Sut mae'r ysbeilwyr Rwsiaidd yn gwneud hyn?

| Rhagfyr 3, 2019

Un achos chwilfrydig am yr eiddo tiriog ym Moscow, Llundain a Dubai a'r cwmni masnachu penodedig

Ychydig wythnosau yn ôl daeth erthygl allan yn Rwsia. Mae ei deitl yn swnio'n aneglur: 'Effaith y perdimonocle. Y ysbeilwyr yn ein plith '. Mae'r 'perdimonocle' yn fersiwn Rwsiaidd o'r ymadrodd Ffrangeg 'perdu monocle' sy'n golygu 'i ollwng monocwl'. Arferai hen actorion mewn theatr ei wneud i arddangos rhyfeddod. Yn Rwsia mae gan 'perdimonocle' bron yr un ystyr ond mae'n swnio hefyd yn ddoniol iawn i siaradwyr brodorol.

Gwnaeth yr erthygl ychydig o sŵn ymhlith darllenwyr Rwseg. Mae'r stori hon yn ymwneud â meddiannu anghyfreithlon - pwnc sensitif iawn yn y cyd-destun lleol. Ond mae olrhain arwyr yn mynd ymhell y tu hwnt i Rwsia: maen nhw i'w cael yn Llundain, yr Almaen, Ffrainc, yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Felly rydyn ni'n credu y gallai fod yn ddiddorol i'n darllenwyr hefyd - sut mae'r ysbeilwyr Rwsiaidd yn gwneud hyn?

Un cwestiwn bach am yr etifeddiaeth

Ar Fai 13, bu farw 2013, y dyn busnes o Rwsia Dmitry Timinsky yn Dubai ar ddamwain. Roedd ganddo hen fam Galina a brawd gwaed Sergey. Ond hefyd roedd yn wraig - Natalya Timinskaya-Kolesnikova, a anwyd yn Tambov. Ni fu Dmitry yn byw gyda'i wraig am amser hir a hyd yn oed yn cyfathrebu â hi. Daeth eu priodas yn ffurfioldeb mewn cyfnod byr - parhaodd i fyw yn fflat Timinsky ym Moscow. Ond ar ôl marwolaeth Dmitry ym mhrif fywyd, hawliodd am ei eiddo. Ac nid yw'n ymwneud â'r fflat ym Moscow, lle nad oedd hi hyd yn oed wedi cofrestru. Mae'n ymwneud â realiti moethus yn Dubai, Lloegr, Moscow ac autos premiwm. Ychydig filiynau o ddoleri sydd yn y fantol.

Er mwyn ennill y wobr dylai gwraig weddw dlawd wneud un peth yn unig - cael gwared ar hawliadau am eiddo gan fam Dmitry, Galina, a'i brawd gwaed Sergey. A daeth Natalya o hyd i 'fanteision go iawn' ar gyfer yr achos hwn - Alexander Boksha ac Alexander Zolochevsky.

Proffesiwn: ysbeiliwr

Nid yw Boksha a Zolochevsky yn berthnasau Dmitry Timinsky. Mae'n well ganddyn nhw gyflwyno eu hunain fel cyfreithwyr, ond dydyn nhw ddim. Efallai y dywedwn eu bod yn ysbeilwyr proffesiynol.

Unwaith roedd yn grŵp o gwmnïau o'r enw 'ROSBUILDING' yn Rwsia. Ychydig flynyddoedd yn ôl roedd 'ROSBUILDING' yn ymwneud â dwsinau o sgandalau ynghlwm wrth feddiannu eiddo yn anghyfreithlon. Boksha a Zolochevsky oedd ei weithwyr.

Ni allwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth am Alexander Boksha ar y Rhyngrwyd. Defnyddiodd hawl newydd i gael ei anghofio. Ond ni ellid cuddio popeth - er enghraifft, meddiannu stordy garddwriaethol 'Perovskoye' yn 2013. Roedd y sgandal yn llawn sudd. Fel yr adroddwyd gan 'Noviye Bedomosti', rheolodd Boksha y llawdriniaeth hon ym mhresenoldeb y dyn busnes o Aserbaijan Yakov Yakubov. Mae 'Scandaly Ru' hefyd yn sôn am Boksha yn nrama 'Perovskoye'. Gwnaeth Zolochevsky ymddangosiad yn y gêm fudr hon hefyd. Mae 'Nasha Versiya' yn ei grybwyll yn union fel Boksha. Yn amlwg nid yw undeb Natalya Timinskaya-Kolesnikova â Boksha a Zolochevsky yn gyd-ddigwyddiad.

Chwilio pwy sydd i wneud elw ganddo

Beth petai brawd a mam Natalya a Dmitry yn gallu cytuno ymysg ei gilydd? Oherwydd bod Galina a Sergey yn barod i'r ateb cyfaddawdu. Wedi'r cyfan mae hi'n berthnasau â Natalya ac o bosib yn gallu dod o hyd i iaith gyffredin. A allai ddod o hyd cyn y digwyddiad treisgar, a wnaeth lety yn gwbl amhosibl.

Lladdodd yr unknows Natalya Timinskaya-Kolesnikova yn 2014. Roedd yr achos troseddol yn agored i bobl nas nodwyd. Anogodd yr unknows Natalya i roi'r gorau i ymladd am eiddo. Yn union ar ôl hyn cymerodd Boksha a Zolochevsky Natalya dan eu diogelwch a'i hynysu oddi wrth berthnasau a ffrindiau Dmitry Timinsky.

A yw fecit cui prodes - meddai'r Rhufeiniaid doeth. Chwilio pwy sydd i wneud elw ganddo.

Yn yr achos hwn mae'n amlwg bod pawb yn colli oherwydd y gwrthdaro: Sergey a Galina Timinsky a Natalya ei hun. Dim ond Boksha a Zolochevsky nad ydyn nhw'n colli unrhyw beth.

Dan bwysau

Ym mis Medi arestiwyd 2018 Sergey Timinsky yn annisgwyl gan yr heddlu yn Dubai a phasiodd ychydig ddyddiau mewn cell dal heddlu heb gyfle i gysylltu â Chonswl Ffederasiwn Rwsia.

Roedd yn ymwneud â'r llythyr. Dosbarthwyd y llythyr hwn i weddw dlawd yn Dubai gan y Syriaidd Al Ali Mokhavia. Fel y dywedodd y Syriaidd roedd y llythyr hwn gan un Sergey ac roedd ganddo fygythiadau yn erbyn Natalya Timinskaya-Kolesnikova.

Dywedodd Timinsky wrth yr ymchwilydd Arabaidd am y gwrthdaro oherwydd etifeddiaeth ei frawd. Roedd geiriau Sergey yn ddigon i'r ymchwilydd gyfaddef bod y sefyllfa gyda llythyr wedi'i chymell ac nid oes gan Sergey unrhyw sylw iddo. Rhyddhawyd ef yn rhydd.

Pan ddaeth Sergey yn ôl i Rwsia ysgrifennodd gais at awdurdodau perthnasol Rwseg. Gofynnodd iddynt fynd yn anodd gyda Natalya Timinskaya-Kolesnikova, Alexander Boksha ac Alexander Zolochevsky. Mae Timinsky yn siŵr bod y cythrudd yn Dubai yn parhau â'r pwysau arno ef a'i gydweithwyr. Mae'n ysgrifennu: 'Efallai y byddaf yn ychwanegu bod bygythiadau gan NA Timinskaya ac AV Boksha tuag at fy nghasgliadau, er enghraifft, EV Rukavishnikova'. Ar yr un pryd roedd cyfreithwyr Sergey hefyd wedi cymryd gofal y bydd heddlu Dubai yn ymchwilio i'r digwyddiad ac yn cosbi pobl euog.

Beth mae'r ysbeilwyr yn ei wneud?

Yr holl realty a cheir yr oedd yr ymadawedig Dmitry Timinsky wedi'u prynu gydag arian a dderbyniwyd gan fuddsoddwyr. Yn ei gylch nid oedd yn anodd dod o hyd i fuddsoddwyr - roedd Timinsky yn gyfarwyddwr ariannol yn y cwmni masnachu yn Rwsia 'Forteks'.

Y peth yw bod y cwmni masnachu 'Forteks' wedi cael ei ddiddymu fel methdalwr. Ychydig o 'Fortekses' eraill oedd ar farchnad Rwsia, ond nid oedd gan Dmitry Timinsky unrhyw beth i'w wneud â nhw. Ond mae'r weddw, Boksha a Zolochevsky yn mynd i gymryd ei etifeddiaeth yn llwyr ac nid yw dyfnderoedd Timinsky yn golygu dim iddyn nhw! Ac efallai nad dyna'r diwedd. Mae'n ymddangos eu bod yn mynd i wneud gwobr i un o'r cwmni eponymaidd 'Forteks'. Efallai y bydd y teitl a chysylltiadau Dmitry Timinsky gyda'i weithwyr yn eu helpu yn y llawdriniaeth hon.

Soniodd Elena Rukavishnikova yn gyfarwyddwr ariannol yn y cwmni 'Forteks' ac roedd hi'n gyfarwyddwr cyffredinol yn y cwmni masnachu penodedig 'Forteks'. Roedd Boksha a Zolochevsky wedi dod o hyd iddi yn 2016, wedi ei hysbysu eu bod yn mynd ar ôl y cwmni 'Forteks', lle mae'n gweithio nawr, ac wedi mynnu gan ddogfennau Rukavishnikova a gwybodaeth breifat am y cwmni. Roedd hi'n synnu'n fawr pan wnaethon nhw fynnu nad oedd yr ymadawedig Timinsky yn gyfarwyddwr ariannol, ond yn berchennog y cwmni masnachu 'Forteks'. Nid yw'r ysbeilwyr yn poeni nad yw'n wir.

Yn ôl Rukavishnikova yn eu cyfarfod cyntaf datganodd Boksha: 'Mae gennym ni ddigon o arian i ryfel. YM Yakubov - yn ddyn cyfoethog ac yn gallu ennill am amser hir. Mae gennym rwydwaith mawr iawn ar aelodau'r gyfraith a chylchoedd troseddol '.

Daeth Elena Rukavishnikova i mewn am lawer o drafferth - roedd bygythiadau, arwyddion ymosodol o erlid, ac o’r diwedd llosgwyd ei char personol ger ei chartref. Ym mis Medi 2018 daethpwyd ag achos troseddol am y ffaith bod llosgi bwriadol. Y rhai a ddrwgdybir - grŵp trefnus o bobl yn llywodraethu (yn ôl Rukavishnikova) gan Alexander Boksha.

Yn ystod gweithredoedd ymchwiliol darganfuwyd dogfennaeth ffotograffau a fideo o wyliadwriaeth gudd Elena Rukavishnikova a Sergey Timinsky a'r wybodaeth am symudiadau ceir Elena y diwrnod cyn iddo gael ei losgi yn lleoedd Boksha a Natalya Timinskaya-Kolesnikova.

Yr olrhain tebyg a welwn yn Orenburg: i'r un AG Pasadze daeth yr un Alexander Boksha gyda ffrindiau. Roedd Pasadze yn sylfaenydd cwmni atebolrwydd cyfyngedig diddymedig ychydig flynyddoedd yn ôl. Roedd 'Nikson' yn gyd-sylfaenydd y cwmni masnachu 'Forteks'.

Gyda chymorth cops twyllodrus lleol, fe wnaeth Boksha 'argyhoeddi' AG Pasadze i werthu 100% iddo o'r cwmni penodedig. Yna gwnaeth Pasadze i ddod â siwt gerbron y Tribiwnlys Cyflafareddu i wrthdroi 'Nikson'. Gwrthododd ddogfennau wedi'u llofnodi ychydig ar ôl i Boskha adael a gofyn am amddiffyniad gan y swyddogion gorfodaeth cyfraith. Rydym yn darllen yn ei chyhoeddiad:

'Rwy'n ceisio amddiffyn fy hun rhag y bobl hyn ac atal yr anghyfraith heddlu hwn. Fel arall, bydd yn rhaid i mi ladd fy hun 'achos dyma'r unig ffordd allan a welaf o'r sefyllfa hon'.

Wedi'r cyfan methodd cynllun Boksha yr amser hwnnw.

Y ffordd mae'r pry cop yn gweithio

Daeth awdur yr erthygl i gasgliad: mae rhywbeth yn gyffredin mewn achosion fel curo neu lythyr Natalya Timinskaya-Kolesnikova a gafodd yn Dubai. Mae'n ysgrifennu rhywun yma. Y ddau ddigwyddiad - afresymol a threisgar.

Pam o bosib y byddai Sergey yn cael elw trwy fygwth Natalya yn Dubai? Byddai'n haws rhoi'r llythyr hwnnw i Natalya ym mhrifddinas Rwsia, 'achos bod y ddau ohonyn nhw'n byw mewn un ardal. Roedd y bobl a'i paratôdd wedi gwybod sut y bydd yn gweithio yn Emiradau Arabaidd Unedig. Roeddent yn gwybod na fydd gorfodaethau cyfraith Rwsia yn cymryd llythyr o'r fath o ddifrif. Pan ffeiliodd Rukavishnikova a Pasadze adroddiadau yn erbyn Boksha dim ond ateb oedd ganddyn nhw: 'Dim corff, dim cyhuddiad'. Ar y llaw arall mae'r amgylchedd diogelwch cenedlaethol yn OAE yn graff iawn mewn cwestiynau o'r fath. Roedd yn ddibyniaeth ar deimlad gormesol y byddai unrhyw un yn ei gael wrth gael ei arestio mewn gwlad dramor.

A beth am fygythiadau amrywiol i Pasadze a Rukavishnikova? Rhowch eich hun ar le'r menywod hyn. A allech chi fyw trwy'r fath wasgu? Beth oedd Pasadze yn teimlo Pe bai'r unig ffordd allan iddi weld yn hunanladdiad?

Cofiwch y we y mae pry cop yn ei gwneud. Nid yw un we fach yn codi ofn. Ond mae'r system gyfan yn dod â marwolaeth i'r dioddefwr. Rydyn ni'n gweld rhywbeth yn gyffredin o amgylch perthnasau Dmitry Timinsky a'i gasglwyr. Nid oes unrhyw beth marwol yn digwydd. Ond efallai y bydd y dioddefwyr yn blino rhag pwyso ac yn dechrau gwneud camgymeriadau? Neu dim ond rhoi’r gorau iddi.

Ond efallai nad oes gan y ysbeilwyr lawer o amser ar ôl. Ac efallai y bydd yn fuan yn bosibl deall pam fod rhai gweithwyr mewn asiantaethau diogelwch mor 'afiach'. Oherwydd bod yr ymchwiliad yn erbyn y ysbeilwyr a'u cymrodyr yn parhau. A chyn bo hir daw'r amseroedd pan na fydd y rhwydwaith mewn gorfodaethau cyfraith yn helpu.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Rwsia

Sylwadau ar gau.