Cysylltu â ni

Uzbekistan

Gwlad dwristaidd yw Uzbekistan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ers yr hen amser, mae Uzbekistan wedi bod yng nghanol Great Silk Road ac mae ganddo dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol a phensaernïol wych. Samarkand, Bukhara, Khiva yw brandiau diwylliant hynafol y Dwyrain. Mae tirweddau mynyddoedd ac anialwch Uzbekistan yn denu sylw ac edmygedd y gymuned Rhyngrwyd. Felly, prin y gellir goramcangyfrif potensial twristiaeth y wlad hon ac mae'r llywodraeth yn gwneud ymdrechion sylweddol i'w datblygu, ysgrifennodd Khasanjon Majidov, Ymchwilydd Arweiniol yn y Ganolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Datblygiad ffrwydrol twristiaeth

Ar ddechrau 2016, lansiwyd proses o ddiwygio’r diwydiant twristiaeth yn radical yn Uzbekistan. Mabwysiadwyd mwy na 60 o reoliadau yn ymwneud â datblygu diwydiant twristiaeth yn ystod 2016-2020.

Symleiddiwyd y drefn fisa rhwng y gwledydd. Yn 2018, cyflwynodd Uzbekistan drefn heb fisa ar gyfer dinasyddion 9 gwlad, yn 2019 ar gyfer dinasyddion 47 gwlad, yn 2020 - 2021 5 gwlad arall. Ar Fai 10, 2021, nifer y gwledydd i ddinasyddion y rhoddir cyfundrefn ddi-fisa iddynt yng Ngweriniaeth Uzbekistan yw 90 gwlad.

hysbyseb

Yn ogystal, mae dinasyddion tua 80 o wledydd yn cael cyfle i wneud cais am fisa electronig mewn dull symlach. Mae pum math newydd o fisas wedi'u cyflwyno ar gyfer tramorwyr: "Compatriot", "Student", "Academic", "Medicine" a "Pilgrimage". Yn ôl Weinyddiaeth Twristiaeth a Chwaraeon Gweriniaeth Uzbekistan, mae symleiddio'r drefn fisa wedi esgor ar ganlyniadau cadarnhaol. Yn benodol, yn 2019, os oedd y twf cyfartalog yn nifer y twristiaid tramor yn 26%, yna cyrhaeddodd y gyfradd twf ymhlith y gwledydd lle cyflwynwyd y drefn heb fisa 58%.

Cymerodd y llywodraeth fesurau cynhwysfawr i'w datblygu seilwaith twristiaeth. Yn gyntaf, mae 22 math o ofynion sy'n rheoleiddio gweithgareddau hosteli sy'n gysylltiedig â'r math o dai cyllideb wedi'u canslo. Yn benodol, mae'r weithdrefn ar gyfer ardystio gorfodol gwasanaethau gwestai a ddarperir gan hosteli wedi'i chanslo a chyflwynwyd yr arfer o weithio gyda chofrestr unedig o westai a hosteli. Yn ail, er mwyn cynyddu nifer y gwestai bach, darparwyd 8 prosiect safonol o westai bach hyd at 50 ystafell i entrepreneuriaid yn rhad ac am ddim a datblygir y mesur hwn yn seiliedig ar brofiad Twrci a De Korea.

O ganlyniad, mae nifer y lleoliadau yn y wlad wedi cynyddu'n ddramatig. Yn benodol, rhwng 2016 a 2020, cynyddodd lleoedd llety o 750 1308 i a chynyddodd nifer y gwestai bach 13 gwaith i 1386. Y bwriad yw cynyddu eu nifer i 2 fil.

hysbyseb

O ganlyniad i'r diwygiadau yn y sector twristiaeth rhwng 2016 a 2019, cynyddodd nifer y twristiaid o 2.0 miliwn i 6.7 miliwn. Roedd dynameg y cynnydd yn nifer y twristiaid tramor yn 2019 o gymharu â 2010 yn 592% erioed (cynnydd o fwy na 6 gwaith). Mae'n werth nodi bod y twf yn nifer y twristiaid o wahanol ranbarthau wedi digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, cynyddodd nifer yr ymwelwyr o wledydd Canol Asia 22-25% y flwyddyn ar gyfartaledd, tra bod y twf blynyddol ymhlith twristiaid o wledydd nad ydynt yn CIS yn 50%. Ar yr un pryd, nodwyd canlyniadau cadarnhaol mewn twristiaeth ddomestig. O'i gymharu â 2016, bu bron i ddyblu nifer y twristiaid domestig yn 2019 a chyfanswm o 14.7 miliwn.

Effaith y pandemig

Dylid nodi, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn erbyn cefndir y pandemig coronafirws a chanlyniadau'r argyfwng byd-eang, fod y diwydiant twristiaeth wedi dioddef colledion difrifol. Yn benodol, gostyngodd nifer y twristiaid tramor a ymwelodd ag Uzbekistan fwy na 4.5 gwaith, i 1.5 miliwn, a gostyngodd nifer y gwasanaethau twristiaeth i $ 261 miliwn yn 2020.

Gan ystyried y sefyllfa bresennol, datblygwyd “prosiect Uzbekistan”. Gwarantu teithio diogel ("Uzbekistan. Gwarantu teithio diogel"), sy'n system newydd o ddiogelwch glanweithiol ac epidemiolegol i dwristiaid yn seiliedig ar safonau'r byd. Ardystio gwrthrychau twristiaeth a seilwaith cysylltiedig, gwasanaethau twristiaeth yn seiliedig ar ofynion glanweithiol a hylan newydd ar gyfer pob swydd ar ffin y wladwriaeth; gorsafoedd awyr, rheilffordd a bysiau; gwrthrychau treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol, amgueddfeydd, theatrau, ac ati. I liniaru canlyniadau'r pandemig i'r diwydiant twristiaeth, ffurfiwyd y Gronfa Twristiaeth Ddiogel ar draul cyfraniad cychwynnol gan y Gronfa Gwrth-Argyfwng, ynghyd â thaliadau am basio. ardystiad gwirfoddol wedi'i weithredu o fewn fframwaith yr “Uzbekistan. Teithio diogel wedi'i WARANTU ".

Derbyniodd chwaraewyr twristiaeth nifer o fuddion a hoffterau i liniaru effaith y pandemig coronafirws. Gostyngwyd y gyfradd treth incwm 50% o'r cyfraddau sefydledig, cawsant eu heithrio rhag talu treth tir a threth eiddo endidau cyfreithiol a gosodwyd y dreth gymdeithasol ar gyfradd is o 1%. Fe wnaethant hefyd ad-dalu treuliau llog yn rhannol ar fenthyciadau a gyhoeddwyd yn flaenorol gan fanciau masnachol ar gyfer adeiladu cyfleusterau llety a threuliau ar gyfer adnewyddu, ailadeiladu ac ehangu'r sylfaen ddeunydd a thechnegol. Darperir cymhorthdal ​​o gyfleusterau llety yn y swm o 10% o gost gwasanaethau gwestai rhwng Mehefin 1, 2020 a Rhagfyr 31, 2021. Derbyniodd 1,750 o endidau twristiaeth fudd-daliadau ar dreth eiddo, tir a threthi cymdeithasol o tua 60 biliwn sou.

Arallgyfeirio cyfarwyddiadau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi bod yn canolbwyntio ar arallgyfeirio gwasanaethau twristiaeth a datblygu mathau newydd o dwristiaeth. Yn benodol, rhoddir llawer o sylw i gynyddu llif twristiaid drwodd Twristiaeth MICE, sy'n trefnu twrnameintiau, cyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd amrywiol yn Uzbekistan. Mae'r twrnamaint chwaraeon traddodiadol "Game of Heroes" yn Khorezm, gŵyl "Art of Bakhchichilik" yn Surkhandarya, rali "Muynak-2019" yn Karakalpakstan ac eraill wedi'u cynnal. Cymeradwyodd y llywodraeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu twristiaeth MICE yn Uzbekistan.

Twristiaeth ffilm yn offeryn pwysig ar gyfer siapio delwedd y wlad, gan ddarparu gwybodaeth i ddarpar dwristiaid. Ar gyfer datblygu twristiaeth ffilm yn Uzbekistan, mae rheoliad wedi'i ddatblygu ar y weithdrefn ar gyfer ad-dalu rhan o gostau ("ad-daliad") cwmnïau ffilm tramor wrth greu cynhyrchion clyweledol ar diriogaeth Uzbekistan. Ar ben hynny, mae cwmnïau ffilmiau tramor wedi rhyddhau ffilmiau fel Basilik, Khuda Hafiz ac Al Safar. Y llynedd, saethodd cwmnïau ffilmiau tramor 6 ffilm nodwedd yn Uzbekistan.

Twristiaeth pererindod. I.n er mwyn creu cyfleustra arbennig i'r rhai sy'n ymweld ag Uzbekistan at ddibenion twristiaeth pererinion, mae gofynion newydd wedi'u cyflwyno ar gyfer gwestai, mae map o fosgiau'r wlad wedi'i ddatblygu a'i bostio yn y cymhwysiad symudol. Cynhaliwyd y Fforwm Twristiaeth Pererindod cyntaf yn Bukhara a chymerodd 120 o westeion tramor o 34 gwlad ran.

Twristiaeth feddygol. Yn Uzbekistan, mae mesurau'n cael eu cymryd i ddatblygu twristiaeth feddygol a denu mwy o dwristiaid i sefydliadau meddygol. Yn 2019, roedd nifer y dinasyddion tramor a ymwelodd ag Uzbekistan at ddibenion meddygol yn fwy na 50 mil. Mewn gwirionedd, gall y nifer hwn fod yn uwch, gan fod pennu nifer y twristiaid sy'n ymweld â chlinigau meddygol preifat yn dal i fod yn dasg anodd.

Casgliad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Uzbekistan wedi cael ei gydnabod fel y gyrchfan deithio orau yn y byd gan The Guardian, y wlad sy'n tyfu gyflymaf yng ngolwg Wanderlust a'r gyrchfan dwristiaeth sy'n tyfu orau yn ôl mordaith Grand. O ganlyniad i fesurau a weithredwyd yn gyson, mae Uzbekistan wedi dringo 10 safle (22 lle) yn y Mynegai Twristiaeth Fwslimaidd Byd-eang, a luniwyd gan Crescent Rating. Yn ogystal, roedd Sefydliad Twristiaeth y Byd yn Uzbekistan yn 4ydd yn rhestr y gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y sector twristiaeth.

I gloi, dylid nodi bod angen i dwristiaeth Uzbekistan drawsnewid ei fodelau busnes trwy arloesi a digideiddio. Mae angen datblygu segmentau marchnad fel twristiaeth agro ac ethno.

Uzbekistan

Ymdrechion Uzbekistan i gefnogi pobl ifanc a hybu iechyd y cyhoedd

cyhoeddwyd

on

Ar fenter Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, mae'r flwyddyn 2021 wedi'i datgan yn y wlad fel 'Blwyddyn Cefnogaeth Ieuenctid a Chryfhau Iechyd y Cyhoedd' gyda diwygiadau ar raddfa fawr a gweithredoedd bonheddig yn cael eu gweithredu ar draws y wlad.

Mae'n werth nodi bod amryw o weinidogaethau ac asiantaethau Uzbekistan yn cymryd rhan weithredol mewn mentrau o'r fath ynghyd â chyhoedd gyffredinol y wlad.

Yn ddiweddar, gweithredwyd un o brosiectau bonheddig o'r fath gan Weinyddiaeth Amddiffyn Gweriniaeth Uzbekistan. Er mwyn cefnogi menter Llywydd Gweriniaeth Uzbekistan - Goruchaf Brif-bennaeth y Lluoedd Arfog Shavkat Mirziyoyev, mae Weinyddiaeth Amddiffyn Uzbek wedi darparu cymorth ymarferol i Ms Maftuna Usarova, dinesydd Wsbeceg a gafodd ddiagnosis. afiechyd anghyffredin iawn - syndrom Takayasu sawl blwyddyn yn ôl.

hysbyseb
Maftuna Usarova

Ers 2018, mae Maftuna wedi cael sawl cwrs triniaeth mewn nifer o ysbytai yn Uzbekistan, gan gynnwys Ysbyty Clinigol Milwrol Canolog y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac mae ei chyflwr wedi gwella’n sylweddol. Fodd bynnag, er mwyn parhau â'r broses drin heb ymyrraeth a chydgrynhoi'r cynnydd a gyflawnwyd, roedd angen triniaeth ar Maftuna gyda'r defnydd o dechnolegau o'r radd flaenaf sydd ar gael mewn ychydig o wledydd y byd yn unig.

Gyda golwg ar gyflawni'r tasgau a ddiffiniwyd gan y Prif Weithredwr yn effeithlon, sicrhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod Maftuna yn cael ei derbyn yn Ysbyty Asklepios Klinik Altona yn yr Almaen i dderbyn triniaeth yr oedd ei hangen arni.

Yr Asklepios Klinik Altona yw pryder meddygol mwyaf Ewrop, gan gwmpasu pob maes arbenigedd meddygol a chael mwy na 100 o sefydliadau meddygol ar gael. Yn Hamburg yn unig, mae chwe chlinig gyda bron i 13,000 o staff meddygol gan gynnwys 1,800 o feddygon.

hysbyseb

Diolch i ymdrechion Gweinyddiaeth Amddiffyn Uzbekistan, aeth Maftuna Usarova ar gwrs triniaeth pythefnos ym mis Awst 2021 yn Asklepios Klinik Altona a llwyddodd i wella ei chyflwr yn sylweddol. Ar yr un pryd, mynegodd y meddygon sy'n trin eu parodrwydd i ddarparu argymhellion meddygol priodol yn ôl yr angen hyd yn oed ar ôl i'r Maftuna gael ei ryddhau a dychwelyd i Uzbekistan.

Roedd staff Llysgenadaethau Gweriniaeth Uzbekistan yng Ngwlad Belg a'r Almaen yn ymwneud yn agos â'r prosiect bonheddig hwn. Yn benodol, darparodd cenadaethau diplomyddol gefnogaeth i sicrhau bod y claf yn mwynhau'r gwasanaethau o'r ansawdd uchaf.

I gloi, gallai rhywun ddweud bod diwygiadau ar raddfa fawr a gychwynnwyd gan yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev yn rhoi eu canlyniadau gyda miloedd o bobl bellach yn mwynhau gwasanaethau meddygol o ansawdd uchel.  

Parhau Darllen

Uzbekistan

Mae etholiadau arlywyddol Uzbekistan yn debygol o fod yn brawf asid ar gyfer cwrs y wlad yn y dyfodol

cyhoeddwyd

on

Gan fod Uzbekistan ar drothwy'r etholiadau arlywyddol sydd ar ddod ar gyfer 24 Hydref, mae'r gymuned ryngwladol yn poeni am gwrs gwleidyddol pellach y wlad. Ac am reswm da, yn ysgrifennu Olga Malik.

Mae'r newidiadau a ddaeth gan yr arlywydd presennol Shavkat Mirziyoyev yn dangos toriad go iawn gyda gorffennol y wlad. Cyhoeddwyd yn 2017, Strategaeth Ddatblygu Mirziyoyev ar gyfer 2017-2021, oedd “moderneiddio a rhyddfrydoli holl gylchoedd bywyd” ee y wladwriaeth a chymdeithas; rheolaeth y gyfraith a'r system farnwrol; datblygiad economaidd; polisi cymdeithasol a diogelwch; polisi tramor, cenedligrwydd a pholisïau crefydd. Roedd y camau arfaethedig yn cynnwys codi rheolaethau arian tramor, gostyngiadau tariff, rhyddfrydoli'r drefn fisa a llawer mwy.

Roedd newidiadau cyflym o’r fath mewn cyferbyniad mawr â cheidwadaeth Islam Karimov, cyn-Arlywydd y wlad a daeth yn bwynt diddordeb gwledydd Ewrop a’r Unol Daleithiau yn gyflym. Yn gynharach y mis diwethaf, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken yn ystod y cyfarfod gyda Gweinidog Tramor Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov Pwysleisiodd “cynnydd Uzbekistan ar ei hagenda ddiwygio, gan gynnwys o ran brwydro yn erbyn masnachu mewn pobl, amddiffyn rhyddid crefyddol ac ehangu gofod i gymdeithas sifil”. Fodd bynnag, fe hefyd galw amdano “Pwysigrwydd hyrwyddo amddiffyniad rhyddid sylfaenol, gan gynnwys yr angen i gael proses etholiadol gystadleuol am ddim”, gan gyfeirio at drefn wleidyddol awdurdodaidd y wlad. Mae awdurdodau’r wlad yn ogystal â’r gweinidogaethau yn cadarnhau eu bod yn cael llwyth o argymhellion bob blwyddyn gan bartneriaid y Gorllewin ar sut i sicrhau a chynnal system cymdeithas sifil fwy ymreolaethol.

hysbyseb

Ac eto, gallai’r fath “orofal” ar gyfer democratiaeth a rhyddid Uzbekistan sy’n dod o’r tu allan ysgogi effaith wrthdro o ystyried y balchder cenedlaethol a’r ysbryd annibynnol. Er enghraifft, gall yr ymdrech i integreiddio gwerthoedd cymdeithasol fel cefnogi lleiafrifoedd rhywiol a phriodasau hoyw sy'n gyffredin i wledydd Ewrop a'r Gorllewin arwain at y rhaniad yn y gymdeithas gan fod safonau o'r fath yn dal i fod yn bell i feddylfryd Wsbeceg. Mae llwybr Uzbekistan ar gyfer rhyddfrydoli yn dibynnu i raddau helaeth ar farn yr arweinydd cenedlaethol tra bydd y dulliau pŵer meddal y tu allan yn gweithio dim ond pan fydd y bobl leol yn dal i gael digon o ryddid i dynnu cwmpawd pellach y wlad. Mae'n debygol y bydd yr etholiadau sydd ar ddod yn brawf asid ar gyfer dyfodol y wlad.

Gan Olga Malik

Ar gyfer Gohebydd yr UE

hysbyseb

Parhau Darllen

Uzbekistan

Trawsnewid prosesau etholiadol yn Uzbekistan: Cyflawniadau a heriau yn ystod 30 mlynedd o annibyniaeth

cyhoeddwyd

on

"Mae Uzbekistan yn wlad sydd â hanes cyfoethog ac sy'n datblygu'n ddeinamig yn bresennol, gyda'i blaenoriaeth i symud tuag at gymdeithas ddemocrataidd agored. Hawliau a rhyddid dynol a sifil lle clywir llais pob dinesydd yw'r blaenoriaethau ar gyfer cymdeithas ddemocrataidd. Mae cymdeithas ddemocrataidd yn bodoli. pan ffurfir pŵer yn gyfreithlon trwy bleidlais gyffredinol ac etholiadau rhydd. Mae cymdeithas ddemocrataidd a democratiaeth yn cael eu harfer yn amlach fel ffenomen wleidyddol a chymdeithasol; mae ei sylfeini cyfreithiol wedi'u hymgorffori mewn gweithredoedd cyfreithiol normadol, " yn ysgrifennu Dr. Gulnoza Ismailova, aelod o Gomisiwn Etholiad Canolog Uzbekistan.

"Mae'r rhaglith i Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan yn cadarnhau ei ymrwymiad i ddelfrydau democratiaeth a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Erthygl 7 o Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan yn nodi:" Y bobl yw unig ffynhonnell pŵer y wladwriaeth. Mae'r norm hwn yn adlewyrchu hanfod adeiladu gwladwriaeth yng Ngweriniaeth Uzbekistan. Y bobl a'u hewyllys yw craidd democratiaeth.

"Gan gydnabod blaenoriaeth y normau cyfraith ryngwladol a dderbynnir yn gyffredinol mae Uzbekistan wedi gweithredu safonau rhyngwladol yn ei deddfwriaeth. Mae Cyfansoddiad ein gwlad wedi gweithredu'r ddarpariaeth hon, gan adlewyrchu yn Erthygl 32: Bydd gan holl ddinasyddion Gweriniaeth Uzbekistan yr hawl i gymryd rhan. rheoli a gweinyddu materion cyhoeddus a gwladwriaethol, yn uniongyrchol a thrwy gynrychiolaeth. Gallant arfer yr hawl hon trwy hunan-lywodraeth, refferenda a ffurfiant democrataidd cyrff gwladol, yn ogystal â datblygu a gwella rheolaeth gyhoeddus dros weithgareddau cyrff gwladol. .

hysbyseb

"Mewn democratiaethau modern, etholiadau yw sylfaen egwyddor democratiaeth, dyma brif ffurf mynegiant ewyllys dinasyddion ac mae'n fath o wireddu sofraniaeth boblogaidd. Mae cymryd rhan mewn etholiadau yn ei gwneud hi'n bosibl arfer yr hawl i gymryd rhan yn y rheoli materion cymdeithas a'r wladwriaeth, yn ogystal â rheoli ffurfiant a gweithgareddau cyrff o bŵer cynrychioliadol a gweithredol. Paragraff 6 o'r Dogfen Copenhagen OSCE 1990 yn sefydlu mai ewyllys y bobl, a fynegir yn rhydd ac yn deg trwy etholiadau cyfnodol a dilys, yw sylfaen awdurdod a chyfreithlondeb y llywodraeth. Yn unol â hynny, bydd y Gwladwriaethau sy'n cymryd rhan yn parchu hawl eu dinasyddion i gymryd rhan yn llywodraethu eu gwlad, naill ai'n uniongyrchol neu drwy gynrychiolwyr a ddewisir yn rhydd ganddynt trwy brosesau etholiadol teg. Mae Erthygl 117 o Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan yn gwarantu'r hawl i bleidleisio, cydraddoldeb a rhyddid mynegiant.

"Ar fin dathlu 30 mlynedd ers annibyniaeth Gweriniaeth Uzbekistan, wrth edrych yn ôl, gallwn nodi ei ddatblygiad disglair ym maes tryloywder a didwylledd dros y pum mlynedd diwethaf. Mae Uzbekistan wedi caffael delwedd newydd yn yr arena ryngwladol. . Erbyn etholiadau 2019 a gynhaliwyd o dan y slogan 'Uzbekistan Newydd - Etholiadau newydd' yn dystiolaeth go iawn ar gyfer hynny.

"Yn gyntaf oll, dylid nodi bod etholiadau-2019 o bwysigrwydd hanesyddol, a dystiodd i anghildroadwyedd llwybr diwygiadau mabwysiedig. Am y tro cyntaf, cynhaliwyd yr etholiadau o dan arweiniad y Cod Etholiadol, a fabwysiadwyd ar Mehefin 25, 2019, sy'n rheoleiddio cysylltiadau sy'n ymwneud â pharatoi a chynnal etholiadau ac yn sefydlu gwarantau sy'n sicrhau mynegiant rhydd dinasyddion Gweriniaeth Uzbekistan. Roedd mabwysiadu'r Cod Etholiadol yn uno 5 deddf a llawer o ddogfennau rheoliadol. Mae'r Cod Etholiadol wedi'i gyflwyno'n llawn â safonau rhyngwladol.

hysbyseb

"Yn ail, cynhaliwyd etholiadau 2019 yng nghyd-destun cryfhau egwyddorion democrataidd ym mywyd cymdeithas, didwylledd a thryloywder, rhyddfrydoli sylweddol yr amgylchedd cymdeithasol-wleidyddol, a rôl a statws cynyddol y cyfryngau. Egwyddor tryloywder a didwylledd yw un o egwyddorion sylfaenol etholiadau. Mae'r egwyddor hon wedi'i hymgorffori mewn llawer o gytundebau a dogfennau rhyngwladol. Ei brif nodweddion yw lledaenu penderfyniadau sy'n ymwneud â chynnal etholiadau, rhwymedigaeth y corff etholiadol (comisiwn etholiadol) i gyhoeddi ei benderfyniadau ar canlyniadau'r etholiadau, ynghyd â'r gallu i arsylwi ar yr etholiadau yn gyhoeddus ac yn rhyngwladol.

"Yn dilyn yr ystadegau, cymerodd tua 60,000 o arsylwyr pleidiau gwleidyddol, mwy na 10,000 o arsylwyr cyrff hunan-lywodraeth dinasyddion (Mahalla), 1,155 o gynrychiolwyr cyfryngau lleol a thramor ran yn y broses fonitro. Yn ogystal, ynghyd ag arsylwyr lleol, yn gyntaf rhoddwyd achrediad amser i genhadaeth arsylwr llawn OSCE / ODIHR, a chofrestrwyd cyfanswm o 825 o arsylwyr rhyngwladol.

"Ar gyfer asesiad gwrthrychol, efallai y byddwn yn cyfeirio am enghraifft at yr Adroddiad Terfynol a gyflwynwyd gan Genhadaeth OSCE / ODIHR, sy'n dweud bod yr etholiadau wedi'u cynnal yn erbyn cefndir o well deddfwriaeth a goddefgarwch cynyddol ar gyfer barn annibynnol. Asesodd yr adroddiad waith CEC Gweriniaeth Uzbekistan yn gadarnhaol, gan ddweud ei fod "wedi gwneud ymdrechion mawr i baratoi'n well ar gyfer yr etholiadau seneddol." Mae'n anhygoel gweld canlyniadau'r gwaith yn cael ei wneud.

"Ym mlwyddyn dathlu 30 mlynedd ers annibyniaeth y wladwriaeth, mae ein gwlad yn parhau â thrawsnewidiadau cardinal gyda'r nod o greu Uzbekistan Newydd, lle mae hawliau dynol, rhyddid a buddiannau cyfreithlon o'r gwerth uchaf Ymhlith y cyfarwyddiadau pwysicaf yn y wlad. yn drawsnewidiadau democrataidd gyda'r nod o ryddfrydoli bywyd cymdeithasol a gwleidyddol, a rhyddid y cyfryngau.

"Y dyddiau hyn, mae gwaith paratoi ar ei anterth ar gyfer digwyddiad gwleidyddol pwysig - ethol Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan. Mae'r holl brosesau'n cael eu cynnal yn agored, yn dryloyw, ac yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth etholiadol genedlaethol a'r fframiau amser a bennir ynddo. amser gwleidyddol a chyfreithiol yw'r amser ar gyfer gweithredu etholiadol. Gwnaed y newidiadau a'r ychwanegiadau canlynol i'r Cod Etholiadol yn ddiweddar eleni:

"Yn bennaf, eleni, am y tro cyntaf, cynhelir etholiadau arlywyddol ar ddydd Sul cyntaf trydydd degawd Hydref, o dan y gwelliannau i Gyfansoddiad Gweriniaeth Uzbekistan a gyflwynwyd gan y gyfraith dyddiedig erbyn Chwefror 8 eleni. lansiwyd ymgyrch wleidyddol fawr ar Orffennaf 23 eleni.

"Yn ail, mae gweithdrefn ar gyfer cynnwys dinasyddion Uzbekistan sy'n byw dramor ar y rhestr pleidleiswyr. Gallant bleidleisio waeth a ydynt wedi'u cofrestru yn y gofrestr consylaidd o genadaethau diplomyddol ai peidio, a sail gyfreithiol i bleidleiswyr dramor wrth ddefnyddio crëwyd blychau pleidleisio cludadwy yn y man preswyl neu'r gwaith. Gweithredwyd yr arfer hwn gyntaf yn etholiadau seneddol 2019.

"Yn drydydd, mae'r ymgyrch etholiadol hon yn gweithredu ac wedi'i ffurfio ar yr egwyddorion sy'n seiliedig ar gyhoeddusrwydd; am y tro cyntaf, cyflwynwyd amcangyfrif o'r treuliau ar gyfer paratoi a chynnal etholiadau Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan yn agored. Yr union weithdrefn ar gyfer talu Mae cyflogau ac iawndal i aelodau comisiynau etholiad, gan gyfrifo eu cyflogau wedi'u sefydlu. Er mwyn sicrhau tryloywder yn y defnydd o arian a ddyrannwyd ar gyfer ymgyrchu cyn yr etholiad yn unol â'r Gyfraith ar Ariannu Pleidiau Gwleidyddol, mae gweithdrefn yn cael ei chyflwyno ar gyfer cyhoeddi adroddiad interim ac adroddiad ariannol terfynol ar ôl yr etholiadau, ynghyd â chyhoeddi canlyniadau archwiliad o weithgareddau pleidiau gan y Siambr Gyfrifo.

"Yn bedwerydd, er mwyn atal derbyn cwynion dro ar ôl tro yn erbyn y comisiynau etholiad, a'u mabwysiadu o benderfyniadau sy'n gwrthdaro, mae'r arfer wedi'i gyflwyno mai dim ond llysoedd sy'n ystyried cwynion am weithredoedd a phenderfyniadau comisiynau etholiad.

"Yn 2019, yn ystod yr etholiadau, cyflwynwyd y System Gwybodaeth Rheoli Etholiadol (EMIS) a'r Rhestr Pleidleiswyr Electronig Unedig (EECI) yn llwyddiannus i'r system etholiadol genedlaethol. Mae rheoleiddio'r system hon sy'n seiliedig ar y Cod Etholiadol yn gwarantu gweithredu pleidleisiwr unedig. cofrestriad a'r egwyddor 'un pleidleisiwr - un bleidlais'. Hyd yma, mae mwy na 21 miliwn o bleidleiswyr wedi'u cynnwys yn yr EESI.

"Mae trefnu etholiadau arlywyddol yn Uzbekistan Newydd yn barhad rhesymegol o'r diwygiadau democrataidd ar raddfa fawr barhaus yn y wlad. A byddant yn dod yn gadarnhad byw o weithredu'r tasgau a ddiffinnir yn y Strategaeth Weithredu ar gyfer y pum maes datblygu â blaenoriaeth. Gweriniaeth Uzbekistan.

"Mae cyfranogiad cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol ac arsylwyr tramor wrth gynnal yr etholiadau arlywyddol yn bwysig gan fod yr ymgyrch yn seiliedig ar egwyddorion democrataidd didwylledd a chyhoeddusrwydd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae eu nifer a'u cyfranogiad wedi cynyddu'n sylweddol yn Uzbekistan, o'i gymharu ag etholiadau blaenorol.

“Bydd miloedd o gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol, cyrff hunan-lywodraeth dinasyddion a channoedd o arsylwyr rhyngwladol, newyddiadurwyr, gan gynnwys rhai rhyngwladol, yn arsylwi ar y broses o baratoi ac gynnal yr etholiadau arlywyddol, gan gynnwys pleidleisio.

"Ym mis Mai, ymwelodd arbenigwyr o Genhadaeth Asesu Anghenion Swyddfa OSCE ar gyfer Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol (ODIHR) ag Uzbekistan, a asesodd yn gadarnhaol y sefyllfa cyn yr etholiad a'r broses o baratoi ar gyfer yr etholiadau, y mesurau a gymerwyd i sicrhau'r daliad. o etholiadau rhydd a democrataidd yn y wlad. O ganlyniad, fe wnaethant fynegi barn ar anfon cenhadaeth lawn i arsylwi ar yr etholiadau arlywyddol.

"Credaf fod yr etholiadau hyn o bwysigrwydd hanesyddol, a fydd yn tystio i anghildroadwyedd llwybr diwygiadau mabwysiedig, a oedd yn anelu at gryfhau ein democratiaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd