Cysylltu â ni

Y Swistir

Mae'r Swistir yn mynd at yr UE i ddatrys gwahaniaethau ar berthynas yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Is-lywydd y Comisiwn dros Gysylltiadau Rhyng-sefydliadol Maroš Šefčovič â dirprwyaeth o Senedd y Swistir y prynhawn yma (8 Medi). Croesawodd beth fyddai’r cyfarfod cyntaf ers diwedd “sydyn iawn” i drafodaethau ar Gytundeb Fframwaith Sefydliadol yr UE-Swistir ym mis Mai. 

Daeth Cyngor Ffederal y Swistir i ben â thrafodaethau ar y cytundeb ar ôl 25 uwchgynhadledd rhwng ochrau'r Swistir a'r UE. Croesawodd Šefčovič y cyfle i wrando ar gynigion y Swistir ar y materion sydd heb eu datrys a gosod y cwrs ar gyfer y dyfodol, gan dynnu sylw at y ffaith bod y ddau eisoes yn ymwahanu: “Nid ydym yn mynd i aros yn y status quo cyfredol. Byddai ein perthynas [gyda’r Swistir], dros amser, yn erydu yn syml oherwydd bod yr UE yn symud ymlaen gyda chynigion deddfwriaethol newydd a’r persbectif ariannol newydd, gyda rhaglenni newydd. ”

Mae llywydd y Comisiwn wedi gofyn i Šefčovič arwain y trafodaethau gyda’r Swistir heddiw ac fe allai ddod yn rhan fwy parhaol o bortffolio’r is-lywydd, sydd eisoes yn amrywiol: “Mae’r Swistir wedi’i integreiddio’n llawn yn ein Marchnad Sengl, rwy’n credu ei fod yn gydfuddiannol iawn. perthynas fuddiol. Rwy'n credu bod yn rhaid i ni oresgyn y gwahaniaethau a gosod y llwybr ar gyfer y dyfodol. Os ymddiriedir yn y dasg hon, gwnaf fy ngorau. "

hysbyseb

Llun: Mae Maroš Šefčovič, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd sy'n gyfrifol am gysylltiadau Rhyng-sefydliadol a Foresight yn derbyn Eric Nussbaumer, Llywydd dirprwyaeth EFTA / UE y Swistir ac Aelod o Senedd y Swistir (Cyngor Cenedlaethol). © Undeb Ewropeaidd, 2021

hysbyseb

Rwsia

Fe gliriodd Yves Bouvier yn llawn yr holl gyhuddiadau yn ei anghydfod yn erbyn Rwsia Oligarch Dmitry Rybolovlev

cyhoeddwyd

on

Mae swyddfa erlynydd Genefa wedi gollwng yr achos cyfreithiol olaf a gychwynnwyd gan oligarch Rwseg Dmitry Rybolovlev yn erbyn deliwr celf y Swistir Yves Bouvier (Yn y llun). Yn ei orchymyn dyfarniad terfynol, mae'r Erlynydd yn cadarnhau, yn groes i'r hyn y mae cyfreithwyr Rybolovlev wedi'i honni, nad oedd unrhyw dwyll, dim camreoli, dim torri ymddiriedaeth a dim gwyngalchu arian. Ers mis Ionawr 2015, mae Rybolovlev a'i gyfreithwyr wedi colli pob un o'r naw achos llys a ffeiliwyd yn erbyn Bouvier dros y blynyddoedd rhwng hynny, gan gynnwys yn Singapore, Hong Kong, Efrog Newydd, Monaco a Genefa.

"Mae heddiw yn nodi diwedd hunllef chwe blynedd," meddai Bouvier. "Am resymau nad oedd a wnelont â'm gweithgareddau delio â chelf, ceisiodd oligarch a methu â'm dinistrio, gan ddefnyddio'i adnoddau ariannol rhyfeddol a'i ddylanwad. Ceisiodd fy mygu'n ariannol trwy lansio achosion cyfreithiol ffug ledled y byd. Gan wario miliynau comisiynodd gwmnïau cyfathrebu mawr i ddinistrio fy enw da ac asiantau cudd-wybodaeth preifat i'm tracio ym mhobman. Yn ystod ei ymosodiad, targedwyd pob cwmni cyfreithiol y bûm yn gweithio ag ef a minnau. Haciau e-bost cydgysylltiedig a soffistigedig. Ceisiodd ddinistrio fy musnes, fy enw da a fy mywyd. Ond methodd. Mae'r holl lysoedd wedi cadarnhau fy ddiniweidrwydd. Roedd y gwir yn drech, fel y dywedais o ddiwrnod cyntaf ei ymosodiadau. buddugoliaeth lwyr. ”

"Nid oedd gan ymosodiadau Rybolovlev yn fy erbyn unrhyw beth i'w wneud â gwerthu celf," esboniodd Bouvier hefyd. "Yn gyntaf, roedd hanner ffordd trwy'r ysgariad drutaf mewn hanes ac eisiau dibrisio gwerth ei gasgliad celf. Yn ail, roedd eisiau i'm cosbi am iddo wrthod llygru barnwyr y Swistir am ei ysgariad drud iawn. Yn drydydd, roedd am ddwyn fy musnes rhad ac am ddim yn Singapore ac adeiladu ei fusnes ei hun ar gyfer Ffederasiwn Rwseg yn Vladivostok. "

hysbyseb

Mae Bouvier, a oedd yn gorfod atal bron ei holl drafodion celf, logisteg a gweithgareddau cludo i amddiffyn ei hun yn erbyn yr ymosodiadau enfawr yn ystod y chwe blynedd diwethaf, yn dioddef iawndal aruthrol. Mae'r tablau bellach wedi troi: mae Rybolovlev (a'i gyfreithiwr Tetiana Bersheda) yn cael eu hunain o dan dri ymchwiliad troseddol ym Monaco, y Swistir a Ffrainc, ac mae'n cael ei amau ​​o fod wedi swyddogion cyhoeddus offerynnol a llygredig yn y broses o'i ymosodiadau yn erbyn Bouvier. Mae deg o bobl, gan gynnwys sawl cyn Weinidog, yn cael eu hymchwilio fel rhan o'r hyn a elwir yn 'Monacogate', y sgandal llygredd mwyaf yn hanes Monaco.

Dywedodd David Bitton, cyfreithiwr i Bouvier yng Ngenefa: “Mae heddiw’n nodi diwedd y vendetta gwarthus a gychwynnwyd gan Rybolovlev yn 2015, a buddugoliaeth lwyr a llwyr i’n cleient.”

Cynrychiolwyd Bouvier yn ei achosion gan: David Bitton ac Yves Klein (Monfrini Bitton Klein); Alexandre Camoletti (Amuruso & Camoletti); Frank Michel (MC Etude d'Avocats); Charles Lecuyer (Ballerio & Lecuyer); Luc Brossolet (AAB Avocats); Ron Soffer (Soffer Avocats); DATGANIAD I'R WASG Francois Baroin a Francis Spziner (Stas & Associés); Edwin Tong, Kristy Tan Ruan, Peh Aik Hin (Allen & Glendhill); Pierre-Alain Guillaume (Walder Wyss), Daniel Levy (McKool Smith), Mark Bedford (Zhong Lun).

hysbyseb

Parhau Darllen

Rwsia

Arestiwyd mewnfudwr Kremlin yn y Swistir yn dilyn cais yr Unol Daleithiau

cyhoeddwyd

on

Cafodd y dyn busnes o Rwseg Vladislav Klyushin ei arestio yn ystod arhosiad yn Valais fis Mawrth diwethaf ar gais awdurdodau America. Mae Klyushin yn aelod agos o Alexeï Gromov, uwch swyddog yng ngweinyddiaeth arlywyddol Rwseg. Mae Gromov yn cael ei ystyried yn eang fel "y person â gofal am reolaeth y Kremlin ar gyfryngau Rwseg" ac fe'i gosodwyd o dan sancsiynau Americanaidd ddeufis yn ôl. Dywedir mai Klyushin yw crëwr system fonitro gyfryngau bwerus a ddefnyddir gan wasanaethau Rwseg. Ar hyn o bryd yn cael ei gadw yn Sion, mae'n gwrthwynebu ei estraddodi i'r Unol Daleithiau. Daw'r wybodaeth o ddyfarniad gan y Tribiwnlys Ffederal (TF) a gyhoeddwyd yn gyhoeddus ychydig ddyddiau cyn cyfarfod yr Arlywyddion Joe Biden a Vladimir Putin sydd wedi'i drefnu ar gyfer 16 Mehefin yng Ngenefa.

Dim ond 24 awr a gymerodd i awdurdodau’r UD gael arestiad Vladislav Klyushin ar 21 Mawrth 21, tra roedd yn Valais. Datgelir hyn gan ddyfarniad gan y Goruchaf Lys Ffederal a ryddhawyd ar Fehefin 3.

Nid yw’r ffeithiau y cyhuddir ef ohonynt yn yr Unol Daleithiau wedi’u datgelu. Yn ôl dyfarniad TF y Swistir mae Vladislav Klyushin yn destun gwarant arestio a gyhoeddwyd gan Lys Dosbarth Massachusetts ar 19 Mawrth, 2021, ond ni chyhoeddwyd unrhyw dditiad yn gyhoeddus ar ochr yr UD eto.

hysbyseb

Ymddangosodd enw Vladislav Klyushin yn 2018 fel rhan o ymchwiliad cyfryngau Proekt i’r modd y llwyddodd y Kremlin i ymdreiddio ac yna troi sianeli negeseuon Telegram anhysbys yn arf propaganda. Roedd yn cynnwys Nezygar, un o'r sianeli anhysbys amlycaf yn y wlad.

Yn ôl newyddiadurwyr, cafodd y llawdriniaeth ymdreiddio hon ei goruchwylio gan Alexei Gromov, dirprwy gyfarwyddwr gweinyddiaeth arlywyddol Vladimir Putin, gyda chymorth Vladislav Klyushin.

Byddai'r olaf wedi creu system monitro cyfryngau Katyusha, a werthwyd i awdurdodau Rwseg gan ei gwmni OOO M13.

hysbyseb

Hefyd yn ôl cyfryngau Rwseg, roedd Alexeï Gromov yn annog gwasanaethau a gweinidogaethau Rwseg yn rheolaidd i ddefnyddio system Katuysha, y mae ei enw wedi’i ysbrydoli gan y lanswyr rocedi Sofietaidd enwog a oedd yn enwog am eu saethiadau pwerus ond amwys.

Fis Ionawr diwethaf, llofnododd y Kremlin gontract SF 3.6 miliwn gydag M13 ar gyfer defnyddio ei feddalwedd gwyliadwriaeth ar gyfer “dadansoddi negeseuon ar brosesau etholiadol, pleidiau gwleidyddol a’r wrthblaid an-systemig”.

Disgrifir cyn ysgrifennydd y wasg i’r Arlywydd Vladimir Putin, Alexeï Gromov fel “dyn disylw (…) ond sydd serch hynny yn rheolwr allweddol ar y rheolaeth a weithredir gan lywodraeth Putin dros yr hyn a ddywedir - neu beidio - ym mhrif brint a chlyweledol Rwseg cyfryngau. ”

Eisoes o dan sancsiynau Ewropeaidd er 2014 mewn cysylltiad â goresgyniad y Crimea, Gromov oedd targed cyntaf rownd newydd o sancsiynau a ddatganwyd ar 15 Ebrill gan Adran Trysorlys yr UD.

Mae Alexei Gromov wedi’i gyhuddo o fod wedi “cyfarwyddo’r defnydd gan y Kremlin o’i gyfarpar cyfryngau” ac o “geisio gwaethygu tensiynau yn yr Unol Daleithiau trwy ddifrïo proses etholiadol America yn 2020”.

Ar y diwrnod y cyhoeddwyd y sancsiynau, galwodd Arlywydd yr UD Joe Biden am ddad-ddwysáu tensiynau gyda Rwsia. “Nid yw’r Unol Daleithiau yn ceisio cychwyn cylch o waethygu a gwrthdaro â Rwsia. Rydyn ni eisiau perthynas sefydlog a rhagweladwy, ”meddai. Disgwylir i Joe Biden a Vladimir Putin gwrdd yn Genefa ar Fehefin 16.

Wedi'i gynnal yn y ddalfa cyn-achos ers iddo gael ei arestio ar 21 Mawrth, dywedodd Vladislav Klyushin wrth awdurdodau'r Swistir ei fod yn gwrthwynebu ei estraddodi i'r Unol Daleithiau.

Wedi'i gynrychioli gan y cyfreithwyr Oliver Ciric, Dragan Zeljic a Darya Gasskov, fe ffeiliodd apêl gyntaf gerbron y Llys Troseddol Ffederal (TPF), ar 6 Ebrill, i ofyn am godi ei gadw cyn y treial.

Parhau Darllen

Y Swistir

Mae'r Swistir yn atal trafodaethau gyda'r UE

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Cyngor Ffederal y Swistir heddiw (26 Mai) ei fod yn dod â’i drafodaethau gyda’r UE i ben ar Gytundeb Sefydliadol UE-Swistir newydd. Y prif anawsterau fu dros gymorth gwladwriaethol, symud yn rhydd a mater cysylltiedig cyflogau gweithwyr a bostiwyd. 

Mae'r Swistir wedi dod i'r casgliad bod y gwahaniaethau rhwng y Swistir a'r UE yn rhy fawr ac nad yw'r amodau sy'n angenrheidiol ar gyfer ei gasgliad wedi'u bodloni.

Mewn datganiad dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ei fod wedi cymryd sylw o’r penderfyniad unochrog hwn gan Lywodraeth y Swistir a’i fod yn difaru’r penderfyniad hwn o ystyried y cynnydd a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf. 

Bwriadwyd Cytundeb Fframwaith Sefydliadol yr UE-Swistir fel ffordd i ailwampio'r 120 cytundeb dwyochrog a oedd wedi dod yn anhydrin ac wedi dyddio ac i ddisodli un fframwaith wedi'i anelu at drefniant mwy ymarferol a modern ar gyfer cysylltiadau dwyochrog UE-Swistir yn y dyfodol. .

Dywedodd yr UE: “Ei bwrpas craidd oedd sicrhau bod unrhyw un sy’n gweithredu ym Marchnad Sengl yr UE, y mae gan y Swistir fynediad sylweddol iddi, yn wynebu’r un amodau. Yn sylfaenol, mater o degwch a sicrwydd cyfreithiol yw hynny. Rhaid i fynediad breintiedig i'r Farchnad Sengl olygu cadw at yr un rheolau a rhwymedigaethau. "

Er mwyn cyfyngu ar ganlyniadau negyddol diwedd y trafodaethau, mae ochr y Swistir wedi dweud bod y Cyngor Ffederal eisoes wedi dechrau cynllunio a gweithredu amryw fesurau lliniaru.

Mewn cyfeiliant Taflen ffeithiau mae'r UE yn amlinellu meysydd a allai gael eu heffeithio gan benderfyniad y Swistir heddiw i beidio â chytuno i fframwaith newydd, gan gynnwys meysydd fel iechyd, dyfeisiau meddygol, amaethyddiaeth, trydan a marchnadoedd llafur.

Canlyniadau

Byddai'n rhaid i'r Swistir adael llwyfannau masnachu trydan yr UE a llwyfannau cydweithredol ar gyfer gweithredwyr grid neu reoleiddwyr, a byddai'n colli ei gysylltiad breintiedig â system drydan yr UE yn raddol.

Ni ellir ystyried cytundeb iechyd cyhoeddus heb i'r Cytundeb Fframwaith Sefydliadol ddod i ben). Hebddo, ni all y Swistir gymryd rhan yn: - Y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau, sy'n darparu cefnogaeth wyddonol, arbenigwyr, dadansoddiad o amrywiadau, ac asesiad o'r sefyllfa yn yr UE / AEE; Caffaeliadau ar y Cyd ar gyfer prynu offer amddiffynnol, triniaethau, diagnosteg; Rhwydwaith e-iechyd sy'n rhoi, er enghraifft, fanylebau technegol ar gyfer rhyngweithredu apiau olrhain COVID-19 (nid oes unrhyw gyfranogiad yn bosibl yn y gwaith technegol); Rhaglen EU4Health a fydd yn ariannu llawer o'r gweithgareddau parodrwydd ac ymateb i COVID-19; Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewropeaidd (HERA) yn y dyfodol, a fydd yn galluogi argaeledd, mynediad a dosbarthiad gwrthfesurau yn gyflym.

Heb ymestyn cwmpas y Cytundeb Masnach mewn Cynhyrchion Amaethyddol i'r gadwyn fwyd gyfan, ni fydd materion fel labelu bwyd yn cael eu cysoni, sy'n annog Mentrau Bach a Chanolig i beidio ag allforio o'r Swistir i Aelod-wladwriaethau'r UE ac yn ddwyochrog. Bydd peidio ag uwchraddio'r cytundeb tuag at ryddfrydoli pellach yn amddifadu'r Swistir o'r cyfle i drafod gwell mynediad i'r farchnad ar gyfer rhai cynhyrchion amaethyddol, yn enwedig cig a llaeth, lle mae mynediad heddiw yn gyfyngedig.

Rhai ffigurau ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r Swistir

Mae mwy na 1.4 miliwn o ddinasyddion yr UE yn byw yn y Swistir a thua 400,000 o ddinasyddion y Swistir yn yr UE. Mae hyn yn cynrychioli 4.6% o ddinasyddion y Swistir, o'i gymharu â 0.3% o ddinasyddion yr UE. Mae gan 19% o'r boblogaeth oedran gweithio yn y Swistir ddinasyddiaeth UE. Yn ogystal, mae tua 350,000 o gymudwyr trawsffiniol yn gweithio yn y Swistir. Mae'r Swistir wedi dod yn fwy a mwy dibynnol ar weithwyr gwasanaeth wedi'u postio o wledydd cyfagos, mae 37.4% rhyfeddol o feddygon sy'n gweithio yn y Swistir yn dod o dramor, gyda'r mwyafrif yn dod o wledydd cyfagos yr UE. Mae'r ffigurau ar gyfer sectorau eraill yn dangos dibyniaeth rhyfeddol o drwm ar weithwyr nad ydynt yn weithwyr o'r Swistir: gastronomeg (45%) adeiladu (35%), diwydiannau gweithgynhyrchu (30%) a gwybodaeth a chyfathrebu (30%).

Yr UE yw partner masnachu pwysicaf y Swistir sy'n cyfrif am bron i 50% neu oddeutu € 126 biliwn o'i fewnforion nwyddau a thua 42% neu ryw € 114 biliwn o'i allforion nwyddau. • Y Swistir yw pedwerydd partner masnachu mwyaf yr UE ar ôl Tsieina, yr UD a'r DU. Mae marchnad y Swistir yn cynrychioli tua 7% o allforion yr UE a 6% o'i mewnforion.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd