Cysylltu â ni

Moldofa

#OperationMorkovka: Mae Moscow yn cyllido pleidiau pro-Rwsiaidd yn Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn slang maffia Rwseg, ystyr "Morkovka" yw "twyllo" neu "llwgrwobrwyo actorion perthnasol er mwyn penderfynu ar benderfyniad ffafriol neu gamau gweithredu ar eich rhan`. Mae arolygon barn diweddar yn dangos rhagfynegiadau difrifol ar gyfer y Bloc Etholiadol Sosialaidd Comiwnyddol (BECS) ac ar gyfer y Blaid Shor yn yr etholiadau seneddol cynnar sydd ar ddod i fod i gael eu cynnal ar Orffennaf 11. Waeth bynnag y gwahanol senarios realistig, y gwir amdani yw y bydd yn anodd dros ben i'r ddwy blaid ennill mwyafrif seneddol, yn ysgrifennu Henry St George .

Serch hynny, mae yna gamau penodol a allai symud canlyniadau'r etholiadau yn y senario, neu yn y sefyllfa waethaf i'r Sosialwyr, gallent o leiaf felysu eu methiant.

Yn yr ymgais i sicrhau canlyniad gwell ar gyfer yr etholiadau sydd ar ddod, ar y 24th ym mis Mehefin 2021, teithiodd Igor Dodon, llywydd presennol Plaid Sosialaidd Moldofa a chyn-lywydd Gweriniaeth Moldofa, i Moscow i strategaethio gyda FSB Rwseg (asiantaeth diogelwch mewnol) y gweithgareddau ymgyrchu sydd ar ddod ar gyfer ei Blaid Sosialaidd (PSRM) ac i negodi'r cyllid newydd ar gyfer cymal olaf yr ymgyrch.

hysbyseb

Mae'r ymchwiliad #Morkovka yn seiliedig ar set o dystiolaeth a dynnwyd o'r PSRM.

Mae Igor Chaika yn fab i Yuri Chaika, cyn Erlynydd Cyffredinol Ffederasiwn Rwseg. Mae Igor Chaika yn gydymaith busnes agos i Alexander Dodon, brawd cyn-lywydd Moldafia, Igor Dodon.
Mae Chaika yn eithaf gweithgar yn nhirwedd cyfryngau torfol Gweriniaeth Moldofa, gan ei fod yn gydberchennog gorsafoedd teledu "Accent TV" a "Primul în Moldova" (a gyfieithwyd "First in Moldova"). Dywed ein ffynonellau fod Chaika a mae'r FSB yn cydlynu eu symudiadau gwleidyddol a busnes yng Ngweriniaeth Moldofa.

Mae cyfres o sgyrsiau ar-lein rhwng Igor Dodon a'r defnyddiwr "Igor Yurievich Ch", a drodd allan i fod yn neb llai nag Igor Chaika, yn cynnwys sawl dogfen sy'n ymwneud ag etholiadau 11eg Gorffennaf. Anfonwyd y dogfennau gan Igor Dodon i Chaika. Gwnaethom wirio'r data, a'r hyn yr ydym ar fin ei ddadorchuddio yw canlyniadau ein hymdrechion i gadarnhau gwybodaeth o amrywiol ffynonellau. Byddwn yn datgelu'r mecanweithiau a luniwyd gan Blaid Sosialaidd Moldofa a'i chynghreiriad Comiwnyddol ar gyfer cymal olaf yr ymgyrch etholiadol, gyda chyfranogiad a chymeradwyaeth uniongyrchol Moscow.

Efallai y bydd rhai digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal cyn yr 11eg o Orffennaf yn ogystal ag ar ôl yr etholiadau yn cael eu hegluro gan dystiolaeth y mae ein hymchwiliad wedi ei datgelu.

hysbyseb


YR YMGYRCH ETHOLIADOL (21ain o Fehefin -11eg o Orffennaf)
Yn ôl y dogfennau, y treuliau a gynlluniwyd gan BECS ar gyfer yr ymgyrch etholiadol, yn y ffrâm amser rhwng Mehefin 21st a Gorffennaf 11thamcangyfrifwyd eu bod o 91 927 575 MDL, sydd oddeutu 4 275 701 EUR. Ar yr adeg y daeth y dogfennau i'n meddiant, nid oedd gan BECS y swm cyfan ar gyfer yr ymgyrch (dim ond hynny oedd ganddo 39 345 000 MDL, oddeutu EUR 1 830 000). Er mwyn talu ei holl gostau angenrheidiol, roedd angen swm ychwanegol o BECS 65 482 575 MDL (3 045 701 EUR).

Mae'r Bloc Etholiadol Sosialaidd Comiwnyddol yn gerbyd gwleidyddol yn null Sofietaidd, gyda sefydliadau llawr gwlad, canghennau tiriogaethol a set gaeth o weithgareddau etholiadol. Mae eu cynllun gweithredu yn rhannu Gweriniaeth Moldofa mewn pum ardal ddaearyddol (Gogledd, De, Gagauz a Kishinev). Ym mhob rhanbarth, mae sgwadiau symudol yn weithredol a gosodir pebyll ymgyrchu. Y treuliau yr aethpwyd iddynt yw: canfasio (hysbysfyrddau, baneri, taflenni, posteri, a phapurau newydd), cyfryngau "clasurol" (mannau etholiadol radio a theledu) a chyfryngau cymdeithasol. Rydym wedi sylwi mai ymhlith y gweithgareddau a gynlluniwyd oedd y 4th o orymdaith Kishinev ym mis Gorffennaf a sawl cyngerdd cerdd, i'w cynnal mewn 25 bwrdeistref. Mae'r cyngherddau'n manteisio ar y rhan fwyaf o'r gyllideb ddynodedig, gan gyrraedd cost o EUR 300. Ar ail le haeddiannol mae'r gost am argraffu'r 3 miliwn o daflenni y mae BECS yn bwriadu eu dosbarthu ar ddiwrnod yr etholiadau. Cyfanswm yr ymgyrch etholiadol Gomiwnyddol-Sosialaidd yw 4 875 701 EUR. Ar yr adeg pan ddaeth y dogfennau a ddatgelwyd i'n meddiant, roedd BECS 3 045 701 EUR byr. Nid yn unig hynny, ond adroddodd Dodon wrth Chaika am y gweithgareddau etholiadol a gynhaliwyd yn ystod 1 Mai tan 21 Mehefin.


Dolen i gyfieithiadau o'r lluniau uchod ar gael yma
Mae Cyfryngau 'Newydd' (aka cyfryngau cymdeithasol) yn rhan bwysig o ymgyrch etholiadol BECS, gyda rhandir o  EUR 100. Defnyddiwyd y swm hwn yn llawn, gyda chynhyrchiad toreithiog o ddwsinau o glipiau, wedi'u postio ar YouTube ac ar Odnoklassniki (ok.ru). Cafodd y clipiau hyrwyddiad trwm, yn fwyaf tebygol trwy droliau, gan gasglu miloedd lawer o olygfeydd a hoff bethau.

Dolen i gyfieithiadau o'r lluniau uchod ar gael yma

Mae'r ymgyrch ar-lein wedi'i haddasu i'r "cerbydau" a ddefnyddir ar gyfer cyfleu'r negeseuon etholiadol (Facebook, mail.ru, VK.ru, Google AdWords, Youtube, Viber, Admixer, gwefannau eraill sy'n cynnal baneri cyhoeddusrwydd ac ati). Ar ben hynny, mae hefyd wedi'i deilwra i sawl math o gynulleidfa sydd wedi'u diffinio'n glir, yn ôl oedran, ardal ddaearyddol, cefndir cymdeithasol ac addysgol ac ati. Ar gyfer y gylchran hon, mae BECS wedi clustnodi EUR 100.

Roedd y cynhyrchiad fideo ar gyfer ymgyrch BECS yn doreithiog, wrth i ddwsinau o glipiau o ansawdd uchel gael eu cynhyrchu a'u dosbarthu ar rwydweithiau cymdeithasol. Casglodd y clipiau, llawer ohonynt yn elwa o graffeg pen uchel, gannoedd o filoedd o olygfeydd.

Wrth sgimio trwy'r cynllun ymgyrchu gwnaethom sylwi ar y swm helaeth o adnoddau sydd ar gael ar gyfer symud yr etholwyr yn rhanbarthau'r Gogledd a'r De. Er mwyn cyflawni ei amcanion yn y ddau ranbarth, amcangyfrifodd BECS y byddai eu hangen arnynt 2 067 cynhyrfwr yng Ngogledd Gweriniaeth Moldofa a 2 932 cynhyrfwyr yn y De. Wrth gwrs, byddai'n rhaid talu'r cynhyrfwyr am eu hymdrechion. Cyfanswm y costau ar gyfer sicrhau llwyddiant gweithgaredd yr ymgyrch hon EUR 513.

Dolen i gyfieithu'r ddelwedd uchod yma
Afraid dweud, rhoddir sylw arbennig i Ddiwrnod yr Etholiad. Mae'r cynllun yn cysegru pennod ar wahân i'r 11eg o Orffennaf. Mae'r disgrifiad a ddefnyddir gan y Sosialwyr ar gyfer y cam hwn yn dipyn o dristwch, gan eu bod yn nodi mai Diwrnod yr Etholiad “yw cam olaf yr ymgyrch etholiadol a'i fod o arwyddocâd mawr, gan ystyried bod ganddo'r potensial i ddylanwadu'n sylweddol ar ganlyniad yr etholiadau ”.

Dolen i gyfieithiadau o'r lluniau uchod ar gael yma

Rhoddir math penodol o sylw i'r gweithgareddau y bwriedir eu cynnal ar yr 11eg o Orffennaf. Ar y cyfan, maent yn disgyn i ddau brif gategori:

  1. monitro gorsafoedd pleidleisio, atal unrhyw ymdrechion twyll gan wrthwynebwyr gwleidyddol;
  2. mesurau symudol, gyda'r nod o sicrhau cyfradd cyfranogi uchel i bleidleiswyr BECS.

Mae'r gyllideb ar gyfer Diwrnod yr Etholiad yn dod i EUR 2 730 558. Rhennir y costau yn sawl is-gategori. Mae rhan o'r treuliau i fod i dalu cynrychiolwyr BECS yn y comisiynau etholiadol, arsylwyr ffafriol, yn ogystal â mathau eraill o aelodau o'r comisiynau etholiadol o'r gorsafoedd pleidleisio yng Ngweriniaeth y Moldofa ac yng Ngorllewin Ewrop a allai weithredu yn ôl diddordebau a strategaethau'r Bloc.

Pan ddaw at yr ail brif gategori (mesurau ar gyfer symud), mae'r symiau a gyllidebwyd i fod i dalu cynhyrfwyr, comisiynu cludiant ar gyfer dod â phleidleiswyr i orsafoedd pleidleisio (a roddir yn blwmp ac yn blaen, ar gyfer "twristiaeth" etholiadol) a "threuliau cyfredol" eraill.

Fodd bynnag, mae dau gategori arbennig y mae angen ymchwilio iddynt ymhellach:

  • Transdnistria - 30 000 pleidlais (cyllideb 1 050 000 EUR)
  • Morkovka (cyllideb 1 500 000 EUR)

Ysywaeth, ni allai'r ddogfen, na sgwrs Dodon â Chaika ddarparu manylion ychwanegol inni o'r hyn y mae'r ddau gategori yn ei olygu yn union. Serch hynny, gallwn ddyfalu'n addysgiadol bod y gyllideb ddynodedig ar gyfer Transdnistria wedi'i chynllunio ar gyfer prynu 30.000 o bleidleisiau o'r rhanbarth hwn, sy'n ffafriol i BECS.

Rydym eisoes wedi tynnu sylw at ystyr "Morkovka". Swm syfrdanol o EUR 1 500 000 cafodd ei gyllidebu gan BECS ar gyfer twyll etholiadol.

Nawr, gadewch inni symud ymhellach i'n taith ymchwiliol a chymharu'r dogfennau o ffôn Igor Dodon â'r treuliau a ddatganwyd yn swyddogol gan BECS yn ystod yr ymgyrch etholiadol barhaus. I'r dde o'r ystlum, mae'n hawdd sylwi ar anghysondebau sylweddol rhwng y symiau datganedig a'r gyllideb a anfonwyd at Chaika. Mae hyn, ynddo'i hun, yn tystiolaeth glir na ddatganodd BECS gyfran sylweddol o'i gostau etholiadol.


TERFYNAU DIDERFYN O'R BLOC ETHOLIAD CYMDEITHASOL CYMDEITHASOL
Mae'r gwahaniaeth rhwng y swm a ddatganwyd gan BECS i'r Comisiwn Etholiadol Canolog a'r swm a ddangosir yn nogfennau preifat Dodon 35 709 606.52 MDL, sydd i ddweud am oddeutu 1 miliwn o EUR. Mae achos tebygol i amau ​​bod BECS, mewn gwirionedd, yn cymryd rhan yn adnoddau ariannol ei ymgyrch etholiadol sy'n llawer mwy na'r rhai a ddatganwyd yn swyddogol i awdurdodau Moldofia.
Dolen i gyfieithiadau o'r lluniau uchod ar gael yma

Yn ôl Deddf Moldofaidd, mae'n orfodol i'r cystadleuwyr etholiadol ddatgan y ffynonellau a ddefnyddir ar gyfer ariannu eu hymgyrchoedd. Yn ôl rheol a gymeradwywyd gan benderfyniad Comisiwn Etholiadol Canolog Gweriniaeth Moldofa rhif. 2704 o'r 17th o fis Medi 2019, rhaid i bleidiau gwleidyddol ffeilio adroddiadau rheolaidd ac arsylwi ar fformat safonol penodol ynghylch y symiau o arian y maent yn eu cyflogi yn eu hymgyrchoedd etholiadol. Fel y mae tudalen we'r Comisiwn Etholiadol Canolog yn ei ddangos, mae'r adroddiad diweddaraf o'r fath gan BECS ei ffeilio ar y 2nd o Orffennaf.

Mae'r ddogfen wedi'i llofnodi gan Ecaterina Iepure (Trysorydd y Bloc) ac fe'i cofrestrwyd gan y Comisiwn Etholiadol Canolog yn ystod yr un diwrnod (2nd o Orffennaf). Mae'r adroddiad penodol hwn yn nodi bod BECS, hyd at y dyddiad uchod, wedi gwario cyfanswm ei ymgyrch ymgyrchu 3 635 393.48 MDL (yn fras 169 232.11 EUR).

Dolen i'r cyfieithu yma

Wrth gymharu'r symiau a ddatganwyd i'r Comisiwn Etholiadol Canolog gan BECS a'r ffigurau a gyflwynwyd yn "dogfennau answyddogol" arweinydd y Bloc, ni all un helpu ond sylwi ar sawl anghysondeb mawr. Er enghraifft, yn yr adroddiad sydd ar gael ar safle'r Comisiwn Etholiadol Canolog, datganodd BECS fod cyfanswm gwerth ei gostau cyhoeddusrwydd (teledu, radio, gwasg ysgrifenedig, baneri, hysbysfyrddau, cyfryngau electronig eraill) yn dod i gyfanswm 1 996 261.45 MDL (tua EUR 92), ond, yn y dogfennau a dynnwyd o ffôn Dodon, mae costau hysbysebu ar y Rhyngrwyd yn unig yn cyfateb i 2 150 000 MDL (tua EUR 100).

Costau hysbysebu (gwreiddiol + cyfieithiad Saesneg)

Mae pob darn o dystiolaeth a gyflwynir yn ein hymchwiliad yn nodi mecanwaith cywrain a ddefnyddir gan Ffederasiwn Rwseg trwy ddwylo'r FSB i bwmpio arian i'r pleidiau gwleidyddol o blaid Rwseg ym Moldofa, heb unrhyw ystyriaeth na pharch at reolaeth y gyfraith. Mae Ffederasiwn Rwseg yn defnyddio cwmnïau Igor Chaika fel ffrynt i arian twndis i Blaid Sosialaidd Gweriniaeth Moldofa. Mae'r rhan sy'n cael ei chwarae yn eithaf pragmatig, waeth beth fo geopolitics, ac mae'n ymroi i amddiffyn buddsoddiadau Rwsiaidd a gefnogir gan yr FSB ym Moldofa. Mae cannoedd o filiynau o Ewros yn cael eu lansio gan gwmnïau Rwsiaidd trwy Weriniaeth Moldofa, gyda chymorth yr FSB. Mae Cadfridogion yr FSB yn ymwybodol iawn o'r arfer hwn ac yn troi "llygad dall" cyn belled â'u bod yn derbyn eu toriad. Mae Beseda yn un ohonyn nhw.  

Pan ddaw i Weriniaeth fach dwyrain-Ewropeaidd Moldofa, Rwsia os oedd yn llawer mwy pryderus i amddiffyn ei ffynonellau incwm anghyfreithlon na chynnal ei dylanwad geopolitical. Ar gyfer y Kremlin yn ogystal ag ar gyfer Lubianka, mae Moldofa naill ai'n nefoedd ddiogel gwyngalchu arian neu'n "fuwch odro" docile. Er mwyn amddiffyn eu cynlluniau heinous, ni fydd y Rwsiaid yn gwneud unrhyw ymdrech ac yn parhau i glustnodi cyllidebau hael i wleidyddion llygredig a gweithwyr y llywodraeth a fydd yn cadw'r wlad mewn cyflwr o reolaeth a thlodi gwastadol.

Mae'r sgandal "Dwyn Dwyn" a lusgodd Moldofa i'r mur a llaid yn enghraifft glir o ddylanwad malaen Rwseg yn y rhanbarth. Nid rhywbeth unigryw yw "Morkovka", ond yn fwy o norm. Credwn mai dim ond darn bach o ddyfnder cyfranogiad Rwseg yng ngwleidyddiaeth Moldofaidd a ddadorchuddiodd ein hymchwiliad.

Moldofa

Mae Moldofiaid yn gweld Rwsia fel ei bygythiad mwyaf ac integreiddiad yr UE fel amcan cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Dangosodd arolwg diweddar a orchmynnwyd gan Ganolfan Gwybodaeth a Dogfennaeth NATO Moldofa mai Rwsia sy’n cynrychioli’r bygythiad diogelwch mwyaf i’r nifer fwyaf o Moldaviaid a atebodd yr arolwg, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Gan fod y wlad yn dathlu ei 30 mlynedd o annibyniaeth ar yr hen Undeb Sofietaidd, mae Rwsia heddiw yn cael ei hystyried gan 24.1% o ymatebwyr fel y ffynhonnell fwyaf o berygl i ddiogelwch Gweriniaeth Moldofa. Dilynir Rwsia yn y safle hwn gan grwpiau terfysgol gyda 20.5%, NATO gyda 10.5%, UDA gyda 10.2% a Rwmania gyfagos gyda 4.4%.

Daw canlyniadau'r arolwg ar gefndir Uwchgynhadledd Kiev a lansiad "Platfform Crimea" a gynhaliwyd yn Kiev ar Awst 23. Mynychwyd y digwyddiad gan gynrychiolwyr o 46 gwlad a gefnogodd gyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin, gan gynnwys y Weriniaeth. o Moldofa gyda'r Arlywydd Maia Sandu hefyd yn bresennol. Mabwysiadodd platfform y Crimea ddatganiad terfynol yn condemnio meddiannaeth a militaroli penrhyn Rwseg a atodwyd yn 2014. Ymatebodd gweinidogaeth dramor Rwsia gan ddweud y bydd Rwsia yn nodi safle gwladwriaethau sy’n cymryd rhan yn uwchgynhadledd Llwyfan y Crimea ac yn dod i “gasgliadau priodol”, gan weld mae'n "ymosodiad ar gyfanrwydd tiriogaethol Ffederasiwn Rwseg."

hysbyseb

Dywed Viorel Cibotaru, cyfarwyddwr Sefydliad Astudiaethau Gwleidyddol Ewrop ym Moldofa, cyd-sylfaenydd CID NATO, nad yw diddordeb mewn diogelwch yn gyfyngedig i’r arolwg sy’n dweud pa wlad y mae Moldofiaid yn ei ofni fwyaf, ond yr hoffai fod yn fan cychwyn i eraill. pynciau trafod a gweithredu ym maes diwygio sefydliadau, a hefyd datblygu gwell diwylliant ar gyfer diwygio a thrafod am seilwaith diogelwch y wlad.

Dangosodd yr arolwg hefyd fod 65% o Moldaviaid yn ystyried bod y wlad yn anelu tuag at gysylltiadau agosach â'r UE. Ymhlith y canlyniadau, soniodd Rwsia am 9% o ymatebwyr a Rwmania - bron i 5% fel gwledydd y mae Moldofa yn ceisio anelu at gysylltiadau agosach tuag atynt.

O ran y cyfeiriad yr oedd yr ymatebwyr yn bersonol yn dymuno i'r wlad fynd tuag ato, hoffent weld Moldofa yn symud tuag at yr UE - tua 50% o'r ymatebwyr-, tuag at Rwsia - 21% a thua 2% yr hoffai i Moldofa gael cysylltiadau agosach â nhw Rwmania gyfagos.

hysbyseb

Mae arlywydd pro-Ewropeaidd Moldofa a etholwyd yn ddiweddar, yn ogystal â'r mwyafrif seneddol presennol, am fynd â'r wlad tuag at yr UE a'r Gorllewin, yn wahanol i'r weinyddiaeth flaenorol a oedd yn canolbwyntio ar y Dwyrain ac sy'n canolbwyntio ar Rwseg.

Yr haf hwn, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn yr etholiadau seneddol. Daeth Sandu yn arlywydd Moldofa ddiwedd y llynedd yn dilyn cefnogaeth fawr hefyd gan ddiaspora sylweddol Moldofa. Er enghraifft, yn ystod yr etholiadau seneddol cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofa dramor dramor Plaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Ond er mwyn i'r wlad symud tuag at integreiddio'r UE, mae angen gwneud llawer. Mae angen ailwampio Moldofa o'i llywodraethu a thorri ei draed ag arferion oligarch yn y gorffennol - y mae'r llywodraeth bresennol wedi dweud y bydd yn ei wneud.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae penwythnos yr etholiad yn Nwyrain Ewrop yn dod â newid annisgwyl a gobaith am gynnydd

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sul (11 Gorffennaf), fe aeth Bwlgariaid i’r polau am yr eildro mewn llai na chwe mis ar ôl i’r cyn-Brif Weinidog Boiko Borisov fethu â ffurfio clymblaid lywodraethol yn dilyn etholiad seneddol mis Ebrill, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, Gohebydd Bucharest.

Gyda 95% o’r pleidleisiau wedi eu tynhau, daeth plaid dde-dde GERB y cyn Brif Weinidog Boiko Borisov allan yn gyntaf gan ennill 23.9% o’r bleidlais, yn ôl data a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiad Canolog.

Mae plaid Borisov yn wddf a gwddf gyda'r parti gwrth-sefydlu newydd-ddyfodiaid "Mae yna bobl o'r fath" (ITN), dan arweiniad y gantores a'r cyflwynydd teledu Slavi Trifonov.

hysbyseb

Efallai na fyddai arweiniad cul Borissov yn ddigon iddo ail-afael yn rheolaeth y llywodraeth.

Derbyniodd pleidiau gwrth-lygredd "Bwlgaria Democrataidd" a "Sefwch i fyny! Mafia, allan!", Darpar bartneriaid y glymblaid 12.6% a 5% o'r bleidlais, yn y drefn honno. Cafodd y Sosialwyr 13.6%, a'r blaid MRF, sy'n cynrychioli Twrciaid ethnig, 10.6%.

Mae rhai pundits gwleidyddol wedi dyfalu y gallai ITN, plaid Trifonov - a oedd yn osgoi ffurfio clymblaid lywodraethol ym mis Ebrill - nawr geisio ffurfio mwyafrif gyda’r gynghrair ryddfrydol Democrataidd Bwlgaria a Stand Up! Mafia allan! partïoedd. Byddai hyn yn gweld plaid boblogaidd heb unrhyw agenda wleidyddol glir yn cymryd grym. Fodd bynnag, efallai na fydd y tair plaid yn cael y mwyafrif sydd eu hangen i ffurfio llywodraeth a gellir eu gorfodi i ofyn am gefnogaeth gan aelodau’r Blaid Sosialaidd neu’r Mudiad dros Hawliau a Rhyddid Twrciaid Ethnig.

hysbyseb

Mae plaid dde-dde canol Boiko Borisov GERB sydd wedi bod mewn grym ers bron y degawd diwethaf wedi cael ei llygru gan sgandalau impiad a’r protestiadau parhaus ledled y wlad a ddaeth i ben ym mis Ebrill yn unig.

Yng Ngweriniaeth Moldofa, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn etholiadau seneddol dydd Sul. Wrth i Moldofa geisio dod allan o afael Rwsia a mynd tuag at Ewrop, gwelodd brwydr yr etholiad eto pro-Ewropeaid a pro-Rwsiaid yn cloi cyrn. Mae'r ddau gyfeiriad yn wrthwynebus ac roeddent yn rheswm ychwanegol dros rannu'r gymdeithas, sy'n methu â dod o hyd i'w chysylltiad i adeiladu dyfodol y wladwriaeth dlotaf yn Ewrop.

Roedd disgwyl i fwy na 3.2 miliwn o Moldofiaid fynd allan a phleidleisio i enwebu eu cynrychiolwyr yn senedd y dyfodol yn Chisinau, ond cafodd yr effaith wirioneddol gan Moldaviaid sy'n byw dramor. Mae diaspora Moldofia yn helpu plaid pro-Ewropeaidd Sandu i sicrhau'r fuddugoliaeth ac felly o bosibl yn agor y ffordd i integreiddio Ewropeaidd Gweriniaeth Moldofa yn y dyfodol.

Cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofaidd dramor, a bleidleisiodd yn etholiadau seneddol cynnar ddydd Sul, Blaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Addawodd Maia Sandu cyn y bleidlais ddydd Sul y byddai buddugoliaeth i’w phlaid yn dod â’r wlad yn ôl i’r plyg Ewropeaidd, gan ganolbwyntio ar well cysylltiadau â Rwmania a Brwsel gyfagos.

Yn debyg iawn iddo ddigwydd yn ystod pleidlais mis Tachwedd a welodd Maia Sandu yn ennill yr arlywyddiaeth, gwnaeth Moldaviaid a oedd yn byw ar fwrdd y gwahaniaeth wrth i nifer dda bleidleisio dros ymgeiswyr o blaid Ewrop.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd Armand Gosu, athro cyswllt ym Mhrifysgol Bucharest ac arbenigwr yn y rhanbarth cyn-Sofietaidd am y fuddugoliaeth o blaid Ewrop “bod y fuddugoliaeth hon yn creu’r rhagamodau ar gyfer ton newydd o ddiwygiadau, yn enwedig yn y farnwriaeth a’r frwydr yn ei herbyn. llygredd, diwygiadau gyda'r nod o greu fframwaith mewnol ffafriol ar gyfer buddsoddiad tramor a fydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd mewn safonau byw, rheolaeth y gyfraith a lefel uchel o wytnwch yn wyneb ymyrraeth dramor. Mae canlyniad dydd Sul yn ddechrau, bu dechreuadau eraill o’r fath, ond er mwyn arwain yn rhywle, rhaid i’r UE hefyd newid ei ddull a chynnig persbectif pendant. ”

Dywedodd Armand Gosu wrth Gohebydd yr UE “Gwahoddir Gweriniaeth Moldofa i ddiwygio ei hun, i ymrwymo i amrywiol fecanweithiau cydweithredu gyda’r UE, i agor ei marchnad ar gyfer cynhyrchion Ewropeaidd ac i ddod yn fwy a mwy cydnaws â safonau’r UE“ ond dod yn aelod posib o’r UE. gall gwlad gymryd degawdau lawer i ddigwydd.

Wrth sôn am ddylanwad Rwseg yng Ngweriniaeth Moldofa, dywedodd Gosu y byddwn yn gweld datgysylltiad clir o gylch dylanwad Rwseg ar ôl i’r canlyniadau terfynol ddod i mewn ac ar ôl i ni gael mwyafrifoedd seneddol newydd.

“Wrth siarad am ddylanwad Rwseg, mae pethau’n fwy cymhleth. Fe wnaeth y llywodraethau ffug o blaid Ewrop a ddaliodd rym yn Chisinau - gan gyfeirio at y rhai a reolir gan yr oligarch ffo, Vladimir Plahotniuc- gam-drin y disgwrs geo-wleidyddol, y rhethreg gwrth-Rwsiaidd er mwyn cyfreithloni eu hunain o flaen y Gorllewin. Mae plaid Maia Sandu yn pro-Ewropeaidd mewn ffordd arall. Mae hi'n siarad am werthoedd y byd rhydd ac nid am fygythiad Rwseg fel esgus i gyfyngu ar ryddid sifil, i arestio pobl ac i wahardd cymdeithasau neu hyd yn oed bleidiau. Credaf fod gan Maia Sandu ddull cywir, gan wneud diwygiadau dwys a fydd yn trawsnewid cymdeithas Moldofaidd yn sylfaenol. Mewn gwirionedd, crëwyd yr adeilad ar gyfer ymadawiad Moldofa o ddylanwad sffêr Rwseg 7 mlynedd yn ôl, ar ôl dechrau'r rhyfel rhwng yr Wcrain a Rwsia, yng ngwanwyn 2014. Mae canlyniad y bleidlais yn nodi galw cymdeithasol gan gymdeithas i symud tuag at y Gorllewin. , i gefnogi newid radical, 30 mlynedd ar ôl annibyniaeth. ”

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid Pro-Western yn ennill etholiad Moldofa, dengys data rhagarweiniol

cyhoeddwyd

on

By

Mae pobl yn ciwio i dderbyn pleidleisiau yn ystod pleidlais mewn etholiad seneddol snap, yn Chisinau, Moldofa Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Vladislav Culiomza
Mae Arlywydd Moldofa, Maia Sandu, yn aros i dderbyn ei balot yn ystod etholiad seneddol snap, yn Chisinau, Moldofa Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Vladislav Culiomza

Enillodd plaid PAS Llywydd Pro-Western Moldovan, Maya Sandu, etholiadau seneddol snap y wlad, dangosodd data gan y comisiwn etholiad canolog ddydd Llun, ar blatfform o ymladd yn erbyn llygredd a chyflawni diwygiadau, yn ysgrifennu Alexander Tanas.

Mae Sandu yn gobeithio ennill mwyafrif yn y siambr 101 sedd i weithredu diwygiadau, meddai, a gafodd eu rhwystro gan gynghreiriaid ei rhagflaenydd o blaid Rwseg, Igor Dodon.

Ar ôl cyfrif 99.63% o'r pleidleisiau, dim ond tri grym gwleidyddol fydd yn cael eu cynrychioli yn y siambr newydd, dangosodd y data. Cafodd PAS 52.60% o’r bleidlais, tra bod gan ei brif wrthwynebydd, bloc Sosialwyr a Chomiwnyddion Dodon, 27.32%.

hysbyseb

Derbyniodd plaid Ilan Shor, dyn busnes a gafwyd yn euog o dwyll a gwyngalchu arian mewn cysylltiad â sgandal banc $ 1 biliwn, 5.77% o’r bleidlais. Mae Shor yn gwadu camwedd.

Mae'r Gorllewin a Rwsia yn cystadlu am ddylanwad yn y weriniaeth fach gyn-Sofietaidd o 3.5 miliwn o bobl, sy'n un o genhedloedd tlotaf Ewrop ac sydd wedi dioddef dirywiad economaidd sydyn yn ystod y pandemig COVID-19.

Trechodd Sandu, cyn economegydd Banc y Byd sy'n ffafrio cysylltiadau agosach â'r Undeb Ewropeaidd, â Dodon y llynedd ond fe'i gorfodwyd i rannu pŵer gyda'r senedd a etholwyd yn 2019 a'r llywodraeth sy'n cael ei rhedeg gan wneuthurwyr deddfau sy'n cyd-fynd â Dodon.

hysbyseb

Ym mis Ebrill, diddymodd Sandu y senedd, lle'r oedd gan PAS 15 o wneuthurwyr deddfau tra bod Sosialwyr Dodon yn 37. Ynghyd â chynghreiriaid, roedd yn rheoli mwyafrif o 54 o ddirprwyon.

"Gobeithio y bydd Moldofa yn dod â chyfnod anodd i ben heddiw, sef cyfnod rheolaeth lladron ym Moldofa. Rhaid i'n dinasyddion deimlo a phrofi buddion senedd a llywodraeth lân sy'n poeni am broblemau pobl," meddai Sandu ar Facebook.

Dywedodd ei bod yn bwriadu ffurfio llywodraeth newydd cyn gynted â phosib ar ôl y cyfrif olaf o bleidleisiau.

Nid yw dosbarthiad y seddi yn y senedd yn glir eto, gan y bydd y pleidleisiau a fwriwyd dros y pleidiau na enillodd ddigon o bleidleisiau i ddod i mewn i'r senedd yn cael eu dosbarthu ymhlith yr enillwyr.

Mae Moldofa, sydd wedi'i ryngosod rhwng yr Wcrain ac aelod o'r UE Rwmania, wedi cael ei chŵnio gan sgandalau ansefydlogrwydd a llygredd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys diflaniad $ 1 biliwn o'r system fancio.

Mae Dodon, gwestai rheolaidd ym Moscow, wedi ffurfio bloc etholiadol gyda’r comiwnyddion sydd wedi cyhuddo Sandu o ddilyn polisi pro-Orllewinol a fyddai’n arwain at gwymp y wladwriaeth.

"Rwy’n apelio at ddirprwyon y senedd newydd yn y dyfodol: rhaid i ni beidio â chaniatáu argyfwng gwleidyddol newydd ym Moldofa. Byddai’n braf cael cyfnod o sefydlogrwydd gwleidyddol," meddai Dodon ar ôl yr etholiad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd