Cysylltu â ni

Uzbekistan

Datblygiad Uzbekistan o Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol yn erbyn Artaith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o weithredu Strategaeth Weithredu Uzbekistan, a oedd yn nodi dechrau cam newydd o drawsnewidiadau democrataidd a moderneiddio'r wlad, mae safonau hawliau dynol rhyngwladol yn cael eu gweithredu'n weithredol. Mae canlyniadau rhyngwladol yn cael eu cydnabod gan arbenigwyr rhyngwladol, yn ysgrifennu Doniyor Turaev, dirprwy gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Deddfwriaeth ac Seneddol o dan yr Oliy Majlis.

Mor gynnar ag yn 2017, Zeid Ra'ad al-Hussein, a ymwelodd â'r wlad fel Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, nododd, 'Mae nifer y cynigion adeiladol sy'n gysylltiedig â hawliau dynol, cynlluniau a deddfwriaeth newydd sydd wedi dod i'r amlwg ers i'r Arlywydd Mirziyoyev ddod yn ei swydd yn rhyfeddol. '[1] Mae hawliau dynol - pob categori o hawliau dynol - i'w gweld yn amlwg iawn ar draws y pum set o flaenoriaethau a nodir yn y ddogfen bolisi gyffredinol sy'n arwain y diwygiadau arfaethedig hyn - Strategaeth Weithredu 2017-21 y Llywydd. Dylai unrhyw un sy'n dymuno deall beth sy'n sail i'r newidiadau sy'n dechrau digwydd yn Uzbekistan - a'r hyn sydd y tu ôl i'm hymweliad - edrych yn agos ar y Strategaeth Weithredu.'[2]

Heddiw, mae Uzbekistan yn blaid yn y deg offeryn hawliau dynol rhyngwladol craidd y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys y Confensiwn yn erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Ddiraddiol (o hyn ymlaen - y Confensiwn yn erbyn Artaith), ac yn cymryd mesurau yn gyson i weithredu darpariaethau ohonynt yn genedlaethol. deddfwriaeth.

hysbyseb

Gan ystyried y ffaith bod cynnydd ym maes hawliau dynol, ac yn benodol, wrth atal artaith, yn un o'r dangosyddion sy'n dangos lefel aeddfedrwydd democratiaeth yn y wlad, materion cydymffurfiad y ddeddfwriaeth genedlaethol berthnasol â safonau rhyngwladol o'r pwys mwyaf yn ystod diwygiadau parhaus ar gyfer Uzbekistan, sy'n adeiladu gwladwriaeth ddemocrataidd a lywodraethir gan y gyfraith.

Yn seiliedig ar y rhwymedigaeth i gymryd mesurau effeithiol i atal gweithredoedd artaith a chamdriniaeth sy'n deillio o'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae Uzbekistan, ynghyd â mabwysiadu set o fesurau yn y maes hwn, yn gwneud newidiadau priodol i'r ddeddfwriaeth.

O ystyried hyn, gadewch inni ystyried y newidiadau diweddaraf, craidd, yn ein barn ni, yn y ddeddfwriaeth genedlaethol sy'n ymwneud ag atal artaith a thriniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol arall.

hysbyseb

Yn gyntaf, gwnaed diwygiadau i erthygl 235 o'r Cod Troseddol, gyda'r nod o wella atebolrwydd am ddefnyddio artaith, ehangu ystod y dioddefwyr posibl a'r rhai a fydd yn atebol.

Dylid nodi bod fersiwn flaenorol erthygl 235 o'r Cod Troseddol

cyfyngu'r arfer gwaharddedig o artaith i weithredoedd swyddogion gorfodaeth cyfraith ac nid oedd yn cynnwys gweithredoedd gan 'personau eraill sy'n gweithredu mewn swyddogaeth swyddogol ', gan gynnwys y 'gweithredoedd hynny sy'n deillio o gymell, cydsynio neu fodlonrwydd swyddog cyhoeddus'. Mewn geiriau eraill, mae'r nid oedd fersiwn gynharach o erthygl 235 o'r Cod Troseddol yn cynnwys holl elfennau erthygl 1 o'r Confensiwn yn erbyn Artaith, y mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Artaith wedi tynnu ei sylw ato dro ar ôl tro. Nawr, mae'r fersiwn newydd o'r erthygl hon o'r Cod Troseddol yn darparu ar gyfer yr elfennau uchod o'r Confensiwn.

Yn ail, erthyglau 9, 84, 87, 97, 105, 106 o y Cod Gweithredol Troseddol wedi cael eu diwygio a'u hategu â normau sydd â'r nod o ddiogelu hawliau collfarnau yn well, gan gynnwys sicrhau eu hawliau i ymarfer corff, cwnsela seicolegol, amodau gwaith diogel, gorffwys, absenoldeb, tâl llafur, mynediad at ofal iechyd, hyfforddiant galwedigaethol, ac ati.

Yn drydydd, y Cod Atebolrwydd Gweinyddol wedi'i ategu gan newydd Erthygl 1974, sy'n darparu ar gyfer cyfrifoldeb gweinyddol am rwystro gweithgareddau cyfreithiol yr Ombwdsmon Seneddol (Comisiynydd Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan dros Hawliau Dynol).

Yn benodol, mae'r erthygl yn darparu ar gyfer atebolrwydd am fethiant y swyddogion i gyflawni eu dyletswyddau i'r Comisiynydd, gan greu rhwystrau i'w waith, gan ddarparu gwybodaeth ffug yn fwriadol iddo, methiant y swyddogion i ystyried apeliadau, deisebau neu eu methiant cwrdd â'r terfynau amser ar gyfer eu hystyried heb reswm da.

Yn bedweryddgwnaed diwygiadau pwysig i'r Gyfraith 'Ar Gomisiynydd Oliy Majlis Gweriniaeth Uzbekistan dros Hawliau Dynol (Ombwdsmon)' (o hyn ymlaen - y Gyfraith), yn ôl:

- mae cyfleusterau cywiro, lleoedd cadw a chanolfannau derbyn arbennig yn dod o dan yr un cysyniad o 'lleoedd cadw';

- mae sector i hwyluso gweithgareddau'r Comisiynydd ar atal artaith a chamdriniaeth yn cael ei greu o fewn strwythur Ysgrifenyddiaeth y Comisiynydd;

- rhagnodir pwerau'r Comisiynydd yn y maes hwn yn fanwl. Yn benodol, ategwyd y Gyfraith gan erthygl newydd 209, yn unol â hynny, caiff y Comisiynydd gymryd mesurau i atal artaith a chamdriniaeth arall trwy ymweliadau rheolaidd â lleoedd cadw.

Hefyd, yn unol ag erthygl 209 o'r Gyfraith, bydd y Comisiynydd yn creu grŵp arbenigol i hwyluso ei weithgareddau. Bydd y grŵp arbenigol yn cynnwys cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol sydd â gwybodaeth broffesiynol ac ymarferol ym maes cyfreitheg, meddygaeth, seicoleg, addysgeg a meysydd eraill. Bydd y Comisiynydd yn pennu'r tasgau ar gyfer aelodau'r grŵp arbenigol ac yn cyhoeddi gorchmynion arbennig i'w galluogi i ymweld yn rhydd â lleoedd cadw a cyfleusterau eraill na chaniateir i bobl adael yn ôl ewyllys.

Yma dylid nodi bod y Gyfraith yn sefydlu prif elfennau'r mecanwaith ataliol - ymweliadau rheolaidd â lleoedd cadw.

Er nad yw Uzbekistan yn blaid yn y Protocol Dewisol i'r Confensiwn yn erbyn Artaith (o hyn ymlaen - y Protocol), gellir dweud, fodd bynnag, gan ystyried ei ddarpariaethau, yn ogystal ag o fewn y fframwaith o gyflawni ei rwymedigaethau rhyngwladol a'r darpariaethau'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae'r wlad wedi creu ei 'ataliol cenedlaethol mecanwaith'.

Yn seiliedig ar ddarpariaethau'r Protocol, mae 'mecanwaith ataliol cenedlaethol' (o hyn ymlaen - NPM) yn golygu un neu sawl corff ymweld a sefydlwyd, a ddynodwyd neu a gynhelir ar y lefel ddomestig er mwyn atal artaith a thriniaeth annynol arall. Mae Erthygl 3 o'r Protocol yn gorfodi Gwladwriaethau partïon i sefydlu, dynodi neu gynnal cyrff o'r fath.

Profwyd y rhesymeg o sefydlu NPM yn fanwl gan Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar artaith (A / 61/259). Yn ôl iddo, mae'r rhesymeg 'yn seiliedig ar brofiad bod artaith a chamdriniaeth fel arfer yn digwydd mewn lleoedd cadw ynysig, lle mae'r rhai sy'n ymarfer artaith yn teimlo'n hyderus eu bod y tu hwnt i gyrraedd monitro ac atebolrwydd effeithiol.' 'Yn unol â hynny, yr unig ffordd o dorri'r cylch dieflig hwn yw datgelu lleoedd cadw i graffu cyhoeddus a gwneud y system gyfan lle mae swyddogion heddlu, diogelwch a chudd-wybodaeth yn gweithredu'n fwy tryloyw ac atebol i fonitro allanol.'[3]

Mae'r Gyfraith, fel y nodwyd eisoes uchod, yn sefydlu mecanwaith ataliol newydd, sy'n rhoi hawl i'r Comisiynydd gymryd mesurau i atal artaith a chamdriniaeth trwy ymweliadau rheolaidd â lleoedd cadw, yn ogystal â chymryd mesurau tebyg mewn cyfleusterau eraill lle na chaniateir i bobl adael ewyllys.

Yn ogystal, cymerwyd camau pwysig yn ddiweddar i gryfhau'r system genedlaethol ar gyfer amddiffyn hawliau dynol, yn benodol:

Strategaeth Genedlaethol Gweriniaeth Uzbekistan ar Hawliau Dynol wedi'i fabwysiadu;

- er mwyn gweithredu’r Strategaeth Genedlaethol ac ehangu pwerau’r Senedd ymhellach wrth arfer rheolaeth seneddol dros weithredu rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol Uzbekistan, y Comisiwn Seneddol ar Gydymffurfio â Rhwymedigaethau Hawliau Dynol Rhyngwladol wedi ei sefydlu;

- safle y Comisiynydd Hawliau'r Plentyn wedi ei sefydlu;

- cymerwyd mesurau i wella statws Canolfan Hawliau Dynol Genedlaethol Gweriniaeth Uzbekistan;

Yn ogystal, dylid pwysleisio ar wahân bod Uzbekistan wedi'i ethol i Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.

Hyd yn hyn, er mwyn gweithredu normau rhyngwladol ymhellach a gwella deddfwriaeth genedlaethol ac arfer ataliol yn y maes hwn, mae'r Comisiwn Seneddol ar Gydymffurfio â Rhwymedigaethau Hawliau Dynol Rhyngwladol, ynghyd ag awdurdodau cymwys y wladwriaeth, yn cyflawni'r canlynol:

Yn gyntaf. Yn ôl y Protocol, mae rhai categorïau o sefydliadau yn eu hanfod yn dod o fewn cwmpas y diffiniad 'man cadw' a gellid eu nodi mewn diffiniad nad yw'n gynhwysfawr mewn cyfraith genedlaethol at ddibenion eglurder.[4] Er enghraifft, gall sefydliadau o'r fath gynnwys sefydliadau seiciatryddol, canolfannau cadw ieuenctid, lleoedd cadw gweinyddol, ac ati.

Yn hyn o beth, mater cynnwys yn y ddeddfwriaeth nifer o'r prif sefydliadau, y gall yr NPM ymweld ag ef yn rheolaidd, yn cael ei ystyried.

Yn ail. Yn unol â'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae'r cysyniadau o 'artaith' a 'thriniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol' yn cael eu gwahaniaethu yn dibynnu ar ffurf, pwrpas ymrwymo a lefel difrifoldeb y dioddefaint a achosir i'r dioddefwr gan y ddeddf hon .

Yn wyneb hyn, mae mater gan wahaniaethu rhwng cysyniadau 'artaith' a 'thriniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol' ac mae sefydlu yn y ddeddfwriaeth eu diffiniadau clir a mesurau atebolrwydd am y gweithredoedd hyn yn cael ei ystyried.

Yn drydydd. Fel rhan o weithredu darpariaethau'r Confensiwn yn erbyn Artaith, mae ansawdd gwybodaeth a gweithgareddau addysgol ar hawliau dynol yn cael ei wella, hynny yw, mae gwaith ar y gweill i hysbysu hanfod a chynnwys deddfau ar wahardd artaith a chamdriniaeth. Y bwriad yw cynnwys pwnc gwahardd artaith a chamdriniaeth mewn rhaglenni hyfforddi nid yn unig ar gyfer swyddogion gorfodaeth cyfraith, ond hefyd ar gyfer personél meddygol, addysgeg a gweithwyr eraill a allai fod yn gysylltiedig â thrin pobl mewn lleoedd cadw.

Pedwerydd. Y mater o gadarnhau'r Protocol Dewisol i'r Confensiwn yn erbyn Artaith yn cael ei ystyried, ac o ystyried hyn, bwriedir gwahodd Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Artaith i Uzbekistan.

Felly, gellir nodi bod mesurau gweithredol, wedi'u targedu a systemig yn cael eu cymryd yn Uzbekistan i wella ymhellach y mecanwaith ataliol cenedlaethol sydd â'r nod o atal a gwyrdroi artaith yn well ac ymdrechion triniaeth neu gosb greulon, annynol neu ddiraddiol.

Dylid cyfaddef, wrth gwrs, bod nifer o broblemau heb eu datrys o hyd yn yr ardal hon yn Uzbekistan heddiw. Fodd bynnag, mae yna ewyllys wleidyddol i symud ymlaen gyda diwygiadau hawliau dynol.

I gloi, hoffem ddyfynnu geiriau’r araith gan Arlywydd Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev yn y 46th sesiwn o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn nodi hynny Bydd Uzbekistan 'yn parhau i atal pob math o artaith, triniaeth annynol neu ddiraddiol' yn llym, ac 'fel aelod o'r Cyngor Hawliau Dynol bydd yn amddiffyn ac yn hyrwyddo egwyddorion a normau cyffredinol cyfraith hawliau dynol rhyngwladol.'


[1] [1] Gweler 'Sylwadau agoriadol gan Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, Zeid Ra'ad Al Hussein, mewn cynhadledd i'r wasg yn ystod ei genhadaeth i Uzbekistan' (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx ? NewsID = 21607 & LangID = E).

[2] Ibid.

[3] Adroddiad Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar artaith, para. 67, Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A61 / 259 (14 Awst 2006).

[4] Gweler y Canllaw ar gyfer Sefydlu a Dynodi NPMs (2006), APT, t.18.

Uzbekistan

Teilwng o henebion bythol y gorffennol gogoneddus: Yn 2022 bydd Uzbekistan yn gweld agoriad mawreddog Silk Road Samarkand, canolfan unigryw i dwristiaid

cyhoeddwyd

on

In 2022, Silk Road Samarkand, cyfadeilad twristiaeth amlswyddogaethol a ddyluniwyd i ddod yn atyniad modern nid yn unig i ddinas Samarkand, ond hefyd i Ganolbarth Asia gyfan, Bydd be agorwyd ar gyfer ymwelwyr. Bydd y cyfadeilad yn cyfuno cyfleusterau twristiaeth ddiwylliannol, gastro, meddygol a busnes.

Bydd y cyfadeilad newydd yn gartref i westai o safon fyd-eang, gwestai bwtîc arbenigol, lleoedd cyhoeddus cyfoes, parciau, ardaloedd hamdden a chwaraeon, bwytai dilys, caffis a bariau, yn ogystal â neuadd gyngres ryngwladol a safleoedd o ddiddordeb diwylliannol. Bydd y prosiect modern a ddatblygwyd gan dîm rhyngwladol o benseiri a pheirianwyr yn caniatáu ar gyfer cyfuno parthau thematig amrywiol i mewn i ensemble pensaernïol cytbwys heb fod yn gyfochrog yn rhanbarth cyfan Canol Asia.

Mae graddfa ac arwyddocâd Silk Road Samarkand i'w wneud yn ddilyniant haeddiannol i henebion aruchel y gorffennol ac yn sbardun i ddatblygiad twristiaeth yn y rhanbarth. Dewiswyd enw'r ganolfan yn fwriadol: roedd llwybrau'r Great Silk Road yn pasio trwy diriogaeth Uzbekistan heddiw o'r II ganrif CC hyd at yr XVfed ganrif, ac roedd Samarkand hynafol yn un o'r arosfannau pwysicaf i garafanau masnach.

hysbyseb

Y lleoliad

Mae'r cyfadeilad newydd wedi'i leoli yn rhan ddwyreiniol y ddinas ac mae'n cynnwys ardal o tua 260 hectar. Mae'n canolbwyntio ar ddyfrffordd gefnog camlas rwyfo Samarkand, a oedd yn oes Sofietaidd yn ganolfan hyfforddi ar gyfer tîm cenedlaethol yr Undeb Sofietaidd ac yn lleoliad ar gyfer cystadlaethau'r Undeb cyfan.

Mae'r cymhleth yn cynnwys sawl parth amrywiol. I'r gogledd o'r gamlas rwyfo mae Clwstwr Busnes, gan gynnwys neuadd gyngres a phedwar gwesty upscale gyda thiriogaethau hardd. Mae'r Clwstwr Deheuol yn cynnwys pedwar gwesty bwtîc, pob un yn gweithredu yn ei faes gweithgaredd meddygol a sanatoriwm ei hun, yn ogystal ag eco-bentref, cymhleth hanesyddol ac ethnograffig y Ddinas Tragwyddol, a rhai ardaloedd siopa.

hysbyseb

Y clwstwr busnes

Silk Road Mae gan Samarkand wyth gwesty, pedwar yr un ar lannau gogleddol a deheuol y gamlas rwyfo. Byddant yn darparu ar gyfer cyfanswm o tua 1,200 o ystafelloedd. I'r chwith o neuadd y gyngres, bydd Gwesty Rhaglywiaeth Samarkand pum seren 22 llawr gyda 234 o ystafelloedd, gan gynnwys ystafelloedd gweithredol a dwy ystafell arlywyddol, yn cael eu gosod. Dyma'r gwesty cyntaf a'r unig westy yng Nghanol Asia sy'n rhan o LHW, prif gymdeithas gwestai y byd.

Mae Savitsky Plaza, gwesty a enwir ar ôl Igor Savitsky, arlunydd anrhydeddus yr SSs Wsbeceg a chasglwr gwrthrychau celf avant-garde, yn cael ei wahaniaethu gan ei ddyluniad mewnol un-o-fath ac mae ganddo 179 o ystafelloedd ar gael ar gyfer y gwesteion.

Mae gwestai eraill o'r categori uchaf yn cynnwys Silk Road gan Minyoun gyda 242 o ystafelloedd a Stars of Ulugbek gan Lia! Minyoun, a enwyd ar ôl seryddwr a mathemategydd mawr oes Timurid, gan gyfrif 174 o ystafelloedd. Mae'r ddau adeilad yn cael eu rheoli gan y prif westai Asiaidd Lletygarwch Minyoun.

Mae gan bob gwesty ystafelloedd cynadledda, ystafelloedd cyfarfod, bwytai, bariau, campfeydd, SPAs a phyllau nofio.

Neuadd y Gyngres

Yn y neuadd gyngres ryngwladol, bydd neuadd amlswyddogaethol, neuaddau arlywyddol a VIP, ystafelloedd ar gyfer dirprwyaethau ac ystafelloedd cyfarfod, ynghyd ag ystafell wledda a neuadd arddangos ar gael.

Y clwstwr meddygol

Bydd clwstwr meddygol Gwestai Marakanda Park i'r de o'r gamlas rwyfo. Mae pob un o'r pedwar gwesty bwtîc yn arbenigo mewn math penodol o wasanaethau meddygol: meddygaeth ataliol, dadwenwyno, triniaeth ar y cyd ac asgwrn cefn, a meddygaeth ysgyfeiniol. Mae ail lawr y gwestai yn cael eu dyrannu ar gyfer canolfannau iechyd. Yn ogystal ag ystafelloedd meddygol a thriniaeth, bydd gwesteion y gwesty yn cael cynnig gwasanaethau cosmetigydd, tylino, therapi mwd, cawodydd therapiwtig, sawna is-goch, siambr bwysau. Datblygir y rhaglenni a gynigir ar gyfer 3, 7, 10 a 14 diwrnod o aros. Bydd gan westai’r clwstwr gyfanswm o 366 o ystafelloedd.

Daeth Tragwyddol City

Dros fwy na 10 hectar, mae delwedd dinas hynafol wedi'i hail-greu, gan wahodd gwesteion y gyrchfan i brofi hanes a thraddodiadau tiroedd a phobloedd Uzbekistan. Bydd artistiaid, crefftwyr a chrefftwyr yn "ymgartrefu" ar y strydoedd cul. Bydd ymwelwyr â'r ddinas yn cael cynnig rhoi cynnig ar fwyd cenedlaethol o wahanol gyfnodau a rhanbarthau o'r wlad a gwylio perfformiadau stryd dilys. Bydd y Ddinas Tragwyddol yn rhoi cyfle eithriadol i westeion gael eu hunain ar ffin diwylliannau Parthian, Hellenistig ac Islamaidd, ac arsylwi amrywiaeth treftadaeth y canrifoedd a aeth heibio â'u llygaid eu hunain. Awdur a churadur y prosiect yw'r artist modern enwog o Wsbeceg Bobur Ismoilov.

Man yr atyniad

Bydd gwesteion cyrchfan yn mwynhau parthau cerddwyr gwyrdd, mannau agored ac amgylchedd wedi'i ddylunio'n dda. Bydd y fynedfa wedi'i haddurno mewn motiffau traddodiadol sy'n atgoffa rhywun o fwâu mawreddog Registan. Mae meysydd chwaraeon a llwybrau beicio, parth dwr Llosgfynydd gyda phyllau nofio ac amrywiaeth o gaffis a bariau yn sicr o ddod yn atyniad. Bydd rhentu beic ar gael.

“Roedd Samarkand yn arhosfan fawr ar y Great Silk Road, man lle croesodd gwareiddiadau cyfan. Credwn y bydd Silk Road Samarkand yn dod yn ganolfan twristiaeth ryngwladol, lle bydd trigolion y ddinas, twristiaid, teithwyr a dynion busnes o bob cwr o'r byd yn gallu treulio amser gyda phleser a budd. Rwy’n siŵr y bydd agor y cyfadeilad yn lansio oes newydd yn hanes twristiaeth yn Samarkand, ”meddai Artiom V. Egikian, Prif Swyddog Gweithredol cwmni rheoli Silk Road Samarkand.

Hygyrchedd

Mae'n hawdd cyrraedd y cyfadeilad ar gludiant: mae'n cymryd 20 munud mewn car i gyrraedd yno o ganol hanesyddol y ddinas, 15 munud o'r maes awyr rhyngwladol a 25 munud o'r orsaf reilffordd. Mae'r prosiect yn cynnwys adeiladu cyffordd ffordd a phont ffordd osgoi. Gallwch gyrraedd y gyrchfan mewn car (mae llawer o lefydd parcio ar gael) a thrwy wennol arbennig a fydd yn cael ei lansio pan fydd y ganolfan yn agor.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Datblygiad economi Uzbekistan yn hanner cyntaf 2021

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf y pandemig parhaus yn y byd, mae economi Uzbekistan wedi cyrraedd y cyfraddau twf uchaf erioed. Yn ôl Pwyllgor Ystadegau Gwladol Gweriniaeth Uzbekistan, cynyddodd y cynnyrch domestig gros am chwe mis cyntaf eleni 6.2%. Er cymhariaeth: dros yr un cyfnod y llynedd, oherwydd y pandemig a'r cloeon, tyfodd yr economi 1.1% yn unig, ac yn ystod tri mis cyntaf 2021 - 3%, yn ysgrifennu Ruslan Abaturov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Ar yr un pryd, dylid nodi bod economi prif bartneriaid masnach Uzbekistan yn sefydlogi ar ddiwedd y chwe mis ac yn dychwelyd i'r taflwybr twf. Felly, cynyddodd CMC Kazakhstan 2.2%, yn erbyn y dirywiad am yr un cyfnod y llynedd o 1.8%. Mae economi Kyrgyz yn gostwng yn raddol, ym mis Ionawr-Mehefin, arafodd cyfradd y dirywiad i 1.7% yn erbyn 5.6% yn hanner cyntaf 2020. Mae Tsieina yn cynnal twf deinamig eleni, lle cofnodir cynnydd o 12.7% mewn CMC yn yr hanner cyntaf. flwyddyn. Yn Rwsia, tyfodd CMC 3.7% yn ystod Ionawr-Mai.

Yn Uzbekistan, chwyddiant yn y sector defnyddwyr yn parhau i arafu, er gwaethaf codiadau prisiau difrifol ar gyfer rhai nwyddau fel moron ac olew llysiau. Yn ôl canlyniadau chwe mis, cynyddodd prisiau 4.4% tra yn 2020 dros yr un cyfnod - 4.6%. Erbyn Mai 2021, gostyngodd prisiau 0.2% oherwydd natur dymhorol. Nodir y cynnydd mwyaf mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion bwyd - 5.7% (yn hanner cyntaf 2020 - 6.2%). Mae'r cynnydd mewn prisiau ar gyfer cynhyrchion heblaw bwyd hefyd yn arafu - 3% yn erbyn 3.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020.

hysbyseb

Mewnlif o buddsoddiad yn chwarter cyntaf eleni wedi dangos dynameg gadarnhaol. Cododd buddsoddiad mewn asedau sefydlog 5.9% yn erbyn dirywiad o bron i 10% yn yr un cyfnod y llynedd. Gostyngodd buddsoddiadau o'r gyllideb 8.5%. Gostyngodd buddsoddiadau a benthyciadau a ddenwyd o dan warant y llywodraeth fwy na 36%, a gostyngodd eu cyfran yng nghyfanswm cyfaint y buddsoddiadau i 8.9%. Mae mewnlif buddsoddiadau o ffynonellau nad ydynt wedi'u canoli wedi cynyddu'n amlwg - 14.9%. Cynyddodd buddsoddiadau ar draul y boblogaeth a'u cronfeydd eu hunain o fentrau yn ddibwys - 4.4% a 4.7%, yn y drefn honno. Mae mewnlif sylweddol o fuddsoddiadau oherwydd twf benthyciadau a ddenwyd gan fanciau masnachol, buddsoddiad uniongyrchol tramor a chronfeydd credyd o dramor.

Nodir dynameg gadarnhaol cynhyrchu yn pob sector o'r economi. Y prif ysgogwyr yw diwydiant a'r sector gwasanaeth.

Mae'r sector diwydiannol ym mis Ionawr-Mehefin yn dangos cyfraddau twf uchel - 8.5% yn erbyn dirywiad o 0.3% dros yr un cyfnod y llynedd. Tyfodd y diwydiant mwyngloddio 7.5% (dirywiad o 18% ym mis Ionawr-Mehefin 2020), y diwydiant gweithgynhyrchu - 8.6% (4.9%), trydan, nwy ac aerdymheru - 12.1% (8.4%). Cynyddodd cynhyrchu nwyddau defnyddwyr 7.7% yn erbyn y twf o 1.2% yn yr un cyfnod y llynedd, gyda'r ddeinameg ragorol wrth gynhyrchu cynhyrchion bwyd.

hysbyseb

Daeth sector gwasanaeth, fel twristiaeth, arlwyo a llety, yn dangos dynameg drawiadol - cynnydd o 18.3% yn hanner cyntaf y flwyddyn yn erbyn cynnydd o 2.6% ym mis Ionawr-Mehefin 2020. Mae'r sector trafnidiaeth wrthi'n gwella ar ôl dirywiad y llynedd: trosiant cludo nwyddau. cynyddodd 14.1%, trosiant teithwyr 4.1%. Cynyddodd masnach manwerthu yn y cyfnod dan sylw 9%.

Nodir arafu o'i gymharu â'r llynedd yn amaethyddiaeth i 1.8% yn erbyn 2.8%, oherwydd tywydd anodd eleni a diffyg dŵr. Arafodd cyfraddau twf y sector adeiladu hefyd i 0.1% yn erbyn 7.1% yn hanner cyntaf 2020.

Masnach dramor llwyddodd hefyd i oresgyn y dirwasgiad. Yn hanner cyntaf eleni, tyfodd gwerthiannau 13.6% i $ 18 biliwn. Yn yr un cyfnod y llynedd, bu dirywiad sylweddol o 18%. Yn ystod y cyfnod dan sylw, tyfodd allforion 12% i $ 7.1bn a mewnforion 14.4% i $ 11bn. Yn yr ail chwarter, gwerthodd Uzbekistan aur dramor yn erbyn cefndir amodau prisiau cadarnhaol ar farchnad y byd. Fodd bynnag, dylid nodi bod nifer yr allforion heb aur wedi cynyddu 36.4% yn y chwe mis cyntaf a chyrraedd $ 5.7bn.

Yn strwythur allforion, cynyddodd nifer y cyflenwadau bwyd i wledydd tramor 6.3%, cemegolion 18.6%, cynhyrchion diwydiannol 74.4% (tecstilau, metelau anfferrus yn bennaf), dyblu peiriannau ac offer cludo.

Ar yr un pryd, mae cynnydd o fewnforion cynhyrchion bwyd 46.2%, cynhyrchion diwydiannol 29.1% (cynhyrchion metelegol yn bennaf), cynhyrchion cemegol 17%. Cynyddodd mewnforion peiriannau ac offer gyda'r cyfaint mwyaf 1.4%.

Felly, yn ôl canlyniadau'r hanner blwyddyn, mae economi Uzbekistan wrthi'n goresgyn canlyniadau'r argyfwng ac yn cyrraedd y ddeinameg o flaen y dangosyddion cyn-argyfwng.

Parhau Darllen

Uzbekistan

Gwlad dwristaidd yw Uzbekistan

cyhoeddwyd

on

Ers yr hen amser, mae Uzbekistan wedi bod yng nghanol Great Silk Road ac mae ganddo dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol a phensaernïol wych. Samarkand, Bukhara, Khiva yw brandiau diwylliant hynafol y Dwyrain. Mae tirweddau mynyddoedd ac anialwch Uzbekistan yn denu sylw ac edmygedd y gymuned Rhyngrwyd. Felly, prin y gellir goramcangyfrif potensial twristiaeth y wlad hon ac mae'r llywodraeth yn gwneud ymdrechion sylweddol i'w datblygu, ysgrifennodd Khasanjon Majidov, Ymchwilydd Arweiniol yn y Ganolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Datblygiad ffrwydrol twristiaeth

Ar ddechrau 2016, lansiwyd proses o ddiwygio’r diwydiant twristiaeth yn radical yn Uzbekistan. Mabwysiadwyd mwy na 60 o reoliadau yn ymwneud â datblygu diwydiant twristiaeth yn ystod 2016-2020.

Symleiddiwyd y drefn fisa rhwng y gwledydd. Yn 2018, cyflwynodd Uzbekistan drefn heb fisa ar gyfer dinasyddion 9 gwlad, yn 2019 ar gyfer dinasyddion 47 gwlad, yn 2020 - 2021 5 gwlad arall. Ar Fai 10, 2021, nifer y gwledydd i ddinasyddion y rhoddir cyfundrefn ddi-fisa iddynt yng Ngweriniaeth Uzbekistan yw 90 gwlad.

hysbyseb

Yn ogystal, mae dinasyddion tua 80 o wledydd yn cael cyfle i wneud cais am fisa electronig mewn dull symlach. Mae pum math newydd o fisas wedi'u cyflwyno ar gyfer tramorwyr: "Compatriot", "Student", "Academic", "Medicine" a "Pilgrimage". Yn ôl Weinyddiaeth Twristiaeth a Chwaraeon Gweriniaeth Uzbekistan, mae symleiddio'r drefn fisa wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol. Yn benodol, yn 2019, os oedd y twf cyfartalog yn nifer y twristiaid tramor yn 26%, yna cyrhaeddodd y gyfradd twf ymhlith y gwledydd lle cyflwynwyd y drefn heb fisa 58%.

Cymerodd y llywodraeth fesurau cynhwysfawr i'w datblygu seilwaith twristiaeth. Yn gyntaf, mae 22 math o ofynion sy'n rheoleiddio gweithgareddau hosteli sy'n gysylltiedig â'r math o dai cyllideb wedi'u canslo. Yn benodol, mae'r weithdrefn ar gyfer ardystio gorfodol gwasanaethau gwestai a ddarperir gan hosteli wedi'i chanslo a chyflwynwyd yr arfer o weithio gyda chofrestr unedig o westai a hosteli. Yn ail, er mwyn cynyddu nifer y gwestai bach, darparwyd 8 prosiect safonol o westai bach hyd at 50 ystafell i entrepreneuriaid yn rhad ac am ddim a datblygir y mesur hwn yn seiliedig ar brofiad Twrci a De Korea.

O ganlyniad, mae nifer y lleoliadau yn y wlad wedi cynyddu'n ddramatig. Yn benodol, rhwng 2016 a 2020, cynyddodd lleoedd llety o 750 1308 i a chynyddodd nifer y gwestai bach 13 gwaith i 1386. Y bwriad yw cynyddu eu nifer i 2 fil.

hysbyseb

O ganlyniad i'r diwygiadau yn y sector twristiaeth rhwng 2016 a 2019, cynyddodd nifer y twristiaid o 2.0 miliwn i 6.7 miliwn. Roedd dynameg y cynnydd yn nifer y twristiaid tramor yn 2019 o gymharu â 2010 yn 592% erioed (cynnydd o fwy na 6 gwaith). Mae'n werth nodi bod y twf yn nifer y twristiaid o wahanol ranbarthau wedi digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, cynyddodd nifer yr ymwelwyr o wledydd Canol Asia 22-25% y flwyddyn ar gyfartaledd, tra bod y twf blynyddol ymhlith twristiaid o wledydd nad ydynt yn CIS yn 50%. Ar yr un pryd, nodwyd canlyniadau cadarnhaol mewn twristiaeth ddomestig. O'i gymharu â 2016, bu bron i ddyblu nifer y twristiaid domestig yn 2019 a chyfanswm o 14.7 miliwn.

Effaith y pandemig

Dylid nodi, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn erbyn cefndir y pandemig coronafirws a chanlyniadau'r argyfwng byd-eang, fod y diwydiant twristiaeth wedi dioddef colledion difrifol. Yn benodol, gostyngodd nifer y twristiaid tramor a ymwelodd ag Uzbekistan fwy na 4.5 gwaith, i 1.5 miliwn, a gostyngodd nifer y gwasanaethau twristiaeth i $ 261 miliwn yn 2020.

Gan ystyried y sefyllfa bresennol, datblygwyd “prosiect Uzbekistan”. Gwarantu teithio diogel ("Uzbekistan. Gwarantu teithio diogel"), sy'n system newydd o ddiogelwch glanweithiol ac epidemiolegol i dwristiaid yn seiliedig ar safonau'r byd. Ardystio gwrthrychau twristiaeth a seilwaith cysylltiedig, gwasanaethau twristiaeth yn seiliedig ar ofynion glanweithiol a hylan newydd ar gyfer pob swydd ar ffin y wladwriaeth; gorsafoedd awyr, rheilffordd a bysiau; gwrthrychau treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol, amgueddfeydd, theatrau, ac ati. I liniaru canlyniadau'r pandemig i'r diwydiant twristiaeth, ffurfiwyd y Gronfa Twristiaeth Ddiogel ar draul cyfraniad cychwynnol gan y Gronfa Gwrth-Argyfwng, ynghyd â thaliadau am basio. ardystiad gwirfoddol wedi'i weithredu o fewn fframwaith yr “Uzbekistan. Teithio diogel wedi'i WARANTU ".

Derbyniodd chwaraewyr twristiaeth nifer o fuddion a hoffterau i liniaru effaith y pandemig coronafirws. Gostyngwyd y gyfradd treth incwm 50% o'r cyfraddau sefydledig, cawsant eu heithrio rhag talu treth tir a threth eiddo endidau cyfreithiol a gosodwyd y dreth gymdeithasol ar gyfradd is o 1%. Fe wnaethant hefyd ad-dalu treuliau llog yn rhannol ar fenthyciadau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan fanciau masnachol ar gyfer adeiladu cyfleusterau llety a threuliau ar gyfer adnewyddu, ailadeiladu ac ehangu'r sylfaen ddeunydd a thechnegol. Darperir cymhorthdal ​​o gyfleusterau llety yn y swm o 10% o gost gwasanaethau gwestai rhwng Mehefin 1, 2020 a Rhagfyr 31, 2021. Derbyniodd 1,750 o endidau twristiaeth fudd-daliadau ar dreth eiddo, tir a threthi cymdeithasol o tua 60 biliwn sou.

Arallgyfeirio cyfarwyddiadau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi bod yn canolbwyntio ar arallgyfeirio gwasanaethau twristiaeth a datblygu mathau newydd o dwristiaeth. Yn benodol, rhoddir llawer o sylw i gynyddu llif twristiaid drwodd Twristiaeth MICE, sy'n trefnu twrnameintiau, cyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd amrywiol yn Uzbekistan. Mae'r twrnamaint chwaraeon traddodiadol "Game of Heroes" yn Khorezm, gŵyl "Art of Bakhchichilik" yn Surkhandarya, rali "Muynak-2019" yn Karakalpakstan ac eraill wedi'u cynnal. Cymeradwyodd y llywodraeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu twristiaeth MICE yn Uzbekistan.

Twristiaeth ffilm yn offeryn pwysig ar gyfer siapio delwedd y wlad, gan ddarparu gwybodaeth i ddarpar dwristiaid. Ar gyfer datblygu twristiaeth ffilm yn Uzbekistan, mae rheoliad wedi'i ddatblygu ar y weithdrefn ar gyfer ad-dalu rhan o gostau ("ad-daliad") cwmnïau ffilm tramor wrth greu cynhyrchion clyweledol ar diriogaeth Uzbekistan. Ar ben hynny, mae cwmnïau ffilmiau tramor wedi rhyddhau ffilmiau fel Basilik, Khuda Hafiz ac Al Safar. Y llynedd, saethodd cwmnïau ffilmiau tramor 6 ffilm nodwedd yn Uzbekistan.

Twristiaeth pererindod. I.n er mwyn creu cyfleustra arbennig i'r rhai sy'n ymweld ag Uzbekistan at ddibenion twristiaeth pererinion, mae gofynion newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer gwestai, mae map o fosgiau'r wlad wedi'i ddatblygu a'i bostio yn y cymhwysiad symudol. Cynhaliwyd y Fforwm Twristiaeth Pererindod cyntaf yn Bukhara a chymerodd 120 o westeion tramor o 34 gwlad ran.

Twristiaeth feddygol. Yn Uzbekistan, mae mesurau'n cael eu cymryd i ddatblygu twristiaeth feddygol a denu mwy o dwristiaid i sefydliadau meddygol. Yn 2019, roedd nifer y dinasyddion tramor a ymwelodd ag Uzbekistan at ddibenion meddygol yn fwy na 50 mil. Mewn gwirionedd, gall y nifer hwn fod yn uwch, gan fod pennu nifer y twristiaid sy'n ymweld â chlinigau meddygol preifat yn dal i fod yn dasg anodd.

Casgliad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi cael ei gydnabod fel y gyrchfan deithio orau yn y byd gan The Guardian, y wlad sy'n tyfu gyflymaf yng ngolwg Wanderlust a'r gyrchfan dwristiaeth sy'n tyfu orau yn ôl mordaith Grand. O ganlyniad i fesurau a weithredwyd yn gyson, mae Uzbekistan wedi dringo 10 safle (22 lle) yn y Mynegai Twristiaeth Fwslimaidd Byd-eang, a luniwyd gan Crescent Rating. Yn ogystal, roedd Sefydliad Twristiaeth y Byd yn Uzbekistan yn 4ydd yn rhestr y gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector twristiaeth.

I gloi, dylid nodi bod angen i dwristiaeth Uzbekistan drawsnewid ei fodelau busnes trwy arloesi a digideiddio. Mae angen datblygu segmentau marchnad fel twristiaeth agro ac ethno.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd