Cysylltu â ni

Gibraltar

Cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU: Mae'r Comisiwn yn cynnig mandad drafft ar gyfer trafodaethau ar Gibraltar

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Argymhelliad ar gyfer penderfyniad y Cyngor sy'n awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer cytundeb UE-DU ar Gibraltar. Cyflwynodd y Comisiwn hefyd ei gynnig ar gyfer trafod canllawiau.

Y Cyngor nawr yw mabwysiadu'r mandad drafft hwn, ac ar ôl hynny gall y Comisiwn ddechrau trafodaethau ffurfiol gyda'r Deyrnas Unedig.

Dywedodd yr Is-lywydd Maroš Šefčovič, cyd-gadeirydd yr UE ar y Cydbwyllgor a’r Cyngor Partneriaeth: “Trwy gyflwyno’r mandad drafft hwn, rydym yn anrhydeddu’r ymrwymiad gwleidyddol a wnaethom i Sbaen i ddechrau trafod cytundeb ar wahân rhwng yr UE a y DU ar Gibraltar. Mae hwn yn fandad manwl, sy'n ceisio cael effaith gadarnhaol i'r rheini sy'n byw ac yn gweithio ar y naill ochr i'r ffin rhwng Sbaen a Gibraltar, gan amddiffyn cyfanrwydd Ardal Schengen a'r Farchnad Sengl. ”

Ni chynhwyswyd Gibraltar yng nghwmpas Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU y cytunwyd arno rhwng yr UE a'r DU ar ddiwedd 2020. Ymrwymodd y Comisiwn i ddechrau negodi cytundeb ar wahân ar Gibraltar, pe bai Sbaen yn gofyn am hynny. Dyna pam mae'r Comisiwn bellach yn argymell bod y Cyngor yn awdurdodi lansio trafodaethau penodol ar Gibraltar.

Mandad drafft

Mae'r Argymhelliad yn adeiladu ar y ddealltwriaeth wleidyddol a gyrhaeddwyd rhwng Sbaen a'r DU ar 31 Rhagfyr y llynedd. Mae heb ragfarn i faterion sofraniaeth ac awdurdodaeth, ac mae'n canolbwyntio ar gydweithrediad yn y rhanbarth.

Cyflwynodd y cyfarwyddebau negodi arfaethedig atebion i gael gwared ar wiriadau a rheolaethau corfforol ar bobl a nwyddau ar y ffin tir rhwng Sbaen a Gibraltar, gan sicrhau cyfanrwydd ardal Schengen a'r Farchnad Sengl ar yr un pryd. Mae'r cynigion yn cynnwys rheolau sy'n sefydlu cyfrifoldeb am loches, ffurflenni, fisâu, trwyddedau preswylio, a chydweithrediad gweithredol yr heddlu a chyfnewid gwybodaeth.

Mae mesurau eraill wedi'u cynnwys mewn gwahanol feysydd, megis trafnidiaeth tir ac awyr, hawliau gweithwyr trawsffiniol, yr amgylchedd, cefnogaeth ariannol, a sefydlu chwarae teg. Mae'n rhagweld mecanwaith llywodraethu cadarn, gan gynnwys adolygiad o weithrediad y cytundeb ar ôl pedair blynedd, y posibilrwydd i'r ddau barti derfynu'r cytundeb ar unrhyw adeg a'r posibilrwydd o atal cymhwysiad y cytundeb yn unochrog o dan rai amgylchiadau.

Bydd y cytundeb yn effeithio'n arbennig ar Sbaen, fel Aelod-wladwriaeth Schengen gyfagos ac fel yr Aelod-wladwriaeth yr ymddiriedir iddi gymhwyso a gweithredu rhai o ddarpariaethau'r cytundeb yn y dyfodol. Felly bydd y Comisiwn yn cadw cysylltiadau agos ag awdurdodau Sbaen trwy gydol y trafodaethau ac wedi hynny, gan ystyried eu barn yn briodol.

O ran rheolaeth ffiniau allanol, mewn amgylchiadau sy'n gofyn am fwy o gymorth technegol a gweithredol, gall unrhyw Aelod-wladwriaeth, gan gynnwys Sbaen, ofyn am gymorth Frontex i weithredu ei rwymedigaethau. Mae'r Comisiwn yn cydnabod bod Sbaen eisoes wedi mynegi ei bwriad llawn i ofyn am gymorth i Frontex.

Cefndir

Roedd Cytundeb Masnach a Chydweithrediad y DU-UE yn eithrio Gibraltar o'i gwmpas tiriogaethol (Erthygl 774 (3)). Ar 31 Rhagfyr 2020, derbyniodd y Comisiwn nodyn o'r fframwaith arfaethedig ar gyfer offeryn cyfreithiol rhwng y DU a'r UE yn nodi perthynas Gibraltar â'r UE yn y dyfodol. Mae'r gwasanaethau perthnasol yn y Comisiwn wedi archwilio hyn mewn ymgynghoriad agos â Sbaen. Gan adeiladu ar y fframwaith arfaethedig ac yn unol â rheolau a diddordebau'r Undeb, mae'r Comisiwn heddiw wedi mabwysiadu Argymhelliad ar gyfer penderfyniad y Cyngor yn awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer cytundeb UE-DU ar Gibraltar ac wedi cyflwyno ei gynnig ar gyfer trafod canllawiau.

Mwy o wybodaeth

Argymhelliad ar gyfer penderfyniad gan y Cyngor yn awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer cytundeb UE-DU ar Gibraltar

hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd