Cysylltu â ni

Jersey

Mae'r Dywysoges Camilla de Bourbon yn talu ei dirwy ond yn gofyn am warantau gan Dalaith Jersey

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y Dywysoges Camilla o Bourbon-Sicilies (Yn y llun) wedi rhoi arian ar gyfrif i ollwng y ddirwy o ddwy filiwn o bunnoedd a orchmynnwyd gan lys yn Jersey mewn achos sifil. Mae'r Dywysoges Camilla yn gofyn yn gyfnewid am i'r llys warantu ei had-daliad pe bai'n ennill ei hapêl yn "Gyfrin Gyngor" Llundain ac o bosibl yn Llys Hawliau Dynol Ewrop, os apelir am faterion yn ddiweddarach.

Mae'r Dywysoges Camilla yn anghytuno â'r penderfyniad hwn o ran sylwedd ac ar ffurf. Mewn perthynas â sylwedd canfyddiad llys Jersey dywedodd: “Cefais fy euogfarnu o ddirmyg llys oherwydd pan ofynnwyd imi ble roedd asedau fy mam, dywedais nad oeddwn yn gwybod. Dyma'r gwir. Trwy fy argyhoeddi, fe wyrodd y llys faich y prawf: sut ydych chi'n profi nad ydych chi'n gwybod rhywbeth? "

Ar ffurf / canlyniadau canfyddiad gwallus llys Jersey, mae'r Dywysoges Camilla yn synnu fel "byth, a osodwyd dirwy o'r fath ar unigolyn preifat am ddirmyg sifil yn Jersey neu yn y Deyrnas Unedig". Dylid nodi bod tystiolaeth wedi'i rhoi gerbron Llys Jersey ar y dirwyon a osodwyd gan lysoedd eraill a'r ddirwy uchaf a gofnodwyd, am ddirmyg sifil oedd £ 100,000.

hysbyseb

Gobaith y Dywysoges Camilla yw y bydd yr eglurhad hwn yn arwain at ryw fath o ddyhuddiad cyfryngau, lle mae'n cydymffurfio â gorchmynion llys Jersey, wrth arfer ei hawliau cyfreithiol i herio'r penderfyniad anghyfiawn hwn. 

Yn fwy cyffredinol, dywedodd y Dywysoges Camilla: “Nid oes gennyf unrhyw wersi i’w dysgu gan fanc - BNP-Paribas - sydd wedi talu dirwy o US $ 140 miliwn ac wedi gorchymyn i fforffedu US $ 8.89 biliwn am fynd yn groes i embargo yr Unol Daleithiau yn erbyn Sudan, Cuba ac Iran, am plediodd yn euog yn llysoedd America. ”

Gosodwyd y sancsiynau a anwybyddwyd o BNP Paribas gan yr Unol Daleithiau am "gymhlethdod y sir a gosbwyd mewn troseddau yn erbyn dynoliaeth, hil-laddiad a gweithredoedd artaith a barbariaeth" yn Sudan ac un arall am ei rôl honedig wrth ariannu'r hil-laddiad yn Rwanda.

hysbyseb

Ar ben hynny, ni ddylid anghofio bod y Dywysoges Camilla yn parhau i fynnu ei hawliau yn llysoedd a thribiwnlysoedd Monaco, Ffrainc a'r Deyrnas Unedig yn erbyn BNP Paribas, y prif gymeriad yn y gyfres hon o ymgyfreitha. Yn wyneb aflonyddu barnwrol a gynhaliwyd yn ei herbyn gan BNP Paribas, ymddiriedolwr proffesiynol yr ymddiriedolaeth deuluol, y canfuwyd ei fod yn torri ei rwymedigaethau, mae achos yn yr arfaeth yn erbyn y banc blaenllaw hwn yn Ffrainc, a allai arwain at daliad i'r Dywysoges Camilla yn y swm cyfanredol o fwy na 330 miliwn ewro.

Hanes

Wedi'i greu gan Camillo Crociani, Compagnia Italiana Servizi Tecnici (CISET) ym 1970 ac yn arbenigo mewn rheoli traffig awyr sifil a milwrol, prynwyd CISET gan ei weddw, Edoarda Crociani, a'i gwnaeth yn flaenllaw yn niwydiant yr Eidal. Yn 1992, unodd â Vitroselenia, cwmni sy'n gweithio ym maes logisteg amddiffyn ers y 1960au, i ddod yn Vitrociset hynod arloesol.

Fe wnaeth symudiadau diwydiannol mawr ysgogi Edoarda Crociani i fod yn ofalus. Ar ddiwedd yr wythdegau, tra’n byw yn Efrog Newydd gyda’i dwy ferch yn eu harddegau, creodd ymddiriedolaeth i amddiffyn ei ffortiwn a dwy ei merched ar y pryd, Camilla a Cristiana a sicrhau bod mecanwaith i amddiffyn y dreftadaeth a’r diddordebau o ferched dan oed yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau eu dyfodol.

Yn dilyn cyngor arbenigwyr blaenllaw, ymfudodd yr ymddiriedolaeth o'r Bahamas i Guernsey cyn glanio o'r diwedd yn Jersey lle cafodd ei reoli gan Paribas a ddaeth yn ddiweddarach yn BNP Paribas.

Yn ôl gweithrediad aneglur sy'n benodol i ymddiriedolaethau, mae BNP Jersey yn rheoli'r ymddiriedolaeth tra bod yr asedau yn llyfrau BNP Swistir, gyda'r cyfan yn cael ei oruchwylio'n agos gan y rhiant-gwmni BNP Paris.

Trefniant mor gymhleth fel bod BNP yn dod i ddeall ei fod yn dod yn "broblemus" ac y gallai ddatgelu ei gyfrifoldeb. Felly yn 2005, datblygodd banciwr Ffrainc strategaeth a fyddai'n fwy ffafriol iddo.

Ym mis Tachwedd 2018, ar ôl sylweddoli maint y twyll a gyflawnwyd gan BNP, fe ffeiliodd Mrs. Crociani a'i merch Camilla gŵyn yn erbyn BNP am dwyll, torri ymddiriedaeth, ffugio a defnyddio ffugio. Mae'r cwynion hyn yn destun ymchwiliad barnwrol parhaus ym Monaco. Mae ploy BNP i ddiarddel ei atebolrwydd hefyd yn cael ei danseilio ym Mharis a Monaco lle methodd y banc â gorfodi dyfarniad Jersey yn orfodadwy.

Yn y cyfamser, yn dal i fod ar sail dyfarniad Medi 11, 2017, mae'r BNP yn newid y targed: ar ôl ceisio'n aflwyddiannus, ar bob cyfrif, i adfer swm o 130 miliwn ewro gan Madame Crociani, trodd yn erbyn y Dywysoges Camilla. Mae banc Ffrainc bellach yn ceisio, gerbron llysoedd Curaçao a Jersey i wneud iddo warantu ei gyfrifoldeb.

Ym mis Ebrill 2021, gan ddarganfod bod BNP bellach yn ceisio ei gwneud hi'n gyfrifol am y swindle yr oedd hi'n ddioddefwr ohono, apeliodd y Dywysoges Camilla i gyfiawnder Ffrainc i gondemnio BNP i'w digolledu am y difrod a achosodd y banc iddi ac y mae'n ei hawlio gan BNP bron 120 miliwn ewro (mae hyn yn ychwanegol at achos arall sydd ar ddod, a grynhowyd, yn dwyn cyfanswm hawliad tuag at BNP sy'n fwy na 330 miliwn ewro.)

Nid dyma'r tro cyntaf i BNP, ar ôl cynghori ei gleientiaid yn wael, droi yn eu herbyn mewn sawl awdurdodaeth. Heb os, hanes i guddliwio ei gyfrifoldebau.

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd