Cysylltu â ni

Uzbekistan

Mae Uzbekistan yn diwygio'r sector bancio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roedd y strategaeth ddiwygio a fabwysiadwyd yn 2017 yn darparu ar gyfer diwygio'r sector bancio, gan gynnwys preifateiddio eiddo'r wladwriaeth. Dros y 4 blynedd diwethaf, bu newidiadau mawr yn natblygiad y sector hwn, a oedd yn bennaf oherwydd rhyddfrydoli polisi ariannol ym mis Medi 2017 a symudiad rhydd yr arian cyfred cenedlaethol, yn ysgrifennu Khalilulloh Khamidov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Dynameg datblygu'r sector

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu deinameg datblygu yn y sector. Mae 55 o sefydliadau credyd newydd wedi ymddangos, gan gynnwys 4 banc masnachol (Poytakht Bank, Tenge Bank, TBC Bank, Anor Bank), 33 o sefydliadau microcredit a 18 siop pawnshops. Tyfodd asedau banciau masnachol, a gynyddodd yn 2020 120% o'i gymharu â 2017. Twf gwirioneddol blynyddol cyfartalog asedau (ac eithrio dibrisiant) oedd 24.1%.

Ehangodd nifer y benthyca hefyd. O 1 Ionawr, 2021, cynyddodd cyfanswm cyfaint y benthyciadau 150% o'i gymharu â 2017. Roedd twf gwirioneddol benthyciadau ar gyfartaledd yn 38.6% y flwyddyn. Cynyddodd nifer y benthyciadau i unigolion 304%, cynyddodd nifer y benthyciadau i ddiwydiant 126% a chynyddodd nifer y benthyciadau yn y sectorau masnach a gwasanaethau 280%.

hysbyseb

Cyfradd twf gwirioneddol cyfartalog dyddodion am yr un cyfnod oedd 18.5%. O 1 Ionawr, 2021, mae 24% yn adneuon unigolion, ac mae 76% yn adneuon endidau cyfreithiol. Fodd bynnag, mae cyfradd twf dyddodion cartrefi wedi cyflymu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mewn arian cyfred cenedlaethol, roeddent yn gyfanswm o 38.2% yn 2018, 45.2% yn 2019, 31.7% yn 2020. Cynyddodd cyfaint yr adneuon mewn arian tramor 2% yn 2018, 40.1% yn 2019, 27.7% yn 2020.

O ganlyniad i ryddfrydoli polisi cyfnewid tramor, mae lefel y doleri yn y sector bancio wedi gostwng yn sylweddol. Os yn 2017 roedd cyfran asedau arian tramor banciau yn 64% yng nghyfanswm yr asedau, yna yn 2020 gostyngodd y dangosydd hwn i 50.2%, gostyngodd cyfran y benthyciadau mewn arian tramor o 62.3% i 49.9%, a chyfran yr adneuon mewn tramor. gostyngodd arian cyfred o 48.4% i 43.1%.

Mynd i mewn i'r farchnad gyfalaf ryngwladol

Yn dilyn lleoliad llwyddiannus UD $ 1 biliwn o Eurobonds sofran gan lywodraeth Uzbekistan ym mis Chwefror 2019, aeth sawl banc masnachol i'r farchnad ryngwladol i godi cyfalaf tymor hir.

hysbyseb

Ym mis Tachwedd 2019, Uzpromstroybank oedd y banc masnachol cyntaf i gyhoeddi Eurobonds ar Gyfnewidfa Stoc Llundain yn y swm o 300 miliwn Eurobonds. Ym mis Hydref 2020, cododd y Banc Cenedlaethol ar gyfer Cysylltiadau Economaidd Tramor $ 300 miliwn o Gyfnewidfa Stoc Llundain. Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Banc Ipoteka $ 300 miliwn yn Eurobonds hefyd.

O ganlyniad i'r diwygiadau parhaus, mae atyniad buddsoddi cynyddol sector ariannol Uzbekistan wedi denu diddordeb buddsoddwyr tramor. Yn 2018, prynodd cwmni cyd-stoc, a reolir gan y cwmni o’r Swistir ResponsAbility Investments ac sy’n arbenigo mewn buddsoddiadau datblygu, gyfran o 7.66% yn Hamkorbank gan IFC. Yn 2019, sefydlodd Halyk Bank of Kazakhstan is-gwmni i Tenge Bank yn Tashkent. Agorodd TBC Bank (Georgia) ei gangen yn Tashkent fel y banc digidol cyntaf yn Uzbekistan. Yn 2020, buddsoddodd Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, DEG a Triodos Investment Management ym mhrifddinas awdurdodedig Banc Ipak Yuli trwy brynu cyfranddaliadau newydd a gyhoeddwyd yn y swm o $ 25 miliwn.

Preifateiddio banciau

Er bod y tueddiadau cadarnhaol yn sector bancio Uzbekistan wedi cryfhau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae cyfran yr arian a dderbynnir gan y llywodraeth yn parhau i fod yn uchel mewn banciau masnachol ag asedau'r wladwriaeth.

Nodweddir system fancio Uzbekistan gan grynodiad uchel: mae 84% o'r holl asedau banc yn dal i berthyn i fanciau â chyfranddaliadau gwladol, a 64% i 5 banc sy'n eiddo i'r wladwriaeth (Banc Cenedlaethol, Banc Asaka, Banc Promstroy, Banc Ipoteka ac Agrobank) . Cyfran adneuon banciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth mewn benthyciadau yw 32.9%. Er cymhariaeth, mewn banciau preifat mae'r ffigur hwn tua 96%. Ar yr un pryd, dim ond 24% o gyfanswm yr adneuon yn y system fancio yw adneuon unigolion, sef 5% o CMC.

Felly, mae angen i'r sector bancio ddyfnhau diwygiadau trwy leihau cyfranogiad y cyhoedd a chryfhau rôl y sector preifat. Yn hyn o beth, y llynedd cyhoeddodd yr Arlywydd archddyfarniad ar ddiwygio system fancio Uzbekistan, sy'n darparu ar gyfer preifateiddio banciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Mae'r archddyfarniad yn nodi y bydd cyfran y banciau heblaw gwladwriaethol yng nghyfanswm asedau banciau erbyn 2025 yn cynyddu o'r 15% presennol i 60%, cyfran rhwymedigaethau banciau i'r sector preifat o 28% i 70%, a'r gyfran sefydliadau credyd heblaw banciau wrth fenthyca o 0.35% i 4%. Yn benodol, bydd Ipoteka Bank, Uzpromstroybank, Asakabank, Aloqabank, Qishloq Qurilish Bank a Turonbank yn cael eu preifateiddio.

Mae'r Swyddfa Prosiect ar gyfer trawsnewid a phreifateiddio banciau masnachol sy'n eiddo i'r wladwriaeth wedi'i sefydlu o dan Weinyddiaeth Gyllid Gweriniaeth Uzbekistan. Mae gan y sefydliad yr hawl i ymgysylltu ag ymgynghorwyr rhyngwladol a llunio cytundebau â sefydliadau ariannol rhyngwladol a darpar fuddsoddwyr tramor. Er mwyn cefnogi preifateiddio Banc Ipoteka, mae IFC wedi dyrannu benthyciad o $ 35 miliwn yn 2020. Mae'r EBRD yn cynghori Uzpromstroybank ar breifateiddio, gwella gweithrediadau trysorlys, rheoli asedau. Mae'r banc wedi cyflwyno tanysgrifennu, sy'n caniatáu cynnal gweithrediadau credyd heb gyfranogiad gweithwyr.

Disgwylir y bydd preifateiddio'r sector bancio yn Uzbekistan yn y blynyddoedd i ddod yn cynyddu ei gystadleurwydd ac yn cyfrannu'n weithredol at ddenu buddsoddiad tramor yn ei ddatblygiad.

I gloi, mae'n werth nodi'r newidiadau sydd wedi digwydd o dan ddylanwad y pandemig yn sector bancio Uzbekistan. Fel yng ngweddill y byd, mae'r pandemig yn Uzbekistan wedi ysgogi trawsnewid banciau tuag at ddigideiddio, datblygu gwasanaethau bancio o bell, ac ailstrwythuro algorithmau gwasanaeth cwsmeriaid. Yn benodol, o 1 Ionawr, 2021, cyfanswm y defnyddwyr gwasanaethau anghysbell oedd 14.5 miliwn (yn eu plith mae 13.7 miliwn yn unigolion, mae 822 mil yn endidau busnes), sydd 30% yn fwy nag yn yr un cyfnod y llynedd. Mae cyhoeddi trwyddedau gan y banc canolog ar gyfer banciau a changhennau digidol hefyd wedi cyfrannu at ddigideiddio'r system ariannol a bancio ymhellach.

Rhannwch yr erthygl hon:

Uzbekistan

Cybersquatting fel math o ddefnydd annheg o enw parth: arfer barnwrol Uzbekistan

cyhoeddwyd

on

Efallai nad yw un defnyddiwr Rhyngrwyd wedi arbed y broblem gyfredol sy'n gysylltiedig â thorri hawliau hawliau parth fel seiber-ymladd. Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod y tymor hwn, ond mae pawb sydd wedi cael cyfle i fynd i helaethrwydd y Rhyngrwyd wedi dod ar draws y ffenomen hon. Yng nghyd-destun datblygu cysylltiadau economaidd, mae rôl y Rhyngrwyd yn enfawr. Mae'r system fyd-eang hon wedi'i gwneud hi'n bosibl sefydlu cysylltiadau sydd o fudd i'r ddwy ochr trwy sicrhau integreiddiad cyffredin gwahanol sectorau, yn ysgrifennu Zafar Babakulov, PhD yn y Gyfraith, Ysgol Uwch Farnwyr Gweriniaeth Uzbekistan.

Ar yr un pryd, mae rhyngweithio endidau sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd wedi ei gwneud hi'n bosibl adnabod yr adnoddau gwybodaeth a ddarperir gan enwau parth yn hawdd. Yn ôl y system fyd-eang hon, mae cysylltiadau masnach ryngwladol hefyd wedi datblygu. Mae hyn yn ei dro wedi creu amgylchedd ffafriol i weithgynhyrchwyr hysbysebu eu cynhyrchion trwy ddefnyddio enwau parth a dod o hyd i brynwyr yn unol â hynny. O ganlyniad, mae'r cysyniad o “fasnach rithwir” wedi'i gyflwyno i gysylltiadau modern â'r farchnad. [1]

Wrth gofio'r hanes, dylid nodi bod parthau yn rhydd tan 1995, felly ni fu sôn am seiber-ymladd. Ymddangosodd y tymor hwn yn UDA ym 1995-1996, ac ar ôl hynny dechreuodd ddatblygu'n ddwys, a arweiniodd at ymddangosiad ei wahanol fathau. Mae datblygiad y Rhyngrwyd, ynghyd â'i agweddau cadarnhaol, hefyd wedi golygu rhai effeithiau negyddol ar berthnasoedd cymdeithasol, economaidd a chysylltiadau eraill. Mewn geiriau eraill, nid yw'r Rhyngrwyd wedi cyfyngu ei hun i un gofod economaidd, ond mae wedi dylanwadu ar y system economaidd fyd-eang trwy enwau parth, ac mae'r broses hon yn dwysáu o ddydd i ddydd. Yn benodol, mae'r broses hon wedi effeithio ar deitl cyfreithiol eiddo deallusol a'u statws, gan godi rhai materion y mae angen eu rheoleiddio. Enghraifft o hyn yw achlysuron cofrestru brandiau byd-enwog a phoblogaidd fel enwau parth gan rai unigolion diegwyddor.

Mae cofrestru nodau masnach yn annheg gan unigolion anhysbys ar y Rhyngrwyd fel enwau parth yn arwain at gyfyngiad penodol ar hawliau perchennog y nod masnach yn y byd rhithwir, ac yn ail, dibrisio'r nod masnach yn y farchnad ac, o ganlyniad, y gostyngiad yn ei hunan-gost.

hysbyseb

Mewn un parth sy'n nodi gwybodaeth a data perthnasol, mae pobl ddi-rif ledled y byd yn gwrthdaro o fewn un gofod ac yn diwallu eu hanghenion yno. Gall unigolion heb gyfyngiadau gofrestru nodau masnach fel enwau parth hefyd. Mae'n amhosibl canfod achosion o'r fath. Mae hyn oherwydd eu bod yn cael eu gwneud gan ddwylo anweledig, gan fanteisio ar anfeidredd y byd Rhyngrwyd a thanseilio enw da brandiau trwy enwau parth. O ganlyniad, mae buddiannau perchnogion yr hawliau i'r nod masnach yn dod yn agored i niwed yn y ffordd nad yw yn erbyn cyfraith gwahanol wledydd ledled y byd.

Mae achosion sy'n gysylltiedig â defnyddio nodau masnach mewn enwau parth yn cael eu hastudio fel mater cymharol gyffredin mewn gwaith cyffredinol a gwyddonol gan arfer gorfodaeth cyfraith gwledydd tramor. Mewn cyfraith dramor a chyfreitheg, diffinnir y math hwn o anghydfod fel seiber-ymladd.

Yn 2018, derbyniodd Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd (WIPO) 3,447 o geisiadau gan ei aelod-wladwriaethau [2] ystyried a datrys achosion o ddefnydd annheg o nodau masnach mewn enwau parth yn unol â'r Rheolau Ychwanegol ar y Polisi Unedig ar gyfer Datrys Anghydfodau ag Enwau Parth. Daeth y ceisiadau yn bennaf o'r Unol Daleithiau (976), Ffrainc (553), y Deyrnas Unedig (305), yr Almaen (244), y Swistir (193), Malta (135), Sweden (131), yr Eidal (113), yr Iseldiroedd (96), Sbaen (68), Denmarc (61), Awstralia (51), India (50) a gwledydd eraill.[3]

hysbyseb

Mae llysoedd yn yr Unol Daleithiau, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, a gwledydd eraill wedi ystyried priodoli nodau masnach mewn enw parth fel achos dadleuol. Nid yw cynnwys y math hwn o anghydfod yn dibynnu ar benodolrwydd y taleithiau a natur y cysylltiadau cymdeithasol ynddynt. Yn Uzbekistan, mae natur yr anghydfod a ystyrir gan eu llysoedd hefyd yr un peth. Am y rheswm hwn, diffinnir priodoli nodau masnach mewn enwau parth yn Uzbekistan fel gwrthdaro cyfreithiol fel yn y gwledydd uchod. Felly, mae'n rhesymol datblygu a chymhwyso'r ddeddfwriaeth genedlaethol berthnasol yn seiliedig ar brofiad a deddfwriaeth yr Unol Daleithiau, yr Almaen, y Deyrnas Unedig.

Diffinnir y cysyniad o enw parth yn y Rheoliad ar y weithdrefn ar gyfer cofrestru a defnyddio enwau parth yn y parth "uz" dyddiedig Rhagfyr 30, 2014, yn ôl yr hyn y'i diffinnir fel “parth - rhan o'r rhwydwaith Rhyngrwyd wedi'i ddyrannu ar gyfer perchnogaeth gan sefydliad sy'n gyfrifol am ei gefnogaeth ”. Mae'n anodd galw'r diffiniad hwn yn addas ar gyfer mynd i'r afael â defnyddio nodau masnach mewn enwau parth, gan ei fod yn diffinio hanfod yr enw parth yn unig ac nid yw'n darparu gwybodaeth am ei berthynas â'r nod masnach, yn ogystal â'r agweddau ar ei ddiogelwch cyfreithiol.

Mae Erthygl 27 o Gyfraith Gweriniaeth Uzbekistan “Ar Nodau Masnach, nodau gwasanaeth ac appeliadau tarddiad” dyddiedig 30 Awst 2001 ac Erthygl 11 o'r Gyfraith “On Firm names” dyddiedig 18 Medi 2006 yn nodi y gellir defnyddio enw parth ar y cyd gyda nodau masnach ac enwau masnach. Nid yw'r Cod Sifil cyfredol yn diffinio'r cysyniad o enw parth a'i statws cyfreithiol. Felly, mae'r mater o gydnabod enw parth fel gwrthrych eiddo deallusol yn parhau i fod yn aneglur. Nid oes ateb i'r cwestiwn hwn nid yn unig yn neddfwriaeth genedlaethol Uzbekistan, ond hefyd yn neddfwriaeth Ffederasiwn Rwseg. Mae Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd hefyd yn nodi nad yw'r enw parth yn cael ei warchod fel gwrthrych sifil. Tra bod Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd yn diffinio enw parth fel gwrthrych heb ddiogelwch eiddo deallusol mae'n ychwanegu “mewn gwirionedd, mae'r nod masnach a'r enw parth yn bodoli yn ei gyfanrwydd ac yn cyflawni'r un swyddogaeth." Wrth sôn am y diffiniad hwn yn fwy manwl, ychwanegodd y sefydliad rhyngwladol: “Dyluniwyd enwau parth yn wreiddiol i fod yn hawdd eu defnyddio ar gyfer swyddogaethau technegol yn unig, ond maent bellach yn cael eu defnyddio fel offeryn personoli personol neu fusnes oherwydd eu bod yn haws eu derbyn a'u cofio yn uniongyrchol . Felly, er nad yw enwau parth yn cael eu hystyried yn eiddo deallusol, maen nhw bellach yn cyflawni'r un swyddogaeth bersonoli â nodau masnach. "[4]

Felly, yn ôl deddfwriaeth Ffederasiwn Rwseg ac awdurdodiad Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd, nid yw'r enw parth yn cael ei ystyried yn wrthrych eiddo deallusol. Yn benodol, yn ôl penderfyniad Goruchaf Lys Cyflafareddu Ffederasiwn Rwseg, “mewn gwirionedd mae enwau parth wedi dod yn gyfrwng i weithredu fel nod masnach. Gwnaeth hyn hi'n bosibl gwahaniaethu nwyddau a gwasanaethau rhai endidau cyfreithiol neu unigolion oddi wrth nwyddau a gwasanaethau tebyg endidau cyfreithiol neu unigolion eraill yn y drefn honno. Yn ogystal, mae gan enwau parth, gan gynnwys nodau masnach ac enwau masnach, werth masnachol penodol. [5] Yma gallwn weld bod enwau parth yn cyfateb yn ymarferol i nodau masnach.

At hynny, nid yn unig y mae enwau nodau masnach a pharth fel anghydfodau cydberthynol yn cael eu rheoleiddio gan gyfraith eiddo deallusol. Mewn llawer o achosion, mae torri cyfraith cystadleuaeth hefyd yn cyd-fynd â thorri hawliau nod masnach mewn enwau parth.

Mae creu system rydd annibynnol wrth gofrestru enwau parth ar y Rhyngrwyd wedi creu cyfle i greu gwrthdaro â nodweddion eraill a ddiogelir gan y gyfraith. Mae AG Sergo yn tynnu sylw y gall gwrthdaro o'r fath ddigwydd mewn perthnasoedd ag unrhyw gymeriadau gwarchodedig (nid yn unig nodau masnach, ond hefyd ffyrdd eraill o bersonoli, enwau personol, teitl gwaith, enw cymeriad, ac ati). [6] Cyfeiriwyd at yr ymddygiad anonest hwn fel “cybersquatting” mewn papurau gwyddonol ac yn neddfwriaeth rhai gwledydd tramor.

Yn y llenyddiaeth wyddonol, mae gwyddonwyr yn dadansoddi agweddau penodol ar seiberddatio. Yn benodol, mae SA Sudarikov yn diffinio seiber-gatio fel “defnyddio nodau masnach, enwau cwmnïau, enwau daearyddol a gwrthrychau eraill fel enwau parth gan bobl heb hawliau unigryw.” [7]

Yn ôl MM Budagova, cybersquatting (poss., Squatting) yw caffael neu ddiweddu enwau parth addawol (sy'n cyfateb i enwau brand neu gwmni adnabyddus neu'n syml “hardd” ac yn hawdd eu cofio). O ganlyniad, fe’i derbyniwyd fel digwyddiad cofrestru i’w ailwerthu. ” [8] Gellir dod o hyd i syniad tebyg yng ngwaith AA Alexandrova, sy'n credu “yn ymarfer y byd, gelwir gweithredoedd o'r fath yn seiberquatio, enwau parth sy'n cynnwys enwau cwmnïau adnabyddus neu'n syml” neu “enwau ar werth neu hysbysebu yn ddiweddarach. ” [9]

Yng ngweithiau gwyddonol S.Ya. Kazantsev ac OE Zgadzay, dywedir “Mae'r busnes o gofrestru enwau cwmnïau anhysbys neu ychydig yn hysbys a nodau masnach byd-enwog ac adnabyddus fel enwau parth ar y Rhyngrwyd wedi dod yn boblogaidd - gelwir hyn yn seiberquatio." [10]

Mae'n dilyn o'r diffiniadau uchod mai seiberquatio yw gweithgaredd anonest y cynigydd i gofrestru canlyniadau gweithgaredd deallusol sy'n perthyn iddo fel enw parth a'i werthu i'r rhai sydd â diddordeb yn y parth hwnnw, gan gyfyngu ar allu cyfreithiol y deiliad cywir.

Mae llysoedd Wsbeceg hefyd wedi sefydlu arfer o adolygu anghydfodau sy'n ymwneud â seiber-ymladd. Fodd bynnag, yn llysoedd gwledydd fel yr Unol Daleithiau, yr Almaen, Japan, Ffrainc, mae'r arfer o ymgyfreitha sy'n gysylltiedig â chaffael nodau masnach heb awdurdod o enwau parth wedi'i ffurfio'n ddigonol. Yn ogystal, mae gan Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd gomisiynau arbennig ar gyfer datrys anghydfodau o'r fath.

Mewn cyfreitheg Wsbeceg, mae anghydfodau hefyd ynghylch caffael nodau masnach mewn enwau parth trwy seiberquatio. Ar Fawrth 15, 2021, dyfarnodd Llys Dinas Tashkent o blaid y plaintiff “Wildberries” LLC (perchennog nod masnach “Wildberries”) Rhif 4-10-2125 / 42 yn erbyn enterpreteur unigol y diffynnydd (perchennog yr enw parth “ Wildberries.uz ”) mewn anghydfod ynghylch statws priodoli'r nod masnach. Yn ôl ffeithiau'r achos, mae nod masnach y plaintiff "Wildberries" sy'n perthyn i "Wildberries" LLC o dan amddiffyniad cyfreithiol rhyngwladol o dan Rhif 1020283 a Rhif 1237056. Manteisiodd y diffynnydd, entrepreneur unigol o'r enw A, ar enw da'r brand yn y farchnad nwyddau a'i chofrestru fel enw parth Wildberries.uz heb gydsyniad y perchennog. Mae hyn wedi arwain at seibiant, sef arfer môr-ladrad mewn enw parth. Mae hon yn drosedd a gydnabyddir yn wyddonol ac yn rhyngwladol. Hynny yw, roedd y diffynyddion yn yr achos hwn wedi bod yn cam-drin safle'r plaintiff yn y farchnad nwyddau electronig trwy gofrestru enw parth tebyg plaintiff ac enw parth sy'n union yr un fath â'r nod masnach.

Mae'r anghydfod hwn wedi cael ei ystyried yn Llys Sifil Rhyngddisgyblaethol Shaykhantahur ar Fawrth 17, 2020. Yn ôl statws yr anghydfod, ar Ebrill 2, 2010 cyhoeddodd Swyddfa Batentau Gwladol Gweriniaeth Uzbekistan nod masnach a nod gwasanaeth "KITOBXON" yn y enw person o'r enw "A" am gyfnod o 10 (deg) mlynedd ar sail tystysgrif MGU 20382. Ar Fedi 27, 2019, estynnodd yr Asiantaeth Eiddo Deallusol ddilysrwydd y nod masnach "KITOBXON" tan 2030. Hefyd, ymlaen Awst 26, 2011, cofrestrodd y plaintiff y parth "KITOBXON.UZ". Fodd bynnag, mae'r plaintydd wedyn yn trosglwyddo'r enw parth i berson o'r enw “X” er mwyn cydweithredu â'r person a enwir “X”. Mae'r person a enwir "X" yn cofrestru'r parth "KITOBXON.UZ" yn enw'r person cyfrifol o'r enw "B".

Yn ôl y ffeil achos, cofrestrodd y person o'r enw "B" yr enw parth "WWW.KITOBXON.UZ" rhwng Tachwedd 30, 2013 a Chwefror 12, 2021, sydd yr un peth â'r nod masnach sy'n perthyn i'r plaintydd. Ynghyd â'r person o'r enw "B", roedd cofrestrydd y parth "www.kitobxon.uz" VneshinvestProm LLC hefyd yn rhan o'r achos. Sefydlwyd bod y plaintiff, A, wedi cydweithredu â phennaeth VneshinvestProm LLC, X, yn benodol, trwy lansio parth KITOBSAVDO.UZ a rhoi mynediad i gwsmeriaid i'r safle â pharth “uz”. Gan fanteisio ar y sefyllfa, mae person o'r enw "X" yn manteisio ar y sefyllfa ac yn cofrestru'r parth "www.kitobxon.uz”Yn enw person“ B ”gan y LLC VneshinvestProm sy’n perthyn iddo’i hun a thrwy hynny, yn dianc rhag yr atebolrwydd.

Ar ôl dysgu am y sefyllfa hon, anfonodd y plaintiff, o'r enw “A”, lythyrau rhybuddio at y diffynnydd dro ar ôl tro, gan fynnu bod y parth "www.kitobxon.uz" er mwyn adfer yr hawliau a dramgwyddwyd i'w nod masnach, ond ni ymatebodd y diffynnydd iddo yr ymholiadau hyn. O ganlyniad, apeliodd y plaintydd i'r llys i ganslo cofrestriad y parth "www.kitobxon.uz" yn enw'r person a enwir "B" a'i ailgofrestru yn ei enw. Yn seiliedig ar amgylchiadau'r achos, dirymodd y llys y parth "www.kitobxon.uz" a gofrestrwyd yn enw'r person a enwir "B" ac ailgofrestrodd y plaintiff yn enw'r person a enwir "A".

Casgliad

Mae seiberfatio, neu fel arall yn meddiannu nod masnach mewn enw parth anawdurdodedig, yn arwain at gynnydd yn y fath anonestrwydd wrth i gysylltiadau economaidd symud i'r byd rhithwir. Y rheswm nad yw'n bosibl cyfyngu ar yr ymddygiad hwn ac felly, mae llawer o frandiau adnabyddus a phoblogaidd yn dod yn ddioddefwyr symbolaidd enwau parth. Nid oes unrhyw ffordd i reoleiddio'r sefyllfaoedd hyn mewn gofod gwe diderfyn. Mae'r cyfle hwn yn cael ei ddefnyddio gan rai swindlers er eu budd eu hunain. Mae'n bosibl atal achosion o'r fath o fewn un rhanbarth, ond nid yw'n bosibl gwneud hynny ar y gofod gwe byd-eang. Yn yr ystyr hwn, yn seiliedig ar yr ystyriaethau uchod, rydym wedi dod i'r casgliad y dylai'r ddeddfwriaeth fynd i'r afael â'r materion canlynol:

yn gyntaf, dylai'r ddeddfwriaeth genedlaethol ddiffinio'r meini prawf ar gyfer defnyddio nodau masnach yn deg ac yn annheg mewn enwau parth. Hefyd, roedd y cysyniad eang o seiberquatio, sy'n adlewyrchu ymddygiad priodoli nod masnach yn yr enw parth, sefydlu rheolau arbennig mewn deddfwriaeth genedlaethol yn ymwneud â'r weithdrefn ar gyfer ei frwydro;

yn ail, daeth yn amlwg nad oedd gan ymgyfreitha Rwseg a'r UD natur ddwyochrog wrth astudio materion dadleuol yn ymwneud â defnyddio nodau masnach fel enwau parth. Felly, mae angen ehangu cydweithredu rhyngwladol trwy ddod i gytundebau dwyochrog neu amlochrog rhwng gwladwriaethau sydd â'r nod o atal defnyddio nodau masnach fel enwau parth neu unrhyw weithgareddau anghyfreithlon yn erbyn nodau masnach yn gyffredinol. Bydd y cytundeb hwn yn cynnwys darpariaethau sy'n llywodraethu cyd-gydnabod a gorfodi dyfarniadau gan y ddwy Wladwriaeth;

yn drydydd, yn seiliedig ar arfer rhyngwladol, mae angen cysoni'r safonau cymwys wrth gynnal dulliau pwysig ar gyfer datrys anghydfodau enw parth mewn llysoedd cyflafareddu yn amgen. Mae hefyd yn gofyn am ddatblygu safonau unffurf sy'n caniatáu perchnogaeth enw parth ar sail gyfreithiol. Yn hyn o beth, mae'n briodol defnyddio Deddf Diogelu Defnyddwyr yr Unol Daleithiau (ACPA) fel model ar gyfer datblygu deddfwriaeth genedlaethol.

cyfeiriadau


[1] Imomov NF Gwrthrychau newydd cyfraith eiddo deallusol // Editor-in-Chief Yu.fd, prof. O.Oqyulov. –T.: Tŷ Cyhoeddi TSU. 2011. - Б. 135; Marchnad rithwir Buturlakina EV fel math newydd o farchnad mewn economi wybodaeth // Economi fodern: problemau ac atebion. - М. 2012. 5 (29). - A.66; Eymor, D. Busnes electronig. Esblygiad a chwyldro / D. Eymor. - M: Williams, 2011. - A.20

[2] https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2019_829_annex.pdf#annex3

[3] https://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2019_829_annex.pdf#annex5

[4] Zashchita delovoy reputatsii v sluchayax ee diffamatsii ili nepravomernogo ispolzovaniya (v sfere kommercheskix otnosheniy): Nauch.-prakt. posobie / Pod obshch. gol. d. yu. n. MA Rojkovoy. M.: Statud,

2015. - A.119.

[5] Postanovlenie Prezidiuma Vysshego Arbitrajnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 16 Ionawr 2001 g.

№ 1192/00 // Vestnik Vysshego Arbitrajnogo Suda Rossiyskoy Federatsii. 2001. № 5. (Mai 10).

[6] Sergo AG Trefn gyfreithiol o enwau parth a datblygiad ego mewn cyfraith sifil: dis. … D-ra yurid. gwyddoniaeth. - М. 2011. - A.5.

[7] Sudarikov SA Yr hawl i eiddo deallusol: Gwerslyfr. M.: Prospekt, 2010. - A.179.

[8] Budagova MM Kiberskvotting fel vid nedobrosovestnogo ispolzovaniya domennogo imeni // Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. 2013. № 9. - A.162-163.

[9] Aleksandrov AA Pravovaya reglamentatsiya zashchity domenov ot nepravomernyx zakvatov // Probely v rossiyskom zakonodatelstve. Dyddiadur Yuridicheskiy. 2010. № 4. - A.134.

[10] Kazantsev S.Ya., Zgadzay OE Avtorskie prava i ix zashchita v seti rhyngrwyd // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2010. № 1. - A.60.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Uzbekistan

Datblygu system cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yng Ngweriniaeth Uzbekistan

cyhoeddwyd

on

Y genedlCyfrannodd strategaeth weithredu ar bum maes datblygu blaenoriaeth 2017-2021 a’r Cysyniad o ddiwygio gweinyddol yng Ngweriniaeth Uzbekistan, a fabwysiadwyd yn 2017, at drosglwyddo cyflym y system genedlaethol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus i lefel ansoddol newydd, yn ysgrifennu Muhammad Babadjanov, Canolfan Ymchwil a Diwygiadau Economaidd.

Gellir rhannu datblygiad y system cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn ddau gam yn amodol, lle mae'r cam cyntaf yn cynnwys y cyfnod rhwng 1991 a 2017, ac mae'r ail gam yn dechrau o 2017 ac yn parhau hyd heddiw.

Ar y cam cyntaf, nid oedd lefel y gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn y mwyafrif o achosion yn cwrdd â disgwyliadau a gofynion dinasyddion ac entrepreneuriaid, fe'i nodweddwyd gan lefel uchel o fiwrocratiaeth bapur ac ni chyfrannodd at gynnydd mewn hyder yn y system weinyddiaeth gyhoeddus. .

Yn ail gam datblygiad y system darparu gwasanaethau cyhoeddus, diolch i'r diwygiadau sy'n cael eu gweithredu, bu newidiadau enfawr, mae'r system gyfan o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus wedi'i gwella a'i optimeiddio, mae cydweithredu rhyngasiantaethol electronig wedi'i sefydlu'n glir, a biwrocratiaeth ormodol. ac mae gwaith papur wedi'i ddileu. Hynny yw, yn yr 2il gam, daeth system cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn canolbwyntio mwy ar y cwsmer.
Yn 2017 mae'r Asiantaeth Gwasanaethau Cyhoeddus o dan Weinyddiaeth Gyfiawnder Gweriniaeth Uzbekistan wedi'i sefydlu (gyda 205 o ganolfannau gwasanaeth cyhoeddus a 115 o ganghennau mewn ardaloedd anghysbell). Hyd at yr amser hwnnw nid oedd arfer o'r fath yn bodoli yn Uzbekistan.

hysbyseb

Ers ei sefydlu, mae'r Asiantaeth Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dechrau gweithredu polisi unedig y llywodraeth ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus i ddinasyddion ac endidau cyfreithiol, gan ddileu gweithdrefnau gweinyddol diangen, a datblygu rhyngweithio electronig rhyng-weinidogol.

Dylid nodi bod y mathau o wasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn seiliedig ar yr egwyddor “siop un stop” yn cynyddu'n ddramatig. Er enghraifft, pe bai 1991 math o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu ar gyfer endidau busnes yn unig yn y cyfnod rhwng 2016 a 16, gan ddechrau rhwng 2017 a 2020 dechreuwyd darparu gwasanaethau cyhoeddus i endidau busnes a dinasyddion, a chyrhaeddodd eu nifer hyd at 157 math, hy y mae'r mathau o wasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn seiliedig ar yr egwyddor “siop un stop” wedi cynyddu 10 gwaith.

O'i gymharu â'r cyfnod rhwng 1991 a 2016, roedd angen 167 o ddogfennau i gael gwasanaethau cyhoeddus, ond yn y cyfnod rhwng 2017 a 2020 gostyngodd eu nifer hanner a chyrraedd 79.

Mae hyd amser darparu gwasanaethau cyhoeddus yn un o'r ffactorau pwysig sy'n effeithio ar foddhad defnyddwyr â gwasanaethau cyhoeddus. Yn y cyfnod rhwng 2017 a 2020, o'i gymharu â 1991-2016, mae hyd yr amser darparu gwasanaethau cyhoeddus wedi'i leihau 45%.

Ynghyd â hyn, ar hyn o bryd, darperir mynediad at 279 math o wasanaeth cyhoeddus electronig trwy'r porth sengl o wasanaethau cyhoeddus rhyngweithiol (darperir 70 ohonynt mewn modd awtomatig, a 209 yn y modd lled-awtomatig). Yn hanner cyntaf 2021, darparwyd mwy na 2,3 mln o wasanaethau cyhoeddus trwy'r porth sengl o wasanaethau cyhoeddus rhyngweithiol, a arbedodd fwy na 18 bln o ddefnyddwyr.

hysbyseb

Ar yr un pryd, roedd y cynnydd cyson yn nifer y boblogaeth ac endidau busnes sy'n gwneud cais i adrannau'r llywodraeth i gael gwasanaethau cyhoeddus yn gofyn am gyflwyno system effeithiol ar gyfer monitro ac asesu ansawdd gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys trwy fonitro o bell mewn amser real a arolygon barn cyhoeddus.

Yn hyn o beth, yn ôl Gorchymyn Gweinyddiaeth Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan, cafodd Cyflymydd Diwygiadau Cymdeithasol-Economaidd o dan Weinyddiaeth Arlywydd Gweriniaeth Uzbekistan y dasg o greu system ar gyfer mesur lefel y boddhad. defnyddwyr sydd â system darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Felly, ffurfiodd y Cyflymydd weithgor o arbenigwyr o weinidogaethau ac adrannau ac astudiodd brofiad gwledydd tramor - Canada, Rwsia, Kazakhstan, a'r Emiraethau Arabaidd Unedig.

Yn seiliedig ar y profiad tramor a astudiwyd, mae Cyflymydd wedi datblygu a lansio porth rhyngweithiol i asesu ansawdd y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus i ddinasyddion Gweriniaeth Uzbekistan. Trwy'r porth hwn, gall dinasyddion asesu ansawdd gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir - https://baho.gov.uz/uz.

Gall y dinesydd asesu ansawdd y gwasanaeth cyhoeddus (ar raddfa o un i bump) trwy'r porth hwn gan ddefnyddio cod QR arbennig wedi'i osod ar diriogaeth y sefydliad a aseswyd, yn seiliedig ar y 5 maen prawf canlynol:

 • Cyfarfod â'r dyddiadau cau;
 • cymhwysedd gweithwyr;
 • cydymffurfio â rheolau moesau;
 • cyfiawnder;
 • presenoldeb yr amodau angenrheidiol ar gyfer yr apêl.
  Mae pob sgôr a roddir gan ddinasyddion i'r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn effeithio ar sgôr gyffredinol sefydliad y llywodraeth. Po fwyaf o werthusiadau y mae sefydliad llywodraethol yn eu cronni, y mwyaf gwrthrychol fydd ei werthusiad.
  Mae asesiadau defnyddwyr yn cael eu hadlewyrchu'n awtomatig ar y platfform. Gall unrhyw un ddilyn sgôr sefydliad llywodraeth penodol.
  Mae israddio'r sgôr yn arwydd negyddol i weithwyr a rheolwyr y sefydliad llywodraethol a aseswyd. Dylai asiantaethau'r llywodraeth sydd â sgôr israddio gymryd camau adfer priodol.
  Hyd yn hyn, mae 223 o sefydliadau wedi'u cysylltu â'r porth mewn modd prawf yn Tashkent. Yn benodol, gall y dinesydd adael ei adborth am ansawdd gwasanaeth cyhoeddus yn:
 • 44 o swyddfeydd Gweinyddiaeth Materion Mewnol Gweriniaeth Uzbekistan (canolfannau ar gyfer disodli pasbortau gyda chardiau adnabod, rhoi pasbortau allanfa, cael trwydded yrru, archwilio technegol gorfodol ar gerbydau, sicrhau niferoedd y wladwriaeth o gerbydau);
 • 167 o sefydliadau gofal iechyd (canolfannau meddygol gwyddonol ac ymarferol ar y lefel weriniaethol, polyclinics teulu, ac ysbytai) a;
 • 12 cangen o JSC “Hududiy elektr tarmoqlari” (cwmni gwerthu ynni).
  O Hydref 19, cyfanswm y sgôr ar y porth oedd 3910, yr oedd 3205 ohonynt yn gadarnhaol, 705 yn negyddol, a'r sgôr ar gyfartaledd yw 4.3.
  Ar hyn o bryd, mae mesurau'n cael eu cymryd i boblogeiddio gweithgareddau'r porth ymhlith y boblogaeth a'r cyhoedd, i gynyddu cyfranogiad y boblogaeth yn y broses o asesu ansawdd darparu gwasanaethau cyhoeddus, yn ogystal ag ehangu gweithgareddau'r porth i gwmpasu'r holl weinidogaethau eraill. ac adrannau ledled y weriniaeth.

  Credwn y bydd y platfform hwn yn dod yn offeryn effeithiol ar gyfer monitro'r system darparu gwasanaethau cyhoeddus yn gyhoeddus.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Uzbekistan

Treftadaeth Wsbeceg: Ymweliad â Khiva

cyhoeddwyd

on

Cefais y pleser o ymweld ag un o ddinasoedd hynaf, mwyaf gwerthfawr Uzbekistan tra ar fy nheithiau i'r wlad ar gyfer etholiadau Arlywyddol 2021, yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Mae Khiva yn ddinas hudolus yng ngorllewin Uzbekistan, wedi'i lleoli yn rhanbarth Khorezm. Er ei fod yn fach ac yn wledig, mae Khiva yn llawn diwylliant a hanes sy'n rhychwantu mwy na mileniwm.

Dechreuais fy nhaith i mewn i hud pur Khiva trwy stopio mewn gorsaf bleidleisio leol i arsylwi sut roedd y broses cyn yr etholiad wedi bod yn datblygu yn y rhan hon o'r wlad. (Dysgwch fwy am etholiadau 2021 yn fy erthygl yma.) Cysegrwyd yr orsaf bleidleisio hon er cof am Xudaybergan Devonov, ffotograffydd Wsbeceg a'r ffotograffydd cyntaf yng Nghanol Asia a oedd yn byw rhwng 1878-1940. Cipiodd lawer o actorion, artistiaid ac enwogion adnabyddus o Wsbeceg ar y pryd. Yn ddiweddar, adeiladwyd y theatr yn yr orsaf bleidleisio hon er cof am Devonov yn null clasurol troad y ganrif.

Yna es i ddechrau plymio i'r dreftadaeth goeth trwy archwilio cwpl o hen adeiladau'r palas gyda chymorth fy arweinlyfrau hynod gyfeillgar a darllen yn dda, Shahnoza, fy nghyfieithydd ar y pryd a myfyriwr iaith, Murod rheolwr mewn banc adeiladu lleol a Sevara , newyddiadurwr lleol.

hysbyseb

Mae Khiva yn cynnwys dwy ran: y rhan fewnol, neu “Ichan Kala”, a’r rhan allanol, “Desha Kala”. Dechreuais trwy ymweld â rhai o adeiladau'r palas yn rhan allanol y ddinas.

Roedd un o'r palasau yn cynnwys cwpl o arddangosfeydd bach ar ddiwylliant Khivan, un wedi'i gysegru i gelf a'r llall, Devonov a oedd yn cynnwys ffeithluniau a chopïau o luniau eiconig a gymerodd, ynghyd â rhai arteffactau gwreiddiol fel y camera a ddefnyddiodd i ddal ei lluniau cyntaf.

Codwyd un o'r adeiladau, Palas Nurillaboy, rhwng 1884-1912, gan orgyffwrdd â dau frenin olaf Khiva. Roedd y Brenin Feruz (Muhammad Rahimhon II) neu “Feruzxon” yn Wsbeceg, yn byw rhwng 1845-1910. Roedd yn arbenigwr llenyddiaeth a chelfyddydol, yn gerddor, ac yn gyfansoddwr. Roedd yn adnabyddus am ysgrifennu llawer o'i farddoniaeth ar gariad. Cafodd ei gytuno gan ei fab, Isfandiyar Khan (Muhammad Rahim Khan II) ar ôl ei farwolaeth, a deyrnasodd tan 1918. Roedd Khan hefyd yn Uwchfrigadydd yn Ymerodraeth Rwsia. Er gwaethaf gwisgo sawl het, nid oedd Khan yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer rôl brenin yn wahanol i'w dad. Roedd Khan yn gyfrifol am godi sawl adeilad yn ne-ddwyrain y ddinas fewnol, gan gynnwys y minaret mwyaf yng Nghanol Asia a'r Madrasa lleiaf (sefydliad crefyddol; addysgol). Derbyniodd lawer iawn o gymorth ariannol a materol ar gyfer adeiladu gan wyliwr o'r enw Islam Khodja. Gorchmynnwyd 1 miliwn o Bhersiaid a nifer anhysbys o Rwsiaid i hwyluso'r cystrawennau.

hysbyseb

Khan oedd testun y rhaglen ddogfen gyntaf erioed yn Uzbekistan, a saethwyd gan y ffotograffydd, Devanov.

Yna mentrais i ran fewnol Khiva am daith dywys o amgylch y Llys Brenhinol, neu “Ichan Kala” yn Wsbeceg. Fe wnaeth fy atgoffa llawer o Samarkand, ail ddinas Uzbekistan sy'n enwog am ei hadeiladau tal, cromennog turquoise fel y Registan. Fel yn Samarkand, mae chwarter mewnol Khiva wedi'i addurno â dylanwad Persiaidd cryf sy'n weladwy trwy'r bensaernïaeth. Nid yw'r adeiladau clasurol yn arddull Islamaidd, sy'n cynnwys patrymau o'r enw “Majolica” yn bennaf mewn cynllun lliw o amrywiaeth o felan, yn dal yn ôl mewn harddwch a manylder cywrain. Gellir gweld llythrennau Arabeg sy'n cynnwys dyfyniadau o'r Coran ar rannau o'r adeiladau, wedi'u cydblethu ymhlith y gwahanol batrymau. Dyfynnwyd yn enwog am yr adeiladau trawiadol hyn gan Amir Temur, rheolwr Samarkand o’r 14eg ganrif a sylfaenydd yr Ymerodraeth Temurid, a ddywedodd “Os oes unrhyw un yn amau ​​ein pŵer, gadewch iddyn nhw edrych ar yr adeiladau rydyn ni wedi’u creu.”

Aeth fy arweinydd taith gyfeillgar a oedd yn siarad Saesneg yn dda iawn, hyd yn oed gydag awgrym o acen Saesneg er na wnes i erioed adael y wlad, â mi o amgylch y ddinas fewnol, gan daflu goleuni ar y chwedlau a'r trasiedïau a oedd wedi digwydd dros ei hanes.

Mae un mawsolewm mawr yn y canol yn gynrychiolaeth gadarn o linell amser yr hen ddinas gan mai un o'i nodweddion trawiadol yw'r gwahaniaeth yn y colofnau trwchus y mae wedi'i chyfansoddi. Mae rhai â phatrwm cymhleth a manwl tra bod eraill yn fwy lleiaf. Codwyd y cyntaf yn ystod yr 11eg ganrif tra roedd y lleill yn llawer mwy diweddar, yn ystod y 19eg a'r 20fed ganrif yn ystod rheol Khan. Ychwanegiad diddorol i'r adeilad yw'r ddau dwll sydd wedi'u cerfio allan yn y waliau bob ochr i'r platfform lle byddai'r brenin yn gwneud ei areithiau. Roedd y rhain i greu adlais pan siaradodd, gan ganiatáu i'w lais gario ymhellach.

Mae'r Ichan Kala hefyd yn cynnwys mosgiau a “Madrasas” pellach ymhlith ei nifer o adeiladau. Fel y gallwch ddychmygu, roedd hwn yn gyfnod llewyrchus mewn hanes ac roedd llawer o gyfoeth Kiva oherwydd ei statws fel depo masnach ar Ffordd Silk. Y prif allforion oedd cotwm, crefftwaith ar ffurf carreg a phren, gwneud carped a brodwaith. Roedd gan y ddinas fewnol gaer bwerus hefyd, ac roedd hi, (ac mae'n dal i fod) yn un o'r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth Islamaidd sydd wedi'i chadw'n dda.

Ond wrth i'r 20fed ganrif fynd heibio a normau cymdeithasol yn dechrau newid yn y byd cyfagos, dechreuodd Khivans Ifanc fynnu diwygiadau i symud gyda'r oes. Cafodd llawer o'r genhedlaeth sydd i ddod eu hysbrydoli gan yr hyn oedd yn digwydd gyda chyfundrefn y Tsariaid yn Rwsia a chrëwyd corff cynrychioladol soa o'r enw Majlis ym 1917 sy'n parhau hyd heddiw. Roedd hyn yn golygu bod pŵer Khan yn dod yn gyfyngedig, ond oherwydd bod y cynnydd yn araf o ran datblygu'r newidiadau hyn, llwyddodd Khan i ganslo'r diwygiadau. Ond ddim am gyfnod rhy hir ...

Gyda newidiadau cymdeithasol yn parhau yn Rwsia, dymchwelwyd Khan ym 1920 gan y Fyddin Goch a chollodd llinach Khorezm bwysigrwydd gwleidyddol pan gafodd Sofietiaeth ei hintegreiddio'n llawn ym 1924.

Roedd dysgu am Khiva yn un o'r profiadau diwylliannol mwyaf ingol rydw i wedi'u cael. Mae'r bensaernïaeth wrth gwrs yn ddigon eiconig ar ei phen ei hun, fodd bynnag, gan ddadorchuddio'r eiliadau hanesyddol hanfodol ar hyd y ffordd a drawsnewidiodd ganrifoedd yn llwyr o ddiwylliant cymdeithasol, crefyddol a gwleidyddol y ddinas ar gyfer adrodd straeon hynod ddiddorol. Mae bob amser yn bleser dysgu mwy am ddiwylliannau'r byd, ond nawr wrth fyfyrio ar fy ail daith i Uzbekistan, mae'n eithaf rhyfeddol bod llawer yn y byd heddiw yn parhau i fod yn anymwybodol neu efallai y byddai disgrifiad gwell yn cael ei gyflwyno i ryfeddodau treftadaeth Canol Asia.

Rwy'n gobeithio, yn dilyn fy nheithiau i Uzbekistan, y gallaf helpu i ledaenu ei chydnabyddiaeth haeddiannol ochr yn ochr â chyflawniadau diweddar y wlad ei hun. Bydd yn ddiddorol gwylio'r datblygiadau parhaus wrth i Uzbekistan weithio i dyfu mewn presenoldeb yn y byd modern.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd