2022. 

Dywed y cytundeb fod y glymblaid eisiau “cryfhau a dyfnhau’r undeb economaidd ac ariannol.” O ran y ddadl ar reolau cyllidol maent yn galw am gynaliadwyedd dyled ond maent hefyd yn gefnogol i fuddsoddiad cynaliadwy sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd. Er bod rhai wedi harbwr gobeithion y gallai Next Generation EU (NGEU) ddod yn offeryn mwy parhaol, mae'r cytundeb yn glynu wrth y farn ei fod yn offeryn sy'n gyfyngedig o ran amser a swm.

Rheol y gyfraith

Mae'r glymblaid yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i fod yn warchodwyr mwy grymus y Cytuniadau ac i gymryd mwy o gamau i orfodi offerynnau rheol cyfraith presennol yn fwy cyson a phrydlon. Maent yn galw am orfodi a datblygu pob offeryn (deialog rheol cyfraith, gwiriad rheol cyfraith, mecanwaith amodoldeb, gweithdrefnau torri, argymhellion a chanfyddiadau o dan weithdrefn Erthygl 7) yn fwy cyson. Maent yn ei gwneud yn glir na fyddant ond yn derbyn defnyddio'r Cyfleuster Adferiad a Gwydnwch os sicrheir amodau fel barnwriaeth annibynnol - yr hyn a elwir yn 'amodoldeb rheol cyfraith'. 

Yn ehangach mae'r partneriaid yn galw am fwy o gefnogaeth i ddemocratiaeth ryddfrydol a'r frwydr yn erbyn: dadffurfiad, ymgyrchoedd newyddion ffug, propaganda gartref a thramor.  

Undeb Bancio

Mae'r Almaen wedi bod yn un o'r prif lusgwyr traed ar Undeb Bancio Ewrop, yn benodol, maen nhw bob amser wedi gwrthsefyll cynnydd ar Gynllun Yswiriant Adnau Ewropeaidd (EDIS), a welir gan lawer fel piler beirniadol undeb bancio. Er bod y glymblaid eisiau system haenog ac eithrio “sefydliadau sydd wedi’u hangori’n lleol” llai a chanolig, mae’n barod i gynnig cynllun sicrwydd Ewropeaidd ar gyfer cynlluniau yswiriant blaendal cenedlaethol sy’n cael eu gwahaniaethu yn ôl risg, “mae comiwnyddiaeth lawn y systemau gwarantu blaendal yn Ewrop yn nid y nod ”.

gwyngalchu arian

Mae'r glymblaid yn cydnabod mai dim ond trwy gydweithredu ar lefel UE y gallant frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. Y nod yw gwneud y frwydr yn erbyn gwyngalchu arian ledled Ewrop yn fwy effeithiol a chau unrhyw fylchau sy'n weddill. Maent o blaid awdurdod gwyngalchu arian effeithiol ac annibynnol yr UE fel y cynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ac maent am iddo gael ei leoli yn Frankfurt am Main. 

Mae'r glymblaid eisiau i awdurdod goruchwylio'r UE fynd y tu hwnt i'r sector ariannol a chynnwys camddefnyddio asedau crypto. Maent hefyd eisiau gweld cryfhau unedau gwybodaeth ariannol (FIU). 

Brexit, y DU a Gogledd Iwerddon

Mae'r partneriaid yn disgrifio'r Deyrnas Unedig fel un o bartneriaid agosaf yr Almaen y tu allan i'r UE. Hoffent weld cydweithredu mewn polisi tramor a diogelwch, ac maent am ymdrechu i gydweithredu'n ddwyochrog yn agos o fewn fframwaith y Cytundeb Tynnu'n Ôl a'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad. Fodd bynnag, mae’r glymblaid yn mynnu cydymffurfiad llawn, “yn enwedig o ran Protocol Gogledd Iwerddon a Chytundeb Dydd Gwener y Groglith”. Maent yn nodi y bydd gwrthfesurau y caniateir ar eu cyfer yn y cytundeb yn cael eu defnyddio os na wneir hyn.

Rhannwch yr erthygl hon:

coronafirws

Mae ICUs yr Almaen yn disgwyl i uchafbwynt COVID daro ysbytai adeg y Nadolig

cyhoeddwyd

on

By

Mae'r Almaen yn debygol o gyrraedd uchafbwynt ei phedwaredd don o heintiau COVID-19 erbyn canol mis Rhagfyr a gallai hyn olygu 6,000 o welyau gofal dwys a feddiannir erbyn y Nadolig, dywedodd cymdeithas y wlad ar gyfer meddygaeth gofal dwys (DIVI) ddydd Mercher (1 Rhagfyr), ysgrifennu Paul Carrel ac Emma Thomasson, Reuters.

Dywedodd Andreas Schuppert, daroganwr ar gyfer y gymdeithas DIVI, wrth gynhadledd newyddion ei fod yn “weddol optimistaidd” y byddai’r uchafbwynt mewn achosion newydd yn dod yn ystod y pythefnos nesaf, ond rhybuddiodd y byddai hyn yn cymryd amser i gael ei effaith lawn ar ysbytai.

"Mae'n sefyllfa ominous," meddai llywydd DIVI, Gernot Marx, wrth gohebwyr. "Byddem yn cael ein cynghori'n dda i ymateb ar unwaith. Rhaid i ni fynd ar y blaen i'r sefyllfa."

Ar hyn o bryd mae cleifion COVID-4,600 yn meddiannu tua 19 o welyau gofal dwys, o gymharu ag uchafbwynt blaenorol o 5,745 ar Ionawr 3 pan oedd yr Almaen mewn cyfnod cloi llawn.

hysbyseb

Fodd bynnag, dywedodd y DIVI fod prinder staff nyrsio yn golygu mai dim ond tua 9,000 o welyau sydd gan yr Almaen bellach lle gall cleifion dderbyn resbiradaeth artiffisial, i lawr o 12,000 flwyddyn yn ôl.

Adroddodd Sefydliad Robert Koch, asiantaeth clefyd heintus y wladwriaeth yn yr Almaen, 67,186 o achosion COVID-19 newydd ddydd Mercher, i fyny 302 o wythnos yn ôl, a 446 o farwolaethau, y ffigur dyddiol uchaf ers Chwefror 18 - gan ddod â'r doll marwolaeth gyffredinol i 101,790.

Fodd bynnag, gostyngodd y gyfradd mynychder saith diwrnod fesul 100,000 am ail ddiwrnod i 442.9 o bobl, o 452.2 o bobl ddydd Mawrth.

hysbyseb

Cytunodd llywodraethau ffederal a rhanbarthol yr Almaen ddydd Mawrth i weithredu, gan gynnwys camu i fyny'r ymgyrch frechu a chyfyngu ar gyswllt, yn enwedig i bobl sydd heb eu brechu.

Eisoes wedi eu beirniadu gan wyddonwyr am ymddwyn yn rhy hwyr, cytunodd yr arweinwyr i wneud penderfyniadau cadarn ddydd Iau ar gynigion fel gorfodi cwsmeriaid i ddangos prawf o frechu neu adferiad mewn siopau a chyfyngu ar nifer y bobl mewn digwyddiadau mawr.

Mae pedwar o bobl yn ne’r Almaen wedi profi’n bositif am yr amrywiad coronicrirus Omicron a nodwyd o’r newydd er iddynt gael eu brechu’n llawn, meddai’r swyddfa iechyd cyhoeddus yn nhalaith Baden-Wuerttemberg.

Dychwelodd tri o'r bobl heintiedig o daith fusnes i Dde Affrica ar Dachwedd 26 a Thachwedd 27 yn y drefn honno, ac mae'r pedwerydd person yn aelod o deulu un o'r dychweledigion. Roedd y pedwar yn dangos symptomau cymedrol COVID-19.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mewn mwdwl o allanfa Merkel, mae pedwaredd don COVID yn dal yr Almaen allan

cyhoeddwyd

on

By

Mae gyrwyr ceir yn ciwio y tu allan i ganolfan frechu i mewn i glefyd coronafirws (COVID-19) yn Lanxess Arena yn Cologne, yr Almaen, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay / File Photo

Am unwaith, mae'r Almaen ddiarhebol effeithlon wedi gollwng y bêl, ysgrifennu Byrgyr Ludwig a Joseph Nasr.

Mae ciwiau ymddangosiadol ddiddiwedd ledled y wlad am ergydion atgyfnerthu coronafirws a hyd yn oed ar gyfer brechlynnau cyntaf yn dystiolaeth ei fod wedi cael ei ddal allan gan bedwaredd don o COVID-19, ar ôl arwain y byd yn ei ymateb cychwynnol i'r pandemig yn gynnar y llynedd.

Yna, roedd adroddiadau cyflym a mesurau i gyfyngu ar heintiad, gyda chymorth arweinyddiaeth wleidyddol ysbrydoledig, yn golygu bod yr Almaen wedi dioddef llawer llai o drosglwyddiadau a marwolaethau na'r Eidal, Sbaen, Ffrainc neu Brydain.

Ond nawr mae ymhlith y cenhedloedd yr effeithiwyd arnynt waethaf yng ngorllewin Ewrop, gan daro record o dros 76,000 o heintiau ddydd Gwener a pharatoi i hedfan pobl sy'n ddifrifol wael ledled y wlad i ddod o hyd i welyau gofal dwys. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae llawer o academyddion a chlinigwyr yn beio petruster-betruster. Er bod gwanhau amddiffyniad brechlyn yn gwaethygu'r argyfwng, nid yw tua 32% o boblogaeth yr Almaen wedi cael brechlyn COVID-19 o gwbl - ymhlith y cyfraddau uchaf yng ngorllewin Ewrop.

Mewn gwirionedd, daeth y llywodraeth ffederal â chyllid i ben ar gyfer 430 o ganolfannau brechu ddiwedd mis Medi, pan drai llif y rhai a oedd yn ceisio brechu, gan basio'r baich i feddygon teulu ac arferion meddygol eraill.

Tra ym Mhrydain mae mwy na 24% wedi cael hwb atgyfnerthu ar ôl eu cwrs cychwynnol, yn yr Almaen mae'r nifer yn is na 10%.

hysbyseb

Gydag meddygon teulu bellach wedi eu llethu gan y galw, dywedodd Thomas Mertens, cadeirydd y panel cynghori brechu STIKO, yr wythnos diwethaf - cyn canfod amrywiad heintus iawn newydd yn Ne Affrica - y byddai'r mwyafrif o bobl oedrannus yn annhebygol o gael atgyfnerthu cyn mis Rhagfyr neu Ionawr.

'CONFUSION A FRUSTRATION'

Mae beirniaid hefyd yn tynnu sylw bod yr Almaen wedi bod mewn gwagle gwleidyddol ers etholiad cyffredinol ym mis Medi.

Mae'r Canghellor Angela Merkel, cyn wyddonydd a enillodd ganmoliaeth yn gynnar yn 2020 am ei phenderfyniad cyflym i orfodi cloi ac am apêl rymus ar y teledu i leihau cysylltiadau cymdeithasol, wedi bod yn arwain gweinyddiaeth hwyaid cloff tra bod tair plaid newydd llywodraethwyr y glymblaidt yn cael ei ffurfio.

Dywedodd Frank Roselieb, cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Argyfwng yn Kiel, fod “gwagle” mewn cyfathrebu gan Merkel, a oedd eisoes wedi cyhoeddi ei hymddeoliad ac wedi teithio dramor wrth i unedau gofal dwys lenwi, wedi arwain at hunanfoddhad cyhoeddus eang.

"Gadawyd cyfathrebu am y pandemig i is-weithwyr ac arbenigwyr iechyd sydd â llai o gyrhaeddiad ac effaith na'r canghellor," meddai.

I ychwanegu at yr aflonyddwch, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, y mis hwn wrth yr 16 talaith ffederal i flaenoriaethu boosters Moderna a oedd yn agosáu at eu dyddiad dod i ben dros yr ergyd BioNTech / Pfizer a ddefnyddir yn fwy cyffredin.

Nododd Spahn Moderna fel y "Rolls-Royce" o frechlynnau i oresgyn hoffter ystyfnig yr Almaenwyr am y BioNTech cartref. Darllen mwy.

Ond bu’n rhaid i feddygon teulu newid eu gweithdrefnau, a dywedodd Verena Bentele, llywydd cymdeithas gofal cymdeithasol VdK, ei bod yn annhebygol y byddai derbynwyr petrusgar yn cael sicrwydd trwy dderbyn brechlyn a ddaeth i ben yn fuan:

"Mae rheolaeth y pandemig wedi'i nodi gan gyfathrebu aneglur, sydd wedi arwain at ddryswch a rhwystredigaeth."

Bellach, cael gafael ar yr argyfwng fydd y flaenoriaeth gyntaf i'r llywodraeth sy'n dod i mewn dan arweiniad y Democratiaid Cymdeithasol chwith (SPD) gyda'r Gwyrddion a'r Democratiaid Rhydd o blaid busnes. Darllen mwy.

Er na chawsant eu tyngu i mewn eto, beirniadwyd y pleidiau y mis hwn am fethu â defnyddio eu mwyafrif yn y senedd i atal y deddfau brys sy'n dod i ben sy'n caniatáu i'r llywodraeth ffederal orchymyn cloi lleol.

Mae'r Canghellor-ar-aros Olaf Scholz o'r SPD wedi addo cyflymu brechiadau ac wedi gwrthod diystyru eu gwneud yn orfodol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Almaen yn ystyried mwy o gyrbau COVID-19 wrth i'r Unol Daleithiau gynghori yn erbyn teithio yno

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau o'r swyddfa archeb gyhoeddus yn cerdded mewn marchnad Nadolig, lle maen nhw'n rheoli'r rheol '2G' sy'n caniatáu i'r rhai sydd wedi'u brechu neu eu hadfer o'r clefyd coronafirws (COVID-19) ymweld, yn Cologne, yr Almaen, Tachwedd 22, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Mae menyw yn mynd i mewn i fwth brechu mewn canolfan frechu mewn clefyd coronavirus (COVID-19) yn Lanxess Arena yn Cologne, yr Almaen, Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Galwodd gweinidog iechyd yr Almaen ddydd Mawrth (23 Tachwedd) am gyfyngiadau pellach i gynnwys ymchwydd "dramatig" mewn achosion coronafirws wrth i gyfradd heintiau'r wlad gyrraedd y lefel uchaf erioed ac wrth i'r Unol Daleithiau gynghori yn erbyn teithio yno, ysgrifennu Andreas Rinke, Riham Alkhousaa a Sarah Marsh, Reuters.

Fe darodd y gyfradd mynychder saith diwrnod - nifer y bobl fesul 100,000 i gael eu heintio dros yr wythnos ddiwethaf - 399.8 ddydd Mawrth, i fyny o 386.5 ddydd Llun, dangosodd data gan Sefydliad Robert Koch (RKI) ar gyfer clefydau heintus.

Galwodd y Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, am gyfyngu mwy o fannau cyhoeddus i’r rhai a gafodd eu brechu neu eu hadfer yn ddiweddar o COVID-19 ac a gafodd brawf negyddol hefyd, mewn ymgais i gynnwys pedwaredd don yr Almaen.

Nid oedd Spahn yn diystyru cloeon, er iddo ddweud y byddai hyn yn cael ei benderfynu fesul rhanbarth. Mae rhai rhanbarthau fel y Sacsoni trawiadol a Bafaria eisoes yn cymryd mesurau fel canslo marchnadoedd y Nadolig.

hysbyseb

"Mae'r sefyllfa nid yn unig yn ddifrifol, mewn rhai rhanbarthau yn yr Almaen mae bellach yn ddramatig," meddai Spahn wrth Radio yr Almaen. "Mae'n rhaid i ni symud cleifion o gwmpas gan fod yr unedau gofal dwys yn llawn ac nid yw hynny'n effeithio ar gleifion COVID-19 yn unig."

Gyda'r Almaen yn mynd i'r afael â phryderon ynghylch cyflenwi'r Biontech / Pfizer (PFE.N) brechlyn, fe wnaeth y cwmni gyflwyno cyflwyno miliwn o ddosau a gynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer mis Rhagfyr, meddai Spahn wrth swyddogion y weinidogaeth iechyd ddydd Llun, yn ôl dwy ffynhonnell y llywodraeth.

Byddai hynny'n ei alluogi i ddarparu 3 miliwn yn lle 2 filiwn dos yr wythnos nesaf wrth i bobl ruthro i gael ergydion atgyfnerthu ac mae apwyntiadau mewn canolfannau brechlyn yn cael eu harchebu.

hysbyseb

Roedd y ffynonellau'n dal i benderfynu a fyddai'n effeithio ar gyfanswm y brechlynnau a neilltuwyd i'r Almaen am weddill y flwyddyn, meddai'r ffynonellau.

Fe wnaeth yr ymchwydd mewn achosion yn yr Almaen, ac yn Nenmarc gyfagos, ysgogi Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) yr Unol Daleithiau ddydd Llun i gynghori yn erbyn teithio i'r ddwy wlad, gan godi ei argymhelliad teithio i 'Lefel Pedwar: Uchel Iawn'.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd